A Ma, 1931. július-december (7. évfolyam, 73-148. szám)

1931-07-01 / 73. szám

VII. évfolyam. Târgu-Mureş, 1931. július 1 szerda 73 (1164) szám. Előfizetési árak: Félévre 180 lel. Negyedévre 90 lel. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkeres­kedése is. — Hirdetések árai a negyedik oldalon. Felelfia szerkesztő : MORVÁT ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Targu-Mureş, (Marosvásárhely) — Piaţa Re­gele Ferdinand (Főtér 35) szám — Telefon 61. A lap megjelenik szerdán, pénteken, vasárnap LEI A sovinizmus vak marad Az érettségi törvényt módo­sító törvényjavaslat tárgyalá­sánál R. Seizanu cikket írt az Universul 168-ik számában, amelyben élesen támadja Ior­­ga miniszterelnököt azokért a javaslatokért, amelyekkel a ki­sebbségek iskoláztatásának megkönnyítését célozza. Pont­­ról­pontra veszi a sárga ígé­reteit, azokat kritizálva élesen támadja. Először azt a terve­zetét ítéli el, amelyben az is­koláztatás szabadságát ígéri. Második ígéretében bővebb mozgási szabadságot ígér a nyilvánossági jog terén a ki­sebbségi iskoláknak. Katedrát ígér a magyar nyelveknek a bukaresti egyetemen. Bővebb államsegélyt igér az iskolák­­nak és egyházaknak. Azonkí­vül ígéri a régi magyar impé­­rim alatt működő tmke isko­lák jogainak elismerését. Ezen ígéreteket (amelyek ígéretek is maradtak, ahogy a tapasztalataink meggyőztek már bennünket) támadja élesen a fentnevezett cikkíró, olyan dol­goknak állítja be ezeket, ame­lyekről hallani sem lehet akkor, amikor a csatolt területek ré­szein összesen kétszáz román iskolát kell leépíteni azért, hogy az állam túlságosan sú­lyos deficitjét redukálja. Ami az érettségi javaslatot illeti, az ellenzéknek álláspontja, melyet a bizottsági tárgyaláson hangoztattak, határozattá emel­kedett s e megrefo­mált érett­­ségi javaslat súlyosabb lett, mint volt az Anghelescué, mert az megengedte, hogy a termé­szetrajzból és számtanból, me­­lyeket a tanulók anyanyelvükön tanultak, azon a nyelven is vizsgázhassanak. (Folyt, a 2-ik oldalon) A magyar választásokon az egy­­séges párt győzelme óriási —A MA távirata — BUDAPEST. A választások min­denütt a legnagyobb rendben foly­tak le. A hatóságnak sehol sem kel­lett beavatkozni és a választások ideálisan tiszták voltak. Az egysé­ges párt eddig 137, kéz­­gazda 20, Agrár 5, és a pártonkívüliek 19 mandátumot nyertek. Olaszország Brüninget és Cur­­tiust Rómába hívta tanácskozni . A MA ROMA. Qandi olasz külügymi­niszter Mussolinival egyetértve, a német nagykövetnek kijelentették, hogy Bünning kancellárt és Curtius külügyminisztert szívesen látnák ven­dégül Rómában, hogy a felmerült távirata — kérdésekben személyesen tárgyalja­­nak. Németország melegen üdvözölte a közvetlen érintkezés útját és a láto­gatást megígérte. De tudatva, hogy június elején Mac­Donald jön Berlin­be és az amerikai megbízott. Július végén pedig Párisba kell Brünig­­nek Curtiussal menni, a Római meg­hívásnak csak augusztus elején te­hetnek eleget. A német államférfia­­kat Rómában az olasz kormány látja vendégül. Spanyolországban nem kiáltot­ták ki a szovjet köztársaságot A választásokon véres zavargások voltak, de a köz­­társasági párt győzött. A monarchisták kevés mandá­tumot szereztek. A kommunisták úgyszólva semmit — A MA távirata — MADRID. A tegnapi spanyol vá­lasztásokról szóló jelentések szerint, nem igaz, hogy a szovjet köztársa­­ságot kikiáltották volna. Ennek ép­­pen az ellenkezője igaz. A kommu­nisták alig pár mandátumhoz jutot­tak. A monarchisták mandátuma is csekély, de óriási győzelmet aratott a köztársasági koalíció. A véres za­vargásokkal járó választásnak több mint 15 halottja van. Amerika és Franciaország még mindig nem egyeztek meg a mo­ratórium kérdésében — A MA távirata — PARIS. Vasárnap és tegnap foly­tatta Laval miniszterelnök tárgyalá­sait Mello amerikai miniszterrel, aki Washingtonba több telefon jelentést küldött. Franciaország azt akarja, hogy az elmaradt adósságot Németország 5 év alatt fizesse vissza. Hoover pe­dig határozottan azt kívánja, hogy az elmaradt összeget úgy kezeljék mint egy amortizációs kölcsönt és a né­metek 25 vagy 37 év alatt fizessék meg. PARIS. A moratórium kérdésében Páris és Amerika még mindig nem jutott hétfőn estig megegyezésre. Amerika elhatározta, hogy terveze­tét mindenesetre keresztül viszi. Mel­lo újabb jelentést küldött Washing­tonba. / Ha Szedl fürdőre utazik, ne felejtse el vízumait és vasútjegyeit RÉVÉSZ BÉLA menetjegyirodájában idejekorán beszerezni. Díjtalan felvilágosítások, költségvetések bármily utazási ügyben. (Telefon: Gl.) VÁROSI M­­OZI kedden is Harry Piei első han­gosfilmje : Ő, vagy én kalandordráma, a fő­szerepben : Harry Piei, Valery Boothby, Oliva Fred, Hans Junker­mann és Julius Win­terstein szerdától: Sírni és dalolni könnyekig megható dráma, a főszerepben: Al Jolson és Davey Lee (a kis Sonny Boy) a »Singing Fool* fő­­szereplői Vevő­házra, birtokra, szőllőre, malomra Eladó üzlethelyiség vendég­lőre bútorra Bérlő lakásra, zongorára stb. Forduljon bizalommal Oreskovits Jenő volt rendőrkapitányhoz ki­nek évtizedes ügynök,­ségi irodája Piata R. Ferdinand (Főtér) 61. alatt mindenkinek ren­delkezésére áll. Értesítés Tisztelettel értesí­tem a m. t. közön­séget, hogy szabó műhelyemet áthelyeztek Főtér­i szám alá, ahol tovább is készí­tek legelegánsabb férfi ruhákat Teljes tisztelettel: ZSAKÓJ­ úri szabó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék