A DUNÁNÁL - 2001. PRÓBASZÁM

Jókai Mór: Az arany ember (részlet)

Jókai Mór: Az arany ember részletek Ez is egy tréfa Azt mondták róla, hogy „arany ember”! Ami­hez hozzányúl, az arannyá válik! amit ő meg­kezd, az aranybánya. Ha Tímár valami vállalkozáshoz kezdett, mint a raj, tódult utána az üzérek serege, azt tudta mindenki, hogy ott arany van, csak fel kell venni. De nemcsak azért hívták Timárt arany ember­nek, hanem még másért is. Azért, hogy sosem csalt, nem csempészett. Sőt néha valóságos hasznot is hozott az állam­nak olyan cselszövények által, mikben az ál­lam pénztára ellen összeesküvő versenytársai lettek kijátszva. Ebben aztán a versenytársak romlása is egyik haszon volt. No azok nem is mondták arany embernek, de a kormánykö­rökben az volt a neve, s a szegény köznépnél. Egyszer elkezdett szőlőket vásárolni a Monos­toron. A Monostor egy magas domb Új-Szőny fölött, melyet az újabb kori német hadászok „Landhügel”-nek neveznek: homokdomb. In­nen is sejtheti mindenki, hogy nem valami pompás bor teremhet rajta. Valami közönsé­ges bort termő szőlő pedig úrfélének nem va­ló, mert nem fizeti ki a munkáltatást. És Tímár mégis összevásárolt belőle valami tíz holdat. Az üzletvilágban ez szemet szúrt. Mit akart ez ott? Ott valami aranybánya lesz? Brazovics úr azt hitte, hogy helyes nyomra akadt, megrohanta Kacsuka urat saját odújá­ban. - No, fiam uram, most mutassa meg, hogy iga­zán hű emberem, hogy igazán apjának tekint. Vallja meg, hogy a kormány a Monostoron vá­rat akar építeni. No, ne ellenkezzék. Én tu­dom, hogy ön a hivatalát kockáztatja, ha ilyen titkokat elárul. Én tudom, hogy ez becsület­beli dolog. De én becsületem szentségére es­küszöm, hogy el nem árulok senkinek sem­mit. Csak nekem mondja meg igazán. Tüzes harapófogóval sem hagyom kicsikartatni ma­gamból a titkot. Látja, ez a gazember Tímár most ott vásárol telket nyakra-főre, ennek már elárulta valaki. Ne engedjük neki oda egészen a kövér falatot. No, ugye, hogy várat fognak építeni a Monostorra? Kacsuka úr aztán csak ki hagyta magából szo­rongatni, hogy hát igen. El van határozva a Hofkriegsrathban, hogy Komárom erődítéseit odáig kiterjesztik. Oh!­be kedves tudomány volt ez Athanáz úr­nak. De sok szép százezer forintot besöpört ő hasonló alkalommal, mikor előre összevásá­rolta a kisajátítandó vityillókat, s eladta őket a kormánynak mint palotákat. Csak még az erődítési tervet szerette volna látni; azért könyörgött nagyon szépen leendő veje urának, csak azt mutassa meg, csak egy pillanatra. No hát meg hagyta neki nézni azt is Kacsuka úr. Athanáz úr mindent megtudott aztán abból. Milyen darabot fog kisajátítani a kormány? mely telkek esnek az erődítési vonalba? Ez a gézengúz Tímár csakugyan kikereste magá­nak azt a helyet, ahová a fellegvár jön. Brazovics úr azonnal vágtatott Új-Szőnybe, s járta sorba a szőlősgazdákat, hogy ki adja el a szőlőjét? Vette tőlük, ahogy adták, aki nem akarta adni, annak háromszoros árakat ígért. Hiszen annál jobb rá nézve, mentül drágáb­ban veszi, a kisajátítási kulcs szerint ugyan­annyi a saját nyeresége. Hanem ez azután a többi spekulánsok figyel­mét is megragadta. Jöttek a versenytársak is a szőlőkért árverezni; a szegény monostori sár­fehér és juhfarkú soha el nem tudta gondol­ni, hogy lett őbelőle olyan híres bor, hogy még szüret előtt lefoglalózzák? A szőlőár­folyam végül ott állt meg, hogy amely telke­kért a terv elárulása előtt legfeljebb százezer forintot fizetett volna a kormány, az új bevá­sárlók kezéből azokat most már ötszázezerért kaphatta meg. Maga Brazovics úr százezer fo­rintig vásárolt belőle, pedig ugyan nagy kín­nal szerezte a pénzt: potom árért adta a gabo­náját, hajóin túladott, nagy kamatot fizetett, rábízott idegen pénzekhez hozzányúlt. Ha­nem hiszen ezúttal biztosra játszott. Tímár is benne van a dologban! Az ugyan legrosszab­bul járt, mert még ő nagyon olcsón vásárolt. A DUNÁNÁL 2001. szeptember

Next