AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 27. évfolyam (1985)

1985 / 3-4. sz. - KRÓNIKA - ZIMÁNYI VERA: Maksay Ferenc (1916-1984)

KRÓNIKA MAKSAY FERENC 1916-1984 Életében is tudtuk, legalábbis nagyon sokan tudtuk, mit jelentett Maksay Fe­renc működése a történettudomány, a levéltártudomány számára és a kutatók útba­igazítása, segítése szempontjából. Halálával azonban még jobban fel tudjuk mérni korábbi szerepét, annak az űrnek a nagyságát, amelyet hátrahagyott. Tudományos tervezgetések közben még kiszalad a szánkon: ez Maksay feladata volna, az ő kuta­tási körébe tartozna, hogy azután ráeszméljünk, sajnos ő már nem vállalhat el sem­mi megbízatást, munkát. Riasztóan üres az a szoba, ahol nem találjuk meg többé kedves, szerény, szelíd humorú és igen nagy tudású kollégánkat, aki kutatásaink­hoz mindig tudott valami fontos segítséget, hasznos eligazítást nyújtani. Immár lezárt életművét számbavéve fel tudjuk mérni sokoldalúságát. Kutatási témái tulajdonképpen logikusan következnek egymásból, azonban mégis egymástól elkülönülő, igen széles területeket ölelnek fel. Egész tudományos pályáját végigkíséri fiatal korában választott témaköre, a te­lepüléstörténet kutatása. Mályusz-tanítványként „A középkori Szatmár megye" cí­mű munkájával szerezte meg egyetemi doktori fokozatát, s az 1940-es években még több tanulmányt publikált a népiség- és településtörténet köréből. Az 1950-es, 60-as évek viszonyai és az akkori tudományos érdeklődés irányai nem kedveztek e diszciplínának, így Maksay is félbehagyta egy időre e témakör kutatását. Közben a Magyar Országos Levéltárba került, ahol több mint három évtizedes munkája során a késői feudalizmus forrásainak kiemelkedően jó ismerője lett. A közelmúlt évtizedekben kutatott témák szinte legfontosabb forrásainak ő volt a referense, s ami ezzel együtt járt, ezeknek a levéltári állagoknak a rendezője, feltárója, leltározója, ismertetője. . Az 1950-es években központi szerepet kapott a nemzeti szabadságharcok tör­ténetének a kutatása, részben a történelmi évfordulók miatt is. Maksay Ferencre bízták a Rákóczi- és a Thököly-szabadságharcok levéltárainak a felállítását és segédleteiknek az elkészítését. E munka következtében társszerzőként részt vett Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancelláriai direktora iratainak a kiadásában (I. kö­tet 1955, II. kötet 1961). Mind az iratok rendezése, mind pedig a forráskiadvány készítése során beható ismereteket szerzett Rákóczi államépítő és külpolitikai tevé­kenységére, a hadsereg szervezésére, a nemesség szerepére vonatkozóan; ezeket az ismereteket későbbi tanulmányaiban — korábbi korokra is kiterjesztve — kama­toztatta. Az 1950—60-as években nagy lendülettel folyó gazdaságtörténeti, elsősorban ag­rár- és parasztság­történeti kutatások ismét más forráscsoportokat állítottak az ér­deklődés előterébe. A Magyar Kamara Archívuma — és annak referense — kime­ríthetetlen kincsekkel szolgált e kérdések kutatóinak. Maksay Ferenc 1975-ben ké­szítette el a kamarai archívum repertóriumát, azét az anyagét, ahol többek között az Urbaria et Conscriptiones, a Conscriptiones portarum, a Regesta decimarum, a Neo-Regestrata Acta, a Városi és kamarai iratok és egy sor családi levéltár őriz­tetik. Az Agrártörténeti Szemle olvasóinak fölösleges fejtegetni, hogy milyen kulcs­szerepük volt ezeknek a forrásoknak az elmúlt két-három évtized kutatásaiban. Maksay Ferenc ismét nemcsak kiváló levéltárosként, hanem aktív kutatóként is

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék