AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 18. évfolyam (1976)

1976 / 1-2. sz. - TANULMÁNYOK - FÜGEDI ERIK: Számítógépes agrártörténeti kutatások a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban és a KSH Könyvtára Történeti Statisztikai Kutatóhelyén

SZÁMÍTÓGÉPES AGRÁRTÖRTÉNETI KUTATÁSOK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN ÉS A KSH KÖNYVTÁRA TÖRTÉNETI STATISZTIKAI KUTATÓHELYÉN A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottsága Romány Pál elnökletével 1975. május 16-án Szentendrén tartott ülésén megvitatta a Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz telepített, kutatócsoporttá való átszerve­zés alatt álló akadémiai Agrártörténeti Kutatóhely, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Történeti Statisztikai Kutatóhelye számítógép bevonásával folyó agrártörténeti kutatómunkáját. A tárgyalás alapjául a vizsgálatok előhaladását tükröző, előzetesen rendelke­zésre bocsátott dokumentációs anyag szolgált. Tarján Rezső bevezető szavai után a bemutatott anyaghoz Veress Éva és Fügedi Erik tett kiegészítő meg­jegyzéseket. A kibontakozó vitában Romány Pál, Székely György, Makkai László, Szabad György, Balassa Iván és Wellmann Imre szólalt fel. Valameny­nyien pozitívan foglaltak állást a szóban forgó kutatásokkal kapcsolatban. Ennek alapján az Agrártörténeti Bizottság határozatban mondta ki a kö­vetkezőket. Fontosnak ismeri el a vitára bocsátott számítógépes agrártörténeti kutatásokat, nagyra értékeli a róluk tett előterjesztéseket, örömmel állapítja meg a munka előhaladását. A számítógépes kutatásokat a jövőben is figyelem­mel kíséri és támogatni kívánja. Nemcsak a hazai információcserét mozdítja elő az Agrártörténeti Szemle révén, hanem nemzetközi kollokvium rendezésére is javaslatot tesz a Magyar Tudományos Akadémia II. és IV. osztályának a számítógépes agrártörténeti kutatások témaköréből. A következőkben az Agrártörténeti Bizottság által megvitatott és elfo­gadott beszámolókat mutatjuk be olvasóinknak. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának támogatásával, ill. a Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz telepített akadémiai Agrártörténeti Kutatóhely keretében folyó agrártörténeti forrásfeltáró munkáról A címben jelzett munka megkezdéséhez és folytatásához agrártörténet­írásunk addig elért eredményeinek mérlegelése nyomán kikristályosodott több­oldalú felismerés adott indítékot. Magyarország agrártörténetére vonatkozólag a polgári történetírás, fő­képp a pozitivizmus nemzedéke meglehetősen tekintélyes forrásanyagot hozott napvilágra, de többnyire rendszertelenül, eredeti összefüggéséből ki­ragadva s így, széthulló mozaik mivoltában átfogó kép alkotására alkalmat­lanul; legmesszebb még ott jutott el, ahol egyes uradalmak gazdasági életének megelevenítésével próbálkozott. A marxista történetkutatás a felszabadulás 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék