A Jövő Üzemmérnöke, 1989 (17. évfolyam, 1-7. szám)

1989-02-01 / 1. szám

MI PERTÉRTEKEZLETET AKARÍTSUNK A városi pártbizottság első titkára bevezető gondolatai­ban nagyon világosan expo­nálta a tanácskozás szüksé­gességét: „Felhalmozódtak az észrevételek, kívánalmak, melyek megmérettetést kí­vánnak.” E megmérettetés szellemében vázolta fel a vá­rosi pártbizottság koncepció­ját, amely előbbrelépést je­lentett — s ezt honorálták bi­zalmukkal a küldöttek — az 1988. novemberi alapszerve­zeti vitára bocsájtott TÁJÉ­­KOZTATÓ-hoz képest, amit — mint a hozzászólásokból egyértelműen kiderült — a küldöttek általánosnak, se­matikusnak, semmitmondó­nak minősítettek. Dr. Elek Sándor az alábbi 12 pontban fogalmazta meg és elemezte a városi pártbi­zottság, s a pártmunka ten­denciáit. (A szóbeli beszá­moló anyagát és a küldöttér­tekezlet elfogadott állásfog­lalását a főiskolai pártbizott­ság eljuttatta a tagsághoz. A szerk.) 1. Milyen program alapján szervezzük a pártmunkát? 2. Mi a pártbizottság szere­pe? 3. Helyi politikai kérdések. 4. Gazdaságpolitikánk a stabilizációs és a kibontako­zási program jegyében. 5. Társadalmi rétegek helyzete. 6. Politikai munkánk szín­terei. 7. önállóság és felelősség a munkában. (Ez követel­mény !) 8. A pártélet néhány kér­dése. 9. Ideológiai munka, tudat­­formálás közhangulat. 10. A pártegység. 11. A városi pártbizottság munkamódszere. 12. Pártbizottságunk ösz­­szetétele. A felvázolt 12 pont elem­zésénél tetten érhetők voltak az első titkár kritikus-ön­kritikus észrevételei is, s a változtatásra felszólító igény: „Vitassuk meg, hogyan vál­toztassunk helyzetünkön!” Miért van az, hogy a szelle­mi tevékenység leértékelő­dött, hogy nehezen szabadu­lunk a felső irányítás meg­­szokottságától, hogy többen nem értenek egyet politikai irányvonalunkkal ? A pártegységről szólva megfogalmazta: vannak, akik nem tudnak és nem akarnak mit kezdeni a reformmal; tisztázni kell, hogy miért fe­lelős a párt; integrálni kell a progresszív törekvéseket. A vezetőkkel szemben támasz­tott követelmény, az ered­ményesség, az alkalmasság, az erkölcsi tisztaság. A városi pártbizottság munkamódsze­reinek alapelvei: a nyíltság, a nyitottság és a nyilvános­ság. Ezek nélkül nem lehet jó a párt munkája — jelen­tette ki az első titkár. Beszédében nagyra érté­kelte dr. Elek Sándor az 1980 óta történt változásokat: 84%-a cserélődött a pártbi­zottság hatáskörébe tartozó vezetőknek, többek között a gazdasági eredményesség el­maradása, a vezetésre való alkalmatlanság és morális problémák miatt. „Rögzítsük állásfoglalásba értekezletünk anyagát, s legyen ez a párt­­alapszervezetek munkájának vezérfonala” fejezte be dr. Elek Sándor. Az első titkári beszédet ve­gyes véleménnyilvánítás fo­gadta. A küldöttek többsége jobbnak tartotta a szóbeli kiegészítést, mint az írásos tájékoztatót, de ettől függet­lenül nehezen fedezett fel benne egységes összefüggő politikai koncepciót. Exponáljunk néhány véle­ményt! A hozzászólások többsége az első titkár által is megfo­galmazott pártbizottsági módszer, a nyíltság jegyében fogalmazódott meg, egyben kritikus hangvétellel. Aki kimegy az agorára an­nak számolnia kell azzal, hogy megráncigálják a tógá­ját — mondta egyszer főis­kolánk vendége Pozsgai Im­re. Márpedig a pártbizottság tagjainak jelképes tógáját igencsak megráncigálták a küldöttek. Hadd tegyük hoz­zá mindjárt, nem a rossz szándék, hanem az őszinte szókimondás, a pozitív irá­nyú változtatás és a párttag­ság megbízatása késztette őket erre. Mindjárt az első hozzászó­ló küldött így kezdte: „Véle­ményünk többségében kriti­kus”, majd a párttagság és a vezetés jobb felkészültségét, informáltságát (alul infor­máltságát) kérte számon. A demokratikus centralizmus­ból eddig csak a centraliz­must láttuk, de nem a de­mokráciát — mondta. Egy másik küldött a politi­kai innovációra való irá­nyultságot hiányolta a többi között a pártbizottság mun­kájából, ami pedig a refor­mot illeti, az csak hangzatos, divatos jelszó lett, nem hisz­nek igazából benne a pártta­gok , reális célokká kell vál­toztatni, meg kell felelni a kritériumainak. Szóba került a párt fele­lőssége az elkövetett hibá­kért mert felelősségrevonás nélkül nincs morális alap a vezetésre. Ezért sok a kétel­kedés, az apátia a párttagság körében. Több felszólaló élesen bí­rálta a beszámolót, mert az városcentrikus, s nem érdek­li, vagy nem akar foglalkoz­ni a pártbizottság a város­­környezettel. Az igen kívánt változtatásra a javaslat is megszületett: a városi párt­­bizottság hozzon létre egy városkörnyéki munkabizott­ságot. Szinte természetes, hogy központi kérdéssé vált a vá­rosi pártértekezlet összehí­vása! Ha megszavaztatásá­­ban szinte már szélsőséges vita alakult ki, abban nem kis része volt a küldött-ta­nácskozást vezető elnöknek. Igaz az értekezlet, vagy ta­nácskozás, illetve a küldöttek jogosultsága sem volt egyér­telműen világos, ezért is szü­letett az a kompromisszum , és sokak szerint időtolo­gató döntés (jobb híján 269-en szavaztak igennel), hogy az alapszervezetekben vitassák meg, igénylik-e a városi párt­értekezlet megtartását. Sokakban megfogalmazó­dott a kérdés: miért ez az időtologató taktikázás, miért nem dönthet ez a fórum a pártértekezletről? Keményen kritizálták a küldöttek — de csak maguk között a szünet­ben, mert nem kaptak már „idő hiányában” hivatalos fórumot véleményük nyilvá­nítására — az­t a magatar­tást, mely néhány küldött „egypercesében” megfogal­mazódott, hogy ők itt, és most nem tudnak dönteni a pártértekezletről, mert éne nincs felhatalmazásuk a párt­tagságtól! Miféle küldött az, aki nem ismeri küldőinek vé­leményét? ... bosszankodtak többen is. Vajon kittnek volt igaza? Növelte-e ez a bizony­talanság a küldöttek, s kö­vetkezésképpen a tagság bi­zalmát a városi pártbizott­ság munkája iránt? Az is elgondolásra kész­tető, hogy a pártbizottság je­lenlévő tagjai néhány kivé­tellel, illetve tartózkodással nemet mondtak a pártérte­kezlet összehívására. Igaza volt azoknak a hozzászólók­nak — többségben ilyenek voltak —, akik nagy mulasz­tásnak, politikai hibának tar­tották, hogy eddig nem volt pártértekezlet, amiből poli­tikai tőkét kovácsolhatott volna a városi pártbizottság. Nem győzte meg őket és nem akadályozta meg a vélemé­nyük nyilvánításában a vá­rosi első titkár okfejtése, hogy a mostani tanácskozás sem ad kevesebbet egy párt­értekezletnél. A hozzászólásokban fontos szerepet kapott még a párt­nak az alternatívokhoz való viszonya, a művelődés, az oktatás és az egészségügy, az ifjúság és az időskorúak helyzetének kritikus elemzé­se. Főiskolánk küldöttei közül dr. Bakó Ferenc (a vele ké­szített beszélgetésben körvo­nalazza hozzászólását) és dr. Honvári János kért és kapott szót. Honvári János (6. sz. párt­­alapszervezet) súlyos vélemé­nyének adott először hangot: ,,t­öbbet vártam egy értekez­lettől, még mindig nem va­gyunk őszinték egymáshoz. Ha nem tud megújulni a párt, akkor kicsúszik a talaj a lábunk alól” — mondta, majd Bős—Nagymaros, me­gyénket érintő kiegészítő be­ruházásainak figyelemmel kísérésére hívta fel a párt­­bizottság figyelmét. „A ha­talom kérdéséről van szó! De vajon kinek a hatalmá­ról? A nép vagy a funkcio­náriusok hatalmáról?” — tet­te fel a kérdést. Ezután a Munkásőrségben eltöltött 13 esztendő közösséget formáló erejéről szólt és sajnálattal említette, hogy egyre inkább elbürokratizálódik ez a szer­vezet. Befejezésül ő is — mint sokan mások — azt hangoz­tatta, hogy a pártapparátus­ban dolgozóknak nem mu­száj feltétlenül vezető funk­cióba kerülni másutt, mert a­* sokak jogos ellenérzését válthatja ki. Például említet­te a legfrissebb eset — a vá­rosi könyvtárigazgatói állás az említett körből történő be­töltését — negatív visszhang­jait. Elérte-e célját a tanácsko­zás? Bízzunk abban, hogy éppen a rendkívül kritikus szelleme tette a tanácskozást eredményessé. Ezt maga a városi első titkár — a cím­­­ben jelzett aggályával egye­temben — is megfogalmaz­ta: „Több konkrét vélemény hangzott el munkánkról, s többrészt kritikai észrevétel. A vélemények nélkül az egész pártmunka szegényebb len­ne ... Döntő részben az ob­jektív értékítélet fogalmazó­dott meg. Minden vélemény­nek helye volt. Mértékadó­nak kell tekinteni ezt a ta­nácskozást. Legyen az alap­szervezetek számára gondo­latadó.” Minden bizonnyal gondolat- és mértékadó lesz, ha a kon­zekvenciáit nemcsak a párt­tagság, de a pártbizottság is levonja. — B. I. — Zord idő Nem vigasz, hogy egymás után lebuknak azok, kik tegnap bennünket lecsuktak, és életünk még attól sem lesz jobb, ha egymást is ölik a gyilkosok. ASZ-SZUMÁJSZIR (XI. század) ii mi küldötteink véleménye DR. LUBLÓI LÁSZLÓ (5. sz. alapszervezet) Szerintem a városi kül­döttértekezlet bizonyítot­ta, hogy az országszerte megnyilvánuló reform­szellem nem állt meg a megyehatáron, bár ennek valódi érvényrejutásáért még hosszú politikai har­cot kell vívni. Az érte­kezlet hangulata és az ott elhangzottak alátá­masztják, hogy az alulról jövő kezdeményezések és támogatás nélkül a pártvezetés támasztalan, talajtalan. Tetszett, hogy az értekezlet igazi politi­kai gyűlés volt, az eddigi fékek alig működtek, a mondanivalót és a tetszés­­nyilvánítást illetően, nem volt taibu, korlát. Aki tá­jékozódni akart, hogy mi a többség véleménye egy­­egy kérdésben, csak egy kicsit kellett figyelnie a mellékzörejekre; a vas­tapsból vagy a kitapsolás­ból, a halk dobogásból esetleg a lehurrogásból érezni lehetett az érté­kelést. A konkrét poli­tikai kérdésen (legyen-e városi pártértekezlet vagy sem) túl, a hozzászólások­ból egyértelműen kitűnt, hogy többségi véleményt tükröző konkrét program nélkül politizálni, politi­kai harcot vívni nem le­het. Örültem, hogy végre nagy hangsúlyt kaptak az alapvető kérdések, a tény­leges társadalmi problé­mák, a feszítő gondok. A nyugdíjasok, a fiata­lok helyzete­­, a sze­génység, a tudás elérték­telenedése, az értelmiség háttérbe szorítása, a tel­jesítmény nélküli nagy jövedelmek, kiemelt nyugdíjak, a lakáselosz­tás helyzete, a pártappa­rátus önálló mozgásteré­nek korlátozása, az appa­rátus tagjainak vezető ál­lásba való jutása, a gaz­dasági, állami és párt­vezetőkkel szembeni eti­kai követelmények, a pár­­tonkívüliekhez, az alter­natív szervezetekhez való viszony, az eljövendő vá­lasztási küzdelmek. Nem tetszett, hogy­­a gyűlés levezetése során nem úgy és nem pontosan azokat a kérdéseket tették fel szavazásra, amelyeket a felszólalók javasoltak, s volt olyan érzésem is, hogy a felszólalások sor­rendjét várható „kemény­ségük” szerint osztályoz­ták. A küldöttgyűlés üzenete számomra világos — s remélem minden válasz­tott illetve kinevezett tes­tületi tag, vezető, appará­tustag hasonlóan értékeli — az alulról való építke­zés, a párttagság és a tár­sadalom széles rétegeinek egyetértése, vélemények figyelembevétele nélkül a továbbiakban politizálni nem lehet! GÁL PÉTER (1. sz. párt­­alapszervezet) A küldött-tanácskozás­ra nagy várakozással, iz­galommal készültem és­­ csalódottan távoztam. Csalódottan azért, mert úgy érzékeltem, hogy a városi pártvezetés és a tanácskozáson részt vevő küldöttek nem kis része is még mindig nem érzé­keli azt a rendkívül sú­lyos helyzetet, amelyhez az MSZMP vezetésében elkövetett hibák követ­keztében az ország került. Nem hiszem, hogy a pártvezetés és az appará­tus nem ismerné, nem érzékelné azt a bizalmi válságot, ami köztük és a párttagság között kiala­kult. Amikor azt látva, ennek következményeitől félve a pártbizottság úgy határozott, hogy nincs szükség érdemi változta­tásokat hozó pártértekez­­letre, akkor lényegében kitért a megméretés elől és ezzel tovább vesztett hiteléből. A tanácskozáson el­hangzottak, illetve történ­tek közül csak egy dolgot szeretnék kiemelni, ami az én szememben minden kétséget kizáróan azt iga­zolja, hogy efelett a tes­tület felett eljárt az idő. Nevezetesen, amikor a ta­nácskozásnak arról kel­lett dönteni, hogy meg­kérdezzék-e az alapszer­vezetekben dolgozó párt­tagokat arról, hogy le­gyen-e a városban párt­értekezlet, akkor ez a pártbizottság, amelyik egyébként reformról, megújulásról, az alulról építkezés fontosságáról beszél, szinte egyhangúan nemmel szavazott. Ehhez nem kell kom­mentár! DR. VASVÁRI ISTVÁN (2. sz. alapszervezet) Alapszervezetem két alapvető állásfoglalással delegált az értekezletre: — Nem fogadjuk el a PB vitára megküldött tá­jékoztatóját és feladatter­vét. — Kezdeményezzük vá­rosi és megyei pártérte­kezlet összehívását. Úgy érzékeltem, hogy mind a helyzetmegítélés, mind a cselekvési prog­ram tekintetében a kül­döttértekezlet résztvevői­nek (felszólalóinak) véle­ménye erősen megoszlott. Ezért változatlanul úgy vélem, hogy helytálló alapszervezetünk korábbi állásfoglalása: „A fontos várospoliti­kai és más társadalmi kér­désekkel kapcsolatos — lehetőség szerinti egysé­ges — álláspont és cse­lekvési program kidolgo­zására, valamint a pár­­tonkívüliek párt iránti, a párttagok és szervezetek, testületek iránti bizalmá­nak a helyreállítására sürgősen városi és megyei pártértekezletet kell ösz­­szehívni!” MÁRKUS JULIANNA (7. sz. alapszervezet) Érdekes hangulatú kül­döttgyűlés volt. A szóbeli kiegészítés, bár túl álta­lános, de így is részlete­sebb és összefogottabb volt a kiadott írásos anyagnál, ezért nagy kár, hogy nem azt kaptuk meg előre írásban. Min­den részletére kiterjedő­en így nem lehetett rá azonnal reagálni. Egyéb­ként is a felszólalások zö­me előre elkészített anyag volt, amin csak kevesen tudtak változtatni. A felszólalók sorrend­jének meghatározása na­gyon érdekes volt. Úgy tűnt, hogy a kifárasztás taktikáját alkalmazzák. Az elején, kevés kivétel­től eltekintve, olyan hoz­zászólók kaptak szót, akik megtették a szükséges tiszteletköröket és mon­danivalójuk olyan volt, amilyet elvártak tőlük. Szerencsére a nagyon ér­dektelen hozzászólásokat a küldöttgyűlés kitapsol­ta. Számomra megdöbbentő volt, hogy amikor már sorban szinte minden fel­szólaló kérte a városi pártértekezlet összehívá­sát, és így már nem le­hetett kitérni az elől a kérdés elől, a levezető el­nök milyen agresszíven lépett fel. Még ennél is jobban megdöbbentett, sőt bosszantott az, hogy a pártbizottság tagjai, né­hány kivételtől eltekint­ve, nemmel szavaztak ar­ra a kérdésre, hogy meg­kérdezzük-e az alapszer­vezetek tagjait, hogy ők szükségesnek tartják-e a pártértekezlet összehívá­sát. Szerintem érthetetlen, hogy ez a kérdés miért nem tartozik a párttag­ságra. Ha viszont már tudták a pártszervezeteik válaszát, akkor miért nem merték felvállalni, hogy ott helyben ezt a kérdést eldöntsük. A szerkesztő bizottság által végül összeállított anyag szerintem jól tük­rözte a küldöttgyűlés han­gulatát. DR. SZÍJÁRTÓ MIKLÓS (3. sz. alapszervezet) Úgy érzékelem, hogy a párt elindult a demokrácia és a nyíltság útján, rész­ben belső felismeréséből, részben a külső körülmé­nyek nyomására. Ez még akkor is igaz, ha a párt­­értekezlet azt is megmu­tatta, hogy ez az út elég göröngyös, sőt seik a megkövesedett akadály is. Nem mindenki veszi észre, hogy az MSZMP fennmaradásának kérdé­se a minél gyorsabb elő­­relylladás, és szomorúan tapasztaltam ennek kap­csán azt is, hogy a párton belül jelentős polarizáló­dás megy végbe.

Next