A Jövő Üzemmérnöke, 1980 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1980-01-01 / 1. szám

Szám­vetésre készülünk Szocialista munkamozgalom főiskolánkon Az MSZMP XII. kong­resszusa hazánk felszabadu­lása 35. évfordulójának évé­ben ül össze. A három és fél évtized azt igazolja, hogy a magyar nép élni tudott a tör­ténelmi lehetőséggel. Magyar­­ország szabad és független szocialista országgá vált. A két történelmi esemény egybeesése az egész országban fellendítette azt a munkamoz­­galmat, amely a dolgozók ön­kéntes és tudatos részvétele a szocializmus építésében, a munka színvonalának emelé­sében, a politikai tudat for­málásában, a közösségi ma­gatartás javításában és a mű­veltségi szint állandó fokozá­sában. Harmadik éve már, hogy főiskolánkon megindult a szo­cialista munkamozgalom melyben tizennégy közösség mintegy 120 tagja vesz részt. Noi­em­­ber 7-i ünnepségen, került sor a mozgalomban résztvevő közösségek elisme­résére és jutalmazására. Egy kollektíva a „Szocialista Mun­kaközösség”, kilenc „ Kiváló Munkaközösség” címet kapta, közülük hét pénzjutalomban is részesült. A főiskolán dolgozó kollek­tívák elé olyan feladatokat tűzünk, melyek közvetlenül szolgálják a főiskola oktató­nevelő és tudományos mun­káját. Ezt a feladatát a szo­cialista munkamozgalom csak akkor tudja betölteni, ha kel­lő támogatást kap a társadal­mi szervezetektől, az állami és gazdasági vezetőktől, a ve­zetők a feladatokkal össz­hangban szervezzék meg a vállalások elbírálását, szük­ség szerinti módosítását. Biz­tosítsák azok teljesítéséhez a folyamatos, zavartalan mun­kavégzés személyi és szerve­zési feltételeit, segítsék elő a jó munkaszellem kibonta­kozását, a vállalások teljesí­tését. Biztosítsanak nyilvános­ságot a mozgalomnak, mun­kahelyi demokrácia fórumain ismertessék az elért eredmé­nyeket. A közösségek eredményes munkájának érdekében olyan feladatokat kell kitűzni, ame­lyeknek megoldását a dolgo­­­zók saját­ormunkáju­kkal tud­ják befolyásolni, mert csak­ így lehet reálisan értékelni a munkavégzést. A vállalt kötelezettségek olyanok le­gyenek, amelyek a munka hatékonyságát fokozzák. A vállalások tegyék lehetővé a szocialista módon dolgozni, tanulni és élni hamvas jelszó célkitűzéseinek megvalósítását. Kellő tájékoztatással érjük el, hogy a vállalt feladatokat vala­mennyi dolgozónk megismer­je, számára érthetővé váljon a munkamozgalomba való részvétel célja és módja. A munkaközösségek az 1980-as felajánlásaikat már megtették, összhangban a kongresszusi irányelvekkel a fent említett célok megvaló­sítását kívánják elősegíteni. Ilyen munkafelajánlások: mérőkábel hálózat kiépítése, model­leszközök tervezése és gyártása, anyag- és energia­takarékosság, társadalmi munkafelajánlás, stb. A kollektívák tagjai rend­szeresen részt vesznek a fő­iskolán folyó különböző szin­tű politikai képzésben, illetve továbbképzésben. Nincs még megoldva szakmai tovább­képzésük, ami a munka szín­vonala és hatékonysága eme­lésének alapvető feltétele. Gazdasági vezetőinknek tár­sadalmi szerveink segítségé­vel az a fontos feladatuk, hogy a munkaközösségekkel együtt megtalálják a tovább­képzés leghasznosabb formá­ját. A szabad idő tartalmas hasznosítása fontos szerepet játszik a dolgozóik fizikai és szellemi képességeinek meg­őrzésében Örömmel állapít­hatjuk meg, hogy a munka­közösségek tagjai rendsze­resen részt vesznek az Auta­pódium rendezvényein, hasz­nosan töltve el szabadidejük egy részét. A szocialista demokrácia fejlesztése, a tömegeknek a közügyekben való bevonása továbbra is elsőrendű felada­tunk. Demokratikus fórumok lehetnek a közösségek mun­kahelyi megbeszélései is. Ezek feltárhatják a mun­kánkban meglévő hiányossá­gokat és javaslatokat adhat­nak azok megszüntetésére. Úgy gondolom, ha a dolgo­zóknak lehetőséget adunk arra, hogy nagyobb részt vál­laljanak feladataink megha­tározásában, lelkesebben vesznek részt azok megoldá­sában. Tapasztalataink szerint egyre több dolgozónk vesz részt a szocialista munka­mozgalomba, ebben is a párt iránti bizalom, a hazaszere­tet jut kifejezésre a XII. kongresszusra való felkészü­lés időszakában. Mély meg­győződésünk, hogy dolgozó­ink egyetértésével és cselek­vő támogatásával sikeresen oldjuk meg hazánk szocialista építésében ránk háruló fela­datokat. Láng Béla a párt­vezet­őség tagja tammm Hatodik éve búcsúztunk az óév­től — Győrött — mondotta beve­zetőjében 1979. december 29-én d­r. Hegedűs Gyula főigazgató a hagyományos év végi baráti ta­lálkozón, melyen a Főiskolai Ta­nács tagjain kívül részt vettek az Oktatási Minisztérium, a Közleke­dés- és Postaügyi Minisztérium képviselői, Győr-Sopron megye és Győr város párt, állami és társa­dalmi szervezeteinek vezetői, és mindazok, akik főiskolánkkal együttműködve segítik oktató-ne­velő és tudományos munkánkat. Dr. Hegedűs Gyula meleg kö­szöntő szavak után rövid tájékoz­tatást adott az 1979. évi eredmé­nyeinkről, terveinkről, gondjaink­ról. Úgy érezzük — mondotta többek között, — hogy főiskolánk a 6 év alatt jelentős tényezőjévé vált a megye, a város politikai társadalmi és tudományos életé­nek. Lehetőségeinkhez képest ele­get tettünk a várakozásnak. Ott­honra találtunk Győrött és hatá­rozott törekvésünk, hogy megtart­suk és erősítsük az eddigi évek­ben kiépített jó kapcsolatokat Sok szép és fontos feladat vár főiskolánkra, mert a közlekedés és hírközlés nemcsak szakmai ha­nem társadalomformáló erejű po­litikai kérdés is. A tájékoztató után a főigazga­tó fogadást adott a’ meghívod vendégek tiszteletére és pohárkö­szöntőjében eredményekben gaz­dag, boldog új esztendőt kívánt e megjelenteknek, valamint a főis­kola oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak. Kedves vendégeink között kö­szönthette főiskolánk néhány nyugállományba vonult oktatóját is, akik közül dr. Régeni László és dr. Varga Jenő eredményes, hosszú oktató és tudományos munkájáért ez alkalommal ki­­üntetésben részesült. Dr. Régeni László, nyugalma­­zoti főiskolai tanárnak a Távköz­lési és Automatizálási Intézet Ál­talános Villamossági Osztálya volt vezetőjének az oktatási miniszter „Kiváló­ munkáért” kitüntetést adományozta. Dr. Varga Jenő, nyugalmazott főiskolai tanár, tanácsadó emlék­plakettet kapott. Dr. Hegedűs Gyula bejelentet­te, hogy az Elnöki Tanács Tabicz­­ky Zoltánnak,­ a Gazdasági és Mű­szaki Igazgatóság igazgatójának 60 éves születésnapja alkalmá­ból a főiskoláért végzett eredmé­nyes munkájáért a „Munka Ér­demrend” ezüst fokozatát adomá­nyozta. Kitüntetését a Parlament­ben vette át. Eredményes évet zártunk Dr. Hegedűs Gyula pohárköszöntőjét mondja Dr. Varga Jenő átveszi a kitüntetést Világ proletárjai egyesüljetek ! !■ A java ÜZEMMÉRNÖKE A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA VIl­. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1980. JANUÁR Ara: 1,50 Ft Sirályok — Búza Katalin felvétele Két első díj a KPM pályázaton A hagyományoknak megfelelően az 1979/80-as tanévben is a KMP pályázati rendszer keretén belül mód nyílott arra hogy hallgatóink sikeres dolgozatokkal adjanak bizonyságot szakmai felkészültségükről. A bíráló bizottság értékelése alapján a 27 felterjesztett pályamunka közül 2 első, 4 második és 9 harmadik helyezést ért el; 17 szakmai gyakorlatos dolgozat közül 9 részesült ju­talomban. Eredmények: I. díj Adonyi Gyula (TAI), Géczi Ágnes (KPI), Szabó Miklós és Nagy Alfonz (KGI); II. díj Preisz István és Várnai Ferenc (KPI), Bódis József és Cse­lák Margit (KEI), III. díj Balla László, Bénó Zoltán, Gergely László, Kollár László, Juhász Attila és Sándor Zoltán (KGI), Szalai Imre és Szabó János (TAI), Trosits András, Pócza Ágnes és Kővári László (KPI). A szakmai gyakorlatos dolgozatokért a következő hallgatók kaptak jutalmat: Goldbach Károly, Martin László és Molnár Mihály (KGI) Lipszer Edit (KPI), Körmendi János, Gerencsér János, Kuti Tibor, Kádár Gábor és Fodor Zsuzsanna (TAI). Az ünnepélyes díjkiosztásra 1979. december 5-én került sor. A KMP vezetői a díjazott hallgatókat eredményesen fel­készítő oktatóiknak elismerésüket és köszönetüket fejezték ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék