A Jövő Üzemmérnöke, 1990 (18. évfolyam, 1-9. szám)

1990-01-01 / 1. szám

AKÁR LESZ VILÁGKIÁLLÍTÁS HAZÁNKBAN, AKÁR NEM, A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE A GAZDASÁG MOTORJA­I Közlekedési üzemmérnök szak Soha nem látott perspektíva! Szuperexpressz Bécs-Budapest között! Zsebben hordható telefon! Rohanás és nyuga­lom! Mi ez? Ez a jövő közlekedése! Na és! Mi van akkor? Akkor? Akkor jössz TE, a közlekedés! üzemmérnök, aki a technikai fejlődést igába fogad, a beépített milliárdokat pénzfialó tőkévé változtatod. TE, aki a KÖZLEKEDÉSI ÜZEM­MÉRNÖK szakon tanultakat hasznosítva mind­ezt segítesz megvalósítani! Jó, jó, de hogyan? Mi legyek, hogy nyerjek? Válaszd a KÖZLEKEDÉSI szakot, s ha már egy évet itt töltöttél, eldöntheted, mi akarsz lenni, milyen szakirányban akarsz diplomát szerezni! Segítek egy kicsit, jó? Bármit választasz, a fő előny, hogy képes le­szel a választott szakirányban a folyamatok ter­vezésére, irányítására, az alkalmazott számító­­gépes információs rendszerek működtetésére, sőt javítására is. És milyen szakirányok vannak? Lássuk őket sorban! KÖZÚT! KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS! ÉS INFORMATIKA! SZAKIRÁNY Ugye tudsz gépkocsit vezetni? Nem? Akkor itt megszerezheted a jogosítványt is. És többek kö­zött tanulhatsz szállításszervezést (IBM PC-at), gazdaságtant és kereskedést. Ha végeztél, az ország bármely vállalatánál szívesen fogadnak olyan beosztásban, ahol a közúti fuvarozás szer­vezése, irányítása a fő profil. (És nem is fizetnek rosszul!) SZÁLLÍTÁSI, CSOMAGOLÁSI SZAKIRÁNY Ilyen szak csak itt van egyedül az országban! És itt működik az egyetlen olyan laboratórium, ahol a különféle csomagolási módok ellenállá­sát vizsgálják a rázkódással, erőszakos behatá­sokkal, ütközésekkel szemben. (A rázóasztal jobban ráz, mint egy vágtató ló!) Végzés után mindazok a vállalatok szívesen al­kalmaznak, amelyek termékeiket épségben, jó állapotban akarják a megrendelőhöz eljuttatni. SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI SZAKIRÁNY Ez ám az érdekes szakirány! A képzés fő célja az egyes szállítási vállalatok tevékenységének olyan összefogása, összehangolása, amelynek során a legkisebb költséggel a legnagyobb nye­reséget lehet elérni. Itt megtanulhatod a mar­keting, a piaci tevékenység legfontosabb tech­nikáit, a sajátos szállítmányozói módszereket, irányítási rendszereket. VASÚTIRÁNYÍTÁSI ÉS INFORMATIKAI SZAKIRÁNY Aki ezt a szakot választja, gyakorlati tudását az ország legnagyobb modellvasútján szerezhe­ti meg, ahol az irányítást személyi számítógépek segítik. (És ha tanulmányi szerződést kötsz, in­gyen szabadjegyet is kapsz a vasútra!) POSTAI SZAKIRÁNY Talán az egyik legnagyobb fejlődést, dinami­kát ígérő szakirány, hiszen a posta technikai fel­szereltsége eddig elképzelhetetlen ütemben fej­lődik és e korszerű technika magas fokú kihasz­nálását csak az itt végzett üzemmérnökök lesz­nek képesek biztosítani. (Telefon és telefax, mind ide tartozik és ez nem is kevés!) Biztos JÖVŐT akarsz? Érdekes munkát szeret­nél végezni? Jelentkezz a KÖZLEKEDÉSI ÜZEM­MÉRNÖK SZAK­ra! Köszönet a segítségért Kedves kollégák! Hároméves súlyosan mozgássérült kislányom egész­ségéért születése óta állandó küzdelmet folytatunk. Eközben Magyarország minden lehetséges kórházában és intézetében voltunk. Másfél éves korától évszakok­tól és időjárástól függetlenül heti két alkalommal vit­tük Budapestre. A nálunk ismeretes kezelési eljárások és gyógyszerek mindegyikét kipróbáltuk már, de saj­nos csak részleges javulás tapasztalható. Az orvosi fórumok többsége azt tanácsolta, hogy he­lyezzük el intézetben, ahol majd csendesen befejezi életét. Ebbe nem tudtunk belenyugodni, és kerestük azokat a lehetőségeket, amiktől javulás remélhető, így jutottunk el Bécsbe, ahol vállalkoztak a kezelésére. Az Egészségügyi Minisztériumtól már fél éve szeretnénk segítséget kapni, mind ez ideig sikertelenül, és a leg­utóbbi tájékoztatásuk szerint sem várható. Más lehetőséget nem látván, saját költségre és fe­lelősségre elkezdtük a gyógykezelését. Ismervén ne­hézségeinket, kedvezményes díjat állapítottak meg, de így is gyorsan elértük anyagi lehetőségeink végső ha­tárát. Erről szerzett tudomást a Főiskola Szakszerve­zeti Vezetősége. Gyorsan és segítően ajánlották fel sa­ját forrásukat és kérték fel a tagságot a támogatásra. Szeretném kiemelni, hogy én erről mit sem tudtam. Velem már csak a kész tényeket közölték. Ezért, és ilyen formában szeretném kifejezni köszö­­netemet a szakszervezet vezetőségének, a főbizalmik­nak és bizalmiknak, akik elindították és megszervez­ték a gyűjtést. Hálásan köszönöm továbbá minden kollégám segítő támogatását. Külön hálás vagyok az MSZP főiskolai vezetőségének, Jáki Ilonának és Kirchfeld Máriának, akik a szakszervezettől függetlenül magánemberként siettek segítségünkre. Most újból felcsillant a remény, hogy tudnak segí­teni a teljesen kiszolgáltatott, mozgásképtelen kis Petrán. Szakál Gyula főiskolai tanársegéd d Ottan­i tankönyvek. Őszi Tudományos Diákköri konferencia (Folytatás az 1. oldalról.) Vasútgépész-szekció (el­hangzott 8 előadás). Meyér Miklós—Majer Zsolt 111. éves hallgatók „Vasúti áramszedő számító­­gépes diagnosztikai vizsgála­ta” című munkájukban sa­ját fejlesztésű számítógép­vezérlésű digitális sebesség­­mérő rendszert valósítottak meg az áramszedő dinami­kai mozgásának részletes vizsgálatára. Konzulensük: Kerti Lajos főiskolai ad­junktus. Csizmadia László 111. év­folyamos hallgató: „Vasúti pálya­jármű rend­szer működése”­ című dol­gozatában a lehetséges mi­nősítő módszereket, a méré­si eredményeket és folya­matokat, az eredmények ki­értékelésének módját, követ­keztetéseket, javaslatokat is­mertette. Konzulense: dr. Nagy Vince főiskolai docens. Távközlési szekció (el­hangzott 5 előadás). Gyenese László—L­őrincz László III. évfolyamos hall­gatók „Digitális adatátvitel mérése” című előadásukkal, konzulens: Rácz Csaba fő­iskolai adjunktus. Hocza József III. évfolyam — Garai József II. évfolya­mos hallgatók „Biztonsági feladatokat ellátó számítógé­pes periféria” című előadá­sukkal lettek I. helyezettek. Konzulens: dr. Fazekas Zol­tán főiskolai adjunktus. A gratuláció természete­sen a többi helyezettnek is szól, akiket hely hiánya mi­att itt most sajnos nem tu­dunk felsorolni. Külön öröm, hogy az elő­adók között több I. és II. évfolyamos hallgató is volt, s közülük némelyek máris szép helyezést értek el. Mindannyiunk közös érde­ke, hogy az egymást követő évfolyamok tehetsége ne kallódjon el, hanem mind szélesebben bontakozhasson ki és váljon belső igénnyé az önálló műszaki alkotó­munka, saját és a főiskolai közösség érdekeit is szolgál­va. Így válhat a TDK az új tanulmányi értékrend szer­ves részévé! A házi Tudományos Diák­köri Konferenciát 1990. év tavaszán — várhatóan ápri­lis utolsó hetében — ismét megrendezzük. Várjuk to­­vábbi dolgozatokkal a je­lentkezőket ! A helyezettek jó eséllyel pályázhatnak a XX. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, me­lyet 1991-ben a miskolci Ne­hézipari Műszaki Egyetem rendez meg. Dr. Kardos Károly főiskolai docens TDT elnöke POSTAI ÉS KÖZLEKEDÉSI ÜZEMGAZDÁSZOK Üzemgazdász szak Intézményünk eddig csupán üzemmérnököket és műszaki tanárokat képzett. 1990 szeptembe­rétől új szakot kínál a felvételre jelentkezőknek. Kiknek a jelentkezésére számítunk? Mindenekelőtt azokér­a, akik postaforgalmi, autó-, illetve vasútforgalmi szakközépiskolában érettségiznek, és nem elsősorban a posta, illetve a közlekedés­technika-technológia, hanem az üzemviteli gazdasági feladatok érdeklik. A tanulmányok során így a műszaki alaptár­gyak (műszaki rajz, mechanika, villamosságtan stb.) helyett közgazdasági tárgyak szerepelnek a képzés első részében is. A hallgatók önállóan dönthetnek, hogy a megszerzett alapismereteiket milyen irányban kívánják tovább fejleszteni. A postaforgalmi végzettségűek számára olyan tantárgycsoport elsajátítását tesszük lehetővé, amelyekkel felkészülhetnek az új postai szolgál­tatásokkal kapcsolatos feladatokra (postai üz­letpolitika, banki tevékenység stb.) is. A közlekedés is egyre több olyan szakembert vár, akik a hazai és nemzetközi szállítással kap­csolatos gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi fel­adatokban járatosok. Az ez iránt érdeklődő hallgatók erre is felkészülhetnek tanulmányaik alatt. Közgazdasági felkészültségű szakemberre persze nemcsak a postának és a közlekedésnek van szüksége. Ezért várjuk a gimnáziumban végzett fiatalokat is, akik érdeklődésüknek meg­felelően állíthatják össze - az alapvető üzem­gazdász­ ismeretek elsajátítását követően - a felveendő tantárgyakat, az üzemgazdászt. A főiskola humorából — Legalább a Gépjárműmön­torok zh-t ne kezdjék úgy, hogy „Már az ókori görögök is. . .” + + + — Olyan óvatosan bánjunk a kocsival, mint az apáca a gyertyával. + + + — ... és amikor önök sze­lídgesztenye vadító üzemmér­nökök lesznek... + + + — Helyes! Akkor most ma­gyarázza el, hogy miért nem úgy van. + + + — Lassan vége lesz annak az időnek, hogy jogotok van hülyének lenni... + + + — Én ugyan beugrató kér­désnek szántam, de be is jött. + + + — Nem tudom melyik üzem­állapotot vegyem figyelembe, melyikkel zavarom jobban össze magukat...

Next