A Ma, 1930. július-december (6. évfolyam, 72-150. szám)

1930-07-01 / 72. szám

VI. évfolyam. Târgu-Mureş, 1930. Julius 1 Kedd 72. (104?) szám. f előfizetési árak: Félévre 180 lej. Negyedévre 90 lej. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkeres­kedése is. — Hirdetések árai a negyedik oldalon. Felelős szerkesztő : MORVAY ZOLTÁN LEI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Targu-Mureş, (Marosvásárhely) — Főtér 35 szám alatt (az udvarban hátul) : Telefon 61. A lap megjelenik kedden,csütörtökön és vasárnap LEI Holtszezon A régi világba is rettegve nézett kereskedő és iparos a holtszezon elé, mikor a tehe­tős emberek hús­fürdőkbe me­nekülnek s itthon csak azok szoktak maradni, akiknek sze­génységük miatti igénytelen­ségük nem hoz semmi hasznot a kereskedő és iparos világ­nak. A nyári holtszezon a jó béke­időkben is nagy megpróbálta­tást mért a produktív társa­dalomra, mennyivel nagyobb ez a csapás ma, amikor év­­számra tart mindenfelé a holt­szezon. A földmives átkozódva nézi a jó termést, amelyért máskor imádkozott. Mit ér ma a ter­més, ha nem lehet eladni és a ma is raktáron levő régi termés árát rontja csak le ? A koldussá vált gazdatársa­­dalom nincstelensége ráfekszik mindenre. Ha a gazdának pénze nincs, nincsen senkinek sem. Nem tud adót fizetni, nem vásárol, nem ruházkodik, s ezt megérzi az állam, megérzi a kereskedő, az iparos, az egész társadalom. A parlament is vakációra megy. Semmittevés után édes a pihenés. Mert az a munka, amit a mi parlamentünk vég­zett az ország szomorú álla­potának a rendbehozatalára, a semminél is kevesebb. Ilyen meddő, tehetetlen, len­dületlen parlament nincs má­sik a világon. Ahol tör­vényt gyártanak csak, a szó folyik, de eredmény sehol és semmi. És még fel akarják emelni a (Folytatása a 2-ik oldalon) így kezdődnek a véres háborúk — A MNA távirata — Róma (Stefani). Az olasz lapok óriási felháborodással tárgyalják a Chesti olasz hadnagy meggyilkolá­sát, akit egy albán katona lőtt le tegnap Szkutariban. Tiranából jelen­tik, hogy Chesti hadnagy, műszaki tiszt, a szkutarii királyi nyaralóból ment haza szombat délután, ahol most katonai iskola van és nagy át­alakulások folynak, amelyet az olasz műszaki hadnagy vezetett, amikor egy albán katonaruhába öltözött egyén lelőtte. A hadnagy azonnal meghalt, a merénylő pedig Jugo­szláviába menekült át. Az olasz lapok erélyes megtorlást követelnek, mégpedig Jugoszláviától, mert azt állítják, hogy a merénylő Jugoszláviából jött át és vett magára albán katonai ruhát. Ez azért is va­lószínű, mert Chesti hadnagy nem régen van Szkutariban és a legény­séggel mint műszaki tiszt nem is érintkezett, hogy ezek közül valaki bosszút álljon rajta, a gyilkosság jugoszláv felbujtásra történhetett. Tito albán külügyminiszter részvétét fe­jezte ki az olasz hatóságnak. Chesti holttestét hadihajón szállították Olasz­országba. Nem lehetetlen, hogy a hadnagy halála megindítja a véres lavinát Jugoszlávia és Olaszország között. Nagy arató sztrájkot akartak a kommunisták szervezni Magyar­­országon 29 kommunista agitátort elfogtak — A MA távirata. — Szolnok. Heteken át tartó erélyes nyomozás után a szolnoki rendőr­ség nagyarányú kommunista össze­esküvést leplezett le szombaton. Szarvason, Orosházán és Békés­csabán 18 kommunista agitátort fog­tak el tegnap, akik az alföldi arató sztrájkot akarták megszervezni Péter­ Pál napjára. Már hetek óta nyomoznak a csend­őrök egy névtelen feljelentésre, de eredményt nem tudtak elérni, míg végre megtalálták a mozgalom fő­fészkét Mezőtúron, s a főagitátort Oroszky János személyében. Oroszky iparossegéd, mikor a ta­nyára bejövő csendőröket meglátta, borotvával elvágta a nyakát. Álla­pota életveszélyes. Házkutatást tar­tottak lakásán, ahol igen sok izgató nyomtatványt és sok följegyzést ta­láltak az aratósztrájkra vonatkozólag. A jegyzetek alapján elfogták Tisza Antalt, Fodor Józsefet, Rigó Józsefet, Tó­h Ferencet és másokat összesen 9 egyént s azonnal kihallgatták őket. Az elfogottak ismert kommunista agitátorok, akik bevallották, hogy az aratósztrájkot moszkvai utasításra Majda Árpád és Polányi István bécsből jött kommunisták irányítot­ták, akiket a csendőrök egy tanya szérűjén elbújva találtak meg, ahol razziát tartott a csendőrség. Az összes elfogottak száma 29, s egyesek a Vági-féle kommunista összeesküvésben is részt vettek. A csendőrség tovább nyomoz. Kedvezően javul a gazdasági helyzet Szaporodik a pénz a bankokban és a kamatok le­szállítása remélhető Bucureşti. A nagyszerű termés­eredmények lehetővé teszik, hogy Románia mintegy 320.000 vagon búzát exportálhat s ennek ára több mint 20 milliárd lejt tesz ki. A Mor­gan féle telefon- koncesszió és a — A MA távirata — Schwarzféle útépítés is jelentékeny tőkét hoz az országba, úgy hogy a gazdasági helyzet megjavulása ha­marosan érezhető lesz. A magán­tőke áramlik a bankok felé s remél­hető a kamatleszállítás is. Eddig ugyan csak a betétkamatot szállí­tották le a bankok, de a külföldi bankok kamatmérséklése Romániá­­ban is a kamatok leszállítására kény­szeríti a pénzintézeteket. OLCSÓ ÁRAK MELLETT SZEREZHETI BE SZÜKSÉGLETÉT Szövet Selyem Vászon Zephier Grenadin Férfi gyapjú szövet IMadráz Grádli Mosó Delin Szönnyeg Linoleum Canavászon Ágy Garnitura Ivette selyem Férfi mosó szövet és jó mosó karton Minden héten más reklám cikk tekinthető meg a kirakatban Ffitér 34. GROSS EDE cégnél Takarékossági könyvecskére is ! VÁROSI MOZI kedd, szerd­a, csütörtök Odesszai kém nagyszabású oroszfilm gépek lemezek, fimek és ösz­­szes cikkek gyári lerakata FEKETE drogériában Sötétkamara használat ingyen. Hitelképes egyének­nek fényképezőgé­pek részletre is. Legszebben fest, tisztit Gánga Ágoston Str. Călăraşilor 1. Filmszínház hétfőn: A pénz Zola Emil világhírű regényének filmválto­zata, a főszerepben: Brigitte Helm, Alfred Abel, Mary Olary és Pierre Alcover kedd és szerdán: Fehér pók a főszerepben: Maria Paudler

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék