AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 26. évfolyam (1984)

1984 / 1-2. sz.

AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE HISTORIA RERUM RUSTICARUM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Szerkesztőség: Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 12. Főszerkesztő: HOFFMANN TAMÁS Felelős szerkesztő: GUNST PÉTER Szerkesztő bizottság: DONÁTH FERENC,­­GAÁL LÁSZLÓ,­ KISS ALBERT, MAKKAI LÁSZLÓ, SIPOS GÁBOR, SZABAD GYÖRGY, SZÉKELY GYÖRGY, SZUHAY MIKLÓS, TÁLASI ISTVÁN, WELLMANN IMRE TARTALOM Benda Gyula: Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén (Parraghy László hagyatéka)­­ Szepessy István: Az első magyar nyelvű növénykórtani munka 85 Szabolcs István: Az első magyar talajtani intézet 89 Sebestény Sándor: A Magyarországi Földmíves- és Munkáspárt előzményei és tevékenysége (1919—1930) 115 Horváth Gyula: A földreform sorsa Mexikóban a forradalom és a konszolidá­ció éveiben (1910—1930) 140 KÖZLEMÉNYEK V. Molnár László: Oroszország kül- és belkereskedelme a XVIII. század máso­dik felében 185 Pintér Ilona: A Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kamara kertmunkásképző iskolája (1929—1948) 195 Virágh Ferenc: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagság jövedelmének for­rásai és színvonala (1960—1980) 207 ADATTÁR Vincze László: Egy dunántúli tőkés nagybérlet gazdálkodása (Maisa, 1861— 1940), IV. rész 224

Next