A Ma, 1925 (1. évfolyam, 1-42. szám)

1925-11-10 / 1. szám

1. évfolyam. Tg.-Mures, 1925 november 10., kedd. ÁRA­I LET Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos. MORVAY ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal : Târgu-Mures — Marosvásárhel­y. (Piața Regele Ferdinand— Főtér 35 sz. alatt fár udvarban hátul). — Szerkesztőségi telefon 378. Nyomdai telefon 161. A lap megjelenik hétfő kivételével mindennap. Hirdetésárak az utolsó oldalon. ÁRA 1 LEU Előfizetési árak: Egy hétre 7 Lei. Félévre 180 Lei. Egy hóra 30 Lei. Egy évre 360 Lei. itt évre 90 Lei. Egy szám 1 Leu A vasárnapi 8 oldalas szám ára 2 Lei. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkereskedése is. Olvasóinkhoz. A mai napon egy új lapot adunk a marosvásárhelyi kö­zönség kezébe: A MA cím alatt Lapunk, mint neve is mutatja a mai nap történetének akar fürge krónikása lenni s röviden úgy a világ-, ország- és helyben történő eseményekről, mint min­den politika és gazdasági for­dulatról naponként korán reggel megjelenve, ha, igaz, élénk és érdekes tudósításokban értesíti olvasóit. A MA nem akar nagyképűs­­ködni, nem dogmatikus és nin­csenek előítéletei, őszintén és leplezetlenül fogja megmondani a véleményét mindennel mindenkivel szemben, de soha­sem bárdolatlan hangon, hanem mindig tényeket állapítva meg és tényekhez fűzve megjegy­zéseit, megállapításait, bírálatát és mondanivalóját. Amint kritikájában erre tö­rekszik, úgy a politikai esemé­nyek felsorolásában és tudo­másulvételében is az a célja, hogy tárgyilagosan, személyi és egyéni kultusztól függetlenül közölje olvasóival mindazt, ami történik. A mai átláthatatlanul zava­ros és torzsalkodó időben is, de ennek lecsillapulta után fő­leg, szabad és demokratikus országot igyekszik teremteni ebből az országból, ami ij ha­zánkká lett. Jogegyenlőséget akar és jog­­biztonságot, fejlődési és erősö­­dési lehetőséget az itteni ma­gyar kisebbségnek. Szigorú al­kotmányosságot és a törvények betartását. Állampolgári egyen­lőséget és megelégedett állam­polgárokat. — A kisebbségek egyéni érvényesülésének lehe­tőségét és a társadalom minden osztályának arányos együttmű­ködését, igazságot és békét, nyugalmat és rendet ! Szőrmeáruház és sz­icsműhely Ferenci is Quitman P. Reg Ford 76. (Bocsánczy palota). VARRÓGÉPEI a legkedvezőbb fiz­tén feltételek mellett hutterű műszerésznél Fiati Regele. Ferdinand Főtér 60 sz. Őszi és téli kalagbaiztonsá-gok állandóan érkeznek Stein Krzwi kalapüzletébe, Főtér 52. Kalap­­alakitatok model szerint a leg­tu­dnyosabban ■ Bármily zeneművet rak­táron tart és azonnal kiszolgál Rék­ész Béla könyvkereskedésének zenemű osztálya. Telefon 61. közérdeket szem előtt tartó, bá­tor szószólója lesz az itteni magyar kisebbségnek s olvasói­val rövidesen megszeretteti ma­gát. S ha az olvasók csak vala­mennyire is méltányolják a mi lelkes szeretettel végzett és min­den igényt kielégíteni igyekvő munkánkat, akkor a közönség meg fog győződni róla, hogy lapunk a becsületes újságírás hasznot nem kereső, mindig a Marosvásárhely, 1925. no­vember 10. A MA szerkesztősége. TÁVIRAT. LEGÚJABB TELEFON Titkos szerződés Itália és Oroszország között. Bécs november 9. A Newyorki Word szerint Olasz- és Oroszország között egy paktum létesült még az elmúlt évben, ©■melynek éle Románia, Ju­­­szlávia és Törökország ellen irányul. Családi dráma Galatzban, Galatzból táviratozzék. Borzalmas családi dráma történt tegnap Galatzon. Lesein­sky deviza­tisztviselő felesége a napokban jött haza Oroszországból, hogy talákozzék urával. Azonban a férj időközben másodszor is megnősült. Leseinskyné busszút forralt az aktuális feleség ellen, amit tettre is váltott. A tegnap riválisát leöntötte vitriollal, mely súlyos égési sebeket ejtett arcán. Beszállították a zsidó kórházba. Kitörőben a világ legnagyobb vasutas­sztrájkja. A vasúti munkások és alkalmazottak legutóbbi bérmoz­galma alkalmából az Egyesült­ Államok egész területére ki­terjedő vasutassztrájk kitörése fenyeget. A kormány­hatóságok mindent megtesznek, hogy a sztájk kitörésének elejét vegyék. Amundsen újból északsarki útra indul Amundsen újabb hírek szerint ismét útnak indul. Útjának célja a Baron fok. Az expedíciókban 16-an vesznek részt. A Vatikán és a kisebbségi probléma. Prágai hírek szerint a Vatikán tanulmányozza a kisebb­ségi helyzetet s érvényesít protectorátusát e kérdés meg­oldásában. 1. szám A prefektusi kinevezésről, Ionescu kinevezéséről senki sem tud. Maior prefektusi öröksége nehezen kerül végleges betöl­tésre. Rosca, az ideiglenes utód — amint tudjuk — nem vállalta az állás végleges betöltését. Constantinescu, a múltkori itt­léte alkalmával, bizonyára nem udvariasságból kínálta fel Ros­­cának az állást. És Constanti­­nescunak van akkora szerepe a liberális fronton, hogy egy prefektusi szék betöltésével megbirkózzék. A napokban aztán többféle be nem vált kombináció után egy új tervet vetett fel a jól be­avatott helyi sajtó, Ionescu 1. volt nagyszebeni prefektus a szerencsés jelölt, aki hivatva volna a vitás szerepet betölteni. Kérdést intéztünk a helybeli román vezető politikusokhoz és nagy meglepetéssel vettük tu­domásul, hogy Ionescu kineve­zéséről semmit sem tudnak. Dr. Rosca volna leginkább hivatva e kérdésben információt adni. Rosca azonban csak ma érke­zik haza Bukarestből. Különben a prefektus személyi adatai nem nagyon érdekelnek, de a fel­adatra, amit itt be kell töltenie, egész emberre van szükség. — Átvették az uj megyei járásokat. A Marostorda megyé­­hez csatolt új járásokat Rosca helyettes prefektus, szombaton a járások székhelyein szemé­lyesen megjelenve, azokat hiva­talosan átvette. A nyárádmenti községek innen elcsatolása na­gyon sérelmesen érinti az ott lakó székelységet. * Vásznak és harisnyák a legolcsóbban Jeremiásnál, Fő­tér 28—30. * Egyszerűbb hálószoba berendezések állandóan raktá­ron Tordai műasztalosnál Rózsa­köz 5. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék