8 Órai Ujság, 1943. január (29. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-15 / 11. szám

Ábrányi Emil befejezte „­­szóna“ című dalművét Megírtuk, hogy Ábrányi Emil, a ki­váló zeneszerző és karmester, az Operaház volt igazgatója Innocent Vincze Ernő szövegére dalművet írt H­e­r­c­z­e­g Ferenc „Bizto­c“ című drámájából. Ábrányi Emil, mint értesülünk, már befejezte a h­á­r­o­m­f­e­l­v­o­n­á­s­o­s dalművet és szerdán délelőtt el is zongorázta művét az Opera­házban Márkus László igazga­tónak és az Operaház zenei szakértőinek. A „Bizánc“ zenekari és színpadi anyaga február elejére elkészül. Az Operaház­nak az a terve, hogy az új dal­művet még a tavasz folyamán bemutatja. Január 22-én lesz a „MÉréeg“ bemutatója a Pesti Színházban Ülés Endre, a kiváló író második szín­padi alkotását, a „Méreg“ című színmű­vet a Vígszínház szerezte meg előadásra. Az érdekes és mély emberi problémát tárgyaló darab január 22-én kerül először színre a Pesti Színházban, a Vígszínház kamaraszínházában. Az igazgatóság leg­kitűnőbb művészi erőit állította az új ma­gyar darab és a kiváló író szolgálatába: Mezey Máriát, Ajtay Andort, Sándor Iza­bellát, Hajnóczy Líviát, Náray Terit, Dé­nes Györgyöt, Kőmives Sándort, Lontay Istvánt, Sághy Istvánt, Pálóczy Lászlót és Lázár Tihamért. Ez a kitűnő együttes viszi a közönség elé Hegedűs Tibor ren­dezésében és Neogrády Miklós díszletei között Illés Endre új darabját. Érdekes művészi újítással is szolgál ez a bemu­tató: tekintettel arra, hogy ez a darab ze­nei környezetben játszódik és egy nagy muzsikus problémájáról szól, a színház a „Méreg“ előadásaira — mint már megír­tuk — szerződtette dr. Ember Nándort, az európai hírű zongoraművészt, a Zene­­akadémia tanárát, aki az előadások folya­mán önálló hangversenyt ad romanflíeus zeneszerzők műveiből. Nyilvános főpróbát a darabból a Pesti Színház nem tart, a sajtó képviselőit az utolsó házifőpróbára, január 21-én estére hívja meg. NAGYVÁRADON VENDÉGSZEREPELT BAJOR GIZI tegnap este Harsányi Zsolt „A bolond Á­s v­a­y n­é“ című színmű­vében. A Szigligeti Színházat a kiváló művésznő vendégfellépte alkalmából az utolsó helyig megtöltötték a nagyvára­diak. Bajor Gizi különben nemsokára Debrecenben, Miskolcon és Kassán is eljátssza ezt a híres szerepét. GOBBI HILDA LEGKÖZELEBBI IRO­DALMI ESTJÉNEK címe az „Érzel­mek zűrzavara“. Az est bevezetőjét Pünküsti Andor fogja mondani, V­ám­­o­o­n­y­i Zoltán pedig előadja Pirandello IV. Henrikjének híres monológját. HAZAINDULT a tábori színházból Kiss Manyi, aki közel két hónapot töl­tött el a fronton. ÖTVENEDSZER kerül színre hétfőn este a Vígszínházban Bókay János „Az utód“ című nagysikerű színjátéka. ISMÉT FELLÉP A KOMÉDIÁBAN TÜRK BERTA, akit az elmúlt hetekben kétszeres családi gyász ért. Szomba­ton este veszi át ismét szerepét a Ko­média új műsorában s ebből az alkalom­ból a szinház kis házi ünnepséget rendez. U.I RENDEZŐT AVAT az „Emberek a havason“ című Nyirő-film. Neve Szőts István és Fekete Istvánnal, az operatőrrel együtt sok része van abban, hogy a ma­gyar filmalkotás Velencében első díjat nyert. , AZ EGYIK PÉCSI ÖREGDIÁK, Me­cseki Rudolf, a rádió tisztviselője, a XII. kerületi elöljáróságon házasságot kötött Szakács Jolánnal, néhai Sza­kács Andor volt nemzetgyűlési képvise­lő és lapszerkesztő leányával. Tanúk vol­tak dr. L­eg­eny­ei József és Hadffy Hermann alezredes. BENGÁZI Az olasz filmgyártás reprezentatív al­kotása, a Bengazi került tegnap bemuta­tásra a Nemzeti Apollóban. Grandiózus képekkel indul a film: a sivatagi terepen felállított ütegek dübörögnek. Átéljük az epikus csata minden izgalmát. Realizmu­sukban megrendítőek azo­k a képek is, amelyek a város kiürítését tárják elénk. Újabb képek mér azt mutatják, hogy a tengeren át hogyan árad az afri­kai partok felé a hadianyagutánpót­lás és a német segítség, s hogyan indul meg az olaszok felszabadító ellen­­támadása. A film zárójelenetei ismét mo­­numentálisak: a felszabadulásnak örömé­re ujjongó tömeg zászlókat lengetve áraszt­ja el a város utcáit. Augusto Geninci, a Squadrone Bianco és az Alcazar rendezője ezúttal is megmutatta, hogy fölényes biz­tonsággal tud mozgatni tömegeket. De rendezői művészete hiánytalanul érvénye­sül a finoman cizellált, lírai hangulatú je­­lenetekben is. A háború foglalja grandió­zus keretbe egy hős olasz tiszt mélysége­sen emberi történetét. A tiszt alakját Fosco Giachetti rajzolja meg férfias egy­szerűséggel. Felesége magyar nő: Tasnády Fekete Mária. Olyan belső átérzéssel és a külső ábrázolásnak olyan gazdaságos egy­szerűségével alakítja szerepét, amely a legkiválóbb európai filmművésznők sorá­ba emeli. Még néhány emberi sors vi­szontagságait kísérhetjük figyelemmel a háború fergetegében. Kitűnően megállják ezekben helyüket a többi szereplők is: Amadeo Nazzari, Vivi Gioi, Laura Hédi, Guido Notari, Carlo Tanberlani és Amelia Rossi Bissi. Elismerést érdemelnek Adal­berto Struzziero magyar filmfeliratai is: tömörek, egyszerűelv, világosak. A filmbe­mutató ünnepi keretben történt: ott volt a budapesti olasz kolónia minden kima­gasló személyisége. A közönség az egyes képeknél kirobbanó tapssal fejezte ki tet­szését, végül pedig lelkesen ünnepelte a személyesen megjelent Laura Redit és vele együtt a Mussolini-serleggel kitünte­tett monumentális olasz film egész együt­tesét. (v. m.) LÁTHATATLAN BILINCS Mi az a varázs, amellyel egy filmtör­ténet másfél órán át fogva tudja tartani az embert? Elemezhetetlen és megtanulha­­tatlan valami, de jó rendezők tudják­ a titkát. Mario Mattoli, a „Láthatatlan bilincs“ rendezője tudja és valóságos va­rázsló módjára bűvöli nézőit drámai ko­morságból vígjátéki derűbe, hangos neve­tésből csendes megilletődésbe. Leginkább mégis a humor, a szatíra vidánssága do­minál a filmben, amely a tragikumtól bűnügyi izgalmakon át a bohózatig ivel. Kedves és mulatságos, ahogy a szép, gaz­dag, önálló leány addig főzi az ő „Vas­­gyáros“-át, amíg csak a „szeretlek, de megtörlek“ varázsige­nt is le nem veszi szegényt a lábáról. A szikrázóan esze­lle­­mes dialógusok minden ötlete célba talál s közben a nápolyi öböl kék vizétől cso­dás olasz tájak panorámájában gyönyör­ködünk. És gyönyörködünk a dallamos nevű Alida Valii elragadó szépségében, finom és elmés játékában. A bűbájos olasz színésznő villámgyorsan futott be a pesti közönség szívébe. Ma már minden filmje biztos siker. Kitűnő szereplőtársai a von­zóan érdekes Carlo Ni­chi és a szerel­mesek őrangyala, a kedves C­a­m­p­a­­­nini. A ragyogó Esperia-filmet ma mu­tatja be a Forum. SZÍNHÁZ OPERAHÁZ: IV. Filharmóniai hangverseny (7). — NEMZETI: Sellő (6). — NEMZETI KA­MARA: Bolero C/s7). — VÍG: Esküvő C/17). — PESTI: Nők harca (V?7). — UJ MAGYAR: Páris (V,7). — MADÁCH: Képzelt beteg (7s7). — MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA: Nincs előadás.— FŐVÁROSI OPERETT: Mária főhadnagy (6). — ANDRÁSSY SZÍNHÁZ: Egy nap a világ (Vt7). — ERZSÉBETVÁROSI: Sárgarigófészek (C/.5. V*8). — VIDÁM: Patyolat kl^asfc Ápny 'SkD. KP YAK. RF.VÜSZINHÁZ: Utazás a Kólába f,rt. '*7). —« NEMZETI BÁBSZINJATÉK: A rókacsinálta ki­rály CM): Az ember nincsen fából C/17). — KAM­Ara VARIETE:­' Íjogyiátk­­őszinték -CM), — KOMÉDIA ORfEUM 1: Szeren­csem­ alatt , RÁDIÓ PÉNTEK, JANUÁR­IS 15.20: Szórakoztató zene. — 15.50: Ifjúsági rádió. — 16.20: Hírek német, román, szlovák és ruszin nyelven. — 16.45: Időjelzés, hírek.. — 17: Részletek „A nőn­ek mindig igaza van“ c. film zenéjéből. — 17.25: Elsötétítés és járművilágí­­tás. Szöllőssy Alfréd dr. miniszteri tanácsos előadása. — 17.45: Horváth Jenő jazz-együttese játszik. — 18: Német hallgatóinknak. — 15 20: Magyar ének — magyar lélek. Ádám Jenő, a Zeneművészeti Főiskola tanárának népdal­­félórája. — 18.50: Hírek. — 19.05: A Filharmó­niai Társaság hangversenyének közvetítése az Operaházból. — 19.55: Engedjétek hozzám a kisdedeket. Feszty Masa előadása. — 21.15: Új japán lemezek. — 22.10: Rádiózenekar. — 23: Magyar nóták. — 23.45: Hírek. fej-és derékfájás, émelygés, idegesség, tisztátalan teint gyakran csak az emésztési zavarok következménye. Ilyenkor is segít. SZOMBAT, JANUÁR 16 5.40: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi r­ádiószolgálata. — 6.40: Ébresztő. Torna. — 7: Hírek. Közlemények. Reggeli zene. — 10: Hí­­rek. — 10.15: A Mária Terézia 1. honvédgyalog­ezred zenekara. — 11.10: Nemzetközi vízjelző­­szolgálat. — 11.15: Veress Endre énekel. — 11.40: A száraz hüvelyesek változatos elkészítési módjai. Irta Komorovicz Lenke. — 12: Harang­szó. Fohász. Himnusz. — 12.10: Országos Postás­zenekar. — 12.40: Hírek. — 13.20: Időjelzés, víz­állásjelentés. — 13.30: Honvédetek üzennek. A Vöröskerszt bajtársi rádiószolgálata. —­ 14: A légierők fúvószenekara. — 14.30: Hirek. — 14.45: Műsorismertetés. — 15: Árfolyamhírek. — 15.20: Filmdalok. — 16: Szép magyar novella. Tavaszi rügyek. Sipulusz humoreszkje.16.20: Hirek német, román, szlovák és ruszin nyelven. — 16.45: Időjelzés, hírek. — 17: Cigányzene. — 17.30: Enyelgő szerelem. Sennyei Vera verseket mond. — 17.45: Malcsiner Béla jazz-zongora­­számai. — 18: Mivel gyógyítják a kutyahara­pást? Laczkó Géza elbeszélése. — 18.20: Könnyű zene. — 18.50: Hírek. — 19.05: Hangképek innen­­onnan. — 19.35: Mindenből mindenkinek. Márkus László csevegése. — 21.20: Leopold Mo­zart: D-dur divertimento. — 21.40: Hirek. — 22.05: Hangképek a­ magyar—német rendőrtiszti vívómérkőzésről. — 22.50: Tánczene. — 23.15: Szórakoztató zene. — 23.45: Hirek. . —• Fotokópia-okmányfényképezés Rád, Andrássy­ út 52. *116—640. HARGITA ÉTTERME-KÁVÉZÓJA Széchenyi-hegyen. Agancs-út 30—32. Tel.: 365 -337.—­­Inga Béla vendéglős. Ragyogó kilátás. — Remek konyha, közp. fűt. lakrészek. Síterületnél. MOZI ADRIA (350-707): Bűnös vagyok. (7.4, V.6, V.3, V. 11, V­.2-kor is) — ALKOTÁS (355-374): Fráter Loránd. (Vt4, 7*6, V.8, sz. V.2-kor is, v. 11-kor is) — ANDRÁSSY (124-127): Leányálrpok. (Vs4, V­­6. 7*3, V. 7*2-kor is) — ÁTRIUM (133-034): Szerető fia, Péter. (7-4, 7*6. 7*3, v. 1 ?2-kor is) — BAR­LANG (422-722): Bécsi vér. (7:2, 7*4, *­:6, 7*3) — BAROSS (149 510): Tábori szinház. (3, 5, 7, v. 11, 1. 3, 7*5, 5, 7*7, 7) — BELEZNAY (225-276): KeTeSztiiton. (11,­­7*2,­­7*4, 7*6, 7*8) — BEL­VÁROSI (38*-&3): Bűnös vagyok. (Jobb t. 1 ,7:4, 7:6, 7:8, bal t. 7*5, 7*7. v. jobb t.. 7*2-kor is, bal t. 7a3-kor is) — BELVÁROSI HÍRADÓ (181-244): vKinefte* Kolozsvár. Rajzos híradó a búvár­­hajókról. Donald udvarol. Magyar, UFA és Luce híradók. (Folyt. 10—21 óráig) — BETHLEN (225-003): A harmincadik. (7*4, 7*6, 7*8. sz., v. VI2-kor is) — BUDAI APOLLÓ (351-500): Bűnös vagyok. (7*4, 7*6, 7:8, v. 6*2-kor is) — CAPITOL (134-337): Utolsó pillanat. (7*2, 3, 5, 7, v. d. e. 11-kor is) — CORVIN (138-988): Gyávaság. (3, 5, 7*8, v. 1-kor is) — CSABA (146-040): Lidérc­­fény. (7:4, 7*6, 7*8 sz., v. 7:2-kor is) — DAM­JANICH (425-644): Zoro és Hum, a két öröm­apa. (71 4, 7:6, 7:8, v. 7*2-kor is) — DEÁK (125- 952): Katyi. (Mindennap: 7:2, 7:4, 7:6, 7*8) — DUNA (111-994): A négy testőr. (7*4, 7:6, 7*8, v. 7*2-kor is) — ERZSÉBET (222-401): A csata. (11. 7*2, 174, 7:6, 7*8) — FORUM (189-543): Látha­tatlan bilincs. (Előadások kezdete hétköznap: 7*4, 7:6, V:8, vasárnap- d. e. 11-kor is) — GLORIA (427-521): Édes mostoha. (7*4, 7*6, 7*8, v. 7:2-kor is) — HÍRADÓ (222-499): Kincses Kolozsvár. Rajzos híradó a búvárhajókról. Donald udva­rol. Magyar, UFA és Luce híradók. (Folyt. 9—2­ óráig) — HOMEROS (496-178): Bűnös va­gyok. (VH, Vs6, V.8, v. Vs2-kor is) — JÓZSEF­VÁROSI (131-316): Bűnös vagyok. CM, Vj6, Vt8. sz., v. Vr2-kor is) — KAMARA (423-901): Férfi, hűség. (11. V*2, Vi4, Vi6, VsS) — KASZINÓ (383- 102): Katyi. (Vi4, ‘/ifi, ’/18. sz. ’­.2-kor is, v. d. e. 11-kor is) — KORONA (353-318): Két lányt sze­retek. CM, V.6, V.8, v.­ ’/.2-kor is) — KÖRZŐ (182-818): Bengázi. CM, V.6, V.3, v. d. e. 11-kor is) — KULTUR (188-120): így szeret egy férfi. C/.2, Vi4, V.6, V.8) — MESEVAR (114-502): A har­­mincadik. CM, V.6, Vs8, v. 5/.2-kor is) — NEM­ZETI APOLLO (222-002): Bengázi. (3. 5. 7, sz. 1, 3, 5, 7. v. d. e. 11-kor is) — NYUGAT (121- 022): A 103 nem tért vissza. CM. ’/­6, V.8. sz. ’/.2-kor is, v. n-kor is) — OMNIA (130-125): Szerető fia, Péter. CM, V.6, V.8. sz. ’ ,2-kor is, V. d. e. 11-kor is) — OTTHON (146-447): Nin­csenek véletlenek. CM, V.6, V.8, v. V.2-kor is) — PEST (221-222): Négylovas hintó. (11, V.2, V.4, VsS, VsS) — PETŐFI (428-478): Bűnös vagyok. CM, Vs6, V*8, V. Vs2-kor is) — RADAY (382-581): Estélyi ruha kötelező. (Előadások kezdete hét­­köznap: V.4, Vi6. 7.-8. vas. 11, V­.2, V.4, Vi6, V?8) — RADIUS (122-098): A hegyek lánya. CM, V.6, V.8. sz. ’ 12-kor is, v. d. e. 11-kor is) — RÁKÓCZI (426-326): Láthatatlan ellenfél. (11, 1. 3. 5, V.8) — SCALA (114-411): Eg­y szív megáll CM. «, V.8, sz., V. V.2-kor is) — SZÉKELY (226-425): Vágyak. (11, V.2, V.4, Vs 6, VIS) — SZITTYA (111- 140): A sors beleszól. CM, V.6, ’ 18, sz., v. ’/rá­kot. is) — SZIVÁRVÁNY (228-020): Bűnös va­gyok. (V.4, V.6. v.8, sz., v.­­.2-kor is) — TINÓDI (225-602): Az új földesúr. (V.2, V.4, V.6, V.8, v. 11-kor is) — TISZA (133-131): Életre ítéltek. (’M, VI S. V.8, V. V.2-kor is) — TOLDI (224-443): A 103 nem tért vissza. (10. V.12, ’ -2, ''.4. V.6. V.8, v. 11, 1. 3, 5, V.8) — TURAN (120-003): Bűnös vagyok. (11, V.2, V.4, V.6, V.8) — UGOCSA (154-422): Es­­télyi ruha kötelező. (V.2, V.4, V.6, V.8) — UJ BUDA (268-999): Lidércfény. CM, VsS, VsS, v. 11 és Vs2-kor is) — URANIA (146-046): Rembrandt. (V.3, 7.5, 7, v. d. e. 11-kor is) — ZUGLÓI (297- 093). A 103 nem tért vissza. (7.2, V.4, V.6, V.8, V. V.12-kor is) m*At**A*WWMA***M*WV*­ „Felelj! Megtetted-e Te is köte­lességedet a hazáért? . . . Feleljen erre a kérdésre mindenki becsü­lete és lelkiismerete szerint. Nem szavakkal, ne az együttérzés han­goztatásával, hanem némán: csele­kedetekkel.“ Cselekedjünk, adjunk! Országos gyűjtés a honvéd családokért jan. 17. — február 7. Izgalmas küzdelemben győzött a BKE A jéghokibajnokság utolsó mérkőzését játszották tegnap este a városligeti mű­jégpályán. A BKE és a BBTE csapatának revánsmérkőzése rendkívül izgalmas és ér­dekes küzdelem után a BKE javára dőlt el 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) arányban. A BKE mindhárom részidőben többet támadott, mégis a győzelmet elsősorban a csodálato­san védő Csáknak köszönheti. A BBTE csatárai ugyanis igen veszélyesek voltak s ha Csák ne­m védi a már biztos gól­nak látszó lövéseket is, másképpen ala­kulhatott volna az eredmény. A harma­dik harmadban, amikor a BKE még csak 3:1.-re vezetett, az izgalom hevében a já­tékosok nem voltak tekintettel egymásra s a kemény játék következtében négy kiállítás volt. A forró hangulat még a nézőtérre is átterjedt s egy nézőt rendőr vezetett ki a pályáról. A BKE góljait Móricz, Endrei I., Gosztonyi és Móricz, a BBTE gólját Szamosi ütötte. A bajnokságban a BBTE veresége elle­nére is megtartotta első helyét s az or­szágos bajnokságban mellette a BKE in­dul. Vasárnap: sístafétaba­jnokság Az év első síbajnoki versenyét vasár­nap rendezi a Sí Szövetség a Svábhegyen. A 4X10 km-es stafétabajnokság kerül döntésre nagy mezőny, mintegy 15 csapat résztvételével. A pályát úgy jelölik, ki, hogy abban a különböző terepeken legyen alkalmuk a versenyzőknek tudásukat be­mutatni. Nevezéseket m­a estig fogad el a Si. Szövetség. Kik mérkőznek a ma esti pankrációs küzdelemben Ma este 7 órakor és vasárnap délelőtt 11 órakor folytatják a nagysikerű pank­­rációs küzdelmeket a sportcsarnokban. A ma esti párosítás: Vilo Búr—Héczey egy­órás mérkőzés: Németh—Viktonen, Hacker —Büki, Kamarás—Orgoványi, Lukács— Pirock. Vasárnap délelőtt a következő pá­rok mérkőznek: Vilo Bur—Váry egyórás mérkőzés: Lukács—Moregon, Nemes - Pellérdi, Pető—Petterson, Ligeti—Sólyom. BORSAFÜREDEN közel 30 testnevelési tanár vesz részt a sím­esterképző tanfolya­mon, amelynek előadója Tatár István szö­vetségi elnök, vitéz Szabó Zoltán és Ta­mási Zoltán szövetségi oktató- A kéthetes tanfolyamon természetesen csak megfelelő előképzettséggel rendelkező tanárok vesz­nek részt. A símesterképző tanfolyam az olimpiai versenypálya autószakaszán fo­lyik, 820 m. magasságban, ahol a levente­keret is gyakorlatozik a német Simon ve­zetésével. AZ ÖKÖLVÍVÓ CSAPATBAJNOKSÁG legutóbbi fordulójában megtartott BTK— Beszkárt mérkőzést a BTK Jákics és Szol­noki miatt megóvta, mert állítólag a két versenyző trénerként működik és fizetést kap. Az Ökölvívó Szövetség az óvást el­utasította, az ügy azonban ennek ellenére sincs befejezve, mert újabb óvások vár­hatók új bizonyítékokkal. A csapatbajnok­ság vasárnap soron következő fordulójá­ban a Beszkártnak az FTC lesz az ellen­fele, a BVSC pedig a WMTK-val mérkő­zik. A FERENCVÁROS csapata ma kezdi meg az előkészületeket a tavaszi bajnoki küzdelmekre. A munka a tornateremben kezdődik, de amint az időjárás kedvez, a szabdban folytatják a tréningeket. A GYORSKORCSOLYÁZÓ BAJNOK­SÁG holnap kezdődik. Az első napon az 500 m. és a 3000 m. futam kerül lebonyo­lításra a városligeti műjégpályán. A MAC-ista Hidvéghy Kolozsvárott, Ladányi pedig Bécsben készült fel a bajnokságra és szeretné visszahódítani régi pozícióját a BKE fiatal futóitól. A versenyt délután fél 3 órakor kezdik. A MAGYAR—NÉMET RENBŐRTISz.­­I KARD­VIVŐ MÉRKŐZÉST holnap délután fél 6 órakor kezdik a Műegyetem Majá­ban Belepedis nincs

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék