A Jövő Üzemmérnöke, 1991 (18-19. évfolyam, 1-8. szám)

1991-02-01 / 10. szám

„EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN" A „Legnagyobb magyar" születésének közelgő 200. év­fordulója mindinkább kételye­ket ébreszt bennünk a hazai ünneplési szokások célszerű­ségét illetően. Szinte az utolsó pillanatban alakult meg az Országos Széchenyi Emlékbi­zottság. A rendelkezésre álló idő rövid, de hasznosan ki­használható. Mivel az orszá­gos bizottság csak koordinál, az igazi felelősség a progra­mokkal, kiadványokkal jelent­kező intézményeket, egylete­ket terheli. Úgy tűnik, ismét jelen lesz a túlzásokkal tarkított ünnep­lés is a rendezvények sorá­ban. A tucatnyi vetélkedőre, szavalóversenyre hívó levél jel­zi, hogy a divat ismét előtér­be kerül. „Nem megemléke­zés, hagyományápolás, hanem Széchenyi őrület várható” — mondta ezelőtt fél évvel Szé­chényi Péter. Rajtunk múlik, hogy igaz lesz-e ez az előrejelzés? Mind több jel mutat arra is, hogy a komoly, végiggondolt for­mák kiolthatják a dilettáns próbálkozásokat. A nagycenki Széchenyi Mú­zeum és a Széchenyi Kör az évforduló középponti organizá­­tora. A közelmúltban jelent meg a Széchenyi emlékek, emlékhelyek című kiadvány. A könyv teljességre törekedve számba veszi Széchenyi István életének jelölt és jelöletlen fontosabb állomásait, a róla készült művészeti alkotásokat. Szentkuti Károly és Vértes László munkája alapvető lexi­kális és életrajzi tényeket kö­zöl. Az emléktáblák szövege az évszámok alapján is híven közvetíti Széchenyi tevékeny­ségének megítélését. Széche­nyi István alakja a társadal­mi harcok mellett a művészeti életben is politikai kérdéssé vált. Ybl Miklós, Stróbl Alajos, Barabás Miklós, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Pátzay Pál, Izsó Miklós, Borsos Miklós, Sz. Egyed Emma neve jelzi töb­bek között a művészeti élet s a Széchenyi kultusz kapcsola­tát. A szobrok eredete közös: Hans Anton Gasser bécsi mű­vész az idős Széchenyiről ké­szített hiteles ábrázolást, a reformkor politikusáról eszmé­nyített formák maradtak meg. A főiskola aulájában Sz. Egyed Emma soproni szobrász, művész bronz domborművét 1987. május 14-én avatták. Felirata: „Egynek minden ne­héz, soknak semmi sem lehe­tetlen”. A parkban álló mell­szobor is bronzból készült. A művet 1987-ben Urbán Lajos akkori közlekedési miniszter adományozta intézményünk­nek. Eredetije a Közlekedési Múzeum épületében találha­tó. E könyv alapján már töb­bet tudunk eredetéről is. A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága és a Magyar Hajózási Klub egy ünnepség keretében 1941. október 7-én leplezte le az azóta eltűnt szoborról (Dunaiszky Lőrinc alkotása) készült másolatot. A márvány másolatról két bronz másolat is készült. Külön érdekességeket jelent az egyes településekhez, épü­letekhez kapcsolható történel­mi tény. Érdemes szólni Szé­chenyi utazásainak időrendi összeállításáról. Az utazások útvonala, ideje, az állomások felkeresésének célja egy irány­ba mutat: meghatározott szem­pontok alapján Széchenyi a társadalom állapotáról tény­anyagot gyűjtött, a megteen­dő lépéseket külhoni példák­kal igyekezett —­ a hazai értő közvéleményt megnyerve — bemutatni. A kötet mutatói jól használhatók. A Széchenyi centenárium értéke rajtunk is múlik. Mind­ehhez a szellemi alapot az itt ismertetett könyv, s remélhe­tőleg több hasonló kiadvány is megadja. Winkler Csaba A SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ARA: 7 Ft 1991. FEBRUÁR Árokszállási Tibor, osztályvezető (Fő­igazgatói Hivatal), Márkus Julianna osztályvezető (Főiskolai Könyvtár), dr. Kecskés Imre igazgató (Gazdasági Igaz­gatóság), Ugróczky László tanszékvezető (Hajózási Tanszék), dr. Prohászkáné dr. Szilágyi Enikő nyelvtanár (Idegen Nyelvi Tanszék), Somogyi Lászlóné gazdasági vezető (Kollégium), dr. Zse­­nák Ferenc főiskolai docens (Közleke­désgépészeti Intézet), Szénásy István főiskolai adjunktus (Közlekedésgépé­szeti Intézet), Pintér József főiskolai docens (Közlekedésgépészeti Intézet), dr. Pordán Mihály főiskolai docens (Közlekedésgépészeti Intézet), Csizma­­zia Ferencné dr. főiskolai docens (Köz­lekedésgépészeti Intézet), dr. Honvári János tanszékvezető (Közlekedési és Logisztikai Intézet), dr. Prileszky Ist­ván tanszékvezető (Közlekedési és Lo­gisztikai Intézet), dr. Bikás Ernő tan­székvezető (Közlekedési és Logisztikai Intézet), dr. Vasvári István tanszékve­zető (Közlekedési és Logisztikai Inté­zet), dr. Mátyus János főiskolai docens (Közlekedési és Logisztikai Intézet), dr. Szörényi Miklós főiskolai docens (Ma­tematikai és Számítástechnikai Tan­szék), Tóth Péter osztályvezető (Műsza­ki Ellátási Osztály), dr. Vásárhelyi Zsu­zsa tanszékvezető (Műszaki Tanárképző Tanszék), Várnagy András tanszékve­zető (Testnevelési Tanszék) dr. Bakó Ferenc főiskolai docens (Társadalomtu­dományi Tanszék), dr. Héray Tibor fő­iskolai docens (Távközlési és Automa­tizálási Intézet), Hodossy László főisko­lai adjunktus (Távközlési és Automati­zálási Intézet), Standeisky István főis­kolai adjunktus (Távközlési és Auto­matizálási Intézet), dr. Koren Csaba igazgató (Építési Intézet), dr. Koppány Attila tanszékvezető (Építési Intézet), dr. Papp Zoltán főiskolai adjunktus (Építési Intézet), Guzmics János főisko­lai adjunktus (Építési Intézet), dr. Kiss Ferenc főiskolai adjunktus (Építési In­tézet). Nagy elvárásokkal tekintek az újon­nan megválasztott főiskolai tanács első ülésére, az önkormányzati tevékenység alakulására. Élni fog-e lehetőségeivel, megteszi-e az első határozott lépéseket a vezetővá­lasztások felelősségteljes kezdeménye­zésére. Az évtizedek óta „csak" oktatásra, gyakorlatvezetésre ítéltetett oktatói ré­teg kihasználja-e, hogy szabadon bát­ran kinyilvánítsa véleményét. Megvá­lasztja-e az erkölcsileg, szakmailag és emberileg legalkalmasabbakat az elkö­vetkezendő évek feladatainak, célkitű­zéseinek végrehajtására, irányítására. Valóban fontos lesz-e a diákot oktató tanáregyéniségek (iskolák) előtérbe ke­rülése vagy a korábbi évtizedek gya­korlatához híven a politikai és baráti kapcsolatok alapján verbuválódott veze­tőgárda ezt továbbra is lehetetlenné te­szi. Személyi kérdésekben történő dönté­seknél figyelembe vesszük-e, hogy a pártállam időszakában nagyon sokan politikai alapon kontraszelekciós jelen­ségek hatására komoly szakmai elő­nyökhöz jutottak. Mások ezt nem él­vezték, tehetségüket nem bontatkoztat­­hatták ki és ma is indokolatlan hát­rányban vannak. A főiskolai tanács, de minden oktató erkölcsi felelőssége, hogy a következő hónapok változásait saját közremű­ködésével jó irányba befolyásolja és érezze ehhez személyes felelősségét is. Ha ehhez a kezdő lépések megtételét korelnökként sikerül elősegíteni, akkor nagyon boldog leszek. — bi — NHN Megalakult és ülésezett a Főiskolai Tanács A Szervezeti és Működési Szabályzat 37 (3) bekezdése alapján február 7-én megtartotta alakuló ülését a Főiskolai Tanács. A Főiskolai Tanács szervezeti egysé­gek által megválasztott tagjai (a vezető és beosztott oktatók, valamint az al­kalmazottak és a hallgatói képviselet nélkül): Napirend: Tájékoztató a tanácstagok választásáról; Pályázati kiírása főigaz­gatói munkakörre; Pályázat kiírása tanszékvezetői munkakörre; A vezető oktatók, a beosztott oktatók és az al­kalmazottak képviselőinek választási szabályai a Főiskolai Tanácsba; Javas­lat a Főiskolai Tanács működési rend­jét kidolgozó bizottságra. (A Főiskolai Tanács üléséről márciusi számunkban tudósítunk.) A Főiskolai Tanács korelnöke DR. PORDÁNY MIHÁLY főiskolai docens még az ülés előtt az alábbi nyilatkoza­tot adta lapunknak: Széchenyi és Vásárhelyi Angliában Széchenyi elhatározta, megnézi a világ műhe­lyét és a technikát elhoz­za Magyarországra. Vá­sárhelyi boldogan fogad­ta a meghívást. Soroza­tunk a 4. oldalon olvas­ható. '90 januárjától 701.. ...így is 30 %-os bérelmaradás Január 11-én összevont vezetői és szakszervezeti bi­zottsági. Január 7-én szb-ülés foglalt állást az 1998 év bérfejlesztéséről. A* szb-üilés után készítettünk in­terjút Gál­fi Csabával a főiskolai szakszervezeti bizott­ság titkárával. A mindnyájunk zsebét érintő intézke­désekről, a 8. oldalon olvashatunk. Miért vonult ki dr. Fazekas Zoltán.. . Még ma is élénken foglalkoztatja a főiskolai köz­véleményt, miért vonult ki dr. Fazekas Zoltán főisko­lai adjunktus, országgyűlési képviselő az 1990. decem­ber 20-diki kibővített összoktatói értekezletről szava­zás előtt, miután inkább kritikával, mintsem elisme­réssel szólt a 29 egyenrangú választott képviselőből ál­ló IFT által készített főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ), melynek jóváhagyására egye­dül ez az értkezlet volt hivatott. (Interjúnk a 3. oldalon.) A valódi kollégiumi önkormányzat felé... Az elmúlt időszakban való­jában nem volt igazi kollé­giumi önkormányzat: a mi­niszteri utasítások szellemé­ben a kollégiumi önkormány­zat fölött a mindenkori fő­igazgató állt. Azzal párhuzamosan, hogy a főiskolán is új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) készült és annak a kollégiumra vonatkozó része is változott, el kell készíteni a kollégium új szervezeti és működési szabályzatát is. Ezt az új SZMSZ-t nem a főisko­lai tanács hagyja jóvá, ha­nem a kollégiumi küldött­­gyűlés, ami felett nem állhat már más szervezet, s a fő­igazgató is csak ún. törvé­nyességi felügyeletet gyako­rol. A kollégiumi életnek a fel­tételeit alkotó mindenfajta szabályzat megváltozik tehát, s ezt a változást az új önkor­mányzati keretben alakítja a kollégium. Mégpedig úgy, hogy három bizottságot ho­zott létre: az új szervezeti és működési szabályzat; az új felvételi szabályzat; az új fe­gyelmi és házirend szabály­zat kidolgozására. Mindegyik­nek hallgató a vezetője, de részt vettek ebben az „alkot­­mányozó” munkában a kollé­giumi tanárok és a kollégium igazgatója is. Ezek a bizott­ságok a legszélesebb közössé­geket bevonva (kollégiumi szakfelelősök, kollégiumi bi-A vizsgaidőszak utolsó napjaiban a kollégium­ban jártunk, hogy a ké­szülő kollégiumi változá­sokról tájékoztassuk ol­vasóinkat. Dóczi Róbert kollégiumi tanár és De­­mény Zoltán harmadéves hallgató, a kollégiumi bi­zottság tagja volt beszél­gető partnerünk. „Ami a legfontosabb, s aminek szeretnénk nyilvánossá­got adni a JVM hasábjain is, hogy a kollégiumi élet valódi önkormányzat felé halad” — fogalmazódott meg a beszélgetés legele­jén, melynek lényegét az alábbiakban közreadjuk. zottság, kollégiumi tanárok, érdeklődő hallgatók) alakítot­ták ki elképzeléseiket, ter­veiket, melyek most kerülnek majd a kollégiumi bizottság elé, aztán a részlegekhez, vé­gül márciusban a kollégiumi küldöttgyűlés elé, amely vég­ső formába önti és elfogadja. Az új SZMSZ a kollégium új alkotmánya lesz. Tükröz­nie kell azt a változást, ami a főiskolán bekövetkezett, s az SZMSZ részeként a felvé­teli- és a fegyelmi és házi­rend szabályzatnak is. Az SZMSZ minden egyes pontjá­ban az jelenik meg, hogy na­gyobb lehetőséget és egyben nagyobb felelősséget kap a kollégiumi önkormányzat, mely minden kérdésben ille­tékes, a felvételitől a fegyel­mi eljárásig, tehát nincs már felette más külső fórum. Dön­tés az önkormányzaton kívül nem születhet. Az új SZMSZ megteremti az önkormányzat kereteit, feltételeit. Módosítani kell, pontosab­ban új feltételi rendszert kell megalkotni. Olyat, amely igazságosabb, mely számon­­kérhető mércéket állít fel. Az új kollégiumi felvételi rend­szer a teljesítmény alapján rangsorol, a tanulmányi és egyéb munkát értékeli. A pontszámok összességét 100°/0-nak véve: 80%-ot a ta­nulmányi munkával lehet majd elérni, 20%-ot egyéb olyan tevékenységgel (közéle­ti tevékenység; kulturális te­vékenység; tudományos tevé­kenység; sporttevékenység), amelyek konkrétan mérhe­tők! Az elsőéveseknél a tel­jesítményelvet — csak a ho­zott és az elért pontszámmal lehet érvényesíteni. A telje­sítményadatokat számítógé­pes rendszerben tárolják majd, így a hallgató maga rangsorolja magát, s a nyil­vántartás kizár minden ma­­chinációs lehetőséget. A kollégiumi bizottság bi­zonyos számú kollégiumi fé­rőhelyet fenntart magának, hogy méltányossági alapon — például ha a hallgatót hal­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next