8 Órai Ujság, 1935. szeptember (21. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-21 / 215. szám

!935 SZEPTEMBER 21 SZOMBAT 11. OLD­AL — 5 P □ R­T 1 ———— ——1^——WB— ­­ Széch­enyi-d­íj Két érdekes versenye van a szombati galoppversenynapnak. Díjra egyforma mind a kettő, de ősi bő­ségét és a benne kipróbálásra kerülők te­­nyészérté­két tekintve, a Széchenyi-díj az előkelőbb, míg a honvédelmi miniszter 6000 pengőjéért csak a lótársadalom „mű­velt középosztálya" fut. S mert a közép­­osztályról van szó, természetesen — sok gáton keresztül visz útjuk a sikerhez. .Még jó, hogy a lóközéposztály érvényesü­lésében csak tehetség és szerencse kell és nem muszáj bejegyzett élharcosnak lenni. Mi Regős II. — a G’y­őr­fy-lo­vak — (mert szerencsével Honvéd is győzhet) — Kor­társ és Monopol kilátásait látjuk jónak. A Széchenyi-díjban Bohó és Situtunga fognak verekedni, mert Léka aligha indul, a Kancadíj-nyerő Rangot pedig Bohó az Elnöki-díjban könnyen három és félhosz­­szal verte meg s most csak félkilóval visz többet. Ez persze mákválogatás a hamuból, ha Horthy Jenő Situtangája megint tudja azt, amit az osztrák derbyben tudott. Mi azt hisszük, hogy tudja. A Kelenföldi-díj 1100 méterén Kapitányt hisszük nyerőnek Toupie és Szepes Mién. "A többi a jövő­­ könnyebbségéért fut. Bár az ördög sohasem alszik. Az 1800 méteres hendikepben Boccaccio nagyon, Sempre és Krónikás szintén lehe­tőségek, de Legyes­nek türelme révén, ér­demei vannak a nyeréshez. A nyeretlen kétévesek 1300 méteres tá­vo­lbíró próbájában atyafisága és a „pa­pír" Crataegus mellett szól. Istállótársa: Beguin — egyelőre ötszáz milliója nélkül, mert hiszen egyszer sem futott — esetleg helyettesíti. Jól dolgozik ez a novicia és a jó Casablanca húga ő. Csaplár két esé­lyen is ülhet. Közülök Magellánt válasz­tanék. De ő biztosan jobban tudja, melyi­ket szeresse. Moulin Rouge-ról még min­dig nem tudjuk, hogy őröl. A híre jó, a mutatványai kevésbbé azok. A kétévesek hendikepjében 900 méterre Bájos, vagy Ighy nőtt Mi Napraforgó //-re szavaznánk legszívesebben. Gombolat most nincs nagy formában, de mi mégis az ő Allegrá­jának szánjuk az 1300 méteres „Eladók hendikep“-jét, mert nem felejtjük egyik minapi futását. Arme Credit, az 1300 méteres specialistát és a rossz sorozatban lévő Zúzmarát kell meg­vernie. Végül egy kínos kérdés: Miért nem akar Col Santa versenybe menni? Mikor jön meg a kedve? Hiszen már nem is visz súlyt. ——­—— A peches Weisz Jenő esete Pezsgővel és egyéb izgalmak az ügetőn Aki az izgalmakat szereti, azt bőven tálalva kapta tegnap az ügetőn és a büntetések, a kérdőrevonástól és pénzbír­ságtól a hajtási engedélyek megvonásáig, úgy csapkodtak, mint nyári zivatarban a villámok. Az első, de rögtön két hajtóra is le­csapó büntetésre az amatőr verseny adta az alkalmat. A 2110 méterről induló Bohumilával Hoffmann már az „elzárni" vezényszó előtt útrakelt, amikor a gumi startszala­got még ki sem feszítették. Természete­sen­­sétálva győzött is, közel 80 méternyi lopott előnyével. De csak pillanatokig örülhetett ennek a könnyű sikernek, mert programszáma a bírói torony ablakában azzal a piros nyakkendővel jelent meg, mely a sportgyász színe az ügetőn. Az igazgatóság ugyanis jogtalan előnyszerzés miatt diszkvali­fikálta Bohumilát és hajtóját erre a mitingre eltiltotta a hajtástól. Még két-három ilyen büntetés és a haj­tóknak túlélőimet, része bele fog törődni Az olimpiász jegyében folyik a Vívószövetség munkája A német—magyar találkozót október 19-én bonyolítják le Münchenben Kezdődik a vívószezon. A Vívószövetség már elkezdte munkáját, amelynek az idén nagy célja van: Az olim­piász. Ennek jegyében történik, minden és ennek érdekében határozta el magát a Magyar Vívó Szövetség, hogy új rend­szer szerint állítja össze az idén a ver­senyek sorrendjét. Eddig az egyesületek javasolták a meg­rendezendő versenyek feltételeit és idejét, az idei szezontól kezdve a szövetség veze­tősége állítja össze a versenynaptárt. Meghatározza az első-, másod-, harmad­­osztályú kard-, tőr-, epée versenyek szá­mát és idejét és csak a kész versenynap­­tárt adja ki az egyesületeknek. Ezek aztán bejelenthetik a megállapított fel­tételű versenynapokra igényüket. A Magyar Vívó Szövetség végleg meg­állapodott a tegnapi nap folyamán a né­metekkel a közeljövőben lebonyolítandó müncheni német-magyar kardversenyre vonatkozólag. Október 18-án indul el ezek szerint a magyar csapat Münchenbe. Négy kard-, négy-négy hölgy és új tőr­vívónk két zsűritag kíséretében utaznak Németországba, ahol 19-én este bonyolít­ják le az összes fegyvernemben történő összecsapásokat. A tőrmérkőzéseket a javított magyar szabadalmú tőrtalálatjelző-készülék zsűris­­kedése mellett vívják le. Ez lesz a már tökéletesnek ígérkező gép első nemzetközi versenyszereplése. A küzdelmeket a nem­zetközi vívószövetség elnökének, Anspach­­nak vezetése mellett bonyolítják le. A német-magyar vívóversenyt követő napon — október 20-án — a magyar vívók a vendéglátóikkal barátságos asszókat vívnak. A papírforma a magyar tenitiszezők győzelmét ígéri Kattowitzban Kiutaztak tenniszezőkik Katto­­witzba, hogy revaintot adjanak a len­gyeleknek a nyár folyamán Ba­latonalmádiban szenvedett 5:0-ás ve­reségükért. Gabrovitz—Szigeti—Ferenczy. Ők a gascognei legények és Kehrling Béla a kapitány. Elindult hát a kis csapat, hogy megküzdjön a lengyelekkel, a­kik ez alkalommal a legerősebb reprezen­tánsaikat állítják a mieinkkel szem­ben. A nyáron Balatonalmádiban Hebda és Wittmann képviselték a nemzeti színeket. Most Troczynsky, Sk­bda­, Poplansky-ból áll a nemzeti vál­ogatottunk, amely a kattowitzi hí­rek szerint revansot akar venni a magyarországi kudarcért. • A lengyel játékosok a mieinkkel egy nívón állnak. A világranglistán a tizenöt-huszadik helyet foglalják el. Most erősen fegy­verkeznek és bizonyos az, hogy a ma­gyar fiúknak nem lesz könnyű dol­guk, ha győzni akarnak. A mérkőzések ma délután hét single-találkozóval kezdődnek. A magyar lövészek elutaztak a római világbajnokságra Az olasz király és Mussolini fogadja őket Elindultak Rómába lövészeink, hogy részt­­vegyenek a lövészvilág­­bajnokságokon, amelyen huszonöt­­nemzet küzd a­ Nemzetek Díjáért. Lo­vag Szernád István, a Lövész Szövetség társelnöke búcsúz­tatta a lelkes csapatot, akiket a szö­vetség elnöke, vitéz Hadnagy Do­mokos tábornok és a szövetség alel­­nöke, Morvay Zsigmond ny. főispán kísérte. Lövészeink 23-án állnak küzdelembe és öt napon keresztül tartó verseny­ben harcolnak a magyar színek győ­zelméért. Hradetzky Zoltán százados, Prepeliczay István főhadnagy, Si­mo­nfay Antal főhadnagy és Zsótér Bertalan főhadnagy, Balogh Amb­rus, Benk­ő János, Berzsenyi Itali, dr. Buday László, Martiny Antal és Tarits Tibor versenyzőink igen jó eséllyel indultak el Olaszországba, hogy vitéz Bodrossy Manó ezredes és Kenderessy Kálmán csapatkapitá­nyok irányítása mellett vegyék fel a küzdelmet. A versenyek után a lövészcsapat megjelenik az olasz király és Musso­lini előtt és 29-én indulnak vissza Budapestre. t abba az alapvető sportkövetelményekbe, hogy a versenyeket meg kell nyerni, nem pedig „ellopni". Ugyanennek a versenynek az utolsó kanyar­odójában Weisz Jenő, — amilyen peches ember, — Pezsgő­jével belehajtott pontosan Wampetich Károly Liltá­jának saskijába, amely e karambol nélkül alighanem megnyerte volna a versenyt, mert még így is második lett, míg Pezsgő kocsija eltört és hajtója a po­­rondra került. ■ Apeches Weisz Jenőtől, aki hasonló ka-" laiditásban már­ lúd­ásnak találtatott és érette büntetésben is részesült, az igaz­gatóság veszélyes hajtás miatt erre az eszten­dőre megvonta a hajtási engedélyt. Jegyezzük föl, hogy az Ady-díj után Jónást kiszorítás miatt megbírságolták, mert Mai Flowert szemmel láthatólag za­varta. Igaz, hogy ezzel csak revansot vett Feiseren, akinek hasonló taktikája Jónás Brutus­ának győzelmébe került az előző versenyben. Szombaton és vasárnap d. a. fél 8-k­or Magyar Lovaregylet versenyei. EGYRE JAVUL A HELYZET, mondják a futballdrukkerek. Most már nemcsak a magyar csapat, hanem a cse­hek is tartalékosan állnak ki. Sim­yn kí­vül most már Swoboda, az öreg tank sem játszik és így nemcsak dr. Dietz, hanem a cseh szövetségi kapitány is komoly csa­­tárgondokkal küzd. Most már parin va­gyunk,­­ mondják a lelkesedők, akik szerint egyre jobban nő a magyar csa­pat győzelmi esélye. Reméljük, igazuk­­ lesz... Meghalt Sándor Pali... mondják egymásnak búsan a magyar tornász­­fiúk, akik a fiatalon elhunyt lelkes sportemberben őszinte barátjukjait, a Szövetség a titkárát, a magyar tör­li ászsport pedig igazi amatőr ezel­i lemű művelőjét gyászolják. Váratlan halála a magyar sporttársadalomban osztatlan részvétet keltett és temeté­sén — amelyet, délután 3 órakor a Farkasréten tartanak meg — bizo­nyára mindenki ott lesz, akiinek va­lami köze van a magyar tornász­­sporthoz. M. I. H. Sporttelepe. I. Hungária Középkorát 301. 1985. szeptember 28-én, vasárnap dél­­után 4 órakor labdarúgó mérkőzés Csehszlovákia-M Magyarország laparúgó csapatai között az Emrópai Kupáért. 2 órakor K­assa—Budapest amatőr válogatott csapatainak mérkőzés®. Rendkívüli érdeklődés közép­pontjában áll a vasárnapi birkózóverseny A Nemzetközi Birkózó Szövetség ellen­őrzése mellett rendezik meg a vasárnapi nagy nemzetközi birkózóversenyt, amely 8­ 9 órakor kezdődik a Hermina­uti Sport­arénában. A ringben először Pozsony és Belgrád bajnokai csapnak össze. Kocka Lajos a hatalmas erejű Vladárral talál­kozik, hogy revansot vegyen a bikaerejű osztrák birkózón az elmúlt évi vere­ségért. A második pár az észt világbajnok, Jan Jaago és az osztrák kitűnő birkózó Willmann. Jaagot nem kell külön ismer­tetnünk a magyar közönséggel. Willmann pedig az osztrák ,,profi“-bajnokságok so­rán első helyen végzett. Találkozásuk elé nagy érdeklődéssel tekint a birkózósport egyre növekvő közönsége. Az est fénypontja kétségtelenül a Czája János—Albert Sturm találkozó lesz. Két hatalmas erejű és kvalitású birkózó ta­lálkozik most Budapesten. Ez a küzdelem valósággal döntő jelentőségű, mert hiszen Európa csaknem legjobbnak nevezhető két birkózója áll majd szemben egymás­sal. Nagy érdeklődés előzi meg a három nagy találkozót és a rendezőség ezúton kéri a közönséget, hogy jegyeiket elővé­telben minél előbb szerezzék be, mert máris erősen fogytán vannak a jegyek. Kérje z A 1/k a magyar Párisban OMlIíJSlG ot’ lapokat is a *■ 1 1 ................ árusító kioszkokban ! Előfizethető a Messageries Parisiennes-nél (magyar levelezés) 28, rue St-Quentin, Paris 10.

Next