A Ma, 1932. január-június (8. évfolyam, 1-65. szám)

1932-01-01 / 1. szám

­Ill. évfolyam. Târgu-Mureş—Marosvásárhely, 1932. Január 1. Péntek . rosvásárhely) Piaţa Regele Fét­­szám — Telefon­szám 61. — A szerdán, pénteken és vasárnap. MORVAY ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal Előfizetési árak: Félévre 180 Lei. Negyedévre 90 Lei. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkereske­dése is. — Hirdetések árai a negyedik oldalon van. A Római Katholikus Státus ügyében Pop Valért küldik Rómába tárgyalni MA távirata­­ ügyében felmerült ellentétek elsimi­ Bukarest. Az erdélyi rom. kath. ■ tására a kormány Pop Valér erdélyi tátus és a román kormány ismert­­ minisztert küldi ki Rómába, hogy a szentszékkel a tárgyalásokat meg­kezdje. Pop Valér január 20-án megy Rómába. Megerősítik a román-orosz megnemtámadási szerződések tárgyalásáról szóló híreket . MA távirata Bukarest. A román külügymi­­nisztérium kommünikét adott ki, amelyben bejelenti, hogy a román­orosz megnemtámadási szerződés­ről tárgyalások indultak meg. Szó­val az arról szállingó eddigi hírek így hivatalosan megerősítettnek. A külügyminiszter azt is kijelenti, hogy Lengyelország is hasonló szerződést köt Oroszországgal s a tárgyalások rövidesen befejeződnek. A leszerelési konferencia húsvétig fog tartani A MA távirata Páris. A leszerelési konferencia, amely február 2 án kezdődik Genf­ben, már megválasztotta 10 alelnö­­két. A konferenciának 5 bizottsága lesz: hadügyi, légügyi, hajózási, politikai és külügyi. Hendersont, aki elnöke lesz a leszerelési konfe­renciának, tegnap röntgen vizsgálat alá vették orvosai, hogy megálla­pítsák, miszerint az elnöki tiszttel járó izgalmakat elbírja e Hender­son beteg szervezete. A genfi le­szerelési konferenciát, az előjelek szerint, húsvétig befejezik. Trónkövetelő főhercegek álmodozásai Francia-magyar-osztrák-spanyol SZÖVfi­séft A Bourbon,Orleans és Habs-3 bura trónpresendensek megállapodást kötöttek ezelőtt 3 évvel Temesvár. Kitűnő laptársunk a te­mesvári „Magyar Újság“ S.Kovácsné Szentmiklósi Mária munkatársa tol­lából igen érdekes cikket közöl egy tervbe vett francia—magyar—oszt­rák—spanyol szövetkezésről. Szentmiklósi Mária ugyanis 1929-1929-ben konferencia volt Manior d‘ Anjouban, amelyen jelen volt Habsburg Ottó és az akkor még trónon levő XIII. Alfonz legidősebb fia, Alfonz. A konferencián a fran­­cia —magyar —osztrák és spanyol szövetséget kötötték meg. A tervek szerint 1932-ben, tehát három év múlva XIII. Alfonz spanyol király fia javára lemond a trónról s ezzel ben Izabella királyi hercegnő ven­dége volt, aki azóta férjhez ment Henrik Bourbon Orleansi herceghez, a francia trónkövetelőhöz. A „leendő francia királyné“ mondta el Szent­miklósi Máriának az alábbi ter­veket : egyidejűleg visszaadja az Arany­gyapjas rend nagymesteri tisztsé­gét Habsburg Ottónak, aki akkor már feleségül vette az olasz király legfiatalabb leányát és olasz meg belga segítséggel, a kisantant rész­leges beleegyezésével elfoglalja Ma­gyarország trónját és magyar had­sereggel bevonul Ausztriába. XIII. Alfonz fia, akit ugyanezek­ben a napokban fognak királlyá koronázni, mozgósítási parancsot ad és a spanyol csapatokat a fran­cia határra összpontosítja. Olaszor­szág Franciaország déli határainál, Belgium az északkeleti határon összpontosít csapatokat. Az így körülvett Franciaország­hoz Olaszország jegyzéket intéz, amelyben kívánatosnak tartja Euró­pa általános érdekeire való tekin­tettel a monarchia visszaállítását. Amennyiben Franciaország nem nyugodna ebbe simán bele, belga, olasz és spanyol asszisztenciával trónra helyezik Henriket, aki mint V. Henrik fog uralkodni, így XIV. Alfonz mint spanyol király, II. Ottó (Folytatás a 2. oldalon) V. Henrik - II. Olló - XIV. Alfonz Újév Ráfogjuk, hogy új év. Pedig bizonyára éppen olyan lesz, olyan keserves, olyan nyomo­rúságos, reménytelen, mint az elmúlt tizenhét régi év volt, azok a fertelmesek, komiszak, tűrhetetlenek, amelyeket szeret­nénk, ha kiestek volna életünk­ből. De nem estek ki, hanem itt voltak, sőt itt maradnak és mér­gezik átkos atmoszférájukkal az eljövendő éveinket is . . . Eltöprengünk a Szilveszter sírvavigadásában és nézzük a jókedvűnek látszó embereket. Úgy tűnnek fel előttünk, mint az elitélt, aki táncol, mikor halni viszik . . . Ez az eljövendő újév, olyan döntő fontosságú lesz az embe­riség esetében, amilyen talán még az 1914-es év sem volt, ami a világ összeomlását hozta magával. A r­­ost jövő év azért fontosabb, mert az összeomlott világot kell felépíteni, ha lehet, ami sokkal nehezebb munka, mint az összeomlasztás volt. Bizony, bizony nagyon kel­lene, hogy az a kevés ész, a­mellyel a világot kormányozzák, most bölcsességé váljon. Bizony nagyon kellene, hogy a világ­égést kiprovokáló érdektársasá­goknak feltámadjon a lelkiisme­rete és átkos tettüket helyre­hozzák. Bizony nagyon kellene, hogy a népek vessék le a gyer­mekcipőt és a gyámkodó dip­lomatáknak oda kiáltsák, hogy elég volt az eddigi őrült poli­tikából ! Rend kell, béke kell, munka kell, kenyér kell, élet kell, minden áron. Minden áron, a hatalmasok kis csoportjának, a nehézipari érdekek, a hadiszer­gyárosok tönkremenése árán is béke, béke, béke kell ! Tényleges és nem (Folytatás a 2-ik oldalon) December Olcsó utazás BUDAPESTRE Felvilágosítás Révész Béla menetjegyirodájában Marosvásárhely (Főtér 35) Telefon 61. szám DJ 1. (1240) szám Városi Mozi Péntektől kezdve Főszerepben Charles Farrel házra, birtokra, szöl­­lőre, malomra üzlethelyiség, ven­déglőre, bútorra lakásra, zongorára, stb. Forduljon biza­lommal volt rendőrkapitány­hoz, kinek évtizedes ügynökségi irodája Piata Regele Ferdi­nand (Főtér) 61. alatt mindenkinek kész­séggel áll rendelke­zésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék