A Hon, 1873. április (11. évfolyam, 75-99. szám)

1873-04-19 / 90. szám

(lések kielégítő úgy katonai, mint pénzügyi, vala­mint közgazdászati szempontból megfelelő megoldá­sát előkészítse. Az enquete-bizottságnak még ezen országos bizottság elé terjesztendő javaslata alapján, az országos bizottság hivatva lesz ezen nagyfontos­­eágu tárgyban még ez ülésszakban érdemileg hatá­rozni. Hátra van még, hogy nehány szóval megvilá­­gositaam azon változásokat, melyek a magyar sor­hadi, mint a közös hagsercg egyik részének elhelye­zésében és fegyvernemszerinti beosztásában a kö­zös ügyek tárgyalására kiküldött bizottságok kezde­ményezése folytán eszközöltettek. Az irányoszme, mely az országos bizottságokat működésekben vezette, az volt, hogy a közös hadse­regnek 42%-át képező magyar sorhadi csapatok ad­­ministratiójában a közös hadsereg fegyvernemsze­rinti beosztásának keretén belül létrehozassanak azon változások, melyek által az egésznek ezen igen jelen­tékeny része a monarchia iránti kötelességének tel­jesítésére nagyobb mértékben képesittessék. Feltűnő volt azon aránytalanság, mely a magyar korona terüle­téről besorozott ujonczoknak az egyes fegyvernemhez való beosztásában a múltban követtatott.A magyar ko­rona területéről besorozott ujonczok beosztattak 41 magyar sorgyalogezred, 16 lovas ezredhez, a horvát dzsidás ezredeket hozzászámítva és egy rész mint sze­kerész a tüzérség vagy szekerészeticsepathoz és a had­mérnöki vagy utász zászlóaljakhoz, ezen arányta­lanságon az által lön segítve, hogy három tüzérezred alakíttatott át magyar ezreddé fokozatosan és oly módon, hogy ezen ezredekbez most már csupán a magyar korona területéről besorozott ujonczok osz­tatnak be, úgy szintén a felállított 13-ik uj tűzérezred kizárólag a magyar korona területéről besorozott njonczokból egészittetik ki. Úgy nemkülönben egy hadmérnöki és egy utász zászlóaj a magyar korona területéről besoro­zott ujonczokból kapja a kiegészítését. Minthogy pe­dig a Magyar korona térületéről besorozott ujonczok­ból alakított m gyár gj alogezredek száma még mindig túlságosan s aránytaianu! nagy a többi fegy­vernemekhez képest, a feloszlatandó határőrvidéki gyalogezredek helyett uj magyar lovasezredek ala­kítása czéloztati: . Nagy súlyt fektettek ezenkívül az. országos bizottságok a magyar ezredeknek Magyarország te­rületén leendő elhelyezésére, annál is inkább, mert a múlt rendszer alatt az efredek majdnem kivétel nél­kül a haza határain kívül helyeztettek el s az ezre­deknek az országban való elhelyezését a törvény is rendeli. A magyar országos bizottság e kívánsága különben is a területi divisiók rendszerével összees­vén, ez irányban is jelentékeny változás történt. Mig ugyanis ezelőtt Magyarország területén csak 7 sor­gyalogezred volt elhelyezve, a lovasság pedig majd kivétel nélkül a haza határain kívül állomásozott, ad­dig. a más 23 magyar sorgyalogezred, 33 magy. lovas­ezred. 3 magyar tüzérezred, 2 vadászzászlóalj, 1 had­mérnöki és egy utász zászlóalj van a magyar korona területén, a kerületi divisiók. elvének megfelelŐleg hadkiegészitő kerületébe, vagy annak közelébe elhe­lyezve. Van jelenleg Magyarországon elhelyezve még 2 sorgyab.g, 9 lovas ezred és 3 vadász-zászlóalj, mely nem n magyar korona területéről besorozott ujonczokból egészittetik ki, ellenben még mindig 18 sorgyalog és 3 lovas ezred van a monarchia másik felében elhelyezve. Uka annak, hogy a magyar korona területéről besorozott magyar gyalogság még oly jelentékeny számmal van Magyarország területén kiviil elhe­lyezve egyrészt azon aránytalanságban, melyben a magyar gyalogság n*gy száma miatt a többi fegy­vernemekhez áll, s mely mellett a hadi csatarend vétetvén az elhelyezés alapjául Magyarországon az összes magyar gyalogság el nem fér, — ezen kivül pedig az elhelyezésnek nálunk fennálló egyéb nagy akadályaiban, a laktanyák hiányában keresendő, ­­mig a lovasság elhelyezésére a kedvező élelmezési viszonyok hazánkat kiválólag képesítik. Egyébiránt az országos bizottságok kötelességüknek tartották az elhelyezés Irányaira rámutatni s az orvoslás mód­szerét is kijelelni akkóp, hogy a magyar lovasezredek a Bécsben állomásozók kivételével az országban elhelyeztessenek, a Magyarországban levő nem ma gyrr sorgyalog ezredok a magyar ezredekkel felvál­tassanak — és az országban eí nem helyezhető gya­logság a monarchia túlsó felében ugyan, de lehetősé­gig hadkiegészitő kerületeihez közel helyeztessék el, illetőleg azon ezredek, melyek hadkiegészitő ke­rülete a határhoz közel fekszik, vagy vasúti össze köttetésben áll, helyeztessenek el a monarchia másik felének lehetőleg határszéli részeiben. A hadügyi bi­zottság különben e tárgyra vonatkozó jelentését a te­rületi divisiók rendszerének keresztülvitele tárgyá­ban beadandó jelentésével kapcsolatban fogja elő­terjeszteni. Az elő sorolt változások a szükségletnek igen elentékeny felemelését eredményezték, mig az 1868ik évre megszavazott rendes szükséglet 72 milló forintot tett, addig e változások következtében és részben az áremelkedés folytán, a közös hadsereg 1874 évi rendes szükséglete kerekszámban 90 millió forintot tesz az 1868 évre megszavazott összegnél te­hát 18 millió forinttal magasa b. Előreláthatólag a 90 millió azon összeg, mely körül a közös hadsereg rendes szükséglete a jövőben is forogni fog. Jelenté­keny összeg kétségtelenül, de tekintve a közös had­sereg közel 200,000 emberből, álló béke és 800,000 emberből álló hadilétszámát, túlságosan magasnak nem mondható, viszonyítva a többi európni államok hadseregeinek rendes költségvetéséhez, még mindig aránylag a legcsekélyebb. Az előadó végül ajánlja a hadügyi albizottság jelentésében foglalt javaslatokat elfogadásra. (He­lyeslés.) Zsedényi Ede, Pulszky Ágost és Éber Nándor fölszólalásai után az albizottság javaslatai elfogadtattak. Zsedényi beszédét, valamint a részletes tárgya­lásról a tudósítást holnap reggeli lapunkban közöljük. A fővárosi közmunkák tanácsából. (Lámpa-minták. — Uj kölcsön. — Az Attilautcza meg­hosszabbítása. — Kiszól elési dijak. — A városliget sza­bályozása. — Egyezkedések. — Úttervek. — Kettős vágány. — Építkezések.) A csütörtökön tartott ülést Podmaniczky Fri­gyes b. alelnök azon jelentéssel nyitja meg, hogy a Vácziuton felállított lámpa-minták a tanács legna­gyobb része által megtekintettek; határozatot kér ennélfogva az iránt, ha vájjon az eddigi lámpák az Országút többi részein is alkalmaztassanak, vagy pedig uj minták rendeltessenek. — Miután az eddig megrendelt és Szállított lámpák a szépség követel­ményeinek teljesen megfelelők, és az uj lámpák megrendelése ismét több költséget igényelne, s az eddigi szállító is bizonyára kártalanítást követelne, a szállítás iránt fennálló szerződés épségben hagyatni határoztatok. A pénzügyminisztérium leirata, mely szerint a nagy körút további kisajátításaira, a törvényhozás által 500,000 frt engedélyeztetett, tudomásul vétetett. — Miután azonban a kérdéses összeg csak oly fölté­tel mellett engedélyeztetett, bogy a mint a dunasza­­bályozási munkálatok és Duna bid munkálatai any­­nyira előre haladnak, hogy az államnak ezen összegre szüksége leend, ez azonnal visszafizetendő lesz, a fővárosi közmunkák tanácsa a folyamatban levő nagyobb szabályozási munkálatoknak tényleges ke­resztülvitelére, egy nagyobb kölcsönnek létesítését okvetlenül szükségesnek tartja. Hosszabb és igen élénk vitára nyújtott alkalmat Pest város hatóságának azon átirata, mely szerint az Attila utczának a Váczi útig leendő meghosszab­bítását, s ezzel kapcsolatban a Lescbitz féle telek iránt folyamatba tett kisajátítási lépéseknek további folytatását elejtetui indítványozza. — Felbozatott ugyanis egy részről, hogy ezen szabályozás Pest vá­rosával egyetértőén állapíttatott meg, s hogy ez a lipótvárosi közlekedés legjelentékenyebb forgalmi erét képezi, s hogy továbbá éppen nem kívánatos, miszerint a már egyszer véglegesen elfogadott sza­bályozások megváltoztassanak. Más részről azonban azon nézetnek adatott kifejezés, miszerint az Attila utczának ezen meghosszabbítása nem elkerülhetlenül szükséges, miután ugyanis attól jobbra a Gyapjú, balra pedig a Hajnal utcza a kívánt összekötte.ést eléggé közvetíti, hogy továbbá a szándékolt uj utcza­­nyitás által egy hosszú és kevésbé szép ház csoport létesittetnék, s hogy végre ezen szabályozás keresztül­vitele mintegy 400,000 frtot igényelne, mely ossz g sokkal szükségesebb szabályozásokra volna fordí­tandó. A többség az utóbbi nézetet osztotta, minek folytán Pest város hatóságának indítványa, 8 illető­leg az Attila utczának a Váczi útig leendő meghosz­­szabbitása elejtetett, s a Leschitz-féle telek iránt fo­lyamatba tett kisajátítási eljárás beszüntetni vendel­­tetett. — Kijelentetett egyszersmind, hogy a vadász­­ufczában legfeljebb kétemeletes házak építhetők s hogy a Vácziutczának azon részein, hol a most elej­tett utcza tekintetéből a munkálat teljesen be nem fejeztetett, a járdák asfaltirozása azonnal eszköz­len dő. Pest városának átirata, mely szerint a kiszö­­kcllérek után, az egyes felek által fizetendő dijakat, részint az építési, részint pedig a lakhatási engedély kiadása előtt a fővárosi pénzalap javára beszedendi, — örvendetes tudomásul vétetett. Pest város közönsége kijelenti, hogy a város­liget szabályozását, különösen pedig a megállapított úthálózatok helyreállítását készséggel elvállalja, meg­jegyzi azonban, hogy ezen munkálatokat most, miu­tán már az idő is előrehaladt, annál kevésbé eszkö­zölheti, mert ezeknek költségei, az idei költségvetés­be felvéve nem lettek.) A közmunka tanács a felhozott indokok ala­posságát elismeri ugyan, mindazon által felkéretni határozta Pest városát, miszerint intézkedni szíves­kedjék, hogy a kérdéses munkálatok még ez év fo­lyamában, a legközelebbi őszszel meginditassanak. Ezen időszak ugyanis éghajlati viszonyainknál fogva a fák átültetésére legalkalmasabb, másrészt pedig ezen esetben egy egész év nyeretnék, meg, mely kö­rülmény annál inkább is figyelembe veendő, mert a legközelebbi őszig a sugarút egy nagy része már meg­fog nyittatni és külső részében valószínűleg ki is fog épittetni. Az egyezkedési bizottságnak jelentése, hogy Bene Judittal, az Eötvös (szeg) utcza megnyitásához szükségelt telke átbocsátása iránt az egyezség nem sikerült, tudomásul vétetett s az ügy újabb tanul­mányozás és előterjesztés végett a műszaki osztály­nak adatott ki. Ugyancsak tudomásul vétetett nevezett bizott­ságnak azon előterjesztése, hogy az uj városligeti ut megnyitásához szükségelt telek iránt a Cséry Lajos­sal megkisérlet egyezség nem sikerült. Az ügy oly utasítással adatott ki a műszaki osztálynak, miszerint az ut megnyitása iránt, a Cséry féle telke mellőzése mellett uj előterjesztést tegyen. Miután Prokesch Jánossal, a Podmanitzky-ut­­cza kiszélesítésére szükséges telke iránt az egyezség nem sikerült, a kisajátítás megindítása elhatározta­tott és Pest város hatósága annak keresztülvitelére felkéretni rendeltetett. Pest város hatósága a Fehér-ut és a Pék-ligeti­­ut kiépítési terveit és költségvetését terjesztette be. A Fehér-utra vonatkozón figyelmeztetni fog a városi hatóság, hogy ez ut kőbányai vége és a Kerepesi-ut azon pontjain, hol ezek az állampálya által átrnet­­szettnek egy keresztutcák létesítése van tervezet­ben, melynek rendeltetése lesz a kőbányai, jászberé­nyi és Kerepesiül között, az egyenes összeköttetést eszközölni, és a mely 385 öllel rövidebb leend a Fe­­hérutnál. — Kívánatosnak mutatkozik ennélfogva, hogy a Febérut jelenleg csak jó karba helyeztessék, a szabályszerű kiépítés költségei pedig arra fordit­­tassanak, hogy ezen uj, rövidebb és annál fogva czél­­szerübb ut, felében még ez év folyamában, másik felében pedig a legközelebbi évben kiépíttessék. A Pék-ligeti útnak a város által tervezett ki­építése csak azon esetben fog czéljának megfelelni, ha ennek meghosszabbítása a Teleky téren keresztül a Sertéskereskedő utón eszközöltetik. Ezen ut ugyan is a legtermészetesebb és legrövidebb összeköttetésül szolgál a város és pályaudvar között, s annálinkább is helyreállítandó, mert egy részről a szabályozási tervezetnek megfelel, más részről pedig mert ezáltal felesleges leend azon kerülés, melyet a teherkocsik­nak, vagy a Kerepesi utón, vagy pedig a Statióut­­czán át kell tenniök. A budai közúti vaspálya társulatnak egy má­sik vágány lerakásához — a Császár fürdőig. — az engedély a város által kikötött feltételeken kivül a következő megjegyzésekkel adatik meg: l ször, hogy a második vágány bár csak ide­iglenes leend és a szerződésnek megfelelően építendő s a társulat köteles leend azt — ha a közérdek úgy kívánná — minden kártalanítás nélkül eltávo­lítani. 2- or, hogy a Blum-fóle gőzmalom előtt a gőz­hajó kikötőig, valamint az országúti 9. sz. alatti ház­tól az irgalmasok épületéig csak egy sínpár enged­tetik és 3- or, hogy a kitérés a Császárfürdönél a tó ke­rítő falától mintegy középen történjék. Lord Sámuel és fia felfolyamodványának, a rájuk szabott pénzbírság elengedése, valamint az Oetl-féle végleszámoló bizottság és a Derra-Argily féle hagyaték felfolyamodásának, a telkéből utczai czélra elfoglalt terület kártalanítása tárgyában hely nem adatván, a városi közönség határozatai fenn­tartattak. Mocsonyi Katalinnak a Váczi és Deák Fe­­renczutcza sarkán levő háza ideiglenes kijavítására nézve tett azon ajánlata,hogy kérdéses házát az 1876. évi november elsejére eltávolitandja, s annak he­lyébe az 1868-ik évi november hó elsejére egy uj három-négy emeletes házat állíttat, az épí­tési bizottság előterjesztése alapján, oly feltétel mellett fogadtatott el, hogy amennyiben a kérdéses ház a fenti határnapra el nem távolittatnék, folya­modónő 15,000 frtot s ezen kivül havonkint 2000 frt bírságot üzetend, s ezenkivíil fennmarad a városnak joga a kiürítést azonnal elrendeli. Az erre nézve kiált litacdó téritvény nevezett ingatlanságra telekköny­viig bekebelezendő leend. Ezen feltételek mellett az ideiglenes kijavításhoz kért engedély Ybl és Wech­selmann építészek felelőssége mellett, oly megjegy­zéssel adatik ki, hogy az építési bizottság a befejezés után, a munkálatokat vizsgálja át, s ezen vizsgálatá­ról felveendő jegyzőkönyvét, a közmunkatanácsnak mutassa be. Következő épitési engedélyek akadálytalanul kiadattak: Hutter Teodornak, Neuwelt Árminnak, Egel­­mayer Erzsébetnek, a Váczi utón bolt ajtajuk felnie­léséhez. Lescbitz Józsefnek, a józsefv. uj vásár téren 6 sz. a’att. — Horváth Ferencznek terézv. az aradi utcza mellett 1867 sz. alatt. — Jackl Józsefnek, Kő­bányán 1608 sz. alatt. Pasner Dénesnek a kültelken. Szeiszing Juliánnak a józsefváros Prater utczában 143/21 sz. alatt, Karácsonyi Teréznek, a bolv. Ország­úton 23 sz. alatt. Weísinger Györgynek a rákosi kültelekén 100/71 sz. a. Ibi Miklósnak a lipótv. tem­plom 4 ik tornyának kiépítéséhez. KÜLÖNFÉLÉK. — A Pest-belvárosi ellenzék a kö­zelgő választások alkalmából vasárnap, f. hó 20-kán reggeli 11 órakor a baloldali körben (Vácziutcza 1-ső sz. 1-ső ein. jobbra) közgyűlést tart, melyre egy elő­­leges értekezlet határozata folytán, a belváros min­den tagját tisztelettel meghívja Irányi Dániel. — Királyi köszönetnyilváuitás. Ő felsége a király a következő kéziratot intézte a magyar ministerelnökhöz: Kedves Szlávy ! Hü né­peimnek személyem és családom iránt öröm- és bánatközben mindenkor tanu.itott őszinte rész­véte szeretett leányom Gizella főherczegnő férjhez­­menetele alkalmával is a legszivélyesebben nyilvá­nult. Az ország minden vidékéről, hatóságok, közsé­gek, testületek és egyes személyek részéről hü ra­gaszkodást tanúsító üdvkivánatokat vettem; becses emlékek ajánltattak fel leányomnak, s a családom körében felmerült örvendetes esemény jótékony ala­pítványok által a legnemesebb módon áldásthozólag ünnepeltetett meg. A szeretet és őszinte ragaszkodás e nagybecsű jelenségeiért híveimnek szivem mélyé­ből mondok köszönetét, s megbízom, önt ennek köz­hírré tételével Kelt Bécsben april hó 18-án. Ferencz József s. k. — Az országos magyar iparegye­sület ezidei közgyűlését holnap april 20-án d. c. 9 órakor tartja meg a pesti városház I. emelet 30. sz. alatti tanácstermében. — A kis Böckler Anna balesete nálunk is általános részvétet keltett, a szegény porosz apa körlevele által, melyben az elrabolt gyermek feltalá­lójának kétezer tallér juta!mat Ígért. Most azt Írják, b gy megtalálták, s —- mint az apa sejté — csaku­gyan egy czigány csapat kezében Liefland Archera­­den falujában. A czigányokat elcsukták, a kis szőke leányt pedig Rigába küldték. Óhajtjuk, hogy e hir való legyen. — A gyóntatószék legújabb időkben kezd a botrányok színhelyévé válni. A hires gráczi affaire már több ízben találta párját, az eszéki ,Drau‘ pedig most egy uj esetről ir, mely a gyóntatószékek­ben uralkodó, s hivatásukkal visszaélő szerzetesek neveletlenségéből tesz bizonyitékot. Egy ékesebb müveit nőt egy eszéki Ferencz-rendü szerzetes oly brutális módon támadott meg a gyóntatószéken, oly neveletlen s piszkolódó titulusokkal illetett, hogy az bárhol is rendőri beavatkozást vont volna maga után. A magyar kir. tud. egyetem könyvtára ünnep ée vasárna­pokat kivéve naponként reggel 9-töl lä-ig, d. n. 2—4-ig. A váróéi vigadó termei 30 kr. belépti dij mellett minden nap megszemléliietök. Városi közgyűlések. Peatváros minden ssserdán d. n. 4 érakor. Buda város pedig minden hé első hétfőjén d. n. 5 órakor rendes közgyűlést tart. Tudományos társulatot gyűlései. A m. tud. akadé­mia minden hétfőn, a K i s f a 1 u d y-t á r s a s á g minden hó utolsó szerdáján, a történelmi társulat minden hé első csütörtökjén, és végre a természet tudományi társulat minden hónap első péntekjén mindig d. u. 6 óra­kor termésaettudományl estélyt tart a vegytani intézetben. (Or szágut 42. sz.) a hónap harmadik szerdáján szakgyülés, mindig d. u. 5 órakor a m. tudományos akadémia heti üléstermében. A magyar tnd. akadémia könyvtára nyitva van reggel 9-töl d. n. 2-ig ünnep és vasárnapokat kivéve minden nap. Az országos képzőművészeti társulat tárlata (akadémia­­palota Il-ik emelet, bajárat az akadémia- 'itczából,) naponkint nyitva van d. e. S d. u. 6 óráig. Á Nagy-Komlóban ma este Bakonyi művezetése alatt működő újonnan szervezett magyar daltársulat tart előadást. Szünetek alatt népzene. A Belesnay-kert-beli magyar daltársulat naponként vál­tozatos jó előadásokat tart. A szüneteket Bunkó Gyula nípze netársulaía tölti be. A „Hona magántávsürgönyei. Becs, apr. 19. Király ő felsége a királyné fő udvarmesterét, Nopcsa bárót a Lipót-rend nagyke­resztjével diszité föl. — Király ő> felsége 5000 frtot adományozott a bécsi szegények közötti kiosztás vé­gett. — A tegnapi színházi díszelőadás, — melylyel a „Szent-Iván-éji álom“ került szinre Mendelsohn zenéjével — igen fényesen Ütött ki. Aosászári udvar minden tagja jelen volt. Az előadás 10 óra után ért véget. A második felvonás után cercle tartatott az összekapcsoló tornáczon. A királyné fehér selyem ru bábán jelent meg; felöltője aranynyal átszőtt tül 1- szövetböl volt; brilliánt diademmel; a nyak-ék és agraffe brilliánt-, smaragd- és saphirral volt kirakva. Zágráb, apr. 18. Az országos kormány Gi­zella főherczegnő menyegzője alkalmából szerencse­­kivánati feliratot intézett ő felségéhez, melyet gr. Pejacsevich miniszter személyesen fog átnyújtani. Bern, apr. 18. Lachat püspök tegnap Solo­­thurnból Luzernbe utazott. A luzerni kormány csak azon feltétel mellett engedte meg neki az ott-tartóz­­kádást, hogy ha az őt többé el nem ismerő öt egy­házmegyei hatósággal való minden hivatalos érint­kezéstől óvakodni fog. Bőcs, april 19.(Megnyiíáff,) Hitelintézeti rész­vény 33150 Magyar földhitelintézet 168.—. An­gol magyar 307.—. Angol-Ausztriai 310.—. Mcgyar hitelrészvény 297.75. Fr&nco-magy&r —.— Váltó­­bank 283.50, Napoleondor 871.—. Allamvaspáiya 332.50, Lombardok 192,—. Galio?*...! 00.80. Tram­way 363.—. Magyar sorsjegy —,—. 1860-as —. 1864-ob —.—Uniobank 250.—. BéCd, april 18 (Előbörze) Hitelrészvények 332.— Magyar földhitelintézet 109.—. Angol- ma­gyar 119.50. Angol-ausztriai 312 —. Magyar hitel­részvény 182.50. Francziamagyfir 101 50. Váltóbank 280.—. Napoleondor 871.—. Allamvasut 336 50. Lombardok 191.50. Gallicziai 228.—. Tramway 382.—. Magyar sorsjegyek 98.50. 1860-dik 102.50. 1864-diki 142.50 Magyar jutalomjegy 102.75. Hi telsorsjegy 182.25, Arany 522.—. Frankfurt 92.—. Párisi hitel 32.50. Jár . dék 70.70. Ezüst 107.90. London 108.90. Török sorsjegy 74 25. Municipal­­bank 98.25. Paris, april 13. (Kezdet.) 3% -es járadék 56. 90. Olasz járadék 63.65. Credit mobilier 413.—. Osztr. napra —.—. Consulok —.—. Ejszaknyugoti pálya 768.—. 41/2 % -es járadék 80.—. Allamvaspá lya 790.—. Lombardok 460.—. Amerikai —.—. Magyar kölcsön 90-25. Magyar keleti pálya —.—. 187Í-ki kölcsön 89.75. 1872-diki 91.05. Páris, april 18. (Zárlat.) 3% járadék 55.90 472 V» járadék 79.90. Olasz járad. 63.65. Credit mob. 435.—. Lombard 456.—. Államvas, 788.—. Koronajószági záloglevelek —.—. Ausztriai kötvé­nyek —.—. 1871-iki kölcsön 89.75. 1872-iki köl­csön 91.07. Fraiä&ftirt, april 18. (Kezdet.)Váltóárfolyam. Bécsre —.—. Amerikai 1882-re 95.75 1854-ki — — i864-es —.—. Lombardok 204.‘/s. Évjáruléki papír 64 V« > Osztrák bankrészv. 1015.—. Osztrák hitölrészv. 355.—. Osztrák állam vaspálya részvény 360 75. 1860-as 95.—. Ferencz-Józsefv? apálya —. —. Galicziai 243.—. Évjáruléki ezüst 67— Győr- Grá-cai —,—■ FraakíWt, april 18. (Zárlat.) Váltóárfoiyam. 107.‘ji6. 1859-ik fí. metaUiquea -.—. Uj ezüst köl­csön —.—. Név;, seti kölcsön —.—. Régi metallíques ——. XJj adómentes kölcsön —. Amerikai 1882-re 95.l3/i6. Os trák hitelrésavény 356,—. Osztrák ál­­lamvasút 361.—. 1864-diki sorsjegy 174.75.1860-ik 95.Vs. Ferencz-József vasút —.—.Lombardok 205. —. Galicziai 243.25. Papirjáradék 64,7|8. Ezüst­­járadék 67.1|i*. Osztrák bankrészvény 1009.—. Ma­gyar sorsjegyek -—•—. Német-osztrák bank ——• Győri 83 50. Gömöri —. * Pária , april 18. Liszt 72.25, 73.50. 74.—. Répaolaj £0.—. 91,25. 91.25. Lenolaj 95.— 95.50. 95.—. Szesz 54.—. 55.— . 55.— . —.— ezukor fino­mított 158.50. Berlin, april 18. Búza 88—. 83‘|6, 78.3/* rozs 54%, 53 V* , 53%. Zab 447«. 45. V2. Árpa helyben 48-60. Olaj 21*/«- 20»/«, 21—, 22.3|i. Szesz 17.13. 17 20. 18.20. Hamburg, april 18. Búza 253.—, 248.— . Rozs, 154.—. 156.—. Olaj 227*. 7072, Szesz — —. 40. l|2, 4072,447a. Köln, april 18. Búza 820—, 725—, rozs 56—. 511—, olaj llVio.llVio-Stettin, april 18. Búza 83------, —.—• 78—. rozs —.-----. 54------ 52V<> olaj 21—. 227., szesz 1611/«, 177.. Boroszló, april 18. Búza 265—, rozs 180.— zab 134. -. Olaj 21—,— tavaszi 20s|i2, szesz 171/«, 17»|t*. 17 V12. Antwerpen, april 18. A petroleum üzlete 41.--------. London, april 18. Búza 23.320, árpa 1,690, zab 26,330. Liverpool, april 18. Búza-----, liszt 6— — kukoricza —3 pennyvel alacsonyabb KÖZGAZDASÁGI ROVAT. — Berlini marhavásár-rész vény­­társulat. Mig Budapesten a közvágó hid városi költségen a hatóság által lépett életbe, Berlinben ugyanazon időtájban egy részvénytársulat állított fel hasonló intézetet , mely e napokban tartá első évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen előterjesztett jelentés az első tiz havi működésről szól. Ezen idő alatt jobbadán csak szervezkedési munkálatok foly­tak. Két vágóhíd épült és 100 lakszobából álló bér­ház építése lett befejezve. Ezenkívül vasúti vágá­nyokra és kövezési munkálatokra adattak ki tetemes összegek. De az építkezések még nincsenek befejez­ve; azokra még mintegy 50,000 tallér igényeltetik. A lefolyt tiz hó alatt a társulat 175,788 tallért vett be, de ez nem tekinthető még rendes jövedelemnek, mert a vállalat helyiségeinek értékesítéséről csak legújabban történt intézkedés. Az állomás pénz, marhaélelmezés folytonos növekedésben van; a vá­­gatási dij darab számra fizetendő, s abból hetenkint 300—400 tallér foly be, a mázsálási dij az üzlet meg­­nyilta óta majdnem megnégyszereződött, a bérösz­­szeg az épitések befejezése szerint 1100 tallér havi bevételről 3000 tallérra emelkedett. Végre szerződé­sileg 10 évre biztosítva van, hogy a gyapjuvásár a társulat vásárteriiletén fog megtartatni. Mind ebből az tűnik ki, hogy e vállalat jól ki fogja magát fizetni. BECSI TŐZSDE. April 18 A. Államadósság 100 frt* Egység 8 járadék, jegyekben máj.^-növ. 5 prc. „ „ „ febr.—aug. 5 prc. „ „ ezüstben jan.—jul. 5 prc. „ „ ^ april—oct. 5 prc. Osztrák értékben visszafizetendő : Sorsolással 1839-ből egész Sorsj. j>. p..................... $ 1839-bŐl ötöd „ jf 1854-bői250 frtos4%„ „ . . . . * 1860-ból 500 „ 5n/°„ „ . , 1860-ból 100 „ 5%« * • . - • „ 1864-ből 100 ,........................................ Magyar vasúti kölcsön 120 frt darabja . . . . „ sor.«jégy-kölesön 100 frt................................. „ szőllődézsma-váltság 100 firt........................ Comojáradék 42 lira darabja................................. Állami domániai jelzáloglevél 120 frt.................... B. Földtehermentes. 100 frt p. p. Horvát-tótországi 5%................................................. Erdélyországi 5%................................................ Temesi bánság 5%..................................... Temesi i867-diki sorsolási záradékkal . . . . Magyar 5%. . ............................................................ „ 1867-diki sorsolási záradékkal .... Csehországi 5%...................................................... Bukovinai 5 „ ............................................- . Gácsországi 5 „...................................................... Krajnai, Karintliiai és tengermelléki 5% • • • Morvaországi Alsó-Ausztriai Felső-Austriai Salzburgi Sziléziai Stájerországi Tiroli 5% 5 , 5« 5 „ 5." 5. C. Más közkölcsönök. Gömöri áll. vasúti zálogkötvények 150 frt. . . ­Pest város 6% sorsolási kölcsöne 100 frt.................... Bócs város 5% visszafizetendő kölcsöne 100 fi t. A török vasúti kölcsön dij kötvényei, 400 frank ...» » V 400 bnf. D. Bankok részvényei. Angol-osztrák bank 200 frt, 75% befietái . . . Angol-magyar bank 200 frt, 40% „ .... Osztrák földhitelintézet 200 frt, 40% befizetéssel „ hitelintézet T6Ö frt...................................... Magyar „ 200 „ ...................................... Pesti kereskedelmi bank 500 frt •...................... Alsó-ausztriai leszámítoló bank 500 frt ... . Ösztrák-franczia bank 200 frt ezüst......................... Magyar- „ n 2100 frt 40% befizetéssel . Általános bank Bécsben 200 frt. 50% befizetés . Nemzeti, bank................................................. Egyleti bank 200 frt, 40%, befizetés . . Forgalmi bank 23§ Irt 230%...................... Bécsi váltóbank 2Ő0 frt 40%...................... , váltóüzleti társaság 269. frt 40% „ bank 200 frt 40% befizetés . . . „ bankegylefc 200 írt 40% befizetés . Magy. ált. hitelbank 200 fi:r, 4o% befizetés „ „ municipals hitelintézet 200 f. 40 ft befiz. Pesti-bank 200 frt........................................................... Magyar jelzálogbank, 200 frt, 30 frt bef. Francziarosztrák-magyar-bank Parisban (500 frank 50 frt darabja) ........................................... Osztrák-egyptömi-bank 20 font ster. (200 frt ez.. 40% befizetéssel........................................... Börze- és hitelbank 200 frt. 40% befizet r . . Osztrákközp. bank 200 frt, 40% befizet. . . . Osztrák közp. földhitelbank,-20'Q frt, 40% befizet Adva 70 Öb 70 65 7* 40 *78 40 96 50 102 50 120 — 142 50 100 75 98 -25 50 110 50 83 2 5 77 -77 25 70 50 79 — 78 50 94 — 77 50 76 — 89 50 98 — 94 50 89 51 94 25 90 — <6 50 74 25 808 — 119 50 298 — 132 1180 — 140 50 99 2ó 947 191 •- 214 5( 365 - 184 • 1167 50 l€2 ­Tartva 70 95 70 70 73 60 73 oo 306 - 300 -97 - 103 - 121 - 143 ~ 101 25 98 50 26 - 117 -83 7 5 77 75 78 --77 — 79 50 79 — »5 — 78 50 90 60 87 — 95 -91 -94 75 91 -87 - 74 75 309 - 120 0C 298 332 60 1190 — 141 -99 75 94) 191 60 215 50 367 184 50 168 IC 3 — fiécai kereskedelmi-bank (500 ft. 200 frt, 40% befia, Alt. letéti-bank, 200 frt 40% befizetés.......................... Osztrák jelzálogbank, 200 frt 25% befizetéssel . . Osztrák jelzálog járadékbank, 200 frt, 40% befl. . Bécsi jelzálogbank, 200 frí, 40% befizetéssel . . Ált. j-elzálog-biztósitóbank, 200 frt, 40% befl. . . Osztrák ingatlan-hitelintézet, 100 frt, 40% befiz. Osztrák iparbank, 200 frt 40% befizetéssel . . . Ipar- és földhitelbank 200 frt, 40% befizetéssel . . Olasz-osztrák-bánk Bécsben, 200 frt ezüst 40% befl Bécsi alkuszbank 200 frt, 40% befizetéssel. . . . Alsó-austriai bank 100 fut. -........................................... Osztrák-keleti bank (20 font st. vagy 500 frt.) 200 frt ezüstben...................................................... Reál-hitelbank, 200 frt, 40% befizetéssel .... Osztrák takarékbank, 200 frt, 40% befizetéssel . Union-bank, 200 frt..................................... É. Közlekedési vállalatok részvényei. Alföld-fiumei pálya 200 frt................................ Osztrák Dunagőzhajózási társulat . . « . Erzsébet-pálya 200 frt p. p...................................... Ferdinánd-éazaki pálya 1000 frt ezüst.... Ferencz-József pálya 200 frt ezüst ...... ?écs-barcsi pálya 200 frt ezüst............................ Lajos-Károly pálya 200 frt p. p. • . . . . . Kassa-oderbergi pálya 200 frt ...... Lembergí-czernoviczi pálya 200 frt ..... Osztrák Llyod 500 frt p. p........................................... Első erdélyi pálya 200 frt ezüst ........................... Állampálya 200 frt p. p.................................................. Székesfehérvár-győr gráczi pálya 200 frt ... Déli pálya 200 frt .......................................... . Tiszai pálya 200 frt...................................................... Bécsi Tramway 200 frt................................ Magyar-gácsországi pálya........................... „ észak-keleti „ frt ezüst........................... „ keleti-pálya 200 frt........................................... Báttaszék-Dombovár-Zákányi (Duna-Drávai) vasp. 200 frt ezüstben................................................ Cseh északi pálya, 150 frt........................................... Cseh nyugati „ 200 frs............................................ Morva sziléziai közp. pálya, 200 frt ezüstben. . . Osztrák-észak nyugati pálya, 200 frt .... Rudolf pálya, 200 frt ezüstben................................. Dél-észak-német összekötő-pálya, 200 frt p. p. . « F. Iparvállalatok részvényei. Donau, osztrák biztositó 200 frt..................... Salgő-taijáni koszén 100 frt........................... Securitas viszontbizt. 300 fit.............................. Átlas. viszontbizt. bank 200 frt 30% befizetés. Alt. osztrák épitő-társaság, 200 frt, 40% befiz. Bécsi épitŐtársaság 200 frt 40% befizetéssel. , Osztrák-vasut-épitö-társaság 200 frt ... Prágai vasipar-társaság 200 frt. . 4 . . , Stájerországi vasipar-társaság 200 frt . . , Europa bizt. társaság Bécsben, 200 frt. . , Erdőipar-társaság 200 frt Erdő-termény keresk. társ. 200 frt. 50% befizeté« G. Záloglevelek. Osztrák földhitelintézet sorsj. 5% ..... n 33 éves visszafizetés 5% ...................... Nemzeti bank p. p. 5% sorsolás ...... „ o. é. 5% . . ...........................* Magyar földhitelintézet 51/2°/0...................................... n » járadékjegy 6% .... fi kereskedelmi bank 23 óv alatt sors. . . » , jelzálogbank 5%% sors................................... Osztrák jelzálog bank 10 év alatt visszafizendő „ , ®Va% ...................................... 50 óv alatt visszafizetendő 5%%...................... Első osztr. takarékpénztár 30 éves sorsolás, 5%% H. Elsőbbségi kötvények. Alföld-fiumei pálya 200 frt ezüst........................... Báttaszék-Dombovár 200 frt e. 5% Egyes, magyar gőzhajózási 100 és 200 frtos 6% Osztrák dunagőzhajózási társulat 1000 frt p. p Erzsébet-pálya 200 frt p. p. . . s . , Adva 298 50 179 -249 50 172 684 240 — 2280 223 60 228 - 174 25 152 7 681 171 _ 337 -163 5< 192 - 242 -148 50 128 25 216 7 10f 50 100 25 87 80 8105 84 50 92 -90 26 92 50 Tartva 292 50 180 — 250 — 171 — 686 247 2265 -224 -228 5' 174 75 153 25 583 172 337 5( 164 5') i!i2 5i 242 5' 149 126 75 217 2 168 -276 75 100 60 88 -89 85 85 -82 60 93 -90 75 88 50 93 — Kivonat a .Budapesti Közlönyéből. Árverések: Udvaron (Komárom) május 15 én Ballkó József fekvöségei (2673 frt). — Szent­­lyányban (Fehér) máj. 2-án Borovszky László fek­vöségei (4350 frt). — Agárdon és Alsó-Petényben (Nógrád) máj. 5-én özv. Somogyi Ferenczné ingat­lanai (4345 és 7351 frt). — T.-Palczán (Szabolcs) május 12-én néhai Balogh András örököseinek in­gatlanai (2500 frt). — Tófejen (Zala) jur>. 30-kán Nos Károly birtoka (9056 frt). — H.-Babán május 5-én Bay Antal ingatlana (10269 frt). —- Szegeden máj. 17-én Mezey Pálné ingatlanai (2143 frt). — Pesten, fürdőuteza 1. sz. a. april 23-án n. Popovits Sándor ingói. — Nyújtódon (Sepsi szék) apr. 30-án Pócsa Ferenczné fekvöségei (1500 frt). —• Sz.-Eile­­méren és Sz.-Aradáczon (Torontál) máj. 6-án Mihaj­­lov Atyim birtokilletősége (1593 frt). Ajánlatok: A pécskai kincstári urada­lomhoz tartozó földek haszonbérlete iránt máj. 30- dikáig az aradi jószágigazgatósághoz. — A sáros­megyei felső-szvidniki dohány-nagytőzs bérlete iránt april 30-káig. Pályázatok: A szathmári p. ü. igazga­tóságnál fogalmazói állomásra 3 hét alatt, — A szolnoki sóhivatalnál sótárnoki állomásra april vé­géig. — A tárnái adókivatalnál tiszti állomásra apr. végéig. — A beszterczebányai p. ü. igazgatóság számvevőségénél 3 tiszti állomásra máj. 1-óig. — Ráczkevében jegyzői állomásra máj. lOlig. ________Felelős szerkesztő : Jókai Mőr._____ Gőzhajózási menetrend. 8z- Dunagőzhajózási társaság: Bécs Buda-pest naponta fél 7 reggel. Esztergom-Budapest naponta 6 órakor reggel. N.-Maros Boddany Sz. Endre Budapest naponta 6 ó. reg. Budapeat Mohács nap. 12. ó. dél. Budapest Zimony kedd szombat fél 7 ó. reg. Budapest Orsóvá Oláhország kedd fél 7 reg. Mohács-Zimony szerda vasárnap 5 ó. reg. Mohács Orsova Oláhország szerda 5 ó reg. Eszék Orsóvá szerda 6 ó. reg. Zimony Orsova-Oláhország csütörtök reg. Bazias-Orsova-Oláhország csötörtök d. e. Orsóvá Oláhország Konstantin, péntek 8 ó.Teg. Budapest-Bccs naponta 6 óra este. Budapest-Esztergom n. 3 ó. d. u. Budapest Sz. Endre-Bogdány N. Maros naponta 2 6. d. u. Mohács-Budapest nap. fél 1 ó. d. és hétfő szerda 3 ó. reg. Eszék, Budapest vasárnap kedd 10 ó. d. e. Ujvidek-Budapest vasárnap, kedd, 6 órakor reggel. Zimony-Budapest szombat hétfő délben. Bazias-Budapest péntek délután. Orsova-Budapest péntek reggel. Galacz-Orsova Budapest kedden reggel: Szeged-Zimony hétfő péntek 6 óra reggel. Zimony-Szeged Szombat szerda 8 ó. reggel. Sziszek-Zimony kedd reg. Zimony-Sziszek szombat reg. Egyesült magy. gőzhajótársaság < Budapest-Esztergom naponta 3 ó. d. u. Esztergom-Budapest naponta fél 6 ó. d. u. Budapest-Bezdán naponkint 6 ó. reg. Bezdan-Budapest naponkint 9 ó. reg. Mohács-Budapest naponkint 11 ó. a. e. Baja-Budapest naponkint 2 ó. d. u. Erzsébet pálya ezüst 100 frt . . ; « * „ 1862-iki............................. „ n 1669-iki............................. „ „ 200 frtos...................... Fcrdinánd északi pálya 200 frt. p. p. _ n n 100 frt o. é. 100200 200 300 ezüst 5% . ezüst Ferencz József Pécs-baíal Károly-Lajos Lembergi-czeru.-ja8syi pálya 300 frt ezüst „ n n „ I. kib. 1865 » 6 » # II« * ^67 »tan 111 • n 1808 Oszlrák-LIoyd 100 frt Első erdélyi pálya 200 frt ezüst . .*« * « ÁUatnpálya 500 frank........................... • • , 1867-iki....................................................... Déli-pálya 500 frank . „ „ 200 frt 5%................................. Tiszai „ 100 „ . ...................................................... Magy. gal. 200 frt; e. 5%................................ . . Magy. északkeleti 800 frt. 5% ....... Magyar keleli-pátya 800 frt tízííst Magyar nyugati 200 frt 5%........................... Kassa-oderbergi vasút, 5%, 200 frt ezüstben . . Albrecht vasút 300 frt 5% ezüstben 10() frt. . . . Cseh északi vaspálya 300 frt, 5% ezüst, 100 frt. . Cseh-nyugati vaspálya 300 frt 5% ezüst 100 frtért „ „ * I860. Kibocs. 900 frt. 5% ez. Morva-sziléziai-közp. vasp. 300 frt, 50/° ez. ... Osztrák észak-nyugati’ vaspálya, 200 frt, 5% ezüst Rudolf vaspálya, 300 frt, 5% ezüst, 100 írtért . . „ * n. kibocs. 1869..................................... I. Magánsorsj egyek. Hitelintézet 100 frt........................................................... Clary 40 frt p. p. ..... ................................. Dunagőzhajózási 100 frt p. p ....... Ktíglevíeh 10 frt........................................................... Buda város köles. 40 frt . ................................. Pálfiy 40 frt. p. p............................................................... Rudolf-alapi-.vány 10 frt................................................. Salm 40 frt. p. p. . St. Genois 40 frt. p. p...................................................... Triest város 100 p. p........................................................ » » 50 p. .......................................................... Waldstein 200 frt p. p..................................................... Windischgräcz. 20 frt................................................. Váltók (három hóra). Amsterdamra 100 frt. hollandi .... 5% . Augsburgra 100 frt délnémet..........................5% . Berlin 100 tallér................................................50/0 . Boroszló 100 frt tallér.....................................5% . Brüssel.......................................................................5% . Frankfurti 100 frt. élnémet..........................4% . Hamburgra 100 niárk. b..................................3% . Londonra 100 font sterling......................7V2% . Lyonra 100 frank................................................fi% . Milano 100 frank................................................5% . Marsaille 100 frank..................................... 6% . Páris 100 frank 0......................................6 V2°/o-Pétervár, 100 rubel ....................................... . , Pénzek árfolyama. A ................................................................................................ 20 frkos arany...................................................................... Orosz Iraperialel...................... ............................ Maria-Terézia-tallér...................................................... Egyleti tallér................................................................. Ezüst....................................................................................... Váltó-leszámitolás............................................................ Valuta. Arany al marco . . . . Friedrichd’or . ... . Louisd’or........................... Angol sovereigne . . . Porosz pénztári utalvány Ezüst szelvény . . . . Oroszpaptr rubel „ . . Adva 93 - 90 60 89 50 87 -100 90 91 75 101 50 77 50 80 - 77 75 129 -109 - 95 40 83 - 82 60 77 7? 88 -92 fcö 89 51 8* 5< 100 80 94 50 98 50 181 50 38 - 98 — 17 7r* 30 5< 27 7? 14 75 38 - 27 25 118 - 57 - 26 • 23 25 90 10 91 8: 91 35 63 6 103 85 42 00 5 22 8 71 107 85 10 85 1 02 107 76 1 46 Tartva 98 60 91 — 90 — 101 10 92 25 102 50 78 — 87 - 78 — 89 50 129 60 109 50 95 00 83 25 82 75 78 — 88 50 92 70 90 — 101 — 95 — 94 — 182 — 99 — 18 25 31 — 2 8 25 25 25 39 — 27 75 118 60 83 75 90 20 92 — 92 — 53 75 109 10 42 70 6 93 8 72 108 05 10 95 1 63 108 — 1 47 Nyoma tik a kinyiéi,. Athonaeum“ irodalmi és nyomdai rósavénvtársulat nyomdájában. Barátok-tare. Athenaanm* pillát 1873.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék