8 Órai Ujság, 1937. május (23. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-23 / 115. szám

1937 május 23 ÓR&imis AG Vasárnap 9. oldal Élve megkövesed­ik egy ember Rejtélyes orvosi eset Prágában Prága, május 22. (A 8 Órai Újság tudósításai Az egyik prágai kórházban egy 43 éves kereskedőt ápolnak, aki szokat­lan és megdöbbentő betegségben szenved, a teste megkövese­­d­i­k. Betegsége még 1914-ben kezdő­dött jobb karjának megmerevedésé­vel. Az első orvos, aki megvizsgálta, azt állította, hogy a megmerevedést az izmok közt képződő csontrétegek okozzák. Ugyanezek a tünetek azután a sze­­rencstelen kereskedő többi testrészei­ben is felléptek, lassanként a beteg nyaka, háta, bal karja és mindkét lába is merevvé vált. Tizenkét év óta klinikákon él a prágai orvosi csoda, akit számtalan orvos vizs­gált már meg és próbált meggyógyí­tani — hiába. Csehország és Né­metország úgyszólván valamennyi fürdőhelyét bejárta a „m­egköve­­sedő embe­r“, de sem a fürdő, sem az igen sokszor alkalmazott operáció nem segítettek rajta. Ma már úgy fekszik betegágyában, mint egy kőszobor. Fejét alig észrevehetően tudja csak fordítani, előre és hátra mozgatni azonban már nem képes. Arcizmai és ujjai még mozognak egy kissé, de már, ha lélegzik, mellkasa egyál­talán nem emelkedik. Orvosainak azt mondja, hogy úgy érzi, mint­ha kőpáncélba volna szo­rítva. Két edényt vágott az U21­ főorvos fejéhez az M A 8 Órai Újság tudósítása­­ Dr. Fenessy Ferenc büntetőtör­vényszéki egyesbíró ma tárgyalta Szű­cs István szövőmunkás ügyét, akit hatósági közeg elleni erőszak és súlyos testi sértés címén vádolt meg a királyi ügyészség. Eszerint március 31-én délelőtt az OTI egyik rendelőjében Szűcs István rátámadt dr. Zsindely József OTI főorvosra és két szennyvízzel teli poharast vá­gott a fejéhez, úgy, hogy az orvost elöntötte a vér. A vádlott tagadta bűnösségét. Vé­dekezése szerint az orvos volt az, aki először rákiabált, majd lecsirke­­fogazta őt. A tanúk megcáfolták a vádlott védekezését, a törvényszék pedig a bűnösségét megállapítva, egyhónapi fogházra ítélte el Szűcsöt. Az ítélet nem jogerős. — Házasság. Balázs Magda és Dinner László f. hó 23-án déli 102 órakor a Do­hány­ utcai izr. templomban házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Baumgarten Duci és Rosner Pál május 23-án 1­3-kor a Bethlen-téri templomban házasságot kötnek. GLOBOL az ismert molyirtó KAPHATÓ MINDENÜTT! Főlerakat: MOLNÁR ÉS MOSER droguisták, Petőfi Sándor utca 11. — Alkalmi telekvétel. Ha jól akar nyaralni, ha olcsó telket akar, vegyen, villatelket a Sashegyen, a Sasadi- vagy a Brassói-utón, vagy a Velencei tónál, Gárdonyfüreden, száz­hónapos törlesztésre. Havi részlet, kamattal együtt, már öt pengőtől. Bővebbet Horthy Miklós-út 50. I. 2. Telefon: 25-80-04. — Budapesti jobb körökben egészen külö­nös közkedveltségnek örvend az iAuguszt­­pavillon, I., Hidegkuti-út 22. szám alatt most megnyílt látványos kerthelyisége, a délutáni jazz-zel és az esti cigányzenével, ideális szórakozóhely. JÓZSEFET ELADJÁK TESTVÉREI Ssíalin apósa — bulcoit ember Szibériába száműznek háromezer szovjet­ tisztet Kopenhága, május 22. A Politiken moszkvai tudósítója feltűnés­t keltő összefoglaló cikkben számol be a vörös hadsereg folya­matban lévő átszervezéséről, amely­nek eredményeképen a kommunista párt biz­tosítja magának a had­sereg fölötti föltétlen befolyást. A vöröshadsereg tisztikarán példát­lan méretű tisztogatási hullám sö­pör végig s az átszervezés eredmé­nyeképen nem kevesebb, mint h­á­r­om­ezer tisztet helyez­nek nyugállományba. Egy részüket Szibéria elhagyatott vidékeire küldik telepesnek. A párt befolyásának megnövekedése döntő módon jut kifejezésre abban, hogy a legfelsőbb forradalmi haditaná­csot is, a vasúti rendőrséget, amely a politikai rendőrség egyik cso­portja volt, átszervezik. Arról is beszélnek, hogy Kaganovics vasút­­ügyi népbiztos, Sztálin apósa, akit eddig Sztálin jobbkezének tekintet­tek, bukott ember és helyét hamaro­san más foglalja el. Az új ker­ületi haditanácsoknak nemcsak a szoros értelemben vett katonai ügyek legfelsőbb irányítása tartozik ügykörébe, hanem a mozgóc­sítással kapcsolatos minden kérdés és az ifjúság katonai oktatása, vala­mint a légvédelem ügye is. A „belső ellenség" ellen is kötelességük ernye­­detlenül harcln­i. A Politiken tudósítója összefog­lalóan megállapítja, hogy ezekkel az intézkedésekkel Szovjetoroszországot Női pamut-fürdődressz 090 patentkötés, meltartórésszel, színválasztékban —............p Női macco fürdődressz 090 mintás kötés, divatfazon----------------------—. P 6.90, 6.60, W „Sisters“-márka P 7.90 Női fürdődressz gyapjúból, mell­tartórésszel, divatszínekben 1 f­ 80 P 19.80,17.80,14.80,12.80. Iv Férfi fürdődressz S­atentkötésű pamutból, 3 fazonban, 42-46 számig P 3.50, 090 3-40 számig....­___________________________________PéC Férfi fürdődressz félnapjából, 3 fazonban, színekben, *51 sters«­márka, ___p 680 ^Létszámonként Pl.— áremelkedéssel Női fürdőköpeny 1080 világos frottierból, hosszú ujja]_________________P 14.90, I cím Anyák napjára május 23 áruházunk különböző osztályain nagy választékokból mind­azt jutányosan megvásárolhatja, amivel az anyai szívnek örömet szerezhet. Női vagy férfi köntös Q80 szé­p, csíkos anyagok­ból, nagy színválasztékban P17.80,12.80, 6 Gumi fürdőcipők­ig divatos, egyes párok P 2.98,1.90, “36 Evezőssapka e© ripszból, saját vagy zöld ernyővel. 49-50 fejbőség___p­­.78, Fürdő- vagy strand­táska csikós vászonból, schottis vízhatlan anyagból, sokféle tetszetős fazonban a 1 H I .H Ex ■ §JQL_ P 7.60,6.90.4­ 0.2.80.1.95 ■■■■■■■■■■■ Gumi fürdősonkák egyes darabok, külön­féle divat Jí gT W i B WB színekben P 1.20, -.76.­­.68 *70 A JÓ MINŐSÉGEK JOLLLAZA Pöstyén a rheuma elleni csodaforrás biz­tos gyógyered­­ményt nyújt. Olcsó nausálárak! Pengőlefizetés. Felvilágosítás: Pöstyén fürdőiroda, Bu­dapest, VII., Károly­ krt 3/a. — Telefon 1 14-53-82 tökéletesen militarizál­­ják már békeidőben is s az egész birodalom a vörös hadse­reg ellenőrzése alá kerül, maga a vörös hadsereg most már teljesen a kommunista párt kezében van. ­ Hosszú idő óta fekvő betegek a ter­mészetes „Ferenc József" keserűvizet na­gyon szívesen isszák és annak gyors, biz­tos és mindig kellemes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Orvosok ajánlják. 'W'vlSf \j dA A mai piaci árak rohamosan érik be a cseresznye. — Nagy­ban már 5—8 fillér a kararábé darabon­ként. — Sok az üres hüvelyű zöldborsó. A korai cseresznye a melegben gyorsan érik be és így naponként szaporodnak a szállítmányok. A világos és a sötétpiros áru között 30—50 fillér az árdifferencia kilónként. A szabadföldi kalarábé ára nagyot zuhant, ma, Csepelen, már 5—8 fillérjével is adták. Nagy és jó termést várnak, mivel az idén nem érte fagy a kalarábépalántát. A gazdák sietnek a zöldborsó szedésével, hogy mennél jobb árakat érjenek el, így gyengén fejlődött hüvelyek is , belekerülnek a zsákokba, amelyekben alig van szem. A háziasszo­nyok éppen ezért szívesebben veszik a kifejtett cukorborsót. Ma drágult: az idei kappan, a hűtőházi tyúk, az extra­­minőségű spárga és a zeller. Olcsóbb lett: a paraj, a sóska, a téli burgonya és min­den primőr. Élelmiszerárak a kerületi nyilt piacokon és a vásárcsarnokokban: Marhahús (rostélyos és felsál) 156— 200, leveshús (sartő, tarja és szegye) 120— 200, borjúvesés 200—280, sertéscomb 180— 212 fillér kilónként. Hűtőházi vágott csirke 120—170, idei vágott lúd 230—250, idei vágott ruca 260—300 fillér kilónként. Tojás súlyra: teatojás 130—140, ládatojás 115—120, apró és főző 110—115 fillér kilón­ként. Újdonságok: cukorborsó, hazai és olasz 34—75, zöldbab 250—350, főzőtök 70— 120, uborka 50—90, spárga 20—130, újbur­gonya: darabosabb 28—40, apró 20—26 fil­lér kilónként. Idei áruk, csomózva: zöld­ség 5—12, sárgarépa 8—12, kazetta­répa 12—24, zeller 16—20, kapor 14—24, új fok­hagyma 6—12 fillér. Zöldpaprika: hegyes, erős 5—20, töltenivaló 30—50 fillér dara­bonként. Gyümölcs: hazai cseresznye 60— 150, egres 30—60, földieper 200—350 fillér kilónként. Hazai cukordinnye 5—8 pengő darabonként. Téli burgonya: Gülbaba és nyári rózsa 10—14, őszi rózsa 6—8, Ella 6—7, fojtott 8—16 fillér kilónként. Kék mák 100—112 fillér kilónként 4 ország szépségei sorakoznak fel felsőolaszországi antocar­utazásunkon (osztrák Alpesek, Dolomitok, olasz nagyvárosok, felsőolasz tavak, Locarno, Lugano, Gross-Glockner, Salzkammergut) június 1—15. Részvételi díj: P 298.* Művészi élményt és tökéletes pihenést jelent délolaszországi utazásunk (Velence, Firenze, Róma, Nápolyig tengeri utazás a VUL­­CANIA luxusóceánjárón június 6—21. Részvételi díj: P 298.­­Prospektussal szolgál és Jelentkezést elfogad d.n. 3—6 óráig: az OMIKE tanulmányutazás­ osztálya, IX., üllői út 11—13. Telefon : 18-77-11 (M. N. B. 630.675. sz. étig.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék