AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 11. évfolyam (1969)

1969 / 1-2. sz.

AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE HISTÓRIA RERÜM RUSTICARUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztőség: Budapest XIV. Városliget, Vajdahunyadvár Főszerkesztő : LÁZÁR VILMOS Felelős szerkesztő: HOFFMANN TAMÁS Szerkesztőségi titkár: GUNST PÉTER Szerkesztő bizottság: KISS ALBERT, PENYIGEY DÉNES, SZABAD GYÖRGY, SZÉKELY GYÖRGY, TÁLASI ISTVÁN, WELLMANN IMRE SZABÓ ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Fügedi Erik: Magyarország külkereskedelme a XVI. század elején Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti kutatásügy a második világháború előtt 20 Bellér Béla: Mezőgazdasági szakoktatás a Tanácsköztársaság idején 47 Donáth Ferenc: Földreformellenes hangulat a birtokos parasztságban 85 KÖZLEM­ÉNYEK É. Kiss Imre: Adatok a szarvaskerep magyarországi termesztésének történetéhez 102 Kirilly Zsigmondné—N. Kiss István: Adatok a paraszti gabonatermelés kérdéséhez a XVI —XVII. századi Magyarországon 111 Dávid Zoltán: A paraszti gazdálkodás mérlege (Bihar megyei adatok 1789-ből) .... 128 Kulcsár Imre: A magyaróvári Gazdasági Akadémia alapításának előzményei .... 160 Tóth Tibor: Adatok az igali járás nagyüzemeinek helyzetéhez 1919 tavaszán 174 Kávássy Sándor: A földművelő nép földhözjuttatása Somogyban 1919-ben 193 VITA Kováts Zoltán: A XVIII. századi népességfejlődés kérdéséhez 218 SZEMLE Agrártörténeti Adatok az 1966 — 1967. évi magyar régészeti irodalomból (Ism.: Nováki Gyula) 228 A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. rész. 1 —192. térkép (Ism.: Balassa Iván) 234 Lippay János: Posoni kert (Ism.: ifj. Barta János) 237 Rúzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711 —1848 (Ism.: Simonffy Emil) 239 Vörös Károly: Vas megye 1744. évi adóösszeírása (Ism­. Simonffy Emil) 242 Süle Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc (Ism.: ifj. Barta János) 244 Barbarits Lajos: A vetés gépesítésének kezdetei Magyarországon (Ism.: Pintér János) 246 Balassa Iván: Földművelés a Hegyközben (Ism.: Veliky János) 247 Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938 — 1941 (Ism.: Gunst Péter) 248 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék