A Jövő Üzemmérnöke, 1985 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1985-01-01 / 1. szám

A Főiskolánkhoz méltó igényességgel írta dr l­­isch I­i László föloszt­ató ÚJ ÉV! Mögöttünk az elmúlt­­ remé­nyekkel, valóra vált és nem teljesült vá­gyakkal, s immár 1985 első kavartak közé­pen­ta túl vagyunk. Vajon mit tartogat mindannyiunknak 1966, mit hoz az egyén­nek és a Közösségnek­! Milyen szándékokkal tervekkel és elhatározásokkal látunk hozzá az új fe­ladatokhoz'! Milyen szellemi és anyagi tőkeink­ vannak az egyre igényesebb felanutok megvalósításához, hogy gyarapod­jon főiskolánk és lehetőleg több legyen mindannyiunk közérzete? Sikerül-e okta­­tó-nevelő munkánk központi­­ feladatainak megoldására mindenkit meggyőzni, hogy megvalósulásuk nyomán jó üzemmérnökök kerüljenek ki főiskolánkról? Számos, az egyén és a közösség boldo­gulását meghatározó kérdés fogalmazódhat meg bennünk. Ezek jegyében köszöntöm fiatal főiskolánk okaitóit-dolgozóit és hall­gatóit. E helyen is kívánok egyéni és kö­zösségi terveik megvalósításához erőt, nem lanyhuló akaratot, jószándékot. Az 1984. évi összfőiskolai tevékenységünk vezérfonala és alapja a felsőoktatás fejlesz­tési terve, az új tantervek készítése ,és az új tanterv szerinti oktatás bevezetése volt. Ez­zel egyidejűleg javítanunk kellett oktató-ne­­velő mun­kánkat és a hallgatókkal való kap­csolatunkat. Mindegyikünknek további erő­feszítéseket kellett tennünk tudományos előr­­­ehaladásunkért és minden vonatkozásban főiskolánk elismertségéért. Azt is célul tűz­tük ki, hogy az­ új követelményeknek meg­felelően j­obban kell gazdálkodnunk, fel kell tárni tartalékainkat és mozgósítani munka­társainkat a kezdeményezésre, hogy a szük­séges fejlesztéseket időben, intézményünk­höz méltó igényességgel elvégezhessük. Ezekből a célkitűzésekből sok megvaló­sult, de nem minden. Az új tanterveink — összhangban az országos felsőoktatási fej­lesztési célokkal — elkészültek, de nem ál­líthatjuk, hogy a tartalmi korszerűsítésben — igaz különböző okokból — mindent meg­tettünk. Csak példaként említem a legutób­bi■ — s talán a főiskolán eddig a legsikere­sebb — if­júsági parlamenten elhangzottakat, a megalapozott kritikus hallgatói észrevéte­leket oktatásunk — szerencsére egy-egy — fogy­a­té­kosságáról. Az oktatás-nevelés alapkérdése: a főisko­la munkatársainak kapcsolata a hallgatók­kal. Ezért jelöltük meg ennek fejlesztését az elmúlt évben. Sajnos az eredmény nem az, amit vártunk. Pedig ugyancsak elkelne még néhány hallgató és oktató közös kutató mun­kája a laborokban, az elmúlt évinél jóval több tanár, új arc a hallgatói rendezvénye­ken, s milyen jó lenne, ha többször nyit­nák ránk a tanszéki ajtót a hallga­ók! A megyei párt végrehajtóbizottsága elis­meréssel véleményezte a főiskola tudomá­nyos, kutató-fejlesztő munkáját. Ez kötelez­ő ösztönzést ad arra, hogy fejlődésünk e té­rén ne szenvedjen törést. Mi lesz a legfontosabb dolgunk 1985-ben? Szeretném, ha nem csak jelszóként értel­mezve lebegne mindig szemünk előtt, ha­nem tetteinkben mindig jelen lenne: okta­tó-nevelő, tudományos munkánk, eredmé­nyességének növelése. Erre szólítanak fel a kongresszusi irányelvek, s bizonyosan a párt köz­tgő kongresszusa is ezt a feladatot je­löli meg. Ezért kell elkészítenünk a célja­ink megvalósításának konkrét, mindenre ki­terjedő intézmény­fejlesztési programját, amely hosszabb távra meghatározója lesz munkánknak. E programban megfogalmaz­zuk az olyan már elfogadott és elismert törekvéseket, mint a hallgatók önállóbb munkára, szakmára nevelése, az értelmisé­gi funkcióra való felkészítése és a vélemé­nyük kikérése az oktatók munkáját illető­en. Itt természetesen hosszabb távra szóló feladatokról vann szó, de már ma vannak tennivalóink ezekben: így az új tantervek realizálásában, a folyamatos korszerűsítés­ben, a szaküzemmérnökképzés­ és a tovább­képzés színvonalas ellátásában. Át kell tekintenünk az elmúlt években ki­alakított egyéni továbbképzési terveket, fel kell számolnunk az esetleges lemaradáso­kat, teljesítenünk kell tudományos fejlesztő munkánk egyéni és főiskolai programját. Tevékenységünk zavartalan ellátása érdeké­ben gazdálkodásunkban egyre inkább érvé­nyesülni kell erőink összpontosításának. Több területen új utakat is kell találnunk! Nem kis feladataink sikeres megoldása egyértelműen feltételezi a főiskolai pártszer­vezetek, a társadalmi szervek, az intézmé­nyi fórumok felelősségének és aktivitásának további növelését, munkájuk szervezettségé­nek, demokratizmusának fejlesztését. Pártszervezeteink, készülve a közelgő pártkongresszusra, elérkeztek a vezetőség­­választások időszakához. A most záruló öt­éves periódusban a különböző főiskolai tiszt­ségviselők, a pártvezetőségek elismerésre méltó munkát végeztek. Mindig és minden­hol érezhető volt a főiskola, az egymás irán­ti felelősségérzet, a tenniakarás, is politikai, szakmai tudás. E nélkül aligha értük volna el eredményeinket. A következő napokban nagy felelősséggel kell döntenünk, az új ciklusra, a vezetősé­gek összetételéről! Egyrészről elengedhetet­len az elmúlt néhány év alatt legjobbjaink­­ban összegyűlt tapasztalat, tudás megőrzé­se, kamatoztatása­, másrészt viszont fontos a tisztségek betöltésére legalkalmasabb friss erők kiválasztása! Az intézményi munka végzésében, fejlesztésében alapvető a minden szinten elvárt maximális együttműködés és az erre való készség. Ez utóbbi kevés ki­vételtől eltekintve mindenkinél fellelhető, a közös munka gyakorlásában, az egyezteté­sekben, de az egységes vélemény kialakítá­sában időnként gond is ak­ad. Biztos, hogy ezeket több figyelemmel, elmélyültebb mun­kával könnyen kiküszöbölhetjük. Reményekkel és nehéz feladatokkal teli évet kezdtünk. Legnagyobb reményünk, hogy az immár 40 éve megteremtett béke áldásait élvezve dolgozhatunk és alkotha­tunk a világ békét akaró nemzeteivel, né­peivel egyetemben! Ez a legalapvetőbb fel­tétele létezésünknek! A többit mi magunk teremtjük meg egyéni és közösségi létünk becsületes alakításával formálásával, igé­nyes és magasszintű munkálkodásunkkal. Ebben lelheti csak meg mindenki — gond­jaival és problémáival egyetemben — te­vékenységének eredményét és sikerét. MINDEZEK BETELJESÜLÉSÉHEZ kívá­nok az új évre is jó egészséget, békés alkotó, légkört minden kedves olvasónknak, a főis­kola­­ hallgatóinak és dolgozóinak! Xl­l. Világ proletárjai, egyesüljetek A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖK A 1002LFKEPSSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPI­ ÉVFOLYAM, 1. SZÁM , 1935. JANUÁR H. ÁRA: 2,30 Ft 9 KWHHh n­MBM A főiskolai tanács kihe­lyezett tanácsülést tartott 1984. december 10-én a Köz­lekedés- és Postaüzemi Inté­zet laboratóriumaiban. A tanácsülés célja az volt, hogy a tanács tagjai közelebbről is megismerjék a KPI-ben folyó oktató-nevelő munka feltételeit. Először a vasút­üzemi laboratóriumot tekin­tették meg majd a posta­üzemi, s végül a most épülő és az átadásra váró anyag­­mozgatási és csomagolási la­boratóriumot. Ezek a labora­tóriumok speciális feladato­kat látnak el, különösen a vasútüzemi és posta­üzemi la­tkor­ok melyek­ kizárólagos használói e karok hallgatói. Az anyagmozgatási és cso­magolási labor elsődlegesen a gépjárműüzemi, de emel­lett a posta- és vasútüzemi szakos hallgatók képzését is jól ellátják. A vasútüzemi laboratóri­umban dr. Kisbakonyi József intézeti igazgató köszöntötte a főiskolai tanács tagjait, egyben megköszönte­­ azt az érdeklődést, megértést és se­gítséget, melyet a tanács az intézeti laboratóriumok lét­rehozásában nyújtott. Ezt követően a vasútüzemi­osz­tály oktatói tájékoztatást­­adtak a laboratóriumban ki­alakult, és rendszeresen folyó oktató-nevelő munkáról, az oktatási programokról, me­lyek három fő csoportba so­rolhatók. 1. Valamennyi berendezés szolgáltatásainak tételes megismertetése, vezetése. Ehhez rendelkezésre­­ áll a hallgatóknak az egyes be­rendezések kezelési szabály­zata. Ezzel egyidejűleg sajá­títják el az egyes szolgálati helyek feladatait, sajátossá­gait és kapcsolati rendszerét. 2. A menetrendszerű köz­lekedés lebonyolítása. Az ok­tatási programok és a szük­séges segédletek. ,a menet­rend-a szolgálati helyek vá­­(folytatás­a 2. oldalon,. Laborlátogatáson­ a főiskolai tanács Mezei párt­­végrehajtó bizottsági értékelés Az MSZMP Győr-Sopron Megyei Végrehajtó Bizottsá­ga megtárgyalta a KTMF tudományos és kulturális tevékenységének helyzetét, a termelő vállalatokkal kia­lakult kapcsolatának tapasz­talatait és a­ további fela­datokat. A VB megállapí­totta, hogy a főiskola tudo­mányos kutató tevékenysége tendenciájában erősödő és ezt a munkát egyre jobban igénylik a megye termelő vállalatai. Fontos népgazda­sági érdekeket elégít ki ez a tevékenység. Mindezért a VB elismerését fejezte ki. Kínai küldöttség a Műszaki Főiskolán A Közlekedési Miniszté­rium és a MÁV vendége­,­ként kínai vasúti oktatás­ügyi küldöttség járt 1984. decmber 3-án főiskolánkon A nyolctagú delegáció veze­tője Liu Seng Hua, észak-kí­nai egyetemi rektor, tagjai pedig a kínai vasúti közle­kedési egyetemek, kutatóin­tézetek dolgozói, valamint a vasúti minisztérium tisztség­viselői voltak. Dr. Koren Csaba, a főiskola főigazgató­­helyettese tájékoztatta a vendégeket a hallgatók ta­nulási körülményeiről a fő­iskolai képzésről. A Pártbizottságot választunk P­ártunk XIII. kongresszusára készülve az alapszerve­zetünkben befejeződtek a beszámoló taggyűlések. A beszámolók a valóságnak megfelelő képet adtak az ötéves munkáról, kritikusan és önkritikusan tárták fel a politikai, irányító, szervező és ellenőrző munka ered­ményeit és gyengeségeit, reálisan minősítették az egyes párt­tagok munkáját és ezzel jól alapozták meg az összevont be­számoló taggyűlést. A beszámoló taggyűlések az értékeléssel­ egyidőben meg­fogalmazták a következő időszak fő feladatait és ezzel út­mutatást adtak a januárban megválasztandó vezetőségek­nek. A taggyűléseken megválasztott jelölő bizottságok igen nagy és lelkiismeretes munkát végeztek az elmúlt időszak­ban. Személyes beszélgetést folytattak valamennyi párttag­gal — több alapszervezetünknél nem is egy alkalommal — és így alakították ki javaslataikat a titkár és a vezetőségi tagok személyére vonatkozóan. A jelölő bizottságok tagjaival beszélgetve a párttagok nemcsak egyéni véleményüket, de munkatársaikét is tolmá­csolhatták és javaslatukkal sokszor tolmácsolták is. Ez azt jelenti, hogy a jelölő bizottságok javaslatai az illetékes elv legszélesebb körének álláspontjára támaszkodnak. Javasla­taikat az alapszervezetek taggyűlései január 3-a és 10-e kö­zött vitatják meg és titkos szavazással bízzák meg a tiszt­ségviselőket a következő ötéves ciklusra. A jelölő bizottságok elnökeinek tevékenysége még nem fe­jeződött és nem fejeződik be az alapszervezeti választással sem. Ők készítik elő ugyanis a január 24-én tartandó ösz­­szevont taggyűlésre is a jelölést. Ennek a munkának új vo­nása, hogy nem pártvezetőség, hanem pártbizottság válasz­tását kell előkészíteniük. Az MSZMP Győr városi és Győr-Sopron megyei Bizottsága javaslatára a KB jóváhagyásával ugyanis a műszaki főisko­lák közül elsőnek főiskolánkon pártbizottságot választunk. Ez a megtisztelő döntés egyrészt elismerése annak a mun­kának, amelyet a főiskola pártszervezete és természetesen a főiskola valamennyi dolgozója végzett, másrészt fokozott bi­zalom és növekvő követelmény pártszervezetünk iránt. A felsőbb pártszerv döntése alapján 27 tagú pártbizottsá­got választunk az összevont taggyűlésen. Az a tény, hogy a pártbizottságot a teljes párttagság választja meg különös fe­lelősséget rá mindnyájunkra. Célszerű, ha a pártbizottságba javasolt jelöltek lehetőleg azok közül kerülnek ki, akik va­lamilyen vezetői szinten, vagy alapszervezeti vezetőségben, társadalmi­­vagy tömegszervezeti vezetőségben már eddig is bebizonyították képességeiket. Arra kell törekednünk, hogy közmegbecsülésnek örvendő, az új iránt fogékony, munkájukat szerető és jól végző, po­litikailag képzett és tiszt­ánlátó elvtársainkat delegáljuk a pártbizottságba. Olyanokat, akik megfelelően és felelősségük tudatában­ vesznek részt pártszervezetünk irányításában. A pártbizottság 7 tagú végrehajtóbizottságot választ­, a párt­­szervezet munkáját függetlenített titkár vezeti majd. jelölő bizottság és valamennyiünk felelőssége, hogy a tisztségviselők a legkiválóbb párttagok közül ke­rüljenek ki, akik képesek lesznek arra, hogy a XIII. kongresszus határozatait minden területen és min­den szinten helyesen értelmezzék, képviseljék, szervezzék azok végrehajtását és ellenőrizzék megvalósulásukat. Fodor László a pártvezetőség titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék