8 Órai Ujság, 1942. január (28. évfolyam, 1-24. szám)

1942-01-15 / 11. szám

Finn örvalanyt fogadtak örökbe az Egyesült Női Tábor magyar asszonyai Január 20-án Budapestre jön a Lották tábornoknője Az Egyesült Női Tábor meghívására január hó 20-án egyheti tartózkodásra Budapestre érkezik Fanny Luukkonen, a finn Lotta Sword Egyesület tábor­nokasszonya. A vendéglátó­­ egyesület tegnap sajtóértekezlet keretében is­mertette azt a dús programot, amelyet Fanny Luukkonen asszony tiszteletére állították össze. Vitéz Bodorné Czeke Vilma ügyvezető­ elnök elmondotta, hogy Fanny Luukkonen asszonnyal ősszel a berlini nőkongresszuson is­m­e­ekedtek meg. A finn és magyar ki­küldöttek között őszinte baráti kap­csolat létesült és ennek eredménye­képpen jön most hozzánk a Lották Vezére, hogy megismerje a magyar nők munkáját. Fanny Luukkonen asszony meglátogatja Budapesten a magyar' Vöröskereszt szék­•fi «.•' Ti .-»J­aJiSJ V­*fi5S»sa játkév­­i hazát, a Magyar Nemzeti Szövetséget, a Közegészségügyi Intézetet,.-a «Testnevelési Ügyi Főiskolát, a Baar Madas leánynevelő­intézetet, valamint még több szociális in­­­­tézményt, majd január 21-én este 6 óra­kor vetítettképes előadást tart a Tiszti Kaszinó különtermében. Vitéz Keresztes- Fischer Ferenc belügyminiszter és fele­sége, a külügyminisztérium és az ifjúság országos vezetője ebédet, illetve vacsorát adnak a vendég tiszteletére. Január 22-én déli 5 órakor a rádió helyszíni közvetítést ad az Egyesült Női Tábor központi helyi­ségéből, Fanny Luukkonen asszony is nyi­latkozik a mikrofon előtt. Január 23-án a Vigadó nagytermében hangverseny lesz a finn hadiárvák javára, majd január 25-én a Lották vezére Pécsre utazik, ahonnan másnap tér vissza. Aznap a Finn- Magyar Társaság tart diszülést tisztele­tére és Karafiáth Jenő főpolgármester, valamint Szendy Károly polgármester rendeznek ebédet, illetve vacsorát a tisz­teletére. A sajtóértekezleten Dálnoki Veress Julia dr., a honvédelmi női szolgálat egyik vezetője ismertette a Lotta-mozgal­­mat Egy finn hadiárva kislányt fogadott magáénak az Egyesült Női Tábor A sajtóértekezlet végén egészen vé­letlenül értesültünk arról a nemes és áldozatos munkásságról, amely min­den propaganda nélkül folyik az Egye­sült Női Táborban. Az elnökség fel­ajánlotta támogatását a finnországi Mannerheim Hadikereszt Társaságnak, amely pontosan számba vette a finn­orosz háborúban elesett finn katonák és lották árváit. Kartotékrendszerbe állították össze a hadiárvák neveit és minden egyes kartotékra ráragasztot­ták a hadiárva fényképét is. A támo­gatás úgy történik, hogy,­ az örökbe­fogadó család, miután kiválasztotta a neki tetsző kis hadiárvát, az Egyesült Női Tábor elnökségének közvetítésével havonként 36 pengőt juttat a hadiárva családjának. *...* •«* « Az"'Egyesült Női Tábor jó példával járt elől. A kis egyéves Keskinen Toini Anitát fogadta magáénak. A kislány 1941 február 25-én született Uloilá­­ban, félárva. Édesapja, Arie Bernhard Keszinen káplár 1941 augusztus 4-én esett el az oroszok elleni küzdelem­ben, Simpelenél. Papírgyári munkás volt. A kartoték szerint a család na­gyon rászorul a támogatásra, a kis Anitával együtt hat gyerek maradt apa nélkül. Most a kis község egyik presbitere, A. Halla Seppälä viseli gondját a családnak. Az Egyesült Női Tábor hetven finn hadiárva személyi lapját kapta meg Helsinkiből és máris akadt harminc­nál több nemesszívű család, amely készséggel sietett a finn hadiárvák felkarolására. Bizonyos, hogy Fanny Luukkonen asszony magyarországi látogatása még szorosabbra fűzi a hagyományos finn­magyar testvériséget. Hortobágyi Jenő. JANNINGS grandiózus alakítása! HIP­P A TOSIS óriási sikerű világfilmje 1 ■ ^ " ' 1 ” ^ — Nagy István „A szomszédság nevében“ című nagyon érdekes és az erdélyi ma­gyar életet feltáró regényében a városok perifériáin élő szegény ember sorsát írja meg. Az erdélyi külvárosokban annyi faj­tája él, mint amennyiből összetevődött Erdély. A különbözőség ellenére is van egy rokon jellemzőjük és ez a szegény­ség. A nélkülözés, a földtelenség vitte őket a gazdagnak remélt városba, ahol elsősorban a reményüket vesztették el. A szép álom, a megszerezhető néhány holdacska, füstbe ment terv maradt és hogy mi maradt számukra, azt mondja el ez a sok szívvel és értelemmel meg­írt szép regény. A könyvet a népi iroda­lom kiadója, a „Magyar Élet“ adta ki. A belvárosi 4. körúti Híradó Filmszínház aktuális műsorának e heti szenzációja. UTAZÁS A HOLDBA Egy német tudós fantasztikus útja rakétagépen a Földtól — a Holdig ! ,,Ribbentrop látogatása aj mérföldmutató“ Berlin, jan. 15. (Magyar Távirati Iroda) Abból az alkalomból, hogy Ribben­­trop német külügyminiszter budapesti látogatása véget ért, a Frankfurter Lokalanzeiger a többi között ezeket írja: Magyarország kétségtelenül tudatá­ban van kötelességeinek az új Euró­páért folyó közös védelmi ha­t£a*. Budapesten mindig élénk megelége­déssel veszik tudomásul, hogy éppen Németország messzemenő megértést tanúsít a magyar teljesítmények és tö­rekvések iránt. A német birodalmi kül­ügyminiszter budapesti látogatása új mérföldmutató azon az úton, amelyet Németországnak és Magyarországnak közösen meg kell tennie. Pánamerikai vezérkart állítanak fel Washingtonban? Rióban egyébként nem várnak katonai megállapodásokat Rio de Janeiro, jan. 15. (NST) Szerdán élénk tevékenység folyt a riói értekezletre érkezett kü­lönböző küldöttségek köreiben. A ta­nácskozások eredményeképpen elhatá­rozták, hogy Aranha brazíliai külügy­minisztert választják meg az értekezlet elnökévé. A küldöttségek vezetőinek számos eszmecseréje közül kiemelke­dik Sumner Welles egyesült állambeli küldöttségvezetőnek tárgyalása Peru, Paraguay és Columbia külügyminisz­terével. " Ruis Guinaru argentínai külügymi­niszter csak szerdán délelőtt érkezett meg Rióba, mert Florianópolisban töl­tötte az éjszakát. Ugyancsak szerdán reggel érkezett meg Chile és Urugu­ay külügyminisztere. Nem tartják valószínűnek, hogy Rio de Janeiróban katonai természetű meg­állapodások jönnek létre, mert Bolívián és Paraguaye­n kívül egyetlen amerikai köztársaság sem küldött katonai szak­értőt a brazíliai fővárosba. Ezzel szem­ben arra számítanak, hogy a chilei külügyminiszter javaslata alapján elv­ben elhatározzák amerikaközi katonai és hajózási tárgyalások megtartását, sőt talán .__,v ... . .. Washingtonban székelő közös pán­amerikai vezérkar létesítését. Sumner Welles egy sajtófogadás al­kalmával azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok semmiképpen sem­ óhajtanák más amerikai orszá­­gokra valamiféle együttes elhatároz­­ást ráerőszakolni. Különösképpen le­hetetlen Sumner Welles szerint, hogy együttes rendszabályokat határozzanak el az úgynevezett ötödik hadoszlop el­len, hiszen az egyes amerikai köztár­saságok már a múltban megtanulták, hogy védekezzenek az ötödik hadosz­­loppal szemben. A múlt héten híre járt, hogy Uruguay javasolni fogja az érte­kezleten valamennyi amerikai állam és a tengelyhatalmak külképvise­leti kapcsolatainak együttes meg­szakítását. Ezt a hírt azután megcáfolta az uru­guayi külügyminiszter. A buenosairesi beavatottak úgy tud­ják, hogy Peru és Paraguay is osztozik Argentina és Chile elutasító állásfog­lalásában". Tíz százalékkal drágul a borbély A közellátási miniszter­­ értesítette a budapesti Fodrász Ipartestületet, hogy hozzájárul a jelenleg érvényben levő kiszolgálási díjak 10 százalékos eme­léséhez. Az áremelés kiszámításánál keletkező töredék 10 fillérek egész 10 fillérekre egészíthetők ki. Meghalt Szekula Dénes a Metró Goldwyn-Mayer igazgatója Súlyos vesztesége van a magyar film­szakmának Bácskálai Szekula Dénes, a Metro Goldwyn-Mayer filmvállalat buda­pesti ügyvezető igazgatója, hosszú szen­vedés után, 43 éves korában, ma hajnal­ban, az egyik budapesti szanatóriumban, elhunyt. Korai halála nemcsak a magyar filmszakma köreiben keltett általános megdöbbenést és mély részvétet, de a bu­dapesti társasági élet is egyik legrokon­szenvesebb egyéniségét vesztette el. Sze­kula Dénes mintegy 8—10 héttel ezelőtt kezdett betegeskedni. Eleinte lakásán ka­pott orvosi gyógykezelést, majd szanató­riumba szállították, ahol hosszú és nehéz szenvedések után ragadta el a gyilkos kór. Alig három esztendeje került a Metro élére és ezzel a legnagyobb ma­gyar külföldi filmvállalat igazgatói szé­kébe. Egyike volt a legkitűnőbb szakem­bereknek, aki szaktudását nemcsak saját vállalatánál, de kikért véleménye alap- CHARLES LAUCHTON felejthetetlen filmje nun nint Kizárólag: ELDORÁDÓ ján, az egész magyar filméletben is hasz­nosította. Temetéséről még nem történt intézkedés.­ FIATAIABBNAK AKAR LATSZANI? 50 ÉVES ASSZONY SOKKAL IFJflBBNAK LÁTSZIK A bőrsejtek újabban gyártott értékes ki­vonata olyan eleme­ket tartalmaz, mint a fiatal és egészséges ,­­ lányok bőre. Egy, az Kíssrlet egész világ szakkörei­tan­úji­­­ben ismert, orvostanár fontos felfedeni BŐRÁPOLÁS CÉLJAIRA ■ vonta ki ezt az anya­got fiatal állatok bő­réből. E kivonat Biocel néven a rózsa­színű bőrtápláló Tokaion krémben kerül forgalomba. Használja minden este lefek­vés előtt. Álma idején felszívódnak bő­rébe e krém értékes elemei. Reggel meg­állapíthatja, vájjon tisztább, üdébb, bár­sonyosabb-e a bőre. Nappal használjon fehér, nem zsíros Tokajon krémet. Ezzel az egyszerű kezeléssel gyakran , órákkal fiatalabb látszatot kelthet és így majd gyönyörű arcbőrét sok fiatal leány itt n­lyerheti. Visszakapja pénzét,­ ha az uta­­sítás szerinti használat nem hozná meg a joggal várható eredményt.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék