8 Órai Ujság, 1940. augusztus (26. évfolyam, 174-194. szám)

1940-08-30 / 194. szám

Rendkívüli kiadás! Időjárás augusztus 31-én szombaton« Változó felhőzet, hűvös idő Átvonuló záporok, fa II ......................................................................................................................................... i verm? Főszerkesztő: Bethlen András íj Főmunkatárs: Dr. Kertész Róbert XXVI. évf. 194.,ám . ....................... —.............■­........Ilm» .................................................. I — HITLER ÉS MUSSOLINI IGAZSÁGOT SZOLGÁLTATTAK MAGYARORSZÁGNAK Visszakerül Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Mármarossziget fK « 1 *!’ foJö T fa. - 'V M* '“sC 5 és a Székelyföld fa. s- An X- - -X'' ~ .­­ A románok 14 napon belül átadják a visszatérő területeinket 44.000 négyzetkilométerrel gyarapszik az ország Bécs, aug. 30. (Magyar Távirati Iroda) A Belvedere palotáiban délután 3 óraikor olvasták fel Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István gróf­­külügyminiszter, valamint Manoilescu román külügyminiszter és Pop Valér előtt a német-olasz döntő­bíráskodás döntését. Az új határ főbb vonásai­­ban a követk­ező: A határ Szalontánál kezdődik, k— Szalonta visszakerül Ma­­gyar­országhoz, — ezután Nagy­váradtól délre, Bánfihunyad- A részletes tí­* Bécs, augusztus 80. A Magyar Távirati Iroda kikül­­dött tudósítója jelenti: tól délre, Kolozsvártól délre vo­nul s Torda körül — amely kívül marad — beszögelést alkot, majd Marosvásárhelytől délre, Ud­­varhelytől délre, Sepsiszent­­györgytől nyugatra vonul és Zá­­gon valamint Kovászna alatt éri el a Kárpátoknál a történelmi határt. Az anyaországhoz visszakerült terü­let a románok által tizennégy nap alatt kiürítendő. A kiürítés részleteit magyar-román vegyesbizot­tság állapítja meg, amely azonnal megkezdi működését. (MTI) határvonal Az új határ részletesebb leírása a . .. következő:---—--------r.——-.. A határ Kötegyánnél,késő Miks­aVe­lonta alatt megy északkelet felé, Vá­radlestől kissé keletre, Hajó alatt, Te­­legd alatt vonul, onnan kissé délkelet felé kanyarodik Remetelórév alatt, innen kelet felé megy Zentelke és Nagykalota között. Innen tovább ke­letre vonul Gyalu alatt, Kolozsvár alatt, Kolos alatt, majd északkelet felé fordul, Szentgotthárd alatt kanyaro­dik ismét keletre. Közvetlenül Kecsed alatt vonulva Köbölkút felett egye­nesen délre kanyarodik, Mezőbomdot — amely visszajön — megkerüli. Innen ismét délkeletre kanyarodik e Maros­keresztúr alatt, Ny­ár­ásztó alatt, Balavásár és Egrestő között megy a határ tovább Nagykend alatt. Innen egyenesen északra Székelyk­e­resztúr alá megy közvetlenül, ugyani­csak közvetlenül Kányád alá, Pálya Drás, Sombor és Felsőrákos alatt éli éri az Olt folyót. A folyó mentén déli felé fordulva Bölön alatt fordul ismét délkeletre. Élőpatak, úzon, Nagypap­­ak, Zágon alatt egyenes, keleti irány­­ban fut rá a történelmi határra. Innen északra fordulva a mai ma­gyar-orosz határ sarkáig a régi törté­­nelmi határ lesz az újonan megállapí­tott határ. Bécs, augusztus 10. (Magyar Távirati Iroda.) Gyors számítások szerint körülbelül negyven­. .négyezer négrzetkHqm.iPx-terület tér__vissza az anyaországhoz. Arad ca -■■Bl'assó is kívülm­ariird. ' *'v •’ 1 '

Next