A Ma, 1933. január-március (9. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam. m Târgu-Mureş—Marosvásárhely, 1933. Január 1. Vasárnap 1. (1356) szám Szerkesztőség és­­.kiadóhivatal» s­ír «*n»sefi.á!a­s Félévre 126 Lei. Negyedévre 66 Lei. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Révész Béla könyvkereske­dése is. — Hirdetések árai a negyedik oldalon van. Târgu-Mureş (S­arosvásárhely) Piaţa Regele Fer­­dinan (Főtér) 35. szám — Telefon­szám 61. — A lap megjelenik: csütörtökön és vasárnap. Mégis ázsiai népszövetség ala­kul a Szovjet védnöksége alatt ! A­MA távirata New-York. Az amerikai lapok újra tárgyalják az ázsiai népszövet­ség alakulását a szovjet védnöksé­ge alatt. Tekintve, hogy egy ilyen alakulat Amerikának és az európai országoknak is sok érdekét tenné kockára, a politikusok azt hiszik, hogy a Szovjet, Kína és Japán egyesülése ellen csak úgy lehet erélyesen fellépni, ha Amerika meg­­értő politikát folytat Európával s közösen védik meg ázsiai érdekeiket. A szakszervezetek kimondották, hogy a Schleicher kormányt támogatják „A Ma“ távirat­i­val támogatni fogja a Schleicher Berlin. Nagy feltűnést keltő cikk kormányt a munkaszerzési tervek jelent meg tegnap a Vorwärtz című , megvalósításában. A szakszerveze­t lapban. A szakszervezetek elnökség­­ vezetőséget ez elhatározásában a fe tuda­ta, hogy elvei fenntartásá-­­ a cél vezette, hogy a munkaterem­tés ma az első kö­elessége minden német politikusnak és ebben, han­goztatja elvei fenntartását — a szakszervezetek is köte­­sek támo­gatni a kormányt. Jó év lesz az Újév? Az újévben rendesen el szok­tunk morfondírozni az elmúlt éven s az elsuhant éveken és mindazon a kevés jón és sok rosszon, amelyen az elmúlt évek­ben keresztül mentünk és min­dig kíváncsian nézünk az újév elé, az örök emberi bizakodás­sal, hogy hátha ez hozza el számunkra azt a remélt jót, bol­dogulást és sikert, amelyet évek­ig­­ hiába vártunk. A mai szörnyű nyomorúság­ban még inkább kiváncsiak va­gyunk, hogy vájjon lemegy-e a nyakunkról ez a tűrhetetlen gazdasági depresszió, fellendül-e val­mennyire az élet, legalább annyira, hogy a holnapi darab kenyérért nem kell aggódni a­­ földkerekségén százmillió em­bernek, hogy a mai feneketlen nyomoruságú 1932 ik évet is visszasírjuk s azt mondjuk : bár olyanok lennének a viszo­nyok, amnt a zo­ldog 1932-ben volt ! A kilátások, az egész földön tapasztalható fejetlenség és há­borút sejtető zűrzavar, egy csepp rózsás reményt sem nyújt a jövőt illetőleg. A békebeli emberhez ma a helyzetet nézve, mindenki csak emberroncs. De azért a mai ember nem akar a bőrében fér­ni, nem akar engedni a vélt jussából s ha a nyaka utána szakad, ha belepusztul is az igaza emlegetésébe, de nem hall­gat a józan eszére s dacára a 1914—18-as szörnyű példának, s képes uj háborút kezdeni. Illetve, dehogy képt­s. A sze­gény fáradt, koldus népnek eszébe sincs háborúzni. A föld­(Folytatás a második oldalon) Ezer bombát és tömérdek ekrazitot és­ fegyvert találtak sok alkalmával " #­­ — A MA távirata — A A4 A 11 Madrid. Barcelonában a nap nap után megismétlődő bombamerény­letek miatt a csendőrség és rend­őrség együtesen végzett házkutatá­sokat. A kutatásnak megdöbbentő eredménye le­t. Nagyon sok ház pincéjében végezték a kutatásokat s mint­ey ezer bombát és tömér­dek ekrazitot és fegyvert találtak a hatóság emberei.­­Igen sok letartóztatás történt, amelynek során kiderült, hogy a S­HBO--2121 merényleteket egy jól megszervezett anarkhista társaság követte el és az elrejtett robbanó­szerekkel akarta folytatni sorozatos merényleteit. A letartóztatottek között több magasabb állást betöltő egyén van. Megtárgyalja az osztrák kölcsönt a francia parlament A MA távirata, Páris. A francia parlamenti ülés tegnap is folyta­ta az osztrák köl­csön tárgyalását, így tehát téves az a hír, hogy a kölcsön már teljesen­­ rendben van és azt folyósítani fog-1­9* flSKBga­ják. A kölcsön folyósítása ellen három miniszter is ellene beszélt s igy a vita aligha fog ma befejeződni. Az Iflyesilt! Államosi költésvetés 23 százalékát Mi­kusokra fordítja New-York. — A Ma távirata — Az Egyesült Államok költségvetésének számadatai szerint ennek 23 százalékát fordítják hadikiadásokra. Olaszország csak 22 százalékát költi el költségve­tésének háborús befektetésekre. Ha szereti gyermekét újévre csakis képes könyvet, Forduljon bizalommal Révész Béla R­­ könyvkereskedéséhez. — Kívánatra válasz­tékot házhoz küldünk. Telefon 61. mesés könyvet, vásároljon ! A jókönyv ifjúsági iratot taniti szórakoztat, nemesíti a lelket! 7. A pincérmunkások bálja a Zsidó I kulturházban • Nagy újévi­­ December hó végén 6 darab elsőrendű ló és szép leve­lező lap. Fénykép felvétel után 1 fény­kép nagyítást adok Ingyen 1 és 100 leivel olcsóbb a rendelése, min előbb vagy utóbb. Vizitké­peknél 50 lei árked­vezmény 6 dfb. ren­delésnél. Filmfelvétel 6 drá­­nai félár ! Használja ki a ked­vező alkalmat, ami még nem volt soha! Tisztelettel meghí­vom régi és újabb ren­delőimet! Fotó Kántor | Legszebben fest és tisztit Gángo Ágoston I |Str. Călăraşilor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék