8 Órai Ujság, 1937. május (23. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-23 / 115. szám

Vasárnap 8. oldal ÓMiujsAG ÉDESANYÁM Harminckét betű, nyolc hang­jegy, néhány szín, — fel lehet épí­teni belőlük a világ minden gon­dolatát, a szellem karcsú tornyait és vasbeton erődjeit, a lélek min­den, hangulatát, az álmot és a va­lóságot s most, hogy a holnapi Anyák Napjára készül ez az or­szág, a végtelen anyag kevés,­­ nem tudom vele megközelíteni az édesanyámat. Hálás szeretnék lenni neki, de tudom, a hálámból hiányoznék a, köszönet azért, hogy gyerekkoromban ő vette észre elő­ször a kanyarómat, hogy sokkal később egyszer kisírhattam ma­gam a vállán, hogy nem hagy ki soha, az imádságaiból, hogy a ke­zemre ütött, hiányoznék a hálám­ból a lényeg: a köszönet azokért az apróságokért, amelyeket nem vettem észre, de amelyekben a leg­forróbban lüktetett az ő szíve. S ha fel is tudnám hozni a mélyből, mint opálszín gyöngyöket a maláji bennszülött, emlékeit az éjszakák­nak, amiket értem nem, aludt át, nem, volna szavam hozzá, hogy kö­szönetet mondjak értük és leveze­keljem vele őket. Harminckét be­tűből csak silány, köznapi keveré­két kotyvaszthatnám a mondatok­nak, nem volna bennük semmi a lelkem fiúi remegéséből, a szere­tésből, amelyet a születésem óta hordok a sejtjeimben. A nyolc hang­jegynek sem ilyen vegyülete nem bírná elénekelni a szemem örömét, ha benne tükröződik az ő arca, hiányoznék belőle a tücskök vyáresti muzsikája,, a harangszó a falun, a­ hullámok selyempapír­­zaja a parti kavicsokon, a megha­tározhatatlan hangok, amelyek az élet melódiáját adják s amelyek­kel mind-mind köszönteni kellene őt. A leggazdagabb palettán sin­csenek meg a színek, amelyek rímelnek a­ hold ősz ezüstjére, a do­lomitok alkonyi poklára, a kagy­lók rezgő csillogására, ha elremeg felettünk a sekély, parti tenger, nem lehet visszaadni a templomok márványoszlopának síkos fehérjét, sem a fekete gyászt, ami néha barna, szemekben borong, pedig ezekkel is szeretném üdvözölni az édesanyámat, mert tőle kaptam őket, mert tőle kaptam ajándékba a világot. Szégyenletesen szegény vagyok vele szemben a­ szavak, hangok, színek gazdag birtokában s ezért csak halkan merem meg­kérdezni tőle: ugy­e, nem lesz baj, ha a holnapi ünnepen csak na­gyon szerény ajándékot tudok adni s a szokottnál is többet hall­gatok majd, édesanyámé t. b. — A Nemzetközi Munkaügyi Hiva­tal igazgatója Budapesten. A Nép­­szövetség keretében működő Nemzet­közi Munkaügyi Hivatal nagynevű igazgatója, Harold B. Butler május 26-án rövid tartózkodásra Buda­pestre érkezik és a Society of the Hungarian Quarterly meghívására ugyanaznap délután hat órakor elő­adást tart a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében „Mun­kaügyi törvényhozás és nemzetközi élet“ címen. Butler a híres Albert Thomas utódjaként 1932 óta vezető igazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Intézetnek és egyik legkiválóbb szakértője a munkaügyi kérdések­nek. A nagy érdeklődéssel várt elő­adáson Imrédy Béla, a Magyar Nem­zeti Bank elnöke, fog elnökölni. Bul­lért budapesti tartózkodása alatt a m. kir. kormány is vendégül látja és tiszteletére a Hungarian Quarterly társaság és a GyOSz nevében Chorin Ferenc titkos tanácsos estebédet ad. — Csalogányhangú tyúk. Newyorkból I/S jelentik: Grant József t­rurói (TI­­-Skócia) ba-­­­­romfitenyésztő telepének gyyp­­ú csodája az éneklő tyúk, a mely kotkodácsolás he­lyett a csalogány hangjára emlékeztető hangon csattog. — Véres éjszakai rablótámadás az Üllői-úton. Nagy László műkereskedő ma éjszaka hazafelé tartott a Ba­­ross-utca 126. számú háziban lévő la­kására, amikor a Gyáli­ út és az Ül­­lői­ út sarkán egy rosszul öltözött gyanús külsejű férfi megállította és tüzet kért tőle. A kereskedő a zse­bébe nyúlt­, hogy az öngyújtóját ki­vegye s ebben a pillanatban a férfi egy kemény tárggyal kétszer Nagy László fejére sújtott. A kereskedő véresen, eszméletlenül terült el az utca kövezetén­ A később az arra já­rókelők lettek figyelmessé az utcán fekvő férfira, akit a rendőr a men­tők segítségével a Szent István-kór­­házb­a szállítottak­­ — Megjelent a Magyar Családtörténeti Szemle negyedik füzete. Baán Kálmán szerkesztésében megjelent a Magyar Csa­ládtörténeti Szemle, a legmagasabb szín­vonalú magyar genealógiai szaklap ne­gyedik füzete. Az érdekes és gazdag anyagból kiemeljük a szerkesztő, dr. báró Nyáry Pál, ifj. dr. Horváth Ferenc és dr. Kallós Lajos nagy alapossággal meg­írt tanulmányát. — Meghalt az „eleven képeskönyv". Londonból jelentik: Sydneyben meghalt 62 éves korában Bennell Já­nos, az „eleven képesköny­v“, ki­nek testét több, mint nyolcszáz te­tovált ábra, köztük hajók, világító­­tornyok, férfiak, nők és állatok képe dí­szítette. — Istentiszteletek a Margitszigeten. Vasárnap a Szent Mihály-kápolnában szentmise lesz 1412 órakor a következő énekszámokkal: 1. Bús magyarok imád­sága (miseének). 2. Vigasztaló Szűz (Má­­ria-ének). 3. Most lett a kenyér (Szent­ségének). Előadja a Szentmargitszigeti Daloskor Vidor József tanár vezetése alatt. Űrnapján a Szent Mihály-kápolná­ban 1412 órakor csendes szentmise. — Rossz családi élete halálba ker­gette a majmot. Newyorkból jelentik: A Newyork gőzösön, mely 275 rhe­zusi majmot szállí­tott Indiából a new­­yorki Bronx állatkert számára, egy reggel élettelenül találták Hannibált, a hatal­mas majomhímet. Fe­je ketrecének rácsa közé szorult és így megfulladt. Ápolójának kijelen­tése szerint Hannibál öngyilkos lett és párja, Medúza, kergette halálba szakadtlan civódásával s verekedé­sével. Ennek következtében Hanni­bál már napok óta az életuntság jeleit mutatta, nem nyúlt ételéhez és végül megfojtotta önmagát.. . Négy métert ugrik a világrekorder béka. Newyorkból jelentik. Huszonötezer főnyi lelkes közönség nézte végig a kali­forniai Angel Camp-ben az amerikai Nemzeti Béka Távugrási Versenyt, me­lyen ötezer „bajnok“ indult. Az első díjat Will Rogers, a nemrég elhalt híres film­színész béka-tenyésztelepének „Emmet Halton" nevű békája nyerte négy méter két, és fél centiméter hosszú ugrásával. Minden versenyző háromszor ugerhatott. A versenyt minden évben megtartják Mark Twain híres elbeszélése: „A cala­verasi ugró béka" emlékére. — Dietrich Alfréd kitüntetése. A kormányzó a miniszterelnök előter­jesztésére sachsenfelsi Dietrich Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri címmel felruházott fo­lyamőrségi vezérfőkapitánynak, a nemzetközi Dunabizottság és az ál­landó vízügyi műszaki bizottság ma­gyar delegátusának, kiváló és értékes szolgálatainak elismeréséül az I. osz­tályú magyar érdemrendet adomá­nyozta. — Orvosi hír. Dr. Zágon András köz­kórházi adjunktus, szülész-nőorvos rende­lőjét V.­ Szemere­ utca 21-be helyezte át. Új telefon: 12-32-82. — Az Ibusz nyilatkozata. A 8 Órai Új­ság május 19-i számában „Az IBUSz monopolizálni akarja a párisi utazáso­kat" címen megjelent közleményünkre vonatkozólag az alábbi közleményt kap­tuk: " Az XBUSz sem a párisi világkiállí­tással, sem más különvonat, vagy tár­saskirándulással kapcsolatban nem kért és nem kapott semmiféle monopóliumot. 2. Az IBUSz semmiféle állami pénzt, vagy szubvenciót sem kért, sem nem kapott. 3. Az IBUSz, mint nyilvános számadásra kötelezett vállalat, a vonat­kozó adótörvények rendelkezései szerint tesz eleget adózási kötelezettségeinek s másokkal szemben semminemű adóked­vezményben, vagy előnyben nem részesül. 4. Ami végül az idegenforgalmi propa­gandát illeti, erre a célra az IBUSz évente mintegy 200.000 pengőt fordít és 1936-ban is 225.370 pengőt áldozott e célra. T H ' 1' R * E ' K H ­sörömböly Tapolcza Lefler Pensió 30 szoba, elsőrendű családi otthon, tár­salgó, kitűnő házi koszt. Zongora. Rádió. Telefonszám: 7. Előszezonban Napi Pensió 3 Pengő 50 üll. z öregemberek betegségeinél és neurasz­téniáink bajainál, kiváltkép, ha azok renyhe bélműködéssel és megzavart emésztéssel álla­nak összefüggésben, akkor reggelenként egy­­egy pohár természetes „Ferenc József ke­­serűvíz sokszor igazi jótétemény! Az orvo­sok ajánlják, ffAnn YABTEWT ! AKoronaKataó­ és Csokoládé­­wUUH I Ull 1 Cll I­o­gryár, dacára a nyersanyagárak nagy áremelkedésének, a kitűnő ízű és általánosan ked­velt Mokka dessertet még mindig a régi 6 filléres árban árusítja Érdemes fogyasztani ! Utánzatot ne fogadjon el! • Budapest nyári képe új színfolttal gazdagodott: megnyílt a Metropole új Virágoskertje. Az intim hatású kerthelyi­ségben délután a Takács-jazz zenéjére táncolnak, este pedig Csóka Feri pezsdítő cigánymuzsikája mellé istenien ízlik az ínycsiklandozó Flekken és a remek Cső­­bensült hal. * Most mosolyog Önre a szerencse. El ne mulassza a kedvező alkalmat. Siessen a legközelebbi dohánytőzsdébe vagy sors­jegyárusítóhoz és vegyen Államsorsje­gyet. A sorsjegy ára csak 3 pengő. Fő­nyeremény 40.000 pengő és ezenkívül még 17.000 különböző nyereményt sorsolnak ki. N­||N­Cmi Uw/prafji t r CSOKOLÁDÉT 1937 május 23 Holnap, 23-án ANYÁK NAPJA. Ne feledkezzünk meg Édesanyánkról! — Csak július végére készül el a párisi világkiállítás. Párisból jelentik. A párisi világkiállítást, a jelek sze­rint, nemcsak erre az évre szánják, hanem a jövő évben még nagyobb mé­retekben folytatni akarják. Ilyen irá­nyú akciót indított Edouard Jónás kamarai képviselő és kezdeményezését kormánykörökben igen kedvezően fo­gadták. Ennek magyarázata elsősor­ban az, hogy az 1937-es világkiállítás látványosságait július vége, augusz­tus eleje előtt előreláthatóan nem is