A Ma, 1930. január-június (6. évfolyam, 1-71. szám)

1930-01-01 / 1. szám

VI.­­Molyam. Előfizetési árak: Félévre 180 lej. Negyedévre 90 lej. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvke­­reskedése is. — Hirdetési árak a túlsó oldalon. Szerkesztőség és kiadóhivatal , Tarifu-Mures, Piata Regele Ferdinand — Főtér 36 szám alatt (az udvarban hátul). —* Telefon 6L A lap megjelenik kedden, csütörtökön ma vasárnap m k ksik A ■ A Dr. Bernády György: Az évforduló Molinóból Elvonult fejünk felett megint egy esztendő, s mi akarva, nem akarva kénytelenek vagyunk ismét számot­­vetni azzal, hogy milyen eredmé­nyekkel is járt a verejtékes munka, amelyet a lefolyt esztendő alatt olyan nehéz körülmények között, annyi önmegtagadással végeztünk, milyen befolyással volt a belső béke meg­erősítésére az a józan bölcsesség és áldozatokra is kész hűség, amelyet a lezárult év folyamán is tanúsítot­­tak és milyen fogadtatásra talált - mi módon viszonoztatott az a b csületes törekvés, amellyel mi az ram konszolidációja érdekében nél­­­lözhetetlenül szükséges megnyug­­ást, megértést és kölcsönös bizal­­mat az elmúlt esztendőben is szolg­álni kívántuk? Az évforduló alkalmábóli szám­sé­­rendén azt vagyunk kénytelen go­ »morúan megállapítani, hogy önmegtagadással végzett befolyt esztendőben bí­zta meg a joggal várt jódtunk, keservesen ínalhasadástól késő ,kes munka révén pi kenyeret sem­mi folyamán ez or­­a számára biztosi­ét és rongyosodon ehány kiválasztott idenki. Szegényed­­b­dtunk olyan mérv­ei fénytelenül felvetődik di a kérdés, mi is lesz az­­országnak a sorsa, amelynek van mértékben szegényedik, gyosodik, mint amilyenben az országnak lakossága álla­­pságban és magyar anyanyelvű polgársága különösképen szegénye­dett és rongyosodott az elmúlt esz­tendőben ? Számvetésünk kapcsán fájdalmas érzéssel kell megállapítanunk folyta­tólagosan azt is, hogy a belső béke megerősítése érdekében a lezáruló év folyamán is tanúsított józan böl­csességgel és áldozatokra is kész hűségünk sem hozta meg az alapos reménységgel várt gyümölcsöket. Faji és felekezeti gyűlölködés uralja ismét a lelkeket, s ennek következ­tében a belső béke rövid időn belüli megerősödései iránti reménységeink ma illuzóriusabbak, mint valaha. E számvetés rendén végül már arról is beszélnünk kellene, hogy hát milyen fogadtatásra talált és módon viszonoztatott épen az arra legilletékesebbek részéről az a be­csületes törekvés, amellyel mi, a ro­mániai magyarság egyeteme, az or­szág konszolidációja érdekében nél­külözhetetlenül szüséges általános megnyugvást és kölcsönös megértést az elmúlt évben is szolgálni kíván­tuk. Arról azonban, hogy milyen fogadtatásra talált és mi módon vi­szonoztatott a mi becsületes törek­vésünk, a lefolyt esztendőben, tör­téntek után és különösen azt köve­­tőleg, hogy a gyulafehérvári ponto­­zatokat épen azok igyekeztek meg­tagadni, akik azokat alig 10 évvel ezelőtt maguk alkották meg és azt követőleg, hogy a Costacescu köz­­oktatásügyi miniszter úr ajkairól az országgyűlés kamarájában nemrégi­ben elhangzott azon nyilatkozat ré­vén, hogy a mi kisebbségi iskoláink­ csak bolsevisták és irredenták ter­melésére alkalmasak, sikerült a je­len kormányzat lelkébe bepillanta­nunk, ha csak nem akarjuk még job­ban kiélesíteni a jelen helyzetet, oko­sabb ez idő szerint még hallgatnunk. Pedig az idő halad és kitudja, nyí­­lik-e még és kínálkozik-e majd me­­­­gint egy a jelenlegihez hasonlóan kedvező alkalom a kölcsönös becsü­lés és őszinte bizalom elpusztítha­tatlan alapjára helyezett általános megnyugvás és utógondolat nélküli megértés megteremtésére? Nem csak az országban lakó nem­zeti kisebbségek érdekében és külö­­nösképen nemcsak a romániai ma­­­­gyarság érdekében óhajtom, várom és sürgetem én a kölcsönös becsü­lés és ragaszkodó bizalom szikla­szilárd alapjaira helyezett általános­­ megnyugvás és utógondolat nélküli­­ megértés mielőbbi, a lehető legsür­gősebb megteremtését, hanem óhaj­tom, várom és sürgetem azt az or­szág többségét képező román nép­nek érdekében is, de várom és sür­getem azt a tőlem kitelhető eréllyel annak az államnak az érdekében is, amelynek deres fejjel polgárává let­tem, s amelynek polgára vagyok ez­időszerint is. Arról, hogy mi hasznát látnék mi, a romániai magyarság avagy a többi népkisebbségek az ország népeit uraló általános megnyugvásnak és a konszolidáció alapfeltételét képező, utógondolat nélküli megértésnek, felesleges bővebben szólanunk, hisz mindenki érzi, tudja és belátja azt, hogy mit jelent kivétel nélkül min­den emberre nézve annak tudata, hogy őt is embernek, még­pedig egyenlő és azonos elbánást joggal igénylő és természetszerűleg meg is illető embernek tekintik, s hogy mit­­ jelent minden emberre nézve annak megnyugtató tudata, hogy őt semmi­­­féle hátrány sem fogja érhetni an­nak következtében, hogy ő nem a többségi nemzet fia, hogy más nyel­ven imádja a maga Istenét, s a sa­ját fajának kultúráját ápolja, de mind­ezek dacára és mellett becsületes készséggel, áldozatra is hajlandó hű­séggel teljesíti mindazokat a köte­lességeket és kötelezettségeket, ame­lyek a többségi nemzet fiait is egy­aránt terhelik ez országban. Annak magyarázgatására sem vesz­tegetek most sok szót, hogy mit jelent többségi nemzet minden egyes gyermekére nézve az, hogy nem kell neki a saját polgártársaival, közvet­len szomszédaival szemben alapta­lan gyanú és oktalan gyülölség által vezettetve állandó defenzívában vagy offenzívában vallania, hanem módja és alkalma nyílik a belső béke ál­dásainak élvezete közben arra, hogy megnyugvással szoríthassa meg a nemzeti kisebbségekhez tartozó pol­gártársai kezét, s azokkal kölcsönös Targu-Mures, 1930. Január 1. Szerda, 1. (971.) szám. Tardi­eu francia miniszterelnök tegnap összehívta a Hágába menő bizottságot — A MA távirata — PARIS. (Havas) Tardieu francia­­ Franciaországot fogja képviselni. A­­ Bank igazgatója, és a pénzügymi­­miniszterelnök összehívta tegnap bizottságban Briand, Lucheur mi­nisztérium kiküldöttje. A bizottsági Azt a bizottságot, amely Hágában­­ benne van, azon kívül a Francia­­ csütörtökön indul Párisból Hágába. Mária királyné lesz a régens Miklós herceg helyett . Ha ez megtörténik, a kormány le fog mondani — Valami meglepetés készül a fővárosban újévre — — A MA távirata — BUKAREST. A karácsonyi szüne­tek alatt a feszült politikai helyzet majdnem kirobbant. Ugyanis a Cu­rentul című lap arról írt, hogy Mik­lós herceg és a kormány között nézeteltérés támadt . Miklós herceg határozottan kijelentette állítólag, hogy lemond a régensségről. A hírek szerint arról van szó, hogy Miklós herceg helyébe, ha lemond, a királyi ház képviseleté­ben Mária királyné kerül. Ha pedig ez megtörténik a kormánynak le kell hamarosan vonn­i a konzekven­ciát , távozni. Ez esetben, a poli­tikusok jóslata szerint Stirbey közti vetítésével Avarescu jönne. A jelen apillanatban határozottat senki sem tud, de az ellenzék sze­rint nagy meglepetéseket és ese­ményeket várhatunk az újév elején. Titulescut fogadta tegnap a francia külügyminiszter — A MNA távirata — PARIS. (Havas) Briand francia külügyminiszter tegnap kihallgatá­son fogadta Titulescu román nagy­követet, s ugyanekkor jelentek meg kihallgatáson Briandnál az olasz és spanyol nagykövetek is, azonkívül a belga miniszterelnök. Briand Titu­lescuval a keleti jóvátétel kérdéséről tárgyalt, a többi meghívottakkal pedig a londoni értekezletről. Briand ma az angol nagykövetet fogadja. Nem lesznek többé semleges államok — A MA távirata — WASHINGTON. Az Egyesült Ál­lamok politikusai az angol ,Fehér könyvvel foglalkoztak A könyvben­­ azt találják feltűnőnek, hogy Anglia szerint többé nem lesznek semleges államok. A Népszövetségben tömö­rülő államok, akik a szerződéseket aláírták, azt kötelesek betartani. A kívülálló államokat pedig a Nép­­szövetség viselkedésükhöz mérten kezeli. Szép, olcsó, mutatós újévi ajándéktárgyak csak a Parf. „Ideal“-ban dr. Erdélyinél Targu-Mar.i - Főtér 5. — Telefon 132. VÁROSI MOZI -Kedd — Szerda­­ — Csütörtök — Pünkösdi királynő Látványos, pazar ren- I­dezésű film énekbetét-­­ tel. A főszerepekben : Harry Liedtke, Hans I Junkermann, Hermann I Picha, Marianne Win­kelstein. A dalbetéte­ket énekli —Süveges Aranka, Szabó Gyula. Gépirónők kedvence a könnyű billesítésű legelterjedtebb ROYAL Írógépek és mindig és minden­hol hordozható Royal portable Írógépek képviselete 'f|iniign­s I Halász Boriska Bolyai­ u. 2. sz. Raktáron bármely rendszerű új és használt Írógépek I Speciális javítási műhely I Előnyös fizetési feltételek I Perzsa­szőnyegek vécsi gyapjúból négy­­zetraéteren szint már 2000 lei­től kezdődőleg, leg­szebb kivitelben készülnek a ban­k. Regele Ferdinand I (Főtér) 7. szám alatt | filmszínház Kedd — Szerda A VIPERA Bródy Sándor híres regénye Irénen, a fő­szerepban a „néme Gréta Garbó" névet ismert gyönyörű film színésznő,Fritz Koríné

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék