Huszonegyedik Század, 1927. október - 1928. április (1-4. szám)

1927-10-01 / 1. szám

K. A. Wittfogel: Mi történik Kínában? A távoli szemlélőnek néha ugytetszik, mintha Kina egész modern politikája, — úgy a forradalmi, mint az ellenforradalmi, — futóhomokon épíí!ne. A felszabadulási küzdelem nagy, látszólag szilárd kristályosodási központjai máról-holnapra eltűnnek és ugyanilyen váratlanéi, paradox mó­don holtsívár terhieteken uj erőgorcpontok nőnek ki a földből. 1926 nya­­ráiól 1927 tavaszáig úgy látszott, mintha a forradalmi harcok forgatagának ha ározott formája alakult volna ki. Úgy látszott, mintha a kantoni csa-. patok tizenkét kinai provinciát egyesítettek volna a kumintang zászlói alatt a nemz ti forradalom szellemében. De már áprilisban a győzelmes ku­mintang hadsereg fiatal, törékeny szervezete két részre szakadt. Csang Kai Cs?k addigi kantoni generalisszimusz a kinai nagyburzsoázia örömrival­­gásától kisérve elszakította a déli tartományokat Vuhantól, az uj nemzeti forradalmi központ ól. Azóta egymást kisérik a szakadások. Csang Kai Csek délkeleti terü’etei a független territóriumok egész sorára estek szét. Maga Vuhan is egymással szociális és katonai szempontból ellentétes elemekre bomlott. Mintha a kinai forradalom egy általános káoszba tor­kolt volna. Mindenki harcban áll mindenkivel. Van-e még ebben a kelet­ázsiai boszorkánykonyhában valami vezérfonál, létezik-e egy szilárd, minden változásokkal dacoló politikai törvényszerűség? Ahelyet, hogy erre a kérdésre egyenesen vá aszolnánk, azáltal igye­kezünk válaszunkat előkészíteni, hogy egy kis képet vázolunk fel az okluá is kínai életből. A kínai napilapok rendkívül alkalmas anyaggal szol­gálnak erre nézve. A kínai és angol nyelven megjelenő újságok közül egy olyan 'apót ragadunk ki erre a célra, amely a legújabb forradalmi ese­mények központjában, Hankauban jelenik meg és amely rendkívül jól van informálva az oltani eseményekről. Ez a „People’s Tribune,“ a kumintang hivatalos lapjának angol kiadása. Annak, aki ért az újságolvasáshoz, ezen újság egyet'en száma többet mesél a jelenlegi Kínáról, mint a külfödi újságírók tucatjának jelentései, akik rendesen csak ferdén látott kivágáso­kat adnak ff-kinai életről. Bár azóta már az újabb számok egész tömege fekszik előttünk, vegyük kézbe a lap julius 14-iki számát, amelyben rendkívül koncentrált formában felsorakoznak az okok és hatások, amelyből visszatükröződik Kina legújabb po itikája. Hat oldalon ott vibrál a tarka kép minden szin­pompája. Az atmoszféra egyenesen fantasztikus. Kétezer kilóméternyire észak­keléinek japán csapattestek szállanak partra és a szállitóhajók valósággal onlják a japán katonákat. A nemzeti forradalom krízisével karöltve foko­zódik a Kínára nehezedő külső nyomás. És ez az impériálisia nyomás korántsem csak platonikus Vuhanra nezve. A „People’s Tribune“ ágyuna­­szád-kimutatása szerint a Jangtcse folyp sekély, langyosmeleg vizén 21 329

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék