8 Órai Ujság, 1939. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-08 / 6. szám

6 Fii­nil IBN­ F1IIIBI 6 órakor külön kiadásban számoltak be az ukrán banditáknak és a cseh sorkatonaságnak Munkács ellen in­tézett támadásáról és a Lengyel Távirati Iroda budapesti jelentése alapján teljes részletességgel ismer­tették a kárpátaljai eseményeket. Már a rendkív­üli kiadások rámutat­tak arra, hogy tervszerűen előkészített támadás­ról van szó és abban nem felelőt­len elemek, hanem elsősorban mintegy félzászlóaljnyi cseh sor­­katonaság vett részt. A cseh túlerővel szemben alig né­hány főnyi magyar határőrség, csendőrség, fináncok és rendőrök áll­tak szemben, akik,szinte emberfeletti hősiességgel verték vissza a cseh sor­katonaságnak páncélkocsikkal és ág­yúkkal támogatott éjszakai t­ervtá­madását. A ma reggeli lengyel lapok a fel­­háborodás hangján teljes részletes­séggel köztik az eseményeket és az Express Poranny „Most már értjük, miért nincs magyar-lengyel határ“ című cikkével arról számol be, hogy a magyar-lengyel határ nyilván azért nem jöhetett létre és a Kárpátalját azért akarják fenn­tartani „független köztársaságnak“, hogy onnét ilyen és ehhez hasonló felelőtlen támadásokat intézhesse­nek Magyarország ellen. Lengyel politikai körökben rámu­tatnak arra, hogy a Kárpátalján a jelenlegi helyzet teljes mértékben tarthatatlan és ennek mielőbb véget kell vetni. Lengyel politikai körökben rámu­tatnak arra is, hogy hasonló támadásokat intéznek a lengyel határvidék ellen is. A munkácsi támadást megelőzően bombamerényletet követtek el a mo­­rawska ostravai lengyel ház ellen, szerdán éjszaka pedig Micalkovicze mellett bombát dobtak a lengyel ha­tárőrségre. A lengyel kormány mind­két határi­ncidens ügyében szigorú hangú demarsot nyújtott át Prágá­ban és a támadásokért teljes elégté­telt követelt. A cseh kormány ma adott válaszában sajnálkozását fe­jezte ki az események fölött és an­nak a reményének adott kifejezést, hogy a békés állapotokat a határvi­déken sikerül helyreállítani. A cseh válasz, különösen a mun­kácsi események hatása alatt, Lengyelország politikai köreit nem elégíti ki. Itteni felfogás szerint a munkácsi és az ehhez hasonló incidensek alkal­masak arra, hogy Európának ezen a vidékén­ állandó nyugtalanságot kelt­senek és , a Kárpátalját második Spanyol­­országgá, vagy Macedóniává vál­toztassák át. Varsóiban remélik, hogy a mun­kácsi véres események ezúttal még nem vezetnek komolyabb konfliktus­hoz és a kiküldendő közös bizottság által lefolytatott vizsgálat alkalmas lesz arra, hogy a helyzetet tisztázza és a további fejleményeknek elejét vegye.­ Mégis, Prága további maga­tartásától függ, hogy sikerül-e a bé­kés viszonyt az új határvonalak men­tén fenntartani. Udvardy Béla tája történik, — a rossznyelvek szerint — egy másik bál bálbizottsági tagjai a sarokban — bridzseltek. Humorosan ha­tott a bállal mitsem törődök e csoportja. A fényképész is megjelent magnézium­lámpájával, és amint az már minden bá­lon szokás, itt is készített felvételeket. Ezeken a képeken az idei bálkirálynők és bálfőrendezők vannak rajta, de civilben és nem frakkban. A próba sikerült és hogy a bálnak nagy sikere lesz, azt nyugodtan megállapít­hatta előre a karneváli krónikás almujság 1939 JANUÁR 8. VASÁRNAP BÁLKIRÁLYNŐK hócsizmában és muffal Kitűnően sikerült a ma esti jogászbál főpró­bája — A felvidéki leányok először táncolnak ma Pesten ! — A 8 Órai Újság tudósítása — A Fővárosi Vigadó nagyterme csütörtö­kön délután hangos volt a fiatal hálózó leányok és fiúk hangjától, mert az idei farsang első báljának, a Jogászbálnak volt a főpróbája. Szokatlan látvány volt, hogy a meghí­vottak nem a Vigadó hatalmas előcsar­nokán keresztül, jutottak be a nagyterem­be, hanem a Vigadó­ utcai oldalkapun át. A frakkos rendezők helyett a lépcsőkön fáradt munkások jártak fel és alá, a pál­cás urak helyett deszkarakások voltak a lépcső két oldalán és az ezerkarú csillár lámpái is sötéten meredtek a mennyezet felé. Bent a teremben azonban már óriási élet volt. Asztalosok, kárpitosok és díszí­tők gyaluja, kalapácsa hallatszott min­denfelől, a frissen ácsolt dobogón délszaki növények helyett egy varrógép kattogott éktelen lármával és a fehérkesz­­tyűs teremőr helyett felgyűrt ingujjú munkások készítették elő a ma esti jo­­gászbál termeit. Az oldalemelvényen állt a jogászbál el­nöke, ifjabb Della Donna Mihály, aki igyekezett a megjelent leányoknak meg­magyarázni, hogy a nyitány miképpen folyik. Hangja azonban sokszor nem tud­ta túlharsogni a leányok és fiúk beszélge­tőit, mert bizony itt rendet és fegyelmet­­ártani nem könnyű dolog. Legalább há­romszor kezdett hozzá a beszédéhez, leg­alább tízszer kért csendet, azonban csak annyit ért el, hogy a zaj kissé alább­hagyott . A nyitó párok — amint az elnök szava a­­hangzavarból kicsendült — a tü­körajtón keresztül vonulnak be és az előttem lévő lépcsőkön mennek le a terem közepén szabadon hagyott területre, ahol az emelvénnyel szemben megállnak. Hangját azonban ismét elnyomta há­rom­ bálkirálynő lázas vitatkozása, hogy várjon a kék estélyiruhához jó lesz-e az a fehér virág?... Az elnök magyarázatát többé-kevésbé meghallgatták és, úgy látszik, tudomásul is vették, mert amikor a nyitó párok fel­vonulását próbálták, remekül sikerült. Kicsit groteszk látvány volt, amint a lépcsőkön lefelé jöttek a ragyogó szép leányok, az idei báli szezon bálkirálynői, de nem estélyi ruhában, hanem hócsizmában, bundában, muffal. A fiúkon a feszülő frakk helyett télikabát, kezükben kalap és a fehér glaszékesztyű helyett jó vastag télikesztyű. A párok két sorban helyezkedtek el és közvetlenül az emelvénnyel szemben lévő területet szabadon hagyták. Ide vonul be majd ma este a bálelnök vezetésével azok­nak a felvidéki lányoknak a csoportja, akik ma érkeznek Budapestre, hogy a ha­gyományos jogászbálon résztvehessenek. Mialatt a párok felvonulása és eligazi­ A Hosszantartó béldugulásoknál egy-két pohár terméészetes „Ferenc József*’ keserűvíz az emésztőcsatornában felgyülemlett erjedő és rothadó anyagokat gyorsan és biztosan le­vezeti és így megakadályozhatja a vakbél­gyulladás esetleges képződését. Kérdezze meg orvosát. A FILMVILÁGBÓL­­ nyílt a Broadway Vízkereszt napján új mozi nyílt meg Budapesten, Károly­ körút és Dohány­ utca sarkán a Broadway-filmszínház. Külsőleg és belső berendezésében egyaránt látvá­nyos, elegáns és modern. Az új mozi elő­adásai délelőtt 11 órakor kezdődnek. Meg­nyitó műsorául „A hölgy kissé bogaras“ című Tolnay Klári—Ráday—Alajos-filmet választotta és valamennyi előadás közön­sége nagy tetszéssel fogadta a mulatsá­gos magyar filmet. A szép, új Broadway­­mozit bizonyára fel fogja karolni a kö­zönség. Bajtársak Egy német repülőtiszt hősisségéről és kötelességtudásáról szól az Urániában tegnap bemutatott új U­ a-film, amely bő­velkedik az izgalmas, drámai feszültségű jelenetekben, szebbnél-szebb légi felvéte­lek gesz Sorozatában mutatja be a német pilóták páratlan háborús bravúrjait, izzó hazaszeretetét, de helyet juttat a roman­tikának is a cselekményt átszövő finom szerelmi históriával. Karl Ritter rendező páratlan készséggel, nagyvonalúan állí­totta össze a szép film jeleneteit, amelyek­ben Paul Hartmann, Paul Otto és Fritz Kampers mellett a két női főszereplő, Jutta Freybe és Carsta Löck nyújtanak kiváló színészi alakítást. Szabó nyerte a hastingsi sakkversenyt London, január 7. /Magyar Távirati Iroda) A h­astingsi sakk­verseny­t Szabó magyar mester nyerte meg. — Új vezetőség a Krausz—Moskovits Ipartelepeknél. A Krausz-Moskovits Egye­sült Ipartelepek Rt. igazgatóságának leg­utóbbi ülésén dr. Moskovits Miklós elnök­­vezérigazgató, egészségügyi okokból a vállalatnál viselt elnökségéről, igazgató­sági tagságáról és vezérigazgatói tisztsé­géről egyidejű nyugdíjaztatása mellett lemondott. Az igazgatóság nagy sajnálat­tal vette tudomásul a lemondást, mert a távozó elnöknek elévülhetetlen érdemei vannak a vállalat kifejlesztésében. Az újonnan megválasztott vezérigazgató Tö­rök Gábor vegyészmérnök, a vállalat ed­digi ügyvezető igazgatója. Lemondottak még az igazgatóság tagjai közül Ipolyi- Keller Gyula, báró dr. Gutmann Henrik és dr. Lévy Béla. Az igazgatóság társ-al­­elnökké dr. Szirmai Lajos igazgatósági ta­got, a nagyváradi Moskovits Ipartelepek Rt. helyettes vezérigazgatóját választotta meg. A vállalat rövidesen rendkívüli köz­gyűlést hív egybe, amikor is a vállalat kebelében történt átalakulásnak megfele­lően javasolni fogja a közgyűlésnek az eddigi cégszöveg „Mezőgazdasági és Ké­miai Ipartelepek Rt."-ra való megváltoz­tatását, valamint az igazgatóság kiegé­szítését. fietigás AcuLeiéi SVÁBHEGYI MAJESTIC ötemeletes luxuspenzió tündéri kilá­tású erkélyes lakosztályaiban a leg­nagyobb komforttal, fejedelmi ellátás, kívánságra diétával P 9.—töl. közp. fűtés. Hid. mel. folyóvíz. T.: 16­64-16 »'*■ Ürfülök királya. Mellettünk luxusőrök lakások kaphatók. KIS ÜZLET — KIS ÁR­­TOll/SflDÁII planinók részletre Is MlllUUilHll Murainál zongora készítő mester, Thösköly­ út 28. Telefon: 143—859. Nagy bank idegen levelezője angol és olasz nyelvet szakszerűen tanít; kereskedelmi levelezést vállal.— Megkeresések »Precíz grammatikai kiképzés» jeligére a főkiadóba kér, Andrássy­ út 47. sz. JAZZT TAHIT Zeneakadémiát végzett kitűnő tanerő. 12-79-64. Gyermekkocsi legolcsóbban a készítőnél TülH CHDRÁS.S"1.*”" Utcai szoba első emeleten, egy személynek, köz­ponti fűtéssel kiadó. Telefon: 130-931. Csakis kivándorlókat kiképez férfi fehérnemű szabás és varrásra, valamint mosoda szakmára Erzsébet-ktírat 4. T.: 141-332 ÁGYNEMŰRE FEHÉRNEMŰRE ARANYEGYPT Bontás bőr modern ajtók, ablakok, üvegfalak, üzletajtók, kirakatok elsőrendű használt anyagból, újonnan készítve, minden méret­ben olcsón kaphatók. GRÜN­WALD, Kispest, Üllői-út 196. Tel. 849-840 összecsukóságy 13*— P Ágysodrony 16‘— P. Olcsó afrikmatrac, csőbútor, gyermekkocsi PROHÁSZKA -GYÁRBÓL VI. Dr. Zichy Jenőn. 46. Fiók Cu­fii-it 7. ■m A Mr M és egyéb szőrme BofiSam fi­ bőrök kikészítését és festését vállal­ja WEIL szőrmefestő és kikészítő Forflács­ u 22. Véci­ útnál T.: 291-235 átképzés kozmetikára gyorsan, olcsón. Párisi kozmetika, Andrássy­ út 47.1 cm. Telefon: 116-348 FIAT 501, 570, Balillo, Topolino Lancia Lambda és egyébb más kiváló márká­n hasz­nált személy­autók első kézből al­kalmi áron részletre eladók. Meg­tekinthetők: VI. Lehel­ u. 10. VIILL­TÓI­­ HASZNÁLTAK.­­GRAMOFONOK. LIMÍICSÍRÓ. ÁRJEGYZÉK. Markos használt táskagramo­­fonok nagy választékban. Perzsaszőnyeset a termelőtől vásároljon ! Világhírű ólomplombás ! Békésszentandrés Házi­ipari Perzsaszőnyegtermelő és Értéke­sítő Szövetkezet csak! FERENCIEK­ TERE 3. az udvarban. Liprosi penzió • Szép szobák kitűnő ellátással havi 100 pengőért. Ebédkoszt feljáróknak és kihordásra. Izr. urllány délutánra egy kislány mellé felvétetik. Telefon: 849-659 vedelmi óralevelezést legszakszerűbben vállal, volt iroda­vezető. Gépíró: „POLYGLOTT“ főkiadóhivatalba. Korfitzn­y K­alalefsini gyári gyakorlattal (raktárkezelés, inkasszó stb.) elhelyezkedést keres nagyvállalatnál. Cím a főkiadóban.

Next