tudják teljesen elkészíteni, sőt például az új Trocadero hatalmas földalatti színházát legkorábban augusztus vé­gén lehet megnyitni. — Mire gyűjtött az angol királyné szü­leinek főszakácsa egy életen át, London­ból jelentik. A Lancasterhire­ megyei Lythamban meghalt 85 éves korában Soyer Miklós, ismert francia szakács, aki valaha a Strathmore grófoknak, Erzsé­bet királyné szüleinek konyhafőnöke volt és a kis Erzsébetet is elsőnek vezette be a főzés tudományába. Egyszer így szólt hozzá kis tanítványa: — Soyer bácsi, mit csinál majd azzal a sok pénzzel, amit keres? A főszakács ezt felelte: — Nagy örömet fogok szerezni a ked­ves mamájának, Lady Elizabeth. A válasz értelme csak most tudódott ki: az öreg főszakács egész vagyonát egy skóciai kórházra hagyta, amelyet főként Strathmore grófné adományaiból tartottak fenn. — Előadás Marcel Proustról. Robert Áron, a világhírű francia folyóirat, A Nouvelle Revue Francaise főmunka­társa Budapesten van és a Kereske­delmi Csarnok Szabadság-téri helyi­ségében május 24-én fél 9 órakor elő­adást tart Marcel Proustról. — Nyári menetrend. Ebben az évben a nyári menetrendek ma lépnek életbe. Az öszes vasúti és hajózási menetrendeket magában foglaló s immár 57. évfolyamá­ba lépő Vasúti Útmutató és az olcsó ki­adású, 60 filléres Zöld Menetrend néhány nap múlva jelenik meg. Minden dohány­tőzsdében és könyvkereskedésben kap­ható. MODERN STÍL- Dl­BTAnAI/ KIS KOMBINÁLT giUlUKUá ZIMMERMANN y/fftUYu. — Nagy sikere van annak a gyönyörű édes kis­lánynak, aki a Csillaghegyi Gyógyfürdő filmjében így kiált fel: „Gyertek mindannyian Csillaghegyre nyaralni/“ Amint értesülünk, ez a köz­ismert, Budapesttől 20 percre fekvő gyö­nyörű fürdő, amely az idén is számos újítással lepte meg fürdővendégeit, már úgyszólván valamennyi szobáját, nyári lakását kiadta s igy mindazok, akik iga­zán jól és kellemesen akarják a nyarat eltölteni, igyekezzenek maguknak sürgő­sen szobát, illetve nyári lakást rezer­válni vagy a Csillaghegyi Gyógyfürdő­ben, vagy a körülötte elterülő nyaraló­telepen. • Új színnel gazdagodott a Nagykörút. A mindinkább fokozódó igények arra az elhatározásra késztették a közismert Gál úridivatcégeit, hogy a Nagykörúton egy világvárosi nívójú úridivatüzletet léte­sítsen, ahol a művelt Nyugat ízlése és finom úridivatkülönlegességei a londoni és párisi üzletek kirakataiban való meg­jelenésük után nyomban Budapesten is megszerezhetők legyenek. Az új üzletet Gál Sándor személyesen vezeti. Az Er­­zsébet­ körút 1. szám alatti legújabb Gól­­üzlet vezető helyet foglal el az ízléses öltözködés irányításában és az árak a mai viszonyokhoz vannak szabva. (—) Elnökváltozás a mészárosok ipar­­testületében. Kollár Gábor, a budapesti mészáros ipartestület elnöke, bejelentette az elnökségről való lemondását. A mé­száros ipartestület holnap, vasárnap dél­előtt tartja rendes közgyűlését, amely az elnöki és két alelnöki álllás betöltéséről gondoskodik. Hír szerint Koch Gyulát, a hentesipartestület elnökét fogják meg­választani, mely esetben a mészáros- és hentesipartestületek egyesülésének aka­dályai elhárulnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék