Győri Studium, 1992 (20. évfolyam, 1-4. szám)

1992-02-01 / 1. szám

Az ORE munka­bizottsági ülése Rangos eseménynek adott he­lyet a főiskolánk január 21-22- én. Nálunk ülésezett a Nemzetkö­zi Vasútegylet (UIC; Union In­ternationale des Chimens de Fer) Kutató és Kísérleti Hivata­lának (ORE; Office de Recher­­ches et d’ essais) munkabizott­sága a „Vasúti felépítményfenn­tartási és felújítási döntéssegítő rendszer” témában. Az erről szóló írásunk a 8. oldalon ol­vasható. GYŐRI 11 JANUÁR 13-I ÜLÉS: A főiskolai karbantartás új rendje/Együttműkö­­dési megállapodás megkötésének jó­váhagyása a Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézettel 1992. január 20-i hatállyal, a szakipari karbantartási munkák el­végzésére a főiskolán; a Kollektív Szerződés 6. sz. mellékletének mó­dosítása a nyelvpótlékról; az OK­SZOL Kft-vel és a DIMENZIÓ Kft-vel kötendő szerződések; nyugdí­jazási kérelmek elbírálása; döntés a főiskolai lap új címének megjelené­séről. JANUÁR 20-I ÜLÉS: A félévi ta­nulmányi követelmények; a termelési gyakorlatok helyzete; a Főiskolai Könyvtár hiányának rendezése; a térí­téses képzésre vonatkozó pénzügyi el­számolási szabályzat. A Szenátus megállapította a többi között, hogy a követelményrendszer az, ami a hallgatóságot folyamatos tanulásra ösztönözheti; hogy általá­nos gond a hallgatók termelési gya­korlatának a megszervezése. Meg­tudtuk, hogy 1991. októberben 20-a óta 11 angol hallgató térítéses kép­zés formában tanul a főiskolánkon - valamennyien a KGI hallgatói. A testület 7 pontban foglalt határoza­tot hozott a könyvtári hiányok ren­dezésére. FEBRUÁR 3-I ÜLÉS: A Szenátus először a harmadéves hallgatók nyelv­vizsgáival kapcsolatos kérdésekben ho­zott döntést, majd a KLI kezdeménye­zésére javasolta dr. Irenkó László Főis­kolai Díjjal való kitüntetését sok éve odaadó főiskolai munkájának elisme­réséül. A Közgazdasági Intézet vállal­kozási modul indítását terjesztette elő, az Építési Intézet előkészítésében kör­nyezetvédelmi szak indítására kerül sor, de a javaslat felett még további szená­tusi vita várható. Ugyancsak több ülé­sen tárgyalja a testület a Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FE­­FA) pályázat előkészítését. A Szenátus egyhangú döntéssel 1992. március 30-án 14 órára tűzte ki a Főiskolai Tanács tavaszi ülését! FEBRUÁR 10-I ÜLÉS: Szenátus első napirendi pontként az 1992. jú­­niusában-júliusában lejáró vezetői megbízások ügyét tárgyalta meg. Ez­zel összefüggésben megvitatott egy az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot, melynek a vitában elhang­zottak szerint átdolgozott változatát a február 24-i ülésen tárgyalja majd meg. A Szenátus tájékoztató jelleggel el­fogadta - nagy vita után - az óra és megbízási díj keretekről és az­ 1991. évi felhasználásáról készített kimutatást azzal, hogy az FI március 30-i tavaszi ülésén tárgyalja. Az Él terjesztette elő a főiskolán indítandó környezetmérnöki szak tan­tervét, tantárgyprogramját. Az előter­jesztett anyagot a Szenátus további két ülésén fogja megtárgyalni. Második olvasatban tárgyalta a Sze­nátus a térítéses képzés pénzügyi elszá­molási szabályzatát, ezúttal az elmúlt félévre vonatkozó konkrét elszámolás­sal együtt. Az elszámolást a Szenátus jóváhagyta, a szabályzatra vonatkozó vita a következő ülésen folytatódik. Előterjesztés hangzott el a jegyzetki­adás és a hallgatói jegyzettámogatás ke­zelésének új rendjéről. A jegyzetkia­dással kapcsolatos ügyek kezelésére egy főiskolai felelőst kell megbízni (Jegyzetügyi Megbízott) aki egy Kiadói Tanács működésével koordinálja a fel­adatokat. A Szenátus egy előterjesztés nyo­mán úgy döntött, hogy a főiskolai szá­mítógépek karbantartási költségeit köz­pontilag kell biztosítani. A karbantar­tásra átalánydíjas szerződést csak kb. féléves időszak tapasztalatai alapján le­het kötni. Végére maradt a bérfejlesztéssel kapcsolatos kérdések vitája. A márci­us 1-i fizetéskor - január 1-ig vissza­menőleg - 10%-os automatikus bér­emelésben részesül a főiskola minden főállású, részfoglalkozású, nyugdíjas és munkajogi állományban lévő dél- XX. ÉVF.: 1. SZÁM 1992. FEBRUÁR A Széchenyi István Műsza­ki Főiskola lapja • Ára: 10 Ft Lapunk legutóbbi - decemberi - megjelenése óta négy alkalommal ülésezett a Szenátus, közel 30 témában folytattak - nem egy esetben igen parázs - vitát a testület tagjai. Több napirendi téma végére csak 3-4 ülés után került pont. Ezek közé tartozott az étkeztetés és a takarítás vállalkozás formában történő üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása; az OKSZOL (Oktatási és Szolgáltatási) Kft-vel megkötendő szerződés előkészítése, vitája. (E kérdéskör bizonyos vonatkozásaira a Főz és takarít az OKSZOL Kft., valamint a Korrekt­ség és hatékonyság című interjúnkban térünk ki. A szerk.) Több lépcsőben véleményezte és hagyta jóvá a Szenátus az Építési Intézet Dimenzió Kft-vel megkötendő együttműködési szerződését, melynek értelmében külső tanszék jön létre, Építész Tanszék néven. Szenátusi ülések gozója. Az év folyamán még három fonásból lehet számítani bérfejlesztés­re: a minisztérium által megígért 2000 Ft/fő; a várható hallgatói lét­számnövekedés után kapott többlet­­juttatásból; és saját erőből. Adózási okokból a Szenátus úgy ha­tározott, hogy a 800 Ft-os étkezési hoz­zájárulás helyett emelt összegű, 1200 Ft-os, élelmiszer beváltható utalvány­­rendszere kell áttérni, január 1-től visszamenőleg. • Ki -Felhívjuk az oktatók, hallgatók, dolgozók figyelmét, hogy a SZENÁTUS üléseiről készült JEGYZŐKÖNY­VEK minden tanszéken megtalálhatók. Részletesebb információkat belőlük kaphatnak. Í­fcial Informatikusok a számítástechnikai kabinetben . li olvasóhoz! Tisztelt Olvasónk! A főiskola lapjának „A Jö­vő Üzemmérnökeinek jogu­tódját a „Győri STUDIUM”-ot, s annak első példányát tartja kezében. TANULMÁNY, KUTATÁS, TUDOMÁNYSZAK, TÖREK­VÉS! E fogalmakat rejti ma­gában lapunk megváltozott neve. S új feladatokat. Mert új intézeteink, egyre gyarapodó szakjaink, szak­irányaink, új tanulmányokat, új kutatási területeket, új tu­dományszakokat, új törekvé­seket fogalmaznak meg s közvetítenek hallgatóinknak. Keressük helyünket a vál­tozó világban, társada­lomban, építjük kapcsolata­inkat a régióban működő egyetemekkel, főiskolákkal, Győr városával s felsőokta­tási intézményeivel, az Uni­versitas gondolatának jegyé­ben. Meg kívánunk felelni az új hazai és európai kihívások­nak, felsőoktatási követelmé­nyeknek is. E nemes kény­szer jegyében alakítjuk együttműködési programjain­kat, oktatói és hallgatói tu­dományos együttműködé­sünket a hazai és az európai egyetemekkel, főiskolákkal. A „Győri STUDIUM” eze­ket a csak nagy vonalakban körvonalazott törekvéseket kívánja szolgálni mindeneke­lőtt tartalmilag megújulva, de új formai megjelenésével is. Havonta megjelenő lap lé­vén, arra törekszünk, hogy rövidebbre szabott interjú­inkban, cikkeinkben, tudósí­tásainkban bemutassuk eze­ket az új tendenciákat, tö­rekvéseket, hogy lapunk ha­sábjain is utat nyissunk és találjunk egymáshoz, mint oktatók, hallgatók, a főiskola polgárai, eredményeink, si­kereink, kudarcaink, gondja­ink és problémáink kritikus­­önkritikus megjelenítésével, hogy a lehetőségeinkhez mérten többet megtudjunk és bemutassunk a felsőokta­tás győri megyei, hazai és külföldi törekvéseiből. Tisztelt Olvasónk! Szeretettel és bizalommal ajánljuk figyelmébe a „Győri STUDIUM”-ot. Kérjük kísérje figyelemmel útunkat, törek­véseink megvalósítását, írá­saival segítse munkánkat, hogy változatlanul sajátjának tekinthesse lapunkat. - A Szerkesztőség - A Győri Egyetemi Énekkar Győrben szám szerint négy főiskola van. A vá­ros lakói a háromezer hallgató jelenlétét kevéssé érzékelik. Miért van ez így? Lehet-e változtatni az addig jórészt félinformációkra alapozott véleke­déseken? Nézzünk, tekintsünk előre: minden változtatás lényege a tett. A négy főiskola hallgatóiból még februárban egy Győri Egyetemi Énekkart szerve­zünk. A csoport megalakulása, tevékenysége je­lenti azt a későbbi hátteret, ami az intézmények közötti szorosabb kapcsolatok kialakítását - a művelődési, kulturális tevékenység, mint alapfor­ma - segíti. Kit várunk az énekkarba? Mindazokat, akik kedvet éreznek a közös énekléshez, heti egy-két próbán betanulják és gyakorolják a közösen vá­lasztandó művet, s a tanév végén egy győri Uni­versitas esten a győri közönség előtt azt előadják. Az énekkar nyitott, tevékenységéről folyamato­san tájékoztatjuk a négy intézmény hallgatóit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék