A Jövő Üzemmérnöke, 1977 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1977-01-01 / 1. szám

­ Fokozzuk munkánk hatékonyságát! Oktatói értekezlet főiskolánkon 1 " 1 11 1 ............ ......... ■—* A téli vizsgaidőszak első napján évek óta oktatói értekezleten számol be a főigazgató az oktatói közösség előtt a főiskola egész tevékenységéről, végzett munkájáról, a követ­kező időszak főbb feladatairól. Idén először tartottuk értekezletünket a főiskola területén, új előadótermünkben. Dr. Hegedűs Gyula főigazgató beszá­molójának első részében Az 1975—76-os tanévről adott értékelő tájékoztatást. Befejeztük a főiskola 15 szakára, il­letőleg ágazatára vonatkozóan az új tan­tervek készítését, és többszöri egyezte­tés, testületi tárgyalás után jóváhagyás­ra az Oktatási Minisztériumba felter­jesztettük. Az új tantervekben a nyelv­­oktatás, valamint a szervezési ismeretek oktatásának fejlesztése is nagy hang­súlyt kapott. Elkészítettük a főiskola új szerveze­tére vonatkozó kormányzati állásfogla­lás alapján az új Szervezeti és Műkö­dési Szabályzatot. A minisztériumi fel­terjesztést követően most a szabályzat mellékleteit készítjük, illetve korszerű­sítjük. Újabb szervezeti változásokat hajtot­tunk végre, a fokozatos Győrbe költö­zéssel természetessé váló új munkaszer­vezést vezettünk be. Kidolgoztuk az ötödik ötéves terv időszakára vonatkozó kutatási tervün­ket. Végrehajtottuk az áttelepülés III. üte­­­­mét, és ezzel összefüggésben több mint 50 új oktatót és 1,50 nem oktató dolgo­zót alkalmaztunk. A beruházás kapcsán átvettük a T—2 a K—2 épületeket, és a még hiányos felszerelésű L—3 épüle­tet. A hallgatókkal való foglalkozást, élet- és munkakörülményeik javítását szolgál­ata, a patronáló tanári hálózat megszer­vezése, irányítása, a diákotthoni tanári és seniori munka fejlesztése, a fizikai dolgozók középiskolás gyermekei felvé­teli előkészítése levelező oktatás útján, az elsőéves hallgatók számára szerve­zett háromnapos bevezető foglalkozás, a levelezők számára készített írásos tá­jékoztatók, szállásgondjaik megoldása. Erősítettük belföldi és külföldi kap­csolatainkat. Ötéves szocialista keret­­szerződéseket kötöttünk a KPM-el, a MÁV-val, a Magyar Postával, a BME- vel. Megújítottuk szocialista szerződése­inket a drezdai Friedrich List Közleke­dési Főiskolával, a drezdai, lipcsei, got­­hai mérnökiskolával, új együttműködési megállapodást írtunk alá a lengyel byd­­goszczi műszaki egyetemmel, valamint a zwickaui Mérnök Főiskolával. Részt vettünk testvérintézményeink tudomá­nyos ülésszakain, konferenciáin. Számos neves vendéget, kiemelkedő közéleti sze­mélyiséget üdvözölhettünk főiskolánkon. Itt tartotta egyik ülését, a beruházásunk helyzetét tárgyalva, a megyei párt vég­rehajtó bizottság. Az elmúlt tanévben 88 oktatónk járt kiküldetésben külföldön, és 54 külföldi vendéget fogadtunk. Elkészítettük és felterjesztettük az Oktatási Minisztériumba az 1976—80-as évekre vonatkozó oktatói létszámfejlesz­tési tervünket. Jóváhagyására az új ok­tatási dokumentumok elfogadása után kerülhet sor. Elkészítettük továbbá a gazdasági és műszaki igazgatóság 1978- ig terjedő időre vonatkozó létszám-szük­ségleti tervét. Az 1975—76-os tanévben a II. félévre beiratkozottak közül a nappali hallga­tók 93 %-a, a levelező hallgatók 95 a vizsgázott eredményesen. A nappali hall­gatók tanulmányi átlaga 3,16, a levele­zőké 3,24. Üzemmérnöki oklevelet 317 nappali és 242 levelező hallgató, műsza­ki oktatói oklevelet 89 levelező hallgató kapott. Ezután a főigazgató A főiskola mai helyzetéről beszélt. A­­most folyó­­ tanévben 1365 és 1293 levelező hallgató tanul főisko­lánkon. A beiskolázási gondok enyhí­tésének egyik fontos eszköze beiskolá­zási propagandánk, erősítése. Ezt szol­gálja a napokban szétküldött új szöve­gezésű tájékoztató füzet. Emellett azon­ban nagy hatása van a jól szervezett személyes látogatásoknak is a középis­kolákban — különösen a nagyobb beis­kolázási gondokkal küzdő szakok részé­ről. A levelező hallgatók beiskolázása kü­lönösen kedvezőtlen képet mutat. A nap­pali tagozattal azonos jelentkezési lét­­szám mellett a megfeleltek száma na­gyon alacsony. Az első évesek háromnapos bevezető foglalkozása szinte minden szakon ered­ményes volt. Ennek ellenére tovább kell javítani a három nap hatékony felhasz­nálását, a programok színvonalát. Az idei tanév első évfolyamain az új tanterv és tantárgy-programok szerint kezdtük meg az oktatást. A korszerű kö­vetelmények figyelembevételével össze­állított oktatási dokumentumok még nem biztosítják a hatékony üzemmér­nökképzést, annak csupán feltételei. Tervbe vettünk további, az oktató-ne­velő munka hatékonyságának fokozását szolgáló kezdeményezéseket. Az oktatók pedagógiai képzését és to­vábbképzését az igényekhez és a felada­tokhoz legalkalmasabb módon kívánjuk megoldani. Pályázatokkal és egyéb mó­don is ösztönözzük a pedagógiai kutató­­munkát. Kidolgoztuk az oktató-nevelő tevé­kenységet átfogó nevelési programot az üzemmérnök- és a műszaki tanárkép­zésre egyaránt. Ezek alapján a szerve­zeti egységek nevelési munkaterveket készítenek. Az oktatástechnikai eszközök hatéko­nyabb kihasználása, az oktatásban tör­ténő fokozottabb felhasználása érdeké­ben oktatástechnológiai osztály felállí­tását tervezzük. Hallgatóink távolléte az előadásokról a tanév első heteiben — mint azt a ko­rábbi években is tapasztaltuk — elég nagymérvű volt. A hallgatói munkafe­gyelem megszilárdítása érdekében az el­lenőrzést megszigorítottuk. A nevelési célzatú intézkedések kedvező hatást gya­koroltak. Az erősödő KISZ-vezetés ha­tása e területen is érezhető. A hallgatók TDK-tevékenysége — a KPM pályázat tanúsága szerint — a már stabil szervezeti egységeinknél színvonalas. Reméljük, az országos ver­senyeken is jól szerepelnek hallgatóink. A közművelődési tevékenységről szólva a főigazgató hangsúlyozta, hogy a közművelődési bizotság irányításával a kulturális tevékenység, a közművelő­dés a jelenlegi tanévben jól érezhető lendülettel indult. Művészeti csoportja­ink közül a tánccsoport és az irodalmi színpad eredményesen működik. A fotó­szakkör munkája folyamatos. A komoly­zenei klub foglalkozásaira több érdek­lődőt várnak. A hallgatók öntevéke­nyen megkezdték a csillagászati, a bé­lyeggyűjtő szakkör és a beat-zenei klub szervezését. Fontos feladat a jövőben, a főiskolai rendezvények (művészeti csoportok rendezvényei, ünnepségek, hangverse­nyek, disco, stb.) időpontjainak, szer­vezésének megfelelő összehangolása. A közművelődési munka fejlesztésé-­ nek fontos feltétele az egyes öntevékeny csoportok szakvezetésének biztosítása. Ugyancsak fontos, hogy oktatóink részt vegyenek a kulturális munkában. Hasz­náljuk ki ezeket a programokat is a hallgatókkal való kapcsolat elmélyítésé­re. Eredményesen alakultak kapcsolataink e téren is a győri Tanítóképző Főiskolá­val, az állami, társadalmi és tömegszer­vezetekkel, a győri színházzal. A főiskola sportéletéről a főigazgató megelégedéssel számolt be. Négy éve folyó munkánk eredményeként miénk az ország legszebb vidéki főisko­lai sporttelepe, amelyet jól szervezett társadalmi munkával 30 ezer néző be­fogadására alkalmas lelátóval egészítet­tünk ki. A sportlétesítmények bővülésével a tö­megsportban is sikerült előbbre lépni. Az első ízben kiírt Gólya-kupának kü­lönösen nagy sikere volt. Jól szerepel­tek sportolóink az országos egyetemi-fő­iskolai bajnokságokon is. Súlyemelésben például a váltósúlyban főiskolánk hall­gatója végzett az első helyen, és több sportágban végeztünk előkelő helyen. Említést érdemel a Forradalmi Ifjúsági Napok veszprémi döntőjén az összetett pontversenyben elért második helyezés és a Dunaújvárosban megrendezett, VI. Műszaki Főiskolai Sportnapokon a KISZ főiskolai versenyében kivívott harmadik helyünk. A testedzés fejlesztése azonban elkép­zelhetetlen az oktatók aktív, vagy ér­deklődő részvétele, illetve a hallgatók fokozódó sportolási, mozgásigénye nél­kül. Mindkét részről nagyobb aktivitás­ra van szükség. . A beszámoló ezután részletesen ele­mezte az ősszel lezajlott ifjúsági parla­menteken elhangzottakat, a tanulságo­kat és a tennivalókat. (Lapunk végig fi­gyelemmel kísérte és részletes tájékoz­tatást adott e fontos eseménysorozatról.) A főigazgató részletes tájékoztatást adott a következőkben az oktatói testü­let helyzetéről, a főiskolai könyvtárról, a gazdasági és műszáli igazgatóság mun­kájáról, és a pályakezdő üzemmérnökök elhelyezkedésével kapcsolatos főiskolai feladatokról. Befejezésül összefoglalta az 1976—77- es tanév hátralévő részének legfonto­sabb feladatait. Elő kell készíteni és részletesen meg kell tervezni az 1977. évi főiskolai fel­vételeket. Biztosítani kell a hibátlan ad­minisztrációt. El kell készíteni az új oktatási doku­mentumok alapján változó tantárgyak tematikáit, a nevelési munkaterveket. Fel kell készülni az új jegyzetek írásá­ra. Továbbfejlesztjük a levelező oktatást, segítjük levelező hallgatóink beiskolá­zását. Előkészítjük az oktatással, kutatással, valamint a főiskolai igazgatással kap­csolatos feladatok számítógépre vitelét. Intézkedéseket teszünk a végzős hallgatók elhelyezkedésére. Az üzemmérnök továbbképzést olyan mér­tékben kell előkészíteni, hogy az egyes szakokon már az 1977—78-as tanévtől megkezdhető legyen. Tovább kell fej­leszteni ötéves tudományos kutatási ter­vünket. További hosszútávú szerződé­sekkel kell biztosítani kutatómunkánk stabilitását. Emelni kell kutatómunkánk színvonalát. Tovább fejlesztjük főisko­lánk oktatói állományát, előmozdítjuk az oktatók egyéni továbbképzését, javít­­juk a bérarányokat. S végül: előkészít­jük az áttelepülés befejezését, a végle­ges szervezetre történő átállást, és az 1977—78-as tanévnyitóra a beruházás átvételét. Voái greb­láriai, gyesiljetek! A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 1977. JANUÁR ARA: 1 FORINT. A kollégiummá válás felé... (II. rész) Előző számunkban a kollégáimnak, mint a szocialista közös­ségi nevelés otthonának fontosabb feladatairól, a diákotthoni, részlegbizottságok tevékenységi köréről, a diákotthon lakóival szemben támasztott követelményekről és az ezek teljesítésével elnyerhető lehetőségekről írtunk. Valamennyi feladatkör és követelmény szintje a kollégium mércéjének felel meg. Célul tűzzük ki, hogy diákotthonban lakó hallgatóink élete és élet­­szemlélete tartalmában minél jobban és minél gyorsabban feleljen, meg e követelményeknek. Ahhoz, hogy a hallgatók tartalmas közösségi életet éljenek, hogy magukénak is érezzék egymás gondjait, a szak, a rész­leg, az egész diákotthon problémáit, ahhoz elsősorban az alap­közösségeknek kell bensőséges közösséggé, szocialista közös­séggé válniuk, és sokrétű feladatkörnek kell eleget tenniük. Az alapközösségek ekkor már folyamatosan ellenőrzik és időközönként értékelik tagjaik tanulmányi kötele­zettségeinek teljesítését. Ösz­tönzik egymás kölcsönös se­gítését, a hallgatók szakmai önképzését Gondot viselnek tagjaik eszmei, politikai, er­kölcsi fejlődésére. Kezdemé­­nyeezően és aktívan részt vesz­­nek az intézet és diákotthon közösségi életében, társadal­mi feladatok kollektív válla­lásában.. Ösztönzik és szervezik tag­jaik igényes általános műve­lődését, szórakozását test­edzését, egészséges életmód­ját Mozgósítják tagjaikat környezetük, szobájuk tisz­tántartására, kulturált körül­ményeinek alakítására. Véleményezési, javaslatte­vő és felszólalási jogaik van­nak a tagjaikat érintő tanul­mányi, szociális, fegyelmi, minősítési és egyéb kérdé­sekben a diákotthoni önkor­mányzati szerveknél. Bírálatban és figyelmezte­tésben részesítik azt a tagot, aki munkáját hanyagul vég­zi, akinek magatartása az alapközösség és a diákotthon­­ érdekeit sérti, súlyosabb ese­tekben javasolják a fegyelmi eljárás megindítását. Az alapközösségeket a di­ákotthoni részlegbizottsá­gok, ezeket pedig a diákott­honi bizottság irányítja. A diákbizottság feladatkö­re a részlegbizottságok mun­kájának irányítása, segítése, ellenőrzése, feladataik össze­hangolása a diákotthon cél­kitűzéseivel. Amikor a diákotthon la­kóinak élete, velük az alap­közösségek, s az egész diák­otthon élete megfelel az ed­dig követelményként ismer­tetetteknek, akkor a diákott­hon elérte azt a szintet, hogy elnyerhesse a kollégium címet! A jelenlegi helyzetről, né­hány fontosabb problémáról előző ’számúnkban ’ is' írtü­nk­. A diákotthon életével, a gon­­dokkal és a feladatokkal. 1976. áprilisában a párttag­gyűlés foglalkozott a diákott­hon igazgatójának előterjesz­tése alapján. A beszámolót a taggyűlés elfogadta, a h­ozzá­ kapcsolódó határozati javas­­lattal­­együtt. ’ • A beszámoló a tárgyi fel- ■ tételekről szólva megállapí­totta, hogy a diákotthon épü­letének adottságai nem ked­veznek a közösségi tevékeny­ségnek, a közösségek kibon­­takozta­tásán­ak. A diákotthon állapotának a­ szervezeti rend és a személyi feltételek is objektív megha-­ tározói. Ezek változása ked­vező irányú: — megtörtént a főfoglalko­zású diákotthoni igazgató kinevezése; — a nem vezetői megbízá­sú diákotthoni­­tanárok lét­száma (jelenleg 15) a felada­tok elvégzéséhez megfelelő­nek látszik, felfogásban, módszerében egyre inkább egységessé válik, s ennek megfelelően a tanári munka eredményessége ebben a tan­évben észrevehetővn­ nőtt. A diákotthon gazdasági ve­zetője 1976. szeptember 1. óta a­ diákotthoni gazdasági­­csoport csoportvezetője, aki önállóan irányítja a Gazda­sági és Műszaki Igazgatóság állományába tartozó diákott­honi dolgozók (gondnokok, portások, takarító-személyzet stb.)­ munkáját.. A­­csoport és a diákotthoni igazgatás, illet­ve önkormányzat tevékenysé­gének jobb összhangba hozá­sa folyamatosan halad. . A részlegbizottságok , mun­kájának­­megindulásától kü­lönösen jó eredmény várható az önkormányzat hatékony­sága terén. A fejlődést már most is konkrét eredmények igazolják: az utóbbi hóna­pokban gyakorlatilag nem fordult elő erőszakos károko­zás, új kezdeményezésként megvalósult a „KTMF fó­rum­’, teljes sikerrel járt a­­legutóbbi tűzvédelmi próba és­ így tovább. A továbbfejlődés érdeké­ben több személyi,­szervezeti, és tárgyi feltételt kell kielé­gíteni, illetve feladatot meg­oldani , és állandóan tovább ítéli fejleszteni a diákotthon lakóinak közösségi életét. Feladatainkat a kollégium­má válás programja tartal­mazza, ezt a KISZ-bizottság, a diákotthon igazgatója, és a közművelődési bizottság közösen dolgozták ki. Teendőink a személyi-szer­vezeti feltételek megterem­tése­­terén: — a diákotthoni igazgatás és a diákotthon gazdasági, adminisztratív, és .technikai feladatait 'ell?ló­ gondnokság megfelelő szervezeti össze­­"hangálásá­t(3 szervezeti' "vál­­­­­ozás már­ megtörtént). . — a. végleges.. szükséglet­nek. .megfelelő létszámú és összetételű fő-' és 'm­á­sodálá­sú diákotthoni nevelőtanári gárda létrehozása. ' A tárgyi feltételek megte­rem­tése terén: — a közösségi élet színte­rének nélkülözhetetlen kö­zösségi helyiség-igény meg­határozása ; — a tanulószoba-szükség­let meghatározása; —­ a helyis­éggondok eny­hítésére tehető­­ intézkedések előkészítése; * (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék