A Ma, 1929. február-június (5. évfolyam, 19-63. szám)

1929-02-14 / 19. szám

V. évfolyam ■•■■■»••egiegeeeaaaaieagaMeaae.aMaaaaMaiaaMaeMaeiiiMegeaieeaeeeeaeeaaMBBaaiieaieiei.eMieigMaiaaiagiaggiggigBgt.i.egiB.tiiBttiiiBBBtiBBi ■■■■■aoaoBoaaBaaaaaaaaaaaaBaoaaaaooaaaaaaaaaaa»» O Fétévre lSO lej, Negyedévre 90 lej. ÖSfizetéseket F.I.IO. Twjru-MufMV^rlf.íél.^yef^n^d'’- Főtér I ^ 0* KsJ-zs MORVAY ZOLTAN II y gyj&a| .? Hölgyeim! óriási ár- pile és bársonykalap 175 lej­eses nőikalapokban -r--TM t­i ■ .■■■ ■■■■i Pi... (Főtér) 2 „VENUS“ KALAPHÁZ Piata Marafesti (Főtér) 2 A kölcsönkibocsátás nagy sikert ért el Párisban A Ma telefonjelentése Bukarest (Radar) Ma volt a kölcsön­kibocsátás Párisban. Már a kora reggeli órákban feltűnő volt az érdeklődés és tömeges előjegyzés indult meg a kölcsön címlet iránt a tőzsdén. A francia pénzügyi megbí­zott Rist, tegnap hosszasan tárgyalt Lugoseanuval, amiknek eredményét Lugoseanu táviratilag közölte Maniuval. Angol részről is szokatlan az érdeklődés a kölcsön iránt és a Rador távirati iroda legújabb jelentése szerint a new-yorki Blair csoport is tárgyalásokat kezdett a jegyzésekre vonatkozólag. IB BASIKTISZHN­SELOK BÁLJfI IMI _________„TRANSSYLVANIA“ FILMSZÍNHÁZ_________ Szerda — Csütörtök A Paramount filmgyár JA A Paramount filmgyár A MArSIvA d­od|a | A főszerepben Clara Bow, az amerikaiak kedvence és Charles Rogers, a Winga főszereplője. | VÁROSI MOZI 7 , 9 Mm Szerda — Csütörtök Beszélő­zenélőfilm Bródy Sándor SZIBBÜVI | Lyon Lea A főszerepben: Ivan Mosjoukine és Mary Pbibin Legszebben test ti tisztit KERESZTES utóda Sir. Calarastlor 1-47. MIMIM M i Kill úti és női cipészet! Az Első Román ,Columb­us, védlap az itt fonott­ cipők egyedül­ készi­lt a „Pictrofin" szabadalmazott chimial gummitalpalas egyedüli jogtulajdonosa Patent No. 12367 Hé- és sirclpék szakszerű­ javítása Géperőre berendezett üzeme biztosítja a gyors és pontos kiszolgálást Legszolidabb árak, teljes garancia T3.­Nores FŐ TÉR24 Böjt Itt nem arról a vallási böjt­ről van szó, amelyet a jámbor keresztyén meg s­okott tartani, hanem arról a böjtről, amelyben már négy éve koplal a romá­niai gazdasági élet. A mindenről lemondás böjtje volt ez a miénk. Senki sem vett semmit, sőt amilye volt, azt is eladta s ezt az aszkézist aztán meg is érezte ipar és kereske­delem. Mert a lemondás, a költeke­zéstől­ elszokás második termé­szetévé vált ugyan az embe­­reknek, de ez tönkretette mind­azokat az elemeket is, amelyek abból élnek, hogy az emberek költekezni szoktak. A vendéglők, a kávéházak, a cigányok, a virágéi is, kucsébe­­rekről nem beszélünk most, akik ebben a nagy böjtben egysze­rűen tönkrementek. De a közszükségleti és ru­házkodási cikkek termelői is mind csak vegetálnak. . Amerikában a legegyszerűbb ember is vesz havonként egy pár cipőt és évenként 5—6 öl­töny ruhát. Nálunk a békében szokásos 2—3 pár cipő és egy rend ruha is az ábrándok vilá­gába tartozik már régen. Itt az emberek négy évig járnak egy öltöny ruhában és két évig hasz­nálnak egy pár cipőt. De a böjtnek még nincs vége. A kölcsön révén állítólag felénk áramló pénz még soká ér hoz­zánk, még sok idő eltelik, míg a régi „vásárló kedve megint visszatér. Szeretnénk, hogy mire a val­lási böjtnek vége lesz, ez a gaz­dasági böjt is véget érjen és Targu-Mure, 1929. Február 14 Csütörtök 19. ,849.­ szám. A nagy hóviharban összeütközött két vonat Az egyik vonat kocsijai porrá égtek BELGRÁD. (MTI) A tegnapi hóvi­harok nagy vaúti szerencsétlenséget okoztak Belgrád mellett. Ugyanis a gyorsvonat, mely reggel 4 órakor indul el Belgrádból, fél ötkor a Belgrád melletti Vetavits állomáson beleszaladt az ál­omásra éppen ki­induló személy vonatba a nagy hófúvásban a mozdoy­­vezető nem látta, hogy a váltó tilosra vm állítva s igy történt a szerencsétlenség. A személyvonat, mely legnagyobb részt munkásokat szállított az össze­ütközés pillanatában kisiklott és minden kocsija kigyútt és porrá égett. Az irtózatos pánikban még eddig a halottak számát sem sikerült meg­tudni pontosan. Eddig hat hullát szedtek ki az üszkös romok alól. A sebesültek száma meghaladja a százat. Megenyhül az időjárás A MA telefonjelentése Budapest. A Meteorológia intézet jelentése deg­alább­ hagy­ta és enyhe idő várhat szériát a borzalmas hi- Ötven union szenet osztat Ki a magyar kormány a MA távirata. Budapest. A magyar kormány nagyszabású téli mentő akciót indí­tott a szörnyű hideg által sanyar­gatott szegény lakosság nyomorá­nak enyhítésére. Vass miniszter ki­jelentette, hogy minden irka-firka és formaság nélkül kaphat meleg ebédet minden jelentkező szegény a városi népkonyhákban. Azonkívül 50 vagon szenet osztat ki a kor­mány a jelentkezők között, úgy hogy minden szegény család leg­alább egy mázsa szenet kapjon. A város minden részén melegedő szo­bákat áhítottak fel, ahol naponta több mint 4000 adag ebédet oszta­nak ki. induljon meg minden vonalon í lási kedv. S főleg jöjjön ehhez a pendülő élet: a produktívi- a pénz, mert a mi böjtünknek táj és ennek éltetője a vásár-­­ csak ez a „hús“ vethet véget. Bécs és Prága kórházai tele vannak spanyol betegekkel Bécs. A S­unde értesülése szerint a spanyol járvány Bécsben elrettentő arányokat öltött. Valamennyi bécsi kórház zsúfolva van betegekkel. Na­ponta harminc - negyven beteget kell visszautasítani, minthogy a kórhá­zakban nincs hely. A spanyoljárvány Prágában is óriási arányokat öltött. A halálesetek száma Prágában napról napra na­­gyobb és a járvány most már az 1918. évi spanyoljárványra emlé­keztet. A temetők halottas kamrái annyira zsúfolva vannak, hogy egyes halotta­kat csak öt hatnapos késéssel tudnak eltemetni. Ma reggel a központi temetőben hetven koporsó várt el­­földelésre. A MA távirata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék