8 Órai Ujság, 1935. március (21. évfolyam, 51-74. szám)

1935-03-08 / 56. szám

PÉNTEK 12. OLDAL ÓMimsiG A Nagy Művész vidéki turnén van, mindenütt leghíresebb szerepeit játssza. Az ország egyik legelső szín­padán a minap abban a darabban kellett volna fellépnie, amelyben a fővárosban legnagyobb sikerét aratta és a vidéki színházban is el­kelt minden jegy az esti előadásra. De este a Nagy Művész megjelent az igazgatói irodában: „Nem ját­szom!“ — mondta a direktor nagy rémületére. „Miért nem játszik?...“ „Mert elfelejtettem a szerepet! .. Ezzel valóban sarkon fordult és el­ment. Az előadást lefújták, a publi­kumot hazaküldték, a színház zárva maradt ezen az estén. * Somogyi Kálmán, a Royal Réva Színház igazgatója influenzában sú­lyosan megbetegedett. * Az artista vizsga sikerült: minden artista keresztülment a vizsgán, ő­­k az Artista Egyesület bukott meg tehetetlen és tehetségtelen ren­dezésével.* „A legnagyobb karrier előtt áll!" — írják Tabódy Kláriról csaknem egyhangúlag a berlini újságok abból az alkalomból, hogy a „Cirkusz csil­­laga“ jubilál.# Alpár Gitta Winterrel tárgyal Párisban, beszélték tegnap este bi­zalmas filmkörökben. A film­bankár csak úgy tudja ügyeit rendbehozni, ha a „Bál a Savoyban, és a kö­vetkező Alpár-film jogait leköti külföldi filmérdekeltségeknek. Erre vonatkozólag folynak a párisi ta­nácskozások.* Kabos Gyulát a Vígszínháznak ítélte a választott bíróság. Az And­­rássy­ úti Színház nem nyugszik ebbe bele és hamarosan újabb dön­tést provokál.* Angelo készítette a „Gépember“ című balett díszleteit, az előadás költségeit pedig társadalmi úton biztosítják.* Szél Györgynek, az európai hírű karmesternek édesapja, aki osztrák állampolgár, vagyonőrző vállalatot csinált Budapesten. * Parázs botrány támadt kedden délben a Városi Színházban, a „Bo­hémélet" házi főpróbáján. A próbát Komor Vilmos karnagy vezette és zavartalanul eljutottak a IV. felvo­nás duettjéig, amelyet Szedő Miklós és Érdy Pál énekelt, de a barito­nista nem akart a háttérben ma­radni, ahogy ezt a jelenetet általá­ban játsszák, hanem minden áron előretört a rivaldához. Ezt viszont a tenorista nem akarta eltűrni és ket­tőjük közt heves szóharc tört ki. A karmester egy darabig szótlanul tűrte ezt, de aztán egy artistát meg­szégyenítő ugrással átvetette magát a zenekar korlátján és kiadta az utasítást: „Leoltani! ...“ Ezzel el­rohant és a próbának hirtelen vége szakadt. Az előadást ma este meg­tartják és a rossz nyelvek szerint a botrány óta emelkedett az elővétel. * Pataky Kálmán, mint jeleztük, újabb négy estére kötötte le magát a m. kir. Operához. Ezek az esték: március 17., 20., április 7. és 17-ike. Műsorán egy-egy ,,Márta", „Álarcos­bál", „Sába" és „Tosca”-előadás sze­repel.* Békeffi István, Halász Imre és Ábrahám Pál még nem készültek el új zenés játékukkal, amelyet tava­szi újdonságul akar előadni a Ma­­gyar Színház. ­ Az utolsó szerep Főpróba a Nemzeti Színházban Zilahy Lajos több esztendő óta nem írt új darabot a Nemzeti Színháznak, ahol pedig legnagyobb sikereit aratta. Most a közönség érdeklődésében eseménynek számít, hogy új darabjával „Az utolsó szerep"-pel visszatér az állami színház­hoz. S erre az érdeklődésre jellemző, hogy a mai főpróbára — a színháziroda minden óvatossága és takarékoskodása ellenére — már napok előtt elfogyott minden jegy.* A főszereplő Bajor Gizi. Színésznőt játszik, aki dicsősége és népszerűsége csúcspontján és a nagy szerelem remény­teli boldogságában — egyszerre meg­tudja, hogy a szive nagyon komolyan beteg. Heroikus elhatározással szakít mindennel s elvonul,, tiszta és békés hegyvidékre egy csendes penzióba. El­megy, hogy ellopja a maga életéből, azt a harminc esztendőt, amely minden nő számára a legkeservesebb s amely a fiatalság és a valódi öregség között van. Ő most egyszere hatvanöt éves lesz és hátralevő tíz esztendejét az öregség nyu­galmával akarja leélni. De a környezet még e csendes világban sem akarja el­hinni neki ezt az öregkori lemondást. Szerelmes vágyak és kívánságok veszik körül, s ő végül is kénytelen megadni magát sorsának. Fiatalság és öregség változataiban játszik ezzel a figurával Bajor Gizi.* Ódry Árpád nemcsak rendezője, de egy­ben egyik főszereplője is a holtaknak. Ő az orvosprofesszor, aki jóhiszeműen eszköze lesz annak, hogy a színésznő tudomást szerez veszedelmes betegségéről, s ez a finom tudós maga is áldozata lesz ennek a véletlennek, amelyet hiába próbál jóvá tenni. Ural Tivadar a fiatal báró, akit a maga nagy elhatározása óráján ott­hagy a művésznő, hogy aztán végül őhozzá térjen vissza, arra a néhány percre, amely még életéből hátra van. * Rajtuk kívül egész sereg figurában Vaszary Piroska, Gömöry Vilma, Sugár Károly, Mihályfi Béla, Perczel Zita, Tímár, Szörényi Éva, Pethes Sándor, Bartos és még sokan mások jutottak ki­­sebb-nagyobb, de hálás feladatokhoz. A díszleteket Upor Tibor tervezte. A felvonásközöket egy kvartett finom muzsikája tölti ki, áthidalásul ahhoz a kísérlethez, hogy a szerző kívánságára a színészek és szerző a rajzokra csak a darab végén jelennek meg. SZÍNHÁZ Akadémiai előadás: Túl a rácson — A háromszög A Színművészeti Akadémia végző nö­vendékei szerdán negyedszer vizsgáztak a Kamara Színház színpadán, ezúttal Góth Sándor tanár vezetésével. G. Mar­­tincz Sierra „Túl a rácson" című zárda­­drámáját mutatták be pompás össz­­játékban. Révész Zsuzsanna erős jel­­lemző tehetséggel és hatásos játékkal adta vissza a zárdás áhítatot. Játéka és szép beszéde az érzések minden skálájá­nak kifejezésére alkalmas. Kiemelkedtek még a sok tapsot kiérdemelt együttes­ből: Vári Anna, Gobbi Hilda, Móri Lucy és Fónai Márta. A „Háromszögé­ben, Sutro egyfelvonásosában, amely a kolostor-dráma előadását követte, jó színpadi megjelenéssel, értelmességgel, tudással, tehetséggel és helyes ökonómiá­val Gellért Endre tűnt ki; a sikert szol­gáló partnerei: Beregi Lajos és Dán Klári voltak. A vizsgaelőadásnak igen szép és értékes sikere volt. Fellegi Teri: Imádság 1935-ben A dunaparti korzón, kávéházi zon­gora mellett énekel. Amerikából jött haza és a szezon egyik attrak­ciója. Nem kimondott dizőz, ameri­kai broadway-stíus, egyéni és spe­ciális. Műsora: operettől a drámáig minden, egész skálája az előadó­művészeinek. Az amerikai song, a párisi sanzon, a német dal, a ma­gyar „sláger": Ady, Reinitz, Mi­hály, Szenkár. Olasz canzonetták, londoni nóták, de főleg és minde­nek felett egy magyar szám: Imádság 1935-ben". Ezt hallgatjuk és a vérzivataros időkre gondolunk. És a magyar éjszakára, amely olyan nehezen oszlott szét a ma­gyar virradatban és reménysé­geinkre, amelyeket alig-alig me­rünk megváltani és vágyainkra, amelyek a szívünk mélyén ülnek. Ez az imádság poétalélekben szüle­tett és beszárnyalja a Csonkaország bérceit és völgyeit; már nem látjuk az énekesnőt, már nem­ gondolunk Amerikára, Pakisra, Londonra... csak az imádságot halljuk és eltűn­nek közülünk a kávéházi asztalok, nem látjuk a pincérek sürgés-for­gását és ha meg is üti egy idegen szó a fülünket, ez a szó: „Fizetni!..." Kimondta ezt: az énekesnő vagy a főúr? ... „Fizetni!..Kávéházi szólás forma- vagy hozzá tartozik az imádsághoz?... Imádság 1935-ben. Fizetni!?... A szerző előleget kér­t a házi főpróbán Királyhegyi Pál „A becsület nem szé­gyen" című komédiájának házi főpróbá­ján történt ez az eset: Marton Böske, Marton Sándornak, a kiváló színpadi ki­adónak a leánya, a nézőtéren elrejtőzve, észrevétlenül hallgatta a próbát. Az egyik szereplőnek, Z. Molnárnak azt kellett mondania szerepe szerint, hogy: „Volna egy kérésem." A színész meg is csinálta k­itűnően a jelenetet, de a szerzőnek még­­ tetszett és a következő instrukciót adta Z. Molnárnak: — Nem jó, kérem. Úgy csinálja, hogy előre látni lehessen, hogy a kérése re­ménytelen. Ú­gy kell mondani azt, hogy „volna egy kérésem", mintha valaki elő­leget kér a Mártontól. Éreztetni kell a reménytelenséget. Marton Böske erre felugrott helyéről és „ezt nem hallgathatom tovább!" — kiál­tással elrohant a színházból. SZÍN­HÁZAK M­Ű­SO­RA 1035 március 7 OPERAHÁZ: Don Carlos (fél 8). — NEM­ZETI SZÍNHÁZ: Az aranyember (7). - VÍG­SZÍNHÁZ: A báronysárkány (8). — MAGYAR SZÍNHÁZ: Viki (8). — KAMARASZÍNHÁZ: Százhuszas tempó (8). — FŐVÁROSI OPE­­RETTSZÍNHÁZ: Én és a kis mesém (8). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A vallomás (8). — VÁROSI SZÍNHÁZ: Bohémélet (kezd. 8). — ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ: Egyszer vagyunk fiatalok (9). — TERÉZKORUTT SZÍNPAD: Annyi baj legyen! (9). — BETHLENTFEI SZÍNPAD: Főúr, fizetek! (119). — ERZSÉBET­VÁROSI SZÍNHÁZ: Maya (háromn. 6, *49). - JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZ: Lány, aki mindenkié! (három( 6, 949). — KOMÉDIA KABARÉ: Körömtanya (9). — ROYAL REVÜ­­SZINHÁZ: Mimi (egyn. 9). - MAGYAR ME­­SZTEKOR: Eltörött a hegedűm (vasárnap 4 és fél 7 óra). KÜRY 9­RÁGA NAGYMAMÁT. A Vígszínházban vasárnap délelőtt ismét színre kerül Lakner Bácsi Gyermekszí­nházja óriási sikert aratott gyermekoperettje, amely­nek címszerepében Küry Klára elénekelte a Lili, a Nebántsvirág híres dalait. Kicsinyek­nek, nagyoknak boldog délelőttre lesz ez az előadás. 1935 MÁRCIUS 8 MOZIK MŰSORA BELVÁROSI MOZGÓ (IV., Irányi­ u. 21. T. 833—29): Búcsúkeringő. — Woronzev herceg. (Hétk. jobb terem­ 5, fél 8, 10, bal terem fél 9, vasárnap jobb t. fél 4, 6, fél 9, bal t. 5, fél 8, 10.) Jegyelővétel d. e. 11—1 óráig BÉKE MOZGÓ (VI., Szent László­ út 48. T. 910-38): Bécsi csalogány. — Boldog Trumond vissza vágy. (5-től, vasárnap 2-től folyt.) CAPITOL FILMPALOTA (Baross-tér 32. T. 343—37). Önagysága ügyvédje. Híradók. (Fél 4, fél 11, fél 8, fél 10, vasárnap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8, fél 10.) Az első előadáson a min­dennap mérs. helyárak, jegyek 30 fillértől. CASINO FILMSZÍNHÁZ (IV., Eskü­ út 1. T. 831—02): Bál a Savoyban. (Alpár Gitta, Bár­sony Rózsi.) Ilallah­. Az Örkényi lovagló­iskola falka vadászata. Híradók. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vas. fél 2, fél 4, 1 6, fél 8, fél 10. ) Első előadáson mindennap félhelyárak. CORSO (IV., Váci­ u. 9. T. 87-4­02): Önagysága ügyvédje. (Renate Müller, Georg Alexander.) Híradók. (Mindennap d. u. egyn. 12, d. u. háromn. 2, 4, 6, este 8, 10.) A délelőtti és a hétköznapi 4 órai előadás mérsékelt helyár­a. CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Vill., József-krt. és üllői-út sarok. T. 395—84): Táncos Dámák. Híradók és a kísérőműsor. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vas. fel 2, fél 4, fél 11, fél 8, fél 10.) Az első előadás mindennap félhelyárakkal. CITY FILMSZÍNHÁZ (V., Vilmos császár út 36—38. T. 11—1—40): A táncos dámák. Ping­pong és pajtása. Szöktetés a garageból. h­ír­adó. (4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadás mindennap félhelyárakkal. — Minden vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor nagy gyermekmatiné. Félhelyárak. BÉCSI FILMSZÍNHÁZ (Teréz­ körút 28. T. 259-52, 213-43). Asszony a vonaton. (Claudette Colbert, Warren William.) Híradók. (Hétk. 4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 11, 8, 10.) Az első előadáson mindennap félhely­árak. ELIT MOZGÓ (V., Lipót­ körút 16. T. 16­1-51), Péter (Gaál Franciska): Peches ember sze­rencséje. (Szőke Szakáll.) (4, 7, 10, vasár­nap fél 2, egyn. 5, egyn. 8, 10.) FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos­ u. 18. T. 897—07, 895—43): Antónia. (Marcelle Chan­­tal.) Híradók. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, vasárnap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8, fél 10.) Az első előadáson mindennap félhelyárak. FLÓRIÁN MOZGÓ (III., Flórián-tér 3. T. 623-67): Első meg a második. — Woronzeff herceg. (Hétk. 5-től, vasárnap 2-től.) GLÓRIA FILMSZÍNHÁZ (VII., Thököly út 56. T. 44-8­00): Búcsúkeringő. — Ez történt egy éjszaka. (Claudette Colbert, Clark Gabié.) Híradó. (4, %7, %10, vas. fél 2-től folyt.) „HOMEROS“ MOZGÓ (Hermina-út 7. T. 961— 78): Babszem-kisasszony. A felsőbbrendű asszony. Híradó. (4,­­7,­­10, vas. 2 órától.) KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (Dohány u. és Nyár-u. sarok. T. 44-0-27): Asszony a vo­naton. (Claudette Colbert és Warren Wil­­liard ) Híradó. (4, 6, 8, 10, vas. 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadás félhelyárakkal. KISPESTI SZÍNHÁZ (Kispest, Üllői­ út 116. T. 467—02): Csütörtökön és pénteken, este 8 órakor: Velencei szerelem. METRÓ SCALA FILMPALOTA (VI., Teréz­­körút 60. T. 26­ 0-00): A víg özvegy. (Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald.) Bababál. Híradó. (Mindennap: 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadás mindennap félhelyárakkal. NYUGAT MOZGÓ (Teréz-körút 41. T. 271—62): Rohamcsapat előre. — Ez történt egy éj­szaka. (4, háromn. 7, %10, vas. 2-től.) ODEON FILMSZÍNHÁZ (VII., Rottenbiller-n. 37/b. T. 302—63): Frasquita. A falsóbbrendű asszony. Fredy Rick jazz-zenekara. Híradók. (Hétk. 4, vasárnap fél 2-től folyt.) OLYMPIA MOZGÓ (VII., Erzsébet-körí. 26. T. 42­9-47): Péter (Gaál Franciska): Frasquita. (Jarmilla Novotna.) Vas. kivételével: Hír­adók. (4, 7, 10, vas. fél 3, 5, fél 8, 10.) OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Vill., Kölcsey­ u. 2. T. 301—25): A pünkösdi hercegnő. (Sylvia Sidney és Gary Grant.) Gyerünk a dsun­­gelbe és Hamupipőke (színes rajzfilmek). Híradók. (4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadások mérsékelt helyárakkal. PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet­ körút 8. T. 365—23). Negyedik hétre prolongálva! Meseautó. (Perczel Zitta, Törzs Jenő, Gózon Gyula.) (4, 6, 8, 10, vasárnapi­ 4, 6, 8, 10.) Az első előadáson mindennap félhelyárak. PFLUM MOZGÓ (Pestszenterzsébet, Kossuth L.-u. és Török Flóris-u. sarok). Lengyel­­vér (Anny Ondra, Petrovich Iván.) A halál vakációja. (Fél 5, 7, fél 10.) RÁDIÓS FILMSZÍNHÁZ (VI., Nagymezőn. 22—24. T. 22-0-98, 29-2-50). Híradók. Fox va­rázsszőnyeg: Aranykapu városa. Vándor­bü­ffé. Utolsó szerelem. (Bassermann,­­Turay, Michiko Meinl.) (Mindennap: 3. 5, egyn. 8, fél 10.) Hétk. az első előadás mérsékelt helyárakkal, 70 fillértel. ROYAL APOLLO (Erzsébet­ körút 45. T. 429 - 46, 419—02): Századunk tragédiája. (Az el­múlt 30 év történelmi riportja ) Tündérkert. Híradó. Mi újság a nagyvilágban? (Hétk. 4, 6, 8, 10, vasár- és ünnepnap 2, 4, 6, 8, 10.) Az első előadáson mindennap félhelyárak. SIMPLON FILMPALOTA (Horthy Miklós út 54. T. 69-1-89, 59-1-99): Pünkösdi hercegnő. (Sylvia Sidney.) Sí­oktató film. Hami­ony­ko. Gyerünk a Csungelbe. (Vígjáték.) Huik : 4, 6, 8, 10, vasárnap 2, 4, 6, 8, 10.) STEFÁNIA FILMPALOTA (Kispest, Üllői­ út 154. T. 468—10): Csillag ragyog ez égen. Egy asszony vallomásai. Híradó. (Hétk. 6 és 9, vasárnap 2, fél 5, 7, egyn. 10.) TISZTI KASZINÓ ZÁRTKÖRŰ FILMSZÍN­HÁZA: 7 én: Karnevál az élet! (Ivan Mos­­joukin). 10-én: Péter (Gaál Franciska). Elő­adások kezdete 4, 6, 8. TIVOLI FILMSZÍNHÁZ (VT., Nagymező u 8. T. 230—49): Péter. (Gaál Franciska.) Peches ember szerencséje. Híradók. (Fél 4. fél 7, fél 10, vasár- és ünnepnap 2-től folyt ) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi­ út 21. T. 460—45). Harmadik hétre prolongálva! Izzlói diákok. (Gervay Marica, Kabos, Jávor.) Hí­r­adók. (5, egyn. 8, fél 10. vas. fél 4. fél 11. fél 8, fél 10.) Az első előadás félhelyárakkal. URÁNIA MOZGÓ (Pestszenterzsébet, Kossuth L.­u. 27): Őfensége, az elárusítónő. — Ting Tao tőre. (Hétk. 5, egyn. 8, fél 10.) TYINKLER MOZGÓ (VT., Hungária­ út 61. T. 920—12): Ez történt egy éjszaka. (Claudette Colbert, Clark Gabié.) Búcsúkeringő. (Hétk. 5. vasárnap 3, utolsó előadás 9 órakor.) ZUGLÓI FILMSZÍNHÁZ (VIT , Angol­ u. 26. T. 96-3­09). Ez történt egy éjszaka. — Bécsi csalogány. Híradó. (4, háromn. 7, táj 10.) .

Next