A Jövő Üzemmérnöke, 1982 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1982-01-01 / 1. szám

Újévi korkérdései­n­k: MIT VÁR 1982-TŐ­L? Iinét elmúlt egy esztendő — beteljesült és be nem teljesült vágyakkal, remé­nyekkel — , immár a 83-es év első havának közepén is túl vagyunk. Mit tartogat számunkra ez az év? Mit hoz az egyénnek és a közösségnek? Amit az elmúlt be nem teljesített, beteljesíti-e ez? Milyen tervekkel és szándékokkal láttunk és lá­tunk hozzá az új feladatokhoz, melyek mindnyájunkra, a FŐISKOLÁ­ra, várnak? Kikre támaszkodhatunk és kell támaszkodnunk, s milyen anyagi és szellemi tőké­ink vannak a feladatok meg­valósításához, hogy gyarapodjon főiskolánk, s egyre jobb legyen mindnyájunk közérzete? *Az új év első napjaiban ezekre a kérdések­re kerestük a választ a főiskola párt-, állami-, tömegszervezeti vezetőinek és hall­gatóinak rövid nyilatkozatában. ÁROKSZÁLLÁSI TIBOR, a tanulmányi osztály veze­tője : — Az 1982-es évtől várom, hogy a tanulmányi osztály jó munkájával meggyőzze az oktatókat, hallgatókat és az intézetek vezetőit arról, hogy a központi hallgatói ügyinté­zés egyszerűbb, a főiskola egészére nézve előnyösebb, a decentralizált ügyintézésnél. FODOR LÁSZLÓ, a párt­vezetőség titkára: — A világ békeszerető em­bereivel együtt azt várom 1932-től, hogy a genfi tárgya­lások sikeresen haladjanak előre és hatásukra a Helsin­kiben aláírt egyezmény szel­lemében újra az enyhülés kerüljön előtérbe a hideghá­borúval szemben. A remél­hetőleg békés esztendőben to­vább erősödjék népgazdasá­gunk és szorgalmas munkánk eredményeképpen megőriz­zük életszínvonalunkat. Fő­iskolánkon pedig a hallgatók­kal szorosan együttműködve tovább javuljon oktató-neve­lő munkánk, s jobban kép­zett szakemberek kezdjenek a népgazdaság különböző te­rületein dolgozni. Ehhez kí­vánok valamennyi hallga­tónknak és munkatársunknak jó erőt, egészséget 1982-ben. DR. HEGEDŰS GYULA, intézeti igazgató (KPI): — A Közlekedés- és Posta­üzemi Intézet előtt valójában egyetlen új feladat áll 1982- ben: a Politikai Bizottság ha­tározatából adódó korszerű­sítések, fejlesztések időará­nyos részének alapos, meg­gondolt, végrehajtása. Képi, az elmúlt évről áthúzódó fel­adatunk több­ is van: ezek a jegyzetírás gyorsítása, az­ in­tézeti kabinet és laborok­ (vasútüzemi, post.an?.errt.i, anyagmozgatási, szervezési) fejlesztése, illetőleg az okta­tás számára történő előkészí­tése; a levelező hallgatókkal való foglalkozás intenzívebbé tétele; a nappali tagozatos hallgatók körében a nevelő munka sajátos intézeti teen­dőinek a meghatározása a nevelési tervek korszerűsítése érdekében. Ezeket tekintjük kiemelt feladatainknak. Meg­­valósításukhoz a főiskola tű­zetésétől és a társintézetek­től, a főiskolai igazgatási és gazdasági szervektől várunk továbbra is segítséget. Az in­tézet részéről a feladatok megoldásának emberi biztosí­téka a jól fejlődő intézeti kollektíva é­s az ugyancsak kedvezően alaku­ló külső ku­tatási-szakterületi munka­­kapcsolatok. DR. KÁZMÉR TIBOR, intézeti igazgató (KGI): — Kívánom, hogy az új esztendőben is elmondhassuk: a nemzetközi politikában egyszerre van jelen ,a feszült­ség és az enyhülés — ahol az enyhülés vált uralkodóvá a feszültség felett —, hogy bé­kében tudjuk építeni a fejlett szocialista társadalmat. Szűn­jenek meg a háborús­ gócok, hogy a fegyverkezési hajsza is megszűnjön és a leszerelés valósággá váljon. Kívánom azt, hogy­­ intézetünk tovább­fejlődjön az 1982-es évben és eredményesen hajtsuk végre a felsőoktatás korszerűsítésé­nek időarányos részéből reánk háruló feladatokat. Kí­vánom, hogy az intézetnél lévő befejezetlen beruházá­sok befejeződjenek és szol­gálják a gyakorlati oktatás színvonalának emelését. Az­ új év feladatainak végrehaj­tásához kívánok intézetünk valamennyi dolgozója, és hallgatója részére jó erőt, egészséget, alkotókedvet és sok egyéni boldogságot. DR. KECSKÉS IMRE, gazdasági igazgató: — Bizonyára ismeretes, hogy az 1981—83-as években igen jelentős változások tör­ténnek a költségvetési szer­vek­­gazdálkodási rendjében. E korszerűsítési időszak kö­zépső évére azt remélem, hogy főiskolánk — a neheze­dő feltételek ellenére — fo­kozottan előbbre lép az ész­szerűbb és rugalmasabb gaz­dálkodás megvalósítása felé. Ehhez természetesen kérem és remélem a főiskola min­den dolgozójának és oktató­jának aktív és harmonikus együttműködését. DR. KISCELLI LÁSZLÓ, főigazgató: — Az elmúlt években sok fontos és nagyjelentőségű fel­adatot jelöltünk ki munkánk fejlesztésére, olyanokat, ame­lyek a főiskolánk tevékeny­ségét ú­jabb, hosszabb idő­szakra meghatározzák, így a legfelsőbb politikai döntés alapján oktatásunkban, a ne­velésben, a tudomány műve­lésében elkötelezetten törek­szünk tartalmában, módsze­rében is jobb és színvonala­sabb munkára, a társadalom és technika mai és a jövő fej­lettségének megfelelő képzés megvalósítására. Mindezek elengedhetetlen feltétele az intézmény falain belüli és kí­vül az eredményes együttmű­ködés, az egységes gondolko­dás és cselekvés. Az elhatá­rozott feladatok megvalósítá­sa során szükségünk van len­dületes alkotókedvre, az új iránti érzékenységre, egymás munkájának őszinte id­egbe-­­ csü­lésére. Szükség van konst­ruktív, a nézetazonosságot, hozó vitákra, javaslatokra, kezdeményező gondolkodás­ra. Sokat kívánunk magunk­nak és magunktól? Igen, de erre oktatóink, dolgozóink és hallgatóságunk tenniakarása, tehetsége és gondolkodás­­módja a feltételieket megadja. Szeretném, ha elhatározása­ink valóra válnának. Szeret­ném,­ ha mindannyian zavar­talanul dolgozhatnánk. Kívá­nom, hogy az új évben le­gyen jó egészségünk, sike­rünk és örömünk. DR. KLATSMÁNN TIBOR, intézeti igazgató (KEI): — Az 1981-es évtől vártam, hogy a közlekedésépítési in­tézet oktatóinak 1931. évi fel­adatai az oktatási dokumen­tumok további korszerűsítése a közlekedésépítő iparág új igényei szerint legyen. A híd-, út-, vasútépítés és -fenntartás szakirányú kép­zést megtartva fejleszteni kí­vántuk az általánosabb köz­lekedésépítési képzést annak érdekében, hogy a végzett üzemmérnökök rövidebb ide­jű önképzéssel tudjanak szakterületet váltani, a nép­­gazdasági érdekeknek megfe­lelően Mindettől azt vártuk, hogy a felvételre jelentkezők körében népszerűbbé válik a közlekedésépítő szakma és több tehetséges fiatal üzem­mérnök-jelöltből tudjuk a legalkalmasabbakat kiválasz­­­tani. Sajnálatos módon a fenti célok megvalósításában a kívánt előrehaladást nem értük el. Egyre égetőbb fel­adataink megvalósításához 1982-ben kívánom a Művelő­désügyi Minisztérium hatha­tós támogatását. KRÁNITZ ISTVÁN, a testnevelési osztály veze­tő­je: — A három „mesebeli" kí­vánságom . — hallgatóink a szabad idejük egy részét jól felsze­relt sportlétesítményeinkben töltsék el, ■ — az eddiginél sokkal nagyobb létszámban buzdít­sák csapatainkat a hazai mérkőzéseken, — eredményesen szerepel­jen főiskolánk az 1932-ben Győrött megrendezésre kerü­lő XIII. Műszaki Főiskolai­­ Sportnapokon. . DR. MAKÓ DÉNES, mb. intézeti igazgató (M—­LDI): —■ Szeretném, ha 1982-ben itt a főiskolán újabb elisme­réseket érdemelnénk ki az oktató-nevelő munkánk és a társadalmi tevékenységre irá­nyuló törekvéseink eredmé­nyes megvalósításában. Jó lenne, ha a marxizmus—le­­ninizmus oktatói a gyorsan változó világ által felvetett kérdésekre megtalálnák a meggyőző válaszokat, és nem lenne olyan kérdés amit ,,ké­nyesnek" neveznek. A hallga­tóknak azt kívánom, hogy a kül- és belpolitika iránt meg­növekedett érdeklődésük mellett fordítsanak még több időt a marxista tárgyán ala­posabb tanulmányozására, hogy ezzel is bővítsék mar­xista világnézetüket. NAGY KÁLMÁN, a főiskolai KISZ Bizottság titkára: — 1932-től szervezeti éle­tünk további erősödését, fej­lődését várom a főiskolai K­ISZ-szervezet valamennyi szintjén, az intézeteknél és az egyes alapszervezeteknél egyaránt. A­ politikai képzés­re és a tájékoztatásra tovább­ra is kiemelt figyelmet kell fordítani. Remélem, 1982. februárjában sikerül pótolni a novemberben elmaradt Chrudinák Alajos vezette külpolitikai tájékoztatót. Bí­zom benne, hogy 1932-ben az alapszervezeti taggyűléseket minden KISZ-alapszervezet rendszeresen megtartja, hi­szen ez szervezeti életünkben az egyik legfontosabb fórum. Néhány kiemelt rendezvény­nek is helyt ad főiskolánk. Hadd említsem meg az 1982. március 13—15. között meg­rendezésre kerülő Egyetemi Főiskolai Kulturális Napok területi döntőjét. Remélem, hogy jól sikerül és öregbíti főiskolánk hírnevét. Várom — de gondolom nem csak én, hanem főiskolánk valameny­­nyi­­hallgatója — a KISZ- klub elkészültét, amely a Forradalmi­­Ifjúsági Napok kezdetén kerül átadásra. 1982. március 31-én lesz főis­kolánkon első ízben Főiskolai nap. Jó lenne, ha évenként megrendezésre kerülhetne, hagyománnyá válna ez a szí­nes diákrendezvény. OTTOVAY LÁSZLÓ, a főiskolai könyvtár igaz­gatója: — 1982-től azt várom, hogy a főiskolai könyvtár százezres gyűjteményében rejlő értékek még gyorsabban és pontosab­ban jussanak el azokhoz, akik munkájukhoz, tanulmányaik­hoz hasznosítani kívánják, elsősorban főiskolánk okta­tóihoz, hallgatóihoz, de — re­gionális feladatainknak meg­felelően — az észak-dunán­túli terület műszaki szakem­bereihez is. Munkamódszere­ink, feltáró eszközeink, szol­gáltatásaink folyamatos kor­szerűsítése mellett fokozottan törekszünk a legjelentősebb könyvtárak, tájékoztatási in­tézmények szolgáltatásainak (Folytatás a 2. oldalon.) Világ proletárjai, egyesüljetek! A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉS! MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA g­yár* X. ÉVF. I. SZÁM 1982. JANUÁR Ára: 1,80 Ft 10 éves A jövő üzemmérnöke őiskolánk évfordulói között egy kicsit szeré­­­­nyebb helyet kap, de jelentőségét tekintve mél­tó a figyelemre: ebben az évben tíz éves a fő­iskola lapja. A Jövő Üzemmérnöke fej alatt mostantól kezdve ez olvasható: X. évfolyam. Igaz, hogy egy évtized még nem nagy idő, mi mé­gis jubileumi évnek tekintjük az 1982. esztendőt. Olyan jubileumi évnek, amely jó alkalom arra, hogy emlékezzünk időnként az eltelt évtizedre, azokra az aktivistákra, szerkesztő bizottsági tagokra, akik rö­­videbb-hosszabb ideig a lapkészítés nehéz, de szép­­szolgálatát vállalták. A X. évfolyam azonban nemcsak emlékeket sugall. Ráirányítja a figyelmünket az előttünk álló felada­tokra, hogy a megjelenő lapszámok a jövőben is hi­teles és gyors tájékoztatással, meggyőző érvekkel já­ruljanak hozzá, hogy mindenki jobban értse, magá­évá tegye munkahelyi és társadalma feladatait. Tájékoztatni, értékelni, állást foglalni és az olvasót is meggyőzni, helyes álláfoglalására serkenteni — fe­lelősségteljes vállalkozás. Igaz, hogy ma a toll mun­kásai más, összehasonlíthatatlanul könnyebb feltéte­lek között dolgoznak, mint elődeik, a történelmi ha­gyaték vállalása azonban minden eddiginél jobban megkívánja az újságíróktól a társadalom szolgálatit, az írástudók felelősségét, a szocializmus ügye iránti elkötelezettséget. A Jövő Üzemmérnöke 1973. január 5-én jelent meg először. Másfél évig Budapesten, a Szerb utcában mű­ködött a szerkesztő bizottság, s 1974. szeptembere óta a főiskola székhelyén, Győrött. A lap tizedik éve igyekszik nyomon követni fejlő­dő főiskolánk életét. Évenként megújulva törekszik arra, hogy a főiskola eleven, színes, kritikus fóruma legyen, és a feladatok megoldásában részt vállalva helyesen orientálja a főiskolai közvéleményt. A lap­nak széles olvasótábor igényét kell kielégíteni, hisz előfizetői sorában a hallgatóktól a nyugdíjasokig meg­találjuk mindazokat, akik a KTMF közösségéhez tar­toznak. . Főiskolánk párt-, állami és társadalmi szervei az elmúlt időszakban megbízható „fegyvertársnak” te­kintették a lapot a szocialista közgondolkodás formá­lásáért folytatott küzdelemben. A jövőben a kialakult jó kapcsolat további elmélyítésére van szükség, arra, hogy a lap lehetőségeinek teljes kihasználásával tö­rekedjen az előttünk álló feladatok ismertetésére, az arra való mozgósításra. Az évforduló kötelezi a szerkesztő bizottság kollek­tíváját is a még színvonalasabb cikkek megírására és közlésére. Továbbra is számítunk a hallgatók, okta­tók és nem oktatók aktív közreműködésére, arra, hogy a lapot magukénak tekintve még többen keresik fel szerkesztőségünket. K­öszönetet mondunk mindazoknak, akik erkölcsi támogatást nyújtanak lapunknak. — informá­ció adásával, segítő­­szándékú észrevételekkel, javaslatokkal és cikkitással. • Kérjük, tegyék ezt­ a jövőben is. A jubileum alkalmából megilleti mindazokat az elismerés, akik nemcsak hűséges olva­sói, hanem segítőtársai is a főiskola lapjának. A Jövő Üzemmérnökének. Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna, a szerkesztő bizottság elnöke . Kitüntetés Máté József főiskolai docenst, a Főigazgatói Hivatal ve­zetőjét, nyugdíjazása alkalmából 32 éves oktató-nevelő mun­kájának, valamint az oktatás, igazgatás és szervezés terü­letén végzett kimagasló munkásságának elismeréseként az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend bronz fokozatával tün­tette ki. Máté József 1963-tól a Felsőfokú Gépjárműközleke­dési Technikumban a főis­kola egyik jogelődjében, majd folyamatosan a Közle­kedési és Távközlési Műsza­ki Főiskola létrehozása, il­letve a jogelődök főiskolává szervezése óta a KTMF-en tevékenykedett. 19­70 óta a Főigazgatói Hi­vatal vezetője volt. Ettől kezdve egyre kevesebb ide­je maradt az oktatásra. Ér­demeket szerzett a Föigaz­­■­gatói Hivatal szervezetének formálásában és munka­rendjének kialakításában. A nyugdíjas évek eltölté­séhez erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk. VIZSGAIDŐSZAK (Totó: Búza Katalin)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék