8 Órai Ujság, 1939. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-08 / 6. szám

039 JANUÁR 8. VASÁRNAP Óhaiujság „Kibontom a Magyar Élet M­oszgalmaim, Vitázz Im­rédy Béla minisszterelnök hosszéd­e Aranyszarvas,székely kopjafák és­­fekete sereg“ a Vigadóban 911 — ~A 8 Órai Újság tudósítása — Érdekes hírek előzték meg a víz­kereszti vígadói MÉM-zászlóbontást. Amint megírtuk, kék jegyekkel hív­ták meg a gyűlés vendégeit, az utolsó órákban azonban híre ment, hogy bi­zonyos, zavargásra mindig hajlamos elemek minden óvatossági rendsza­bály dacára is jónéhány tucat ilyen kék­jegyre tettek szert. A miniszter­­elnöki zászlóbontást meg kellett óvni attól, hogy esetleges ellentétes sza­valókórusok megzavarják a kor­mányhű recitáló férfikarok munká­ját s ezért sebtiben szint változtattak a meghívók. A romantika kék színe helyett a ke­vésbé költői sárga színben nyomták ki az új jegyeket s a rendezőség expressztempóban értesítette a meg­hívottakat erről a színváltozásról. A rendőrség sokszoros záróláncának legutolsó őrszeméig mindenkit kiok­tattak, hogy csak a sárga jegyek tu­lajdonosait bocsátják át. Más előzményről is vannak hí­reink. A Vígadóban gondos kezek át­rendezték a nagyterem megszokott képét. A pódiumot az orgona alatti oldalról a belépővel szemközti hosz­­szanti oldalra helyezték, ennek meg­felelően a széksorok is balraát­ot csi­náltak, hogy szembeforduljanak a szónoki tribünnel. Mialatt a díszítés utolsó simításait végezték, Vízkereszt délelőttjén az új mozgalmi szavaló­kórusokat is berendelték, hogy kellő dinamizmu­sra hangolják a különböző „rögtönzött“ rigmusok hatásfokát, sarkán újabb zárólánc keresztbe az utcán. „Csak sárga jegyekkel . . ." A Vigadó járdaszegélyénél a III. számú kordon. „Csak sárga..“ A kapuban újabb igazoltatás. A ruha­tárban már minden további nélkül átvették kalap-kabát-kalucsni letéte­met, de a márványlépcső alján is­mét jegyet kértek. Két-három ren­dező is megvizitálta az érkezőt, két­oldalt pedig ott sorakoztak az új „nem egyenruhásak“. Alulról felfelé a következő a viselet: fekete csizma, fekete, vitézkötéses csizma­nadrág, magyaros sujtásos kabát, fehér ing, fekete hosszú nyakkendő, fekete paszománt-öv és három aranyzsinórral díszí­tett, lehajtó tetejű Bocskay­­stílusú föveg egészíti ki az egyszerű, magyar uni­formist, amelynek gyors népszerűsé­gére jellemző, hogy már a bemutat­kozás helyszínén is „fekete sereg­nek“ nevezték el az egyenruha vise­lőit. Az új egyenruha, amely­­ „nem egyenruha" Még egy utolsó kis előzetes hír: a Mozsár­ utca 4. számú házban, egy párthelyiségben (félreértés ne essék­­nem Nép!) izgatottan várták új egyenruháikat azok a kiválasztot­tak, akik elsőknek mutathatták be a tegnapi péntek délutánon a MÉM új uniformisát.­­Már itt jegyezzük meg azonban azt is, hogy ez az új egyenruha tulajdonképen nem is egyenruha, nem is lehet egyenruha, hiszen Magyarországon tilos politi­kai egyen­ingeket, egyenruhákat vi­selni, ezért fogjuk fel inkább úgy a dolgot, hogy mivel az új megmozdu­lás nem politikai párt, egyenruhája sem pártegyenruha, hanem csak ép­pen egymáshoz igen hasonló ruha­darabok kollekciója, amelyet a moz­galom tagjai öltenek magukra. Leg­jobb lesz, ha az olvasó is elfogadja ezt a jószívvel hevenyészett magya­rázatot s a továbbiakban ismerte­tendő egyenruhákat ebben az érte­­l­mvben vélelmezi.) .Csak sárga...44 A gyűlés előtt sok rendőr sok kor­donnal vette körül a Vigadót. A Mária Valária-utca felől jövet pél­dául az első kordon már a Türő István­-utcánál állított meg. „Csak sárga jegyekkel lehet, kérem!“­­ ■ mondták udvariasan. A Vigadó-ter a rímek imm­u­­zzetemberek *an teladó munkatársa Melléklete • a TA'SQL vÁllalkozÁs Budapest," ^Pozsonyi út 12. Kérjen mutatványszám­ok Új jelkép: az aranyszarvas A nagyteremben menyezettől pad­lóig piros-feh­ér-zöld drapéria bur­kolta be a szemközti hosszanti ol­dalt, a fehér mezőben új arany­ jel­kép csillogott az erkélyről lesugárzó reflektorok fényében: arany kör, rajta az apostoli kettős kereszt, a körben pe­dig a hármas halom, rajta e­gy jobbra ugró, fejét vissza­fordító aranyszarvas. A drapéria alján magasra emelt do­bogó, hófehér behuzattal, a terem közepén kikanyarodással a szónok és a mikrofonok számára. Az emel­vény két oldalán 20—20 zászlótartó. Új egyenruhában, egyesek sapkával. mások anélkül, kezükben zászlókkal. A nemzetiszínű lobogókat piros-kék mintás zászlórudak tartották, székely kopjafák formájára kiképezve. A rudak csú­csán láttunk rézkarika tetején meg­csillanó M-betű nyíl-dísszel — fél­kört aranyló búzakalászokból, — kardmarkolatot és pengét villámvo­­nalak cikcakjja között. Pontosabb leírást, az új jelképek magyaráza­tát nem ismerve, nem adhatunk. „Egyetlen Lenyűgöző Egységes Magyar Akaratot 144 Az üléseken mindenütt ott fehérlett a nyomtatott program, amely a Magyar Élet Mozgalmának jelszavait is felsorolta, így: AKARUNK Új Magyarországot, magyar megújhodást, nacionalista társadalmat, katonai szellemet, tettrekész fegyelmet, faji öntudatot, faj­védelmet, LELKI REFORMOT Keresztény erkölcsöt, keresztény összetartást, evangéliumi harcos szeretőjét, • egyszerűséget, áldozatosságot! TÁRSADALMI REFORMOT A szociális igazság országépítését, szabad pályát minden magyarnak, egyetlen társadalmi értékmérőt ét rangadót: a nemzetnek tett szolgálat hasznosságát! GAZDASÁGI REFORMOT Magyarnak a magyar földet, harcot a szegénység leküldöt­tre, munkát, s a munka becsületét, közéleti tisztaságot, profitéhség letörését, visszaélések kiirtását ! EGYETIEN LEMOGOZÖ EGYSÉGES MAGYAR AKARATOT ti A G 9 A R É L E T E TI Jön a miniszterelnök Báró Vay László kísérte-kalauzol­­gatta az érkezőket. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök magyar díszű, sujtásos fekete ru­hát viselt, arany rojtos Jókai­nyakkendővel, amilyent a felvi­déki magyarok hordtak. Az üdvözlő tapsok után elmaradt a dalárdák Szózata, mert a tömegből egy csoport elkezdte énekelni a Him­nuszt, majd a miniszterelnököt tap­solta a nagygyűlés, amikor megjelent a mikrofonok mögött. Jobbkezét szí­véhez emelve, könnyedén meghajolva válaszolt a feléje emelt kinyújtott­­karoknak, majd elmondta zászlóbontó beszédét. „Alattomos orvtámadás Munkács ellen 44 „Ősi magyar földön új magyar éle­tet“ — ebben foglalta össze célkitűzé­seit. „Őseinket a legendás szarvas ve­zette, minket a mag­világosító gondo­lat vezessen az új i­agyar életbe“ — mondta. Életre, mozgásra, cselekede­ Hit tanulhatunk a Népművelési Bizottság­ Háztartási Tele­pén, a Gázművek, VI., Vilmos császár­ út 3. szám alatti bemutatótermeiben: I. Kötő-délutánok, minden alkalommal főző­bemutató és tea. Vezetői Dobos Erzsé­bet. Tandíj 6 P. Január 9-től 10 héten át minden hétfőn 5­ 5-ig, vagy január 11-től minden szerdán 5—8-ig. A tanfolyamon divatos kabátkák, ruhák készíthetők el. Első órára bármilyen színű kötőfonal­ból kb. 2 dg. szükséges, hozzávaló kötő­tűkkel. II. Az élelem hatása az egészségre és szép­ségre. Előadó: Dr. Mikes Margit. Január 11-től február 8-ig mindem szerdán d. u. 6—7-ig. Január kil­ éra gyomorsavtúltengés diaeteti­ká­ja. Az előadás tárgyához al­kalmazkodó főzőbemutató és kóstoló. Tr­i­­díj 1.50 P, napijegy 60 fillér Főzőtanfolyamok háztartási alkalmazottja számára. Vezető: Bodor Ferencné. Talp­díj 5 P, anyagi hozzájárulás nincs. Január 9-től február 8-ig hetenkint kétszer, hétfőn és szerdán d. u. 4—7-ig 5 hetes, január 10-től március 14-ig hetenkint egyszer kedden d. u. 4—7-ig 10 hetes főző­tanfolyam. A tanfolyam keretében a tiszta, higiénikus főzés legújabb mód­szereit, a gáztűzhely takarékos haszná­latát és az elkészített ételek gondos és ízléses tálalását tanulják meg a részt­vevőik. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék