A Ma, 1926. július-december (2. évfolyam, 145-296. szám)

1926-07-02 / 145. szám

II. évfolyam. Tg.-Mure?, 1926. julius 2. Péntek (188.) 145. szám. Előfizetési árak: Egy hóra 40 Lei. | Félévre 240 Lei- 10 évre 120 Lei. | Egy évre 400 Lei Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkereskedése is. mmmmmem ÁRA 2 LEL Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos­­ MORVAY ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Târgu-Mures — Marosvásárhely, Piața Regele Ferdinand— Főtér 35 sz. alatt fár udvarban hátul). — Szerkesztőségi telefon 378. Nyomdai telefon 161. A lap megjelenik hétfő kivételével mindennap. Hirdetésárak az utolsó oldalon. ÁRA 2 LEI. Inog a föld. Világviharzás tombol ke­resztül a földön, inog a talaj az emberiség lába alatt s a levegő orkánjai seprik keresztül az ember­lakta területeket s folyók lépnek ki a medrükből, hogy a még megmaradt nyugalmas helyeket is el­vegyék az agyonhajszolt ember talpa alól. Inog a föld a lábunk alatt nemcsak fizikailag, de más tekintetben is. Bu­kások, csődök, gazdasági leromlások, vészfelhői szá­guldanak keresztül rajtunk s kiparírozhatlanul teszik tönkre a jövőbe vetett re­ményeinket. Mi lesz a vége ezeknek a tűrhetetlenségeknek ?! Ki tartja a markába az ösz­­szekuszált szálakat, ki tudja kibogozni a világválság szörnyű gordiusi csomóját ? Semmi jóindulatú meg­mozdulást, semmi várható könnyebbülést nem tudunk felfedezni a sötét boltozatú horizonton. Fejetlenül és tehetetlenül áll a világ az összetört ér­tékek között, amelyet botor egymásra rontása, vereke­dése közben zúzott össze. Nem tudja pótolni a meg­semmisült értékeket s a nyomor — mint rendesen — civódást és értetlenséget szül továbbra is a megbé­kélni nem tudó népek kö­zött. S a csatamezők még ál­lanak és a háború véres küzdelme után a gazda­sági küzdelem keserves­ségei égetik fel az itt-ott még fennmaradt értékeket. Románia gyógyíthatat­lannak látszó gazdasági vergődése nem egyedül­álló. Más nagyobb orszá­gok is benne fetrengenek ebben a szörnyű nyava­lyában és ép úgy nem bír­ják megtalálni a gyógyu­lás útját, mint mi. Az uzsora, a csalás olyan velejárói ennek a gazda­sági harcnak, mint a véres háborúk után a dögkese­lyűké. Az élet elveszett. Ezek már csak a holtak felett akarnak és tudnak lakmá­­rozni. A gazdasági krízisek, vagyoni összeomlások, a pangás, a kilátástalanság, kétségbeesésbe hajszolja az embereket. Inog a föld a talpunk alatt és sehol se látjuk azt a fix pontot, ahonnan le­lehetne emelni azt a ször­nyű terhet, ami a világ mellén fekszik és agyon­­nyomással fenyegeti. Mik történhetnek még a mai generációval, mikor már annyit megért ? Milyen szenvedések és kínok vetik előre árnyékukat, amelyet számukra a jövő méhe rejt ? Mikor fordul vissza az a gőzhengerelő, ami annyiszor keresztülment rajtunk az utolsó évtized­ben s nem hagyott épen egy részecskét sem ben­nünk s minden csontunkat összetiporta. Ilyen földhözlapítások u­­tán képtelenség talpra állni. Ilyen katasztrófákat­ átélt idegekkel képtelenség okos tervszerűséggel jövendő cé­lokat elképzelni.­­És vég­telenül lehangoló, hogy a zsenik is kivesztek az em­beriségből. Csupa közép­szerűség az egész világ. Kis, szűk látkörű politiku­sok szatócspolitikája irá­nyítja a nagy célokat. Nagy­­célok ? De van­nak-e egyáltalán célok ? ! Cél-e a reménytelen ban­­dukolás, a habozás, a kí­sérletezés, ami mindig visz­­szafelé sül el és csak rosz­­szabbítja a helyzetet ? ! Nem tudunk belenyugodni hogy a mai generáció ilyen feneketlen keservességek undok mocsarába fúljon Vilnai zsidó színház szom­bat este: „Nap és éj“. Jegyek Révész Bélánál. Vilnai zsidó színház vasár­nap este: „Szomorúságának énekese“. Jegyek Révész Bé­lánál. Vilnai zsidó színház vasár­nap délután: „Zöld mezők“. Jegyek Révész Bélánál. Vilnai zsidó szinház hétfőn este : „Dybuc“. Jegyek Révész Bélánál. Vilnai zsidó szinház kedden este : „A fődolog“. Jegyek Ré­vész Bélánál, bele. Nem tudunk bele­nyugodni, hogy a fejünk felett terjengő nyomorúság felhő a sírunkig meg ne hasadjon s ki ne süssön onnan a boldogság napja. Nem tudunk bele­nyu­godni, pedig a kilátások olyanok, hogy ez az ingó föld megnyílik alattunk és magába nyel, minden jobb jövőben vetett reményeink­kel együtt! A világ VáRRÁfifPFI Flaff 68 legjobb fAnnUVCm Naumann a legkedvezőbb részletfizetés mellett HUTTERA MŰSZERÉSZNÉL Plaza Regele Ferdinand Főtér 60 se Nagy harisnyavásár óriási választék, mélyen leszállított árak csipke, gyerek trikó és az összes kötött és rövidáru czikkekben a Párisién Müller Artur áruházában 10 fe Tűzifát vagyontételekben és métermázsánként olcsón szállít Göttfert János Str. Andrei Muresan (v. Andrássy-út a vasúti átjáró mellett) Telei. 304« A legjobb és legelegánsabb cipőt Csetri Mihály készíti. — Strada Stefan cel Mare (Bólyai-u., a színházzal szemben) Hipé­szion átdolyozés F Julius 1-től Cipészüzletemet Rá- AlhínQ for 1Q piám Sdlá helyeztem át, ahol kóczi-u. 4 szám alól HIUINIÚ iGI I0i wZulti tflfl továbbra is készítek lúdtalpra, és nyomorék lábakra orthopért cipőket és felsőrész készítést is elvállalok. A83VML ZWSGfflOffD cipész Izmáel Jenő férfi divatáruháza Főtér 44. sz. Férfi fehérneműkben dús választék olcsó naptárban. Szalmakalapok leszállított árban. A magyar­ csoport parlamenti politikája (Bukarest.) Az ellenzéki lapok támadásaival szemben, amelyekben azt hangoztatják, hogy a magyar parlamenti csoport eladta magát a kor­mánynak, illetékes helyen kijelentették, hogy a magyar képviselők támogatják ugyan a kor­mányt, de önállóságukat minden vonalon fenn­tartják. A kormánnyal létrejött fegyverbarátsá­­got csak akkor mondhatnák fel, ha a kormány részéről kétségtelen tanújelét látnák, hogy ígé­reteit nem tartja be. * Kis és nagy Underwood a világ legjobb írógépei. Ere­deti gyári árakon szállítja Ré­vész Béla könyvkereskedése. * Június 30-ig minden vevő a rendes árakból 10 százalék engedményben részesül a Diana illatszertárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék