A Jövő Üzemmérnöke, 1974 (2. évfolyam, 6-9. szám)

1974-09-01 / 6. szám

­Az olvasóhoz Szeretettel köszöntünk min­den kedves olvasónkat Győr­ből! Másfél év után A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE is megérkezett végleges székhelyünkre. Re­ménykedünk, hogy e kedves város, s a gyönyörű új épületek varázsa jó hatással lesz lapunk tovább­­fejlődésére. Bizonyára mindenkinek fel­tűnik a Főiskola új emblémájá­val díszített fejléc. Hogy a cí­mer értelmezése minél keve­sebb fejtörést okozzon, meg­kértük az alkotóját e szám ha­sábjain ismertesse elképzelését. Bár a lapot illetően hangsú­lyozni­ kívánjuk a folyamatossá­got, megragadjuk az ünnepi al­kalmat, hogy „ars poeticánkat" ismét összefoglaljuk. Az eddigi hagyományokat folytatva arra törekszünk, hogy lapunk min­denkihez szóljon, akinek „má­sodik otthona" a Főiskola. Emel­lett, hogy a főiskolai életet, a diákéletet sokszínűen kívánjuk bemutatni, figyelemmel kísérni alapvető célkitűzésünk, hogy hozzájáruljunk a hallgatók és oktatók politikai, világnézeti arculatának formálásához, meg­teremtve a társadalmi-közéleti tevékenység mindenki számára elérhető gyakorlóterét. Erőnk­höz mérten igyekszünk hozzájá­rulni hallgatóink tudományos, kulturális műveltségének kitel­jesítéséhez, aktív szószólói kívá­­­nunk lenni a testedző és sport­­tevékenységnek is. E célkitűzések jegyében ala­kult a lap jelenlegi szerkesztő bizottsága. Tagjai az egyes ro­vatok vezetői, valamint a kar és tagozatok párt és KISZ-szerve­­zeteinek képviselői. Mindany­­nyiunkhoz szóló lapot természe­tesen csak közösen, mindany­­nyian csinálhatunk igazán jól. Ezért is várjuk oktató és hall­gató aktivitását, segítőkészsé­­gét munkatársként és „kritikus­ként” egyaránt. Várjuk és szíve­sen fogadunk minden ötletet, javaslatot. (E számunkban az is megtalálható, hogyan lehet ezeket a szerkesztőséghez eljut­tatni.) Reméljük, hogy saját or­gánumunkat a jövőben mind­annyiunknak készítjük — közö­sen. Végül néhány szó az ünnepi szám készítésének körülményei­ről. Közösen határoztunk úgy, hogy a Főiskola győri kapunyi­tásának tiszteletére olyan lapot készítünk, ami ünnepel és egy­ben már mindennapjainkhoz is kapcsolódik. Ezzel is hangsú­lyozni, kívánjuk, hogy a Főiskola életében egy új szakasznak a kiindulópontja ez a mai nap, amelyben a lehetőségeket eredményekre kell átváltani, az új épületeket tartalmas, színvo­nalas élettel, a szocialista üzemmérnökök formálására összpontosuló mind eredménye­sebb tevékenységgel kell közö­sen megtölteni. A SZERKESZTŐ Világ proletársal, egyesüljetek? A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA 1974. SZEPTEMBER ÁRA: 1 FORINT TANÉVNYITÓ KÖSZÖNTŐ Dl*. Polinszky Károly oktatási miniszter A Főiskola életében különös jelen­tősége van az idei tanévkezdésnek: a Főiskola most nyitja meg először kapuit Győrött, a három folyó városában mint­egy 400 nappali és 250 levelező üzem­mérnök-hallgatója számára. Régóta várt esemény ez. Nagy örömmel és megelé­gedéssel állapíthatjuk meg, hogy a létesítésre, működésre vonatkozó alap­vető elképzelések maradéktalanul meg­valósulnak. 1968-ban, tehát időrendben elsőként alapított műszaki főiskola — több éves ideiglenes, széttagolt elhe­lyezés után — olyan feltételek között dolgozhat, amelyek lehetővé teszik, hogy hazai és nemzetközi elismerést vívjon ki. Jelentős esemény ez Győr megyei Város történetében is, mert rangos fő­iskolai intézményt mondhat magáénak. A város és a Főiskola oktatóinak, hall­gatóinak egymásra találása remélhető­leg a társadalmi, kulturális, tudományos közélet további fejlődését eredményezi. Szeretettel és várakozással köszöntöm a Főiskola elsőéves hallgatóit, akik te­hetségük, felkészültségük, szorgalmuk, magatartásuk alapján lehetőséget kap­tak arra, hogy kemény munkával bir­tokba vegyék a tudomány eredményeit és felsőfokú szakismereteket szerezze­nek. Azzal a reménnyel köszöntöm külön a Főiskola győri oktató karát — azo­kat is, akik most először kezdik tapasz­taltabb kollégákkal együtt az oktató­nevelő munkát —, hogy a hivatássze­­retetből fakadó szolgálatot szívesen, lelkesen vállalják, ápolják a Főiskola eddigi haladó hagyományait és egyre magasabb színvonalon folytatják a szo­cialista üzemmérnökképzést a közleke­dés és távközlés számára. A Főiskola oktatóinak, hallgatóinak több mint a fele egyelőre Budapesten dolgozik tovább. A következő években, a jóváhagyott terv szerinti ütemezésben, ők is Győrbe költöznek, így fokozatosan fejlődhet és válhat teljessé a Főiskola oktató-hallgatói közössége, javulhatnak az oktatás-nevelés és a tudományos munka feltételei. Felsőoktatásunkat, s ezen belül az üzemmérnökképzést a tudomány és a technika napjainkban tapasztalható ro­hamos fejlődésének követelményei sze­rint kell alakítani. Ezért az oktatási fo­lyamatban elsősorban a kevésbé avuló általános ismeretek átadása kap hang­súlyt, felkészítve leendő gyakorlati szak­embereinket ismereteik állandó gyara­pítására. E célokat a külsőségeiben is modern körülmények között Győrött meginduló főiskolai képzésnek az oktatás tartalmi korszerűsítésével összhangban kialakí­tott szervezetben tevékenykedő oktatók­nak, a főiskola minden munkatársának kell megvalósítani. A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán új szervezeti rendet alakítunk ki, teljesítve a párt- és kormányhatáro­zatban foglalt feladatokat. Ennek során legkésőbb a jövő tanév kezdetére — bi­zottsági munka során — számos szak­embernek és a Főiskola oktatóinak vé­leménye alapján kialakítjuk az inté­zeti kereteket. Az így életre hívott új struktúra — megfelelő tapasztalatok birtokában — a magyar főiskolai okta­tási intézmények részére az új szerve­zeti rend modelljét fogja példázni. A tananyagban és az oktatási kere­tekben, módszerekben megkövetelt vál­tozások azonban csak akkor hozhatják meg a kívánt eredményt, ha a szoros értelemben vett szakképzés párosul a marxista világnézetre, a szocialista er­­kölcsiségre való neveléssel. Ha a tanár és a diák kapcsolata ebben a szellemben fejlődik ezen a Főiskolán is, akkor minden biztosíté­kunk meglesz arra, hogy kommunista értelmiségiek formálódnak és jól fel­készült, társadalmunkat szolgálni aka­ró fiatal szakemberek kerülnek ki az új „alma mater" falai közül. Pártunk és kormányunk világosan látja az oktatás szerepét hazánk jövő­jének kialakításában, kijelöli a köve­tendő utat, mely a felsőoktatás dolgo­zói számára is több tennivalót jelent. A feladat mindannyiunk számára, hogy ezt az utat értelmesen, gondolkodva járjuk, mindig a lényeget, a célt látva magunk előtt. Az új tanévben ehhez a munkához kívánok a Főiskola vala­mennyi oktatójának, dolgozójának és hallgatójának további sikereket! Háry Béla, a Győr-Sopron megyei Pártbizottásg első titkára Győr-Sopron megye társadalmi éle­tében fontos esemény a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola tanévnyi­tója, de új intézményünk kapunyitása jelentős állomás egész felsőoktatá­sunk, üzemmérnökképzésünk történe­tében is. Mai szocialista építőmun­kánkban egyre erőteljesebb az igény a jól képzett szakemberek, üzemmér­nökök iránt. Olyan korban élünk, ami­kor a tudományos, technikai forrada­lom révén az új felfedezések, talál­mányok, kutatások eredményei viszony­lag rövid idő alatt válnak termelőerő­vé. A tudósok becslése szerint a világ­­­­ról, társadalomról, természetről feltá­ruló új ismereteink az utóbbi évtized­ben megkétszereződtek. A felsőfokú képzettséget szerző személyek száma világszerte, s különösen a szocialista országokban rohamosan megnöveke­dett. A szakemberképzés, a felsőfokú in­tézetek meg­növekedett szerepét pár­tunk a tudománypolitikai irányelvek­ben is megfogalmazta. Társadalmi, gazdasági fejlődésünk ütemének gyor­sítása attól is függ, hogy mennyire tudjuk lerövidíteni a tudományos-mű­szaki eredmények termelési célokat szolgáló bevezetésének és gyakorlati alkalmazásának idejét. A ma Győrött megnyíló Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létre­hozásán sokan fáradoztak, sokan tar­tották szívügyüknek, hogy a Rába-parti városban lerakhassuk és kialakíthassuk az üzemmérnökképzés új bázisát. A Magyar Szocialista Munkáspárt Győr- Sopron megyei Bizottsága megkülön­böztetett figyelemmel kísérte és segí­tette a főiskola létrehozását, s termé­szetesen így lesz ez a jövőben is, a befejezés stádiumában,s az oktató-ne­velő munka egész folyamatában. Az ország sokféle tájáról jöttek eb­be az intézménybe a hallgatók, s az oktatói kar tagjai közül is számosan. Bízunk abban, hogy otthonra találnak Győrött azok az oktatók, akik itt kí­vánják alkotó, oktató-nevelő munkáju­kat folytatni, megteremteni. Remél­jük, hogy a hallgatók is megszeretik a dinamikusan fejlődő Győrt, a termé­szeti kincsekben gazdag, szép tájegy­ségeinket, a Szigetközt, Rábaközt, Sopron festői környezetét, s kedvet kapnak majd közülük többen, hogy itt telepedjenek le. Tudjuk, hogy a főiskolának még sok gondot, nehézséget jelent a széttagolt­ság. Elsősorban a kommunistákra, a KISZ-fiatalokra vár a feladat, hogy se­gítsenek áthidalni az átmeneti nehéz­ségeket, hogy az áttelepülés idősza­kában is zavartalan legyen az oktató­nevelő munka, a szakemberképzés. Izgalmasan szép, érdekes feladat vár az új intézmény falai között tanárra, diákra egyaránt. Pártunk vezetésével, kormányunk, népgazdaságunk áldozat­­vállalásával megteremtettük a lehető­séget arra, hogy Győr az üzemmér­­nökképzés egyik bázisa legyen. Taná­rokon és hallgatókon múlik, hogy mi­lyen tartalmas, pezsgő életet teremte­nek e minden igényt kielégítő, korszerű intézményben. Fejlődésünk ütemének meggyorsítá­sához sok jól képzett szakemberre van szükség Győr és a megye üzemei­ben. De nem csak Győr-Sopron me­gyének, hanem az egész országnak nagy szüksége van üzemmérnökökre, vasúti, közúti, híradástechnikai szak­emberekre. A Közlekedési és Távközlési Műsza­ki Főiskolától azt várjuk, hogy szak­mailag és politikailag egyaránt ma­gas szinten készítse fel a hallgatókat elkövetkezendő hivatásukra. A főiskola új színfolt a város életében, s érthető, hogy a lakosság is szeretetteli várako­zással tekint új felsőfokú intézményére. Bízunk benne, hogy nem csak a főis­kolai előadótermekben, laboratóriu­mokban, a kollégiumi szobákban te­remtenek majd tartalmas életet, d­e pezsdítően hatnak a város szellemi életére, kulturális arculatára, gazda­gítják Győr sportéletét is. A Győr-Sopron megyei Pártbizottság nevében sok sikert kívánok a Közleke­dési és Távközlési Műszaki Főiskola kommunistáinak, KISZ-fiataljainak, az oktatói karnak, s az intézmény vala­mennyi dolgozójának az új tanévhez, a tartalmas, színvonalas oktató-nevelő munkához­! LÉGBELVÉTEL A 1 DEIKOLAEÓE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék