A Ma, 1926. január-június (2. évfolyam, 1-143. szám)

1926-01-01 / 1. szám

II. évfolyam. Tg.-Mure?, 1926. Január 1. Péntek. 43. szám. ÁRA 1 LEU Előfizetési árak : Egy hétre 7 Lei. Félévre 180 Lei-Egy hóra 30 Lei. Egy évre 360 Lei-Vj évre 90 Lei. Egy szám 1 Leu Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkereskedése is. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : MORVAY ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Târgu-Mures — Marosvásárhely, Piața Regele Ferdinand— Főtér 35 sz. alatt (az udvarban hátul). — Szerkesztőségi telefon 378. Nyomdai telefon 161. A lap megjelenik hétfő kivételével mindennap. ‘Hirdetésárak az utolsó oldalon. ÁRA 1 LETT Boldog újévet ! Millió és millió szál mond­ja ezt el ma, őszintén is, érdekből is, de inkább ér­dekből, mint őszinte szív­ből. Mindegy ! Az emberek megszokták elmondani is, meghallgatni is. Ha el nem mondanád, tapintatlan és goromba embernek tarta­nának, ha kijelentenéd : menjenek a pokolba a sab­lonos jókívánságaikkal, ak­kor is komisz ember lennél. És mondják és hallgat­juk és mondjuk és hall­gatják. Ez az élet. Sablo­nokat, hazugságokat mon­dani folyton, minden érte­lem és érzés nélkül, csak azért, mert ez így szokás. S azt, aki az ilyen meg­gyökeresedett szokások el­len véteni mer, vadember­nek tartják. Hát legyen! Mondjuk, hogy: boldog újévet! De ez a kívánság őszinte szív­ből fakadjon. Boldog új­évet minden felé és min­denkinek e széles világon a sok gyötrelmes és bol­dogtalan évek után. Na­gyon ráférne az emberi­ségre egy igazi boldog újév, amelyben a világ nyomo­rúságának vége szakadna. De van-e erre kilátás ? A jelen pillanatban sem­mi ! Pedig anélkül, hogy va­lakinek a falat kiesne a szájából, anélkül, hogy va­laki tönkre menve és anél­kül, hogy egyetlen ember élete áldozatul követelődne ki mondhatnák a világ ve­zető emberei a követke­zőket : Elengedjük minden or­szág háborús adósságát, kimondjuk az általános le­szerelést, és ezzel az ösz­­szes adózások tizedré­­szére való leszállítását, el­töröljük az összes vámokat. A cél és értelem nélkül há­borút kezdő államokat kö­zös erővel tesszük lehetet­lenné. Faji elnyomást nem tűrünk. A nyelvek és val­lások joga szent és sért­hetetlen, valamint a sze­mélyes szabadság is. Meg­csináljuk az Európai Egye­­sült Államot egységes pénz­nemmel. Amit eddig fegy­verkezésre költöttünk, azt most kulturális és gazda­sági befektetésekre fogjuk fordítani. S nem akarunk többé boldogtalan és szen­vedő embert látni! És ha mindez megva­lósulna, nem lenne olyan feneketlenül mély a földi nyomorúság, a szenvedés, az életküzdelem, mint ma. Éppen azért kell oda hatni minden kultúrember­­nek, hogy a fenti célok megvalósuljanak — minél előbb. Mert míg ezek a népek üdvét szolgáló kí­vánságok valóra nem vál­nak, hiába kívánunk egy­másnak : Boldog újévet ! Váratlanul összehívták a koronatanácsot. Egyes bukaresti lapok a jelenségnek nagy diplomáciai fejleményeket tulajdonítanak s állí­tólag Oromulut jelölték ki Brat tanú utódjául. Egy 600 méter mély tárnába zuhant egy személyvonat Madridban. 250 em­ber szörnyet halt. Magyarországon is megszüntetik a katonai ellenőrzést. A „La Sera“ szerint Francia- és Olaszor­szág egy jegyzéket nyújtott, be, melynek értel­mében újévtől kezdve Magyarországon is meg­szüntetik a katonai ellenőrzést. Nagy lavina-szerencsétlenség az alpokban. Megnyílt BLATT kötött­, szövöttáruháza Főtér 53. szám. Detre és Veress volt bankhelyisége. Flor harisnya minden színben 48 L Muslin harisnya minden szin 69 L Muslin harisnya minden szin 78 L Cérna muslin minden szintien 85 L Cérna muslin minden színben 98 L Cérna muslin minden szinben 118 L Selyem muszlin minden szin 125 L Selyem fátyol minden szin 153 L Blatt harisnyái a legjobbak. Hogy kell kitölteni az vallási íveket? IV. Büntetések: Azon adózók, akik nem es­nek a fenti mentesség alá, vagy akiknek jövedelme változott és nem adnak adóvallomást, vagy azokat nem töltik ki szabály­szerűen a kellő adatokkal, hi­vatalból fognak megadóztatni és alkalmaztatni fog rájuk a tör­vény büntetése. Az adók megállapítása: Az adómegállapítás az adó­hivataloknál fog megállapíttatni ez ugyanott előre kifüggesztett határidőkben. Azok az adózók, akik adó­­vallomást adtak, meg fognak idéztetni. A­kiknek adója hiva­talból nyer megállapítást, nem idéztetnek meg. Bécs. Alsó ausztriaiban 3, Bajorországban 4 turistát temetett el a hó. Egy vonatot és a benne levő 132 utast is eltemette a hózuhatag. Adóvallomási ívek Calauza szakszerű­ kitöltését vállalja ügynökségi iroda. Főtér 29. Szalmási-ház. (Földszint, hátul az udvarban.) Nagy karácsonyi | \ 5 |\| SA illatszertárban vásár a J | »I II II 1 a Transylvania épületében i illatszer, kötszer, gummiáru, háztartási és fény­­­ képészeti cikkek szaküzlete. Megnyílt I #1 Wiji # # Ék Megnyílt |\ Főtér 33. alatt iptok kalapszalon. Állandó raktár bácsi ás párisi /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék