8 Órai Ujság, 1935. szeptember (21. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-21 / 215. szám

Ó Miulis AG Szombat, 12. oldal L MPZMRTM. OWLsáG A NÉGUS FELESKETTE HARCOSAIT BELGA TISZTEKET, MODERN FEGYVEREKET ÉS SZENT EDÉNYEKET KAPTAK London, szept. 20. (Saját tudósítónk távirati jelentése.) Adisz-Abebából érkező jelentések szerint Hajié Szelasszi császár folytatja regé­nyes háborús készülődéseit. A császár tegnap végignézte kétezer harcos felfegy­verzését teljesen modern fegyverekkel. Mindegyik katona, miután átvette fegyve­rét, leborult a császár előtt és megcse­­kolta a földet, majd dicsérte saját harci erényeit s meg­fogadta, hogy kész vérét ontani a hazáért és a császárért. A császár végül bemutatta a harcosok­nak az új belga tiszteket, akik új angol egyenruhában tegnap érkeztek meg Adisz-Abebába. — Ezek a vörösbőrűek (a fehér ember abesszin elnevezése) — mondotta a császár — veletek mennek a csatába. Nagyon böl­esek és a hadviselésben járatosak ezek a vörösbőrű emberek, ők adnak majd taná­csot nektek, hogyan verjétek vissza az ellenséges­­ haderőt, amely a legújabb fegyverekkel, repülőgépekkel, harcikocsik­­kal és mérgesgázokkal támad. — Hallgassatok új vezéreitekre és tiszteljétek őket. Ezután a belga tisztek a császár mellett állva fogadták az elvonuló csapat tisztel­gését. Az abesszin egyház feje, az Abuna, buz­gón készülődik a hadjáratra. Utasította az alárendelt papságot, hogy válasszon tábori lelkészeket, akik oltárokkal és szent edényekkel kísér­jék a hadsereget a harctérre, hogy ott megáldják a harcosokat és azok fegyvereit és megadják az abszolúciót. Maga az Abuna állandóan a császár mel­lett marad. Egyszerre öt ponton várják az olasz megrohanásokat Adisz-Abeba szept. 20. (Saját tudósítónk távirata.) A genfi ötös bizottság jelentését az abesszin kormány csütörtökön kapta meg. Azzal számolnak, hogy több nap múlik el, amíg a kormány véglegesen válaszol az ajánlásokra. Általában azt hiszik, hogy a négus mér takti­kai okoból is nem utasítja el az ötös bizottság jelentéseit. A császári palotában tegnap egész napon át tanácskozások folytak. A lázas megbeszéléseken különböző, a mozgósítással összefüggő kérdéseket tárgyaltak meg. A négus a fővárosba érkezett újabb csapatok vezéreivel valóságos hadi­tanácsot tartott. A csütörtöki nap folyamán sok­ezer abesszin harcos érkezett a vidékről a fővárosba, akiket új lőfegyverrel és munícióval láttak el és azonnal út­nak indítanak a hadszíntérre. Az abesszin harcosok körében lelkes a hangulat. A négus legszűkebb vezérkarával lázasan dolgozik az abesszin védelmi terv kidolgozásán. Az abesszin vezér­kar abból a feltevésből indul ki, hogy Olaszország egyszerre öt ponton indít majd offenzívát. Úgy számítják, hogy Eritreából az olasz haderő két oszlopban indítja meg az offenzívát Aduán keresztül Gondar tartomány irányában. Az olasz légi flotta első nagy támadását Asszad irányából várják, tehát az ország keleti vidékei ellen. Feltételezik, hogy a légiflotta táma­dásával egyidőben megindulnak az olasz motorizált hadosztályok. Délen a főtámadást az Olasz-Szo­­máliföldről Ualual irányában várják és ugyanakkor egy második offenzi­vát a Vebbi—Sehbeli-folyó völgye mentén. A két offenziva célja Abesszínia második legnagyobb városának, Harrarnak elfoglalása. Az abesszin haderő legnagyobb ré­szét Webb városától nyugatra, az or­szág déli részén vonták össze. Egy másik nagyobb haderő élén az ag­gastyán Michael tábornok áll, aki annak idején részt vett az aduai csatá­ban. Michael tábornok vezérlete alatt az abesszin haderő Gerlegubi városá­tól keletre és nyugatra oldal táma­dást készít elő az előnyomuló olasz haderő ellen. H­űvös Janc A Meteorológiai Intézet jelenti : Várható időjárás a következő 24 órára. Élénk nyugati, északnyu­gati szél. Változó felhőzet. He­lyenként záporeső. A hőmérsék­let süllyed. Budapesten ma délben a hőmér­séklet 22 Celsius fok, a tenger­­szintre átszámított légnyomás 768 mm, gyengén emelkedő irányzatú. • •Ötvenezerpengős valutabünü­gy a törvényszék előtt (Saját tudósítónktól.) Nagysza­bású valutabünü­gy tárgyalását kezdte m­eg ma délben a büntetőtör­vényszék Horvát­­.-tanácsa. Az ügyész­ség fizetési eszközökkel való vissza­élés bűntettével vádolta meg Klein Józsefet, Gábel Ignácot, Ernszt Vil­most és Lipsitz Samut, valamint Weiner Lipótnét. Az ügyészség szerint a bűncselek­ményt úgy követték el, hogy az is­meretlen helyre szökött Müller Li­­pót bankbizományossal szövetkezve résztvettek 54.000 pengőnek márka ellenében külföldre való kiajánlásá­ban. A vádlottak valamennyien tagad­ták bűnösségüket és­­ azzal védekez­tek, hogy nem valutaüzletet bonyolí­tottak le, szerintük az időközben kül­földre távozott Müller Lipót egyéni üzletéről volt szó csupán. A bűnügy­ben a tanúknak olyan tömegét idézte meg a törvényszék, hogy a tárgya­lás előreláthatólag két napot vesz igénybe. 1935. szeptember 21 Miért nem tariftolt gyűlést a Kisgazdapárt Kunssentmártonban (Saját tudósítónktól.) A független kisgazdapárt vasárnap nem tart népgyű­lést, mert Eckhardt Tibor Makóra utazik, ahol résztvesz a kommün alatt kivégzett Návay La­jos képviselőházi elnök emlékművé­nek leleplezésén. A kisgazdapárt a jövő vasárnapra, szeptember 29-re kért engedélyt népgyűlés tartására Kunszentmártonban és Szarvason. A kunszentmártoni gyűlést Ambrus Károly főszolgabíró érdekes indoko­lással utasította el. Az indokolásban azt mondja, hogy a községben a régi szokás szerint ezen a napon történik a gazdasági cselédek fel­fogadása, s ekkor a környékből is bejönnek a községbe a gazdasági cselédek és gazdák s így könnyen előfordulhatna az, hogy cselédfel­­fogadás helyett a független kis­gazdapárt gyűlésére sodródnak be. A szarvasi gyűlés engedélyezéséről eddig még nem történt döntés. Építési és részvénytársasági igazgató érdekes rágalmazási pere (Saját tudósítónktól.) Érdekes rá­galmazási és becsületsértési ügyben tartott ma tárgyalást Kovácsy Fe­renc bűn­tető járásbíró.­­Kovács Béla építész tett feljelen­tést Dukesz Ferenc részvénytársa­sági igazató ellen. Ebben elmondotta, hogy Dukesz február végén többek előtt becsmérlőleg nyilatkozott róla. Dukesz a mai tárgyaláson tagadta bűnösségét. A járásbíró kihallgatta többek kö­zött Avarossi Sándornét, aki elmon­dotta, hogy Kovács Bélával üzleti összeköttetésben állott, mert vele akart építtetni és közben, mivel köl­csönösen vonzódtak egymáshoz, je­gyese is lett. Állandóan különböző névtelen leveleket kapott, amelyek Kovács Béla jellemét nem a legszebb fényben állították be. Ennek tisztázása végett az egyik névtelen levél tanácsa alapján feb­ruár végén felkereste dr. Csenta Aladár biztosítási tisztviselő társa­ságában Dukesz Ferencet, akit ad­dig nem is ismert. Dukesz azt mon­dotta, hogy szomorúan emlékszik vissza Kovács Bélái­a, akit szerelmi lovagnak tart. Kovács megismerkedett a leányá­­val, feleségül vette, aztán elváltak, de a hozományát nem kapta vissza. Azt is mondta Dukesz, hogy Kovács Béla 20.000 pengővel megkárosította őt egy építkezés alkalmával, azt is mondta Dukesz, hogy ő Kovács Bélát egyszer felpofozta és az építész néni kért ezért tőle elégtételt. A járásbíró szembesítette ezután Dukeszt Avarossinéval, Dukesz ki­jelentette, hogy egyáltalán nem mond igazat a tanú.­­ A járásbíró ezután a többi megidé­zett tanuk kihallgatását kezdte meg. A tárgyalás tart. Nagy botrány a bíróságon egy h­ázasságszéde bűnper végén (Saját tudósítónktól.) Nagy bot­ránnyal végződött ma délelőtt egy házasaságszédelgési per tárgyalása. Nemes Tamás pénzügyőr volt a vád­lott, akit Bányik Jolán csalás bűn­tette miatt jelentett föl. A pénzügyőr a feljelentés szerint udvarolt a leány­nak, házasságot ígért neki és ötszáz pengőt csalt ki tőle, de a házassági ígéretnek nem tett eleget és a pénzt, sem adta vissza. A vitéz Vass Lajos büntetőtörvény­széki egyesbíró előtt ma megtartott folytatólagos tárgyaláson Nemes Tamás tagadta, hogy csalást követett volna el, a királyi ügyész el is ejtette a vádat, amibe Bányik Jolán nem nyugodott bele, átvette a pótmagán­­vádat és kérte a pénzügyőr megbün­tetését. A törvényszék azonban felmentő ítéletet hozott, mert nem látta beiga­zolnak a csalást. A tárgyalás befejezése után, ami­kor Nemes Tamás távozni akart, az egész idő alatt rendkívül idegesen viselkedő leány hatalmas botrányt csapott. Nekitámadt a vádlottnak, szidalmazta, lecsirkefogózta, majd mindenképpen inzultálni akarta. A meglepett Nemes Tamás védekezn próbált, de Bányik Jolán most már szinte önkívüli állapotban kiáltozott, úgy hogy a szomszédos szobákból ki­rohantak a tisztviselők és a tárgyaló­­termek hallgatói, hogy szétválasszák a veszelkedőket. Közben a leányon annyira erőt vett a felindulás, hogy eszméletlenül elvágódott a földön. Nagy nehezen magához térítették Bányik Jolánt, aki azután sírva tá­vozott a törvényszék épületéből. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László. 1 Zürichi devizazárlat Zürich, szeptember 20. (Zárót.) Pária 20.275, London 15.14, New­­york 308, Brüsszel 51.95, Milánó 25.10, Madrid 42, Amszterdam 208.40, Berlin 123.80, Prága 12.73, Varsó 57.90, Belgrád 7, Bukarest 2.5, Osztrák schilling 57.40. Felelős szerkesztő: NAGY SAMU Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Felelős kiadó Faragó Aladár igazgató. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Honvéd­ u. 10.

Next