AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 27. évfolyam (1985)

1985 / 3-4. sz. - KÖVÉR GYÖRGY: A kondratyev-ciklus története

436 KÖVÉR GYÖRGY René Baehrel XVI—XVIII. századi úzsorai is jórészt erről a területről származ­tak, akinek eredményei csaknem szakításig menő vitát indítottak az Annales táborán belül, épp az „interciklusok" vizsgálatának módszertani kérdései kap­csán.­ Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek a szerzők sem nevezhetők köz­vetlenül a Kondratyev-hagyomány folytatóinak. Az Annales-körre sokkal in­kább Francois Simiand munkássága gyakorolt direktnek mondható befolyást.­ Duprier viszont nagy inspirátorára, Joseph Schumpeterre hivatkozva állítja, hogy „Kondratyev elemzése túlságosan leegyszerűsített, mechanisztikus és de­terminisztikus volt".­ Simland és Schumpeter egyben a hosszú ciklusok ma­gyarázatának két vonulatát is képviseli: az előző egy lényegében monetarista, az utóbbi egy innovációközpontú elmélet alakjában. A hazai irodalom azonban még ma is inkább elhatárolni igyekszik magát Kondratyev elméletétől, vagy azzal, hogy a szerző „nem marxista", vagy úgy, hogy bár „a hosszú távú ciklusok létezése elfogadottnak tekinthető", viszont Kondratyev elméletét kétségbe vonják,­ vagy, hogy nem vesznek tudomást az elméletről. Ez utóbbira az ad elsősorban lehetőséget, hogy Kondratyev 1925-ös tanulmányának német és angol változata épp e vonatkozásban erőteljesen rö­vidített, s a teljes teóriát tartalmazó 1926-os tanulmány mindmáig csak oroszul olvasható.10 Az alábbiakban annak a bizonyítására vállalkozunk, hogy nem pusztán Schumpeter érdeme, hogy végül is a hosszú ciklusokat mindmáig Kondratyev-ciklusokként tartja számon a társadalomtudományi irodalom. Egy hipotézis születése Ahhoz, hogy a hosszú ciklusok létezését felismerhessék, kétségtelenül na­gyobb történelmi rálátás kellett, mint a XIX. század második felében a gazda­sági és politikai irodalmat domináló „kereskedelmi válságok" (Cl. Juglar) elemzéséhez. Sőt, a 8—11 évenként jelentkező válságok tanulmányozása egye­nesen előfeltétele volt a 40—60 éves ciklusok megtalálásának. A kiinduláshoz legalább másfél ciklusra (azaz 80—90 évre) volt szükség, hogy a hullámzás pe­riodikusságát feltételezni lehessen. A hosszú ciklusok felfedezéstörténetében az elsőséget J. van Gelderen holland kutatónak szokás tulajdonítani. A korábbi részletmegfigyelések és ser­téstöredékek után egy szocialista orgánumban 1913-ban megjelent háromrészes tanulmánya az első, amely a XIX. századi árak már ismert hullámszerű moz- G R. Baehrel: Une Croissance: La Basse-Provence rurale (fin du XVI siècle — 1789). Paris 1961. Ld. még R. Romano: Űrtörténet és gazdaságtörténet. Világtörténet, 1964. 4. sz. 38—54. o., ill. Denis Richet: Növekedés és megtorpanások Franciaországban a XV—XVIII. században. Világ­történet, 1968. 16. sz. 11—38. o. 7 Életművének értékelésére Id. J. Bouvier: Feu Francois Simiand? Annales, 1973. No. 3. 1173—1193. o. 8 Léon H. Dupriez: 1974 A Downturn of the Long Wave? Banca Nationale del Lavoro Cuarterly Review, No. 126. Rome 1978. sept. 199. o. 3 Magyarország, 1979. okt. 14., ill. ifj. Marosán György: A világgazdaság, a világpolitika és a tudományos-technikai fejlődés alapvető tendenciái. Valóság, 1981/8. 1. o. 10 A továbbiakban az öt legfontosabb Kondratyev-munkára az alábbi évszámozással hivat­kozunk: Kondratyev 1922: N. D. Kondratyev: Mirovoje hozjajsztvo i jego konjunktura vo vremja i poszle­vojnu. Vologda 1922. (A könyv kalandos történetére ld. 5. o.); Kondratyev 1924—25. Vö: The Static and the Dynamic View of Economics. Quarterly Journal of Economics v. XXXIX. 1925/4. 575—583. (A hosszabb eredeti orosz változat 1924-ben látott napvilágot). Kondratyev 1925. Uö: Bol'sle ciklü kon­junktura. Voprosza Kon­junktura 1925. t. 1. 28—79. Rövidített német kiadás: Die langen Wellen der Konjunktur, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 56. 1926. 573—609. o. Ugyanez angolul: Review v. II. 1979/4. 519—562. és Történelmi Szemle 1980/2. 241—270. o. már .,A gazdasági fejlődés hosszú hullámai" címen. Kondratyev 1926—28. in: Kondratyev D.—Oparin D. J.: Bolsie Ciklü Kon'junkturü M. 1928. Kondratyev 1928: Uö: Dinamika cen pro­müslennüh i szel'szkohozjajsztvennüh tovarov. Voproszü Kon'junkturü 1928. t. 4. 5—83. o. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék