ALFÖLDI TANULMÁNYOK 1990-1991 / 14. KÖTET (Békéscsaba, 1992)

SÜMEGI PÁL - LÓKI JÓZSEF - HERTELENDI EDE - SZÖŐR GYULA: A tiszaalpári magaspart rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése

A TISZAALPÁRI MAGASPART RÉTEGSORÁNAK SZEDIMENTOLÓGIAI ÉS SZTRATIGRÁFIAI ELEMZÉSE Dr. Sümegi Pál"—Dr. Lóki József— Dr. Hertelendi Ede""—Dr. Szöőr Gyula"" 1. BEVEZETÉS A Duna-Tisza közének tudományos vizsgálata a múlt század második felében indult meg. Az elmúlt 120 évben igen részletes üledékföldtani, geomorfológiai, hidrogeológiai és őslénytani vizsgálatokat végeztek a felszínközeli rétegeken. A jelen cikkben a szerzők - elsősorban terjedelmi okok miatt - nem kívánják részle­tezni az eddigi földtudományi jellegű kutatások eredményeit. A dolgozatunkban tanulmányozott feltárás a Tisza folyó jobb partján, Tiszaal­pár községben, az egykori temető alatt helyezkedik el. A Tisza - feltehetően -holocén ága tárta fel ezt a pleisztocén rétegsort. Az egykori folyóág lefűződött, morotvává alakult, majd feltöltődött és jelenleg a magaspart előtt, mint elmocsa­rasodott holtág jelentkezik. Dolgozatunk egy tervezett, átfogó - az Alföld felső­pleisztocén fejlődéstörténetével foglalkozó - munka része. 2. A SZELVÉNY SZEDIMENTOLÓGIAI LEÍRÁSA Tiszaalpár északi részén (1. ábra) az ártér menti magaspartnál lévő feltárást mélyítettük, így 560 cm-es rétegsor állt rendelkezésünkre vizsgálatainkhoz (2. ábra). Az általunk feltárt rétegsor legalsó szintjét (520-560 cm) közepesen iszapos, gyengén agyagos, homokos, erősen karbonátos lösz alkotja. A 470-520 cm mélységben levő réteg gyengén iszapos, homokos lösz. 470-480 cm között a mész feldúsulása figyelhető meg. A löszfrakció aránya meghalad­ja a 40 %-ot (3. ábra). (Debrecen) Dr. Sümegi Pál tanársegéd, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék (Debrecen) Dr. Lóki József adjunktus, KLTE Természetföldrajzi Tanszék (Debrecen) Dr. Hertelendi Ede tudományos főmunkatárs, kandidátus, MTA Atommagkutató Intézet (Debrecen) ""Dr. Szöőr Gyula igazgató, KLTE Földtudományi Intézete 75

Next