A munkaadó, 1909 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

Ill. évfolyam. Budapest, 1909 január 3. 1. szám. A MUNKAADÓ Előfizetési árak : Szövetségi tagoknak egész évre : 4 korona. Nem tagoknak egész évre : 8 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Vill., Német-utcza TELEFON 96 -50. POLITIKAI HETILAP. a „magyar építőiparosok orsz. szövetsége“ hivatalos KÖZLÖNYE ÉS A HAZAI MUNKAADÓ-SZERVEZETEK LAPJA. Főszerkesztő : FARKAS ELEK.^ Megjelenik minden vasárnap. Hirdetések díjszabás szerint. Hirdetési díjak Budapesten fizetendők. A lap közleményeinek utánnyomása a forrás megnevezése nélkül tilos. Boldog újévet — ligárius szellem! Ujesztendő első napján, az üdvözlések­­ hivatásos idejében, egy kedves fogalmat, egy eszményt köszöntünk. Az iparosság­­ között immár gyökeret vert szervezkedési szellemnek hódolunk itt ma, változatlan ragaszkodással, meleg szeretettel és tün­tető lelