A Jövő Üzemmérnöke, 1984 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1984-01-01 / 1. szám

GYŐR Világ proletárjai,egyesüljetek ÜZEMMÉ Ék­íi­­és . KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1934. JANUÁR ÁRA • 1,30 h A Jövő Üzemmérnöke megkérdezte: Milyen volt 1983? Mik a feladataink és vágyaink az 1984-es esztendőben? Hagyomány már, hogy „A jövő üzemmérnöke” szerkesztősége az év végén, az új esztendő beköszöntével választ kér a főiskola állami, párt-, és tömegszervezeti vezetőitől, oktatóktól, hallgatóktól, dolgozóktól az el­múlt évi tervek, feladatok, eredmények megvalósításáról, az előttünk álló új esztendő legfontosabb feladatairól, tervekről és vágyakról meg­fogalmazod kérdésekre. Mostani kérdéseink a főigazgatóhoz, a pártvezetőség titkárához, a szak­­szervezeti titkárhoz, a KISZ-titkárhoz, a hallgatóhoz, a főiskolai tanár­segédhez és egy üzemmérnökhöz: 1. Hogyan értékeli az elmúlt évet? 2. Miben látja az 19984-es esztendei legfontosabb feladatainkat? Mi a vágya, kívánsága, aminek örülne, ha megvalósulna? (Nem el­sősorban személyre szóló kívánság.) Íme a válaszok: Ok­. KLSCFLLI LÁSZLÓ főigazgató­­. 1983-­ban is akadtak ne­héz napok, majdnem megold­hatatlannak tűnő helyzetek, kellemetlenségek. Ezeket szerencsére az emlékezetből kirostálja a természet. Ma­radnak tehát az újabban megszerzett hasznos tapasz­talatok, a kellemesebb élmé­nyek, a kisebb-nagyobb si­kerek, munkánk megérde­melt elismerései vagy a min­dennapi oktatói tevékenység rendszeresen ismétlődő fel­adatainak ellátásából adódó ,jó érzések. Tevékenységünk vezérfonala és alapja a fel­sőoktatás fejlesztési terve volt. Ezzel összefüggésben fel­erősödtek az új tantervek készítésének munkálatai is. Azt állapíthatjuk meg, hogy az intézményünk számára alapvető fontosságú oktatási dokumentumok kialakítását mindenki szívügyének te­kintette. A többször szenve­délyes viták — úgy tűnik — meghozták a v­árt eredményt. Jól eső érzéssel tapasztaltuk, hogy a főiskolánkat mindvé­gig támogató társadalmi és szakmai környezet ezúttal is hasznos észrevételeivel, ta­nácsaival tanúj­elét adta mun­kánk iránti megkülönbözte­tett figyelmének. Voltak az elmúlt évben kezdeményezé­seink, amelyek — gondolom — sokunknak izgalmas vára­kozással teli új évet hoztak. De nem elég a várakozás hanem erőink összpontosítá­sával azon kell munkálkod­nunk, hogy a „vetést” sike­res aratás kövesse. Ugyan­akkor igaz az is, hogy ma­gunkkal szemben elégedetle­nek is lehetünk, hiszen van­nak dolgainkk, amiben las­súbb az előrehaladás, mint szeretnénk, vagy éppen ke­vesebbet tettünk. Mindezek egyértelműen adják az 1984- es feladatokat. 2. Ez évben el kell végez­ni a már említett, a felsőok­tatás fejlesztésének munká­lataiból főiskolánkra jutó részt, teljesíteni kell az e célból kidolgozott intézkedé­si tervünkben elhatározott feladatokat, így meg kell kezdenünk az új tantervek szerinti oktatást, ezzel egy­idejűleg javítanunk kell a nevelő munkánkat, a hallga­tókkal való kapcsolatunkat Mindegyikünknek további erőfeszítéseket kell tenni tu­dományos előrehaladásun­kért, minden vonatkozásban főiskolánk elismertségéért. Az új követelményeknek megfelelően jobban kell gaz­dálkodnunk, fel kell tárni tartalékainkat, mozgósítani kell munkatársainkat a kez­deményezésre, hogy a szük­séges fejlesztéseket időben, intézményünkhöz méltó­­ igé­nyességgel elvégezhessük. 3. A kívánságokról tudjuk, hogy az életben alig telje­sülnek. Így inkább olyan a kívánságom, amely saját erőnkből, elhatározásunkból, tisztességes munkával valóra váltható. Tehát: minden munkatársunknak és főisko­lánknak a társadalmi előre­haladásunknak megfelelően kitűzött céljaink elérésében kedvező körülményeket és sikereket kívánok az új esz­tendőben ! FODOR LÁSZLÓ a KTMF pártvezetőség titkára­ ­. 1983 elején a pártonkí­­vüliekkel folytatott beszélge­tések tapasztalatainak, ösz­­szegzésével foglalkoztunk. Az elhangzott vélemények, észrevételek alapján elhatá­roztuk, hogy az év pártmun­kájának középpontjába állít­juk a problémák megoldását. Úgy vélem, hogy a feladatok megfogalmazásában, megol­dásában és a munka eredmé­nyességének ellenőrzésében részt vevő elvtársaink, mun­katársaink szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgoztak. Az eredmény jelentős, de ke­vesebb mint az év elején a sikerekben bízva reméltük Ma már látjuk, a demokrati­kus légkör javítása, a mun­kahelyi demokrácia széleskö­rű érvényesülése, csak türel­mes, hosszú időn át végzett, szívós, kitartó munkával ér­hető el. Egy esztendő nem elég átütő sikerek létrehozá­sához. A tapasztalat azt bi­zonyítja, hogy nem gyor­sabb az előrehaladás olyan elvileg mindenki, által elfo­gadott és helyeselt kérdésben nem, mint béremelés, a ju­talmazás, a munka mennyi­sége és színvonala közti össz­hang i­egteremtése. Túl sok­szor érvényesülnek még az álhumánumnak olyan érvei hogy neki is emelték a lak­bért és ő is drágábban veszi a­­zsemlét Nem gondolunk arra, hogy az ilyen érvelések­kel azok munkateljesítményét is csökkentjük, akik eddig szorgalmasan dolgoztak, de nette érzik, hogy érdemes volt. Pártmunkák eredmé­nye, hogy a nagyobb köve­telmények, a külső negatív hatások ellenére, legjobb hallgatóink, a KISZ legjobb aktivistáinak érdeklődése a párt iránt -nem lanyhult és szép számmal vettük fel őket a párt tagjai sorába. Azt gondolom, hogy az eredmé­nyeket és sikertelenségeket összevetve jó évet zártunk, s ahogy nagyon sokan mondták az év vége felé munkatársaink közül, ne le­gyen rosszabb a következő­se. 2. 1983. tapasztalatai, a kö­vetkező év célkitűzéseinek megfogalmazásához jó kiindu­lást biztosítanak. A tapasz­talat az, hogy sikeresen csak akkor lehet feladatainkat megoldani, ha minden mun­katársunkat mozgósítani tud­­­juk a cél érdekében. Mind­nyájunknak be kell látni, hogy csak a hallgatók — dol­gozók — oktatók közös erő­feszítésével, egymás segíté­sével tudunk eleget tenni fő feladatunknak a szocialista szellemű, magas színvonalú üzemmérnök képzésnek. Ezért legfontosabb feladat­nak tekintem, az egységes gondolkodás, a közös cselek­vés további erősítését. Neve­lő munkánkat minden terü­leten javítanunk kell. Hall­gatóinkat és dolgozóinkat ön­maguk iránt is igényesebb, szorgalmasabb munkára kell késztetnünk, törekednünk kell a gyorsan változó vi­lágban felmerülő kérdések megválaszolására, a politikai tisztánlátás lehetőségének megteremtésére és segítésé­re. 3. Legyen béke, a népek, nemzetek között kölcsönös megértés és bizalom. Ha ez megvalósul, a többi — a ja­vuló gazdasági helyzet, az eredményes oktató-nevelő munka stb — csak rajtunk, munkánkon múlik. Igaz, hogy a szerkesztőség a szokástól és a jó tündértől eltérően nem három, hanem csak egy kívánságot engedélyezett, mégis­­hadd kívánjam még azt, hogy mindnyájan le­gyünk egészségesek, hogy a ránk váró, az ezévinél nem­ könnyebb feladatokat meg­oldva egy­esztendő múlva a jelenleginél jobban legyünk saját munkánkkal megelé­gedve. DR. SZE­NTE BÉLA a főiskola SZB-titkára 1. Oktatói munkánkat és oktatási feladataink teljesí­tését nem segítette a hallga­tói létszám és­ összetétel ked­vezőtlen alakulása. Más ol­dalról úgy érzékeltem, hogy az új oktatási dokumentu­mok kidolgozásának túlzottan központi feladatként való kezelése mellett, háttérbe szorult az érvényes tanter­vek szerinti oktatási mód­szerek folyamatos fejlesztése. A főiskola 1983. évi össztevé­­­kenységét értékelve úgy íté­lem meg, hogy teljesítettük terveinket, sikerült dolgo­zóink nagy többségét meg­nyerni elképzeléseink végre­hajtásához. Gazdálkodási eredményeinket külön ki kell emelnem. Az eredmények­ben jelentős tényező a veze­tés és dolgozóink nyílt, őszin­te, a feladatokat elkötelezet­ten megvitató munkamód­szer és partnerség. 2. Mint oktató elsőrendű feladatnak tekintem az egyé­ni továbbképzési tervek tel­jesítését, az oktató-nevelő munkák színvonalának fo­lyamatos emelését. A főiskola vezetőinek és testületeinek tovább­ kell haladnia azon az úton, mely a különböző fórumok működtetésén ke­­­resztül érvényt tud szerezni a meglévő és a továbbiakban is megalapozottan kidolgozás­ra kerülő elképzeléseinknek, szabályzatainknak. Ez min­denkitől az új iránti fogé­konyságot, a nagyobb fele­lősségvállalást feltételezi. 3. Úgy is mint oktató és úgy is mint tisztségviselő azt kívánnám, hogy az alkotó műszaki értelmiség munká­jának minőségével és hasz­nosságával álljon arányban a társadalom értékítélete.­­ NAGY KÁLMÁN A KISZ KTMF Bizottság titkára 1. Az elmúlt év mozgalmi vonatkozású értékelésénél vissza kell tekinteni az elő­ző évekre is. KISZ-szerveze­­tünk célkitűzései között, sze­repelt, hogy folyamatosan­­ fejlesszük közösségi munkán­kat, elsősorban az alapközös­ségek munkáját. Elmondhat­juk, hogy ha nem is látvá­nyosan, de van előrelépés ezen a területen, így pl. ki­emelésre méltóak a KPI kez­deményezései, a kollégium­ban elkezdett új munkafor­mák, a KISZ-klub folyama­tos működése. Természete­sen, ha csak egy gondolattal is, de meg kell említeni, hogy a korábban elért eredmé­nyeinket is sikerült megtar­tani. Talán ennek is köszön­hető, hogy 1983 tavaszán is elnyerte KISZ-szer­vezetünk a KISZ KB Kiváló KISZ szervezet kitüntető zászlót. Ennek jegyében folytattuk ősszel is tovább mozgalmi munkánkat,­ törekedve arra, hogy­­ előbbre lépjünk — mind a politikai tájékozta­tás-képzés, mind az ér­dekvédelem, mind a bel- és külföldi kapcsolatok terén. A (Folytatás a 2. oldalon) Vizejjainrozak Fisam Moháméit (Szu- Soull- '"««ilh Somai dán) Is sem tag ...t*: (Laosz) még szigorlat hogy vizsgázni fog. előtt, Pein'cvT.-y Wrenc víz­építés II. (■ tallgatibv­­­izsgáztat. Van új a hap alatt. — " riszté fel Csorvasi Ká­roly II. évi', útépítés le­velező hallgató, mechani­ka vizsga közben. L/gítTma.c nnp val( ‘ *■ ' * •), ' 1­­*vps Livi ". üknek de­cember 21-e Viki cork s előli stratégiai meg­beszélés vrill. a ..C tor föliadi.-zárláson, (Majlátz L., T om­pa Z. és Varga Cs.j. Harmadéves' . 0(1/" tisok informatika v i-/«g« (ételek - ben gyönyörködnek. (Fotók: Sándor István.) Végi­ Tibor (tél­evigy­á ló 106 lk) géprajzból vizsgá­zik Siáromi Ferenc tanárnál. Robinson Etsegatse (Nigéria) m. évf. AG, anyagis­meretből vizsgázott, megelégedve meséli szereplését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék