8 Órai Ujság, 1936. június (22. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-18 / 138. szám

ÓPsiuss&S Csütörtök, 12. oldal LMPZMRTZL (feattlSVf) 1936 június 18 Schacht repülőgépen iMeagesifa érkezett A Magyar Távirati Iroda jelenti: Dr. Schacht Hjal­már, a Német Biro­dalmi Bank elnöke, ma délelőtt 11 óra 25 perckor Szófiából jövet repülő­gépen a mátyásföldi repülőtéren Budapestre érkezett. Kíséretében van Jost, a Német Birodalmi Bank igat­­­gatója és Reinhardt kormányfőtaná­csos, a német birodalmi gazdasági minisztérium osztályfőnöke. Schacht fogadására a repülőtéren megjelent Imrédy Béla, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, továbbá a be­teg Gömbös miniszterelnök, Darányi Kálmán miniszterelnök-helyettes kép­viseletében dr. Traeger Ernő minisz­teri tanácsos, a német követség részé­ről Mackensen György követ, Werk­­meister követségi tanácsos és báró Richthofen attasé, valamint Vass Fe­renc, a német nemzeti szocialista­­munkáspárt helyi csoportjának ve­zetője és Radem­acher von Anna, a német birodalmi sajtó helyi szerve­zetének vezetője. Egy szófiai távirat szerint Schacht a bolgár fővárosból való elutazása előtt kijelentette, hogy mindig kelle­mesen emlékszik majd szófiai tartóz­kodására. Meggyőződése, hogy a né­met-bolgár kapcsolatok — mindenek­előtt a két ország közötti áruforgalom­­ továbbra is kedvezően fejlődik. A júliusi előléptetések és kinevezések — A 8 Órai ú­jság tudósítása — Valamennyi minisztériumban és a minisztériumok alá tartozó állami intézményben nagy izgalom van a tisztviselők és alkalmazottak köré­ben. Július 1-én történnek meg ugyanis minden évben a szokásos előléptetések, mert a már rendszere­sített tilalom folytán kinevezések az állami igazgatás összes területén csak július hónapban történhetnek. Az egyes minisztériumokban már összeállították azoknak a névsorát, akik előléptetésben részesülnek. Érte­sülésünk szerint a múlt év júliusa óta megürese­dett összes állásokat betöltik, il­letőleg a soron következők a meg­üresedett állásokba előlépnek. Új alkalmazások is történnek és így különösen a MÁV-nál és a postánál lesz jelentősebb számú dajnok-, il­letve napidíjas felvétel. A mostani júliusi kinevezéseknél a miniszté­riumokban dolgozó állástalan diplo­mások közül is többet véglegesítenek. Az egyes szakminiszterek most tár­gyalják le Fabinyi Tihamér pénz­ügyminiszterrel, hogy az állások be­töltésénél költségvetési szempontból milyen messzire mehetnek. A Vatikán lesújtó véleménye a szovjet „vallásszabadságáról" Róma, június 17. A 8 Órai Újság tudósítása) Vatikáni körökben nem, veszik komolyan az új orosz alkotmány­­reformot, amely tudvalévően tel­jes vallásszabadságot ígér. A Vati­kán véleménye szerint az alkot­mányreform bejelentésének csak taktikai célja van s jellemző a szovjet módszereire, hogy a teljes vallásszabadságot a vallásellenes propaganda korlátlan engedélye­zésével kapcsolja össze. Ha a szov­jet valóban változtatni akar eddigi egyházpolitikáján, — mondják a Vatikánban, — akkor mindenekelőtt meg kell nyitnia az összes bezárt templomokat és haza­ kell engednie a S­zibé­­r­i­á­b­a száműzött papokat. Jön a KániMulu! A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás a következő 24 órára. Gyenge légáramlás, egy-két helyen délután záporeső, zivatar. A meleg fokozódik. Távolabbi kilátá­sok: A meleg tartósnak ígérkezik. Budapesten, június 17-én délben a hőmérséklet 28 Celsius fok. Elpusztult a rejtélyes kalózhajó London, június 17. A Lloyd-társasághoz érkezett jelen­tés szerint a titokzatos Girl Pat ha­lászhajó, amely három hónap óta bolyong a tengeren, a Bahama-szige­­tek közelében hajótörést szenvedett. A jelentés szerint a Baham­a-sziget­­csoporthoz tartozó Sámán a Cay­­sziget keleti partján egy angol hajó roncsaira akadtak. A hajóroncsban három fehér ember holtteste volt. Azt hiszik, hogy a szerencsétlenül járt hajó a Girl Pat, amelyet leg­utóbb francia Guyana közelében láttak. (MTI.) — A válás világrekordere. Mint Mosz­­kvából jelentik, a válások világrekordját a 24 éves moszkvai diáklány, M­arus­ja Larkos­ tartja. A diáklány öt év alatt tizennyolcszor kötött házasságot és tizen­nyolcszor el is vált. Amikor most a tizen­kilencedik házasságát is fel akarta bon­tani, hogy a huszadikba léphessen, ezt már a szovjet hatóságok is megsokallot­­ták. A válást nem engedélyezték és ezen még a Stalinhoz benyújtott kérvény sem segített. ____ " Zürichi devizazárlat Zürich, június 17. (Zárlat.) Paris 20.3725, London 15.5875, Newyork 309.5, Brüsszel 52.325, Milánó 24.35, Madrid 42.225, Amszterdam 209.10, Berlin 124.60, Prága 12.79, Varsó 58.10, Belgrád 7, Bukarest 2.50, Osztrák schilling 58.40. Fordulat a SMIRT ügyében • BESzKJÍRt veszi át a vonalakat A pestkörnyéki autóbuszhálózat körül történt eseményekben ma döntő fordulat történt: Szendy Károly pol­gármester a főváros érdekeinek vé­delmében sürgős utasítást adott a közlekedésügyi ügyosztálynak, hogy azonnal készítsen javaslatot a pest­­környéki, eddigi BART-vonalaknak a BESzKRT részéről történő átadásá­ról. A közgyűlés elé kerülő javaslat kimondja, hogy az összes eddigi BART-vonalnak 1937 január első nap­ján a BSzKRT autóbuszüzeme keze­lésébe kerülnek, kivéve a pesthideg­kúti vonalat, amelyet további intéz­kedésig az eddigi vállalat kezelésé­ben tartanak. A közgyűlés kétség­kívül magáévá fogja tenni a polgár­­mester közérdekű előterjesztését. HARC A MILLIÓS VAGYONÉRT SZEGED LEGGAZDAGABB ASSZONYÁT ÖRÖKSÉGI PERREL TÁMADJÁK A SZEGÉNY ROKONOK Szeged, június 18. (A Spórái Újság tudósítása) A szegedi törvényszéken dr. Schivepler János törvényszéki bíró ma reggel kezdte meg annak a nagy­szabású hagyatéki pernek a tárgyalá­sát, amelyet Holtzer Dániel keres­kedő és fia, Holtzer László indított özv. Holtzer Gyuláné, született Al­berti Ella Stefánia ellen. Az elhunyt Holtzer Gyula a felperes Holtzer Dá­nielnek édestestvére volt. Holtzer Gyula, aki első virilise volt Szeged­nek, 1934 decemberében, tanyai házá­ban hirtelen elhunyt. Jelentős va­gyon maradt utána, paloták, házak, földbirtokok, mintegy 700 ezer pengő értékben. Ennek az örökségnek a megszerzése érdekében indított most pert az özvegy ellen Holtzer Dániel és fia. A per története rendkívül érde­kes és a felperesek előadásából a kö­vetkezők világlanak ki. Holtzer Gyula, aki egyike volt Sze­ged leggazdagabb embereinek, 62 esz­tendős koráig meglehetősen vissza­vonult, takarékos, agglegény életet élt, hatvankét éves korában meg­nősült, feleségül vette unokatestvé­rét, Alberti Ella Stefániát, aki egy jónevű pesti ügyvédnek volt az öz­vegye. Az asszonynak magának is szép vagyona van a fővárosban. Holtzer Gyula a házasságkötése előtti napokban végrendeletet készí­tett, amelyben testvérét, Holtzer Dánielt és ennek leszármazóit kizárta az öröklésből és örökösévé Alberti Ella Stefániát, illetve feleségének két leánygyerme­két nevezte meg. Ugyanekkor készí­tett egy házassági szerződést is, amely szerint, ha meghalna, felesége örököl utána minden vagyont, ha azonban felesége halna meg előbb, mint ő, ő nem örökli felesége vagyo­nát. A dúsgazdag Holtzer Gyulának 1914-ben­­ is kelt egy végrendelete, amelyben öccsét, Dánielt szintén ki­zárta az örökségből, Dániel fiait azonban ez a végrendelet nem érin­tette. Holtzer Gyula halála után, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy mindent az özvegy örökölt, Holtzer Dániel és László pert indított az özvegy ellen. Megtámadták a végrendeletet, vala­mint a házassági szerződést és több­féle okból azoknak érvénytelenítését kérték. A felperesek 80 tanú kihall­gatását kérték állításaik igazolására. A bíróság közülük csak 50 tanú be­­idézését rendelte el és ezeknek a ki­hallgatását kezdte meg nagy érdek­lődés mellett ma reggel. Bocskay-kabát miatt a hadbíróság elé Kolozsvár, június 17. (A 8 Órai Újság tudósítása) A kolozsvári hadbíróság kedden hirdetett ítéletet Nemes István ma­gyar joghallgató bűnügyében. Nemes Bocskay-kabátot viselt és ezért ke­rült hadbíróság elé. A diák védője­­kifejtette, hogy hátulráncolt, karon, mellen vitézsujtásokkal ellátott­­ka­bátot Erdélyben már azelőtt is rég­óta viseltek, tehát a hadbíróság a diák kabátján semmi kivetnivalót nem találhat. A bíróság Nemes Ist­vánt felmentette.­­—­i—n n­yi A belügyminisztérium parkjában tartják meg a mai szerenád-estet — A 8 Órai Újság tudósítása — A Júniusi Hetek rendezősége úgy ter­vezte, hogy mai szerenád-estjét a belügy­minisztérium dísztermében tartja meg. Ma délben azonban elhatározták, hogy a hangversenyt nem zárt helyiségben, ha­nem a belügyminisztérium parkjában tartják meg és így még száz újabb je­gyet is bocsáthatnak a közönség rendel­kezésére. A szerenád-esten közreműködik Dohnányi Ernő a filharmonikusokkal, az Operaház énekkara Roubal Vilmos veze­tésével és Rösler Endre, az Operaház művésze. wwMtwwmMtMtmwwwmtwmHwwwiM Felelős szerkesztő: NAGY SAMU Kiadja a 8 Órai Újság Lapkiadó Rt. Felelős kiadó Faragó Aladár igazgató. — Szerkesztő­ig: V., Honvéd­ utca 10. sz. Telefon: 15­ 0-14*. Kiadóhivatal: VT., Andrássy­ út 47. Telefon: 27-2-30*, 27-2-39*. Nyomatott a Pallas Irodalmi és Nyomdai r.-t. körforgógépein. (Felelős: Győry Aladár igazgató.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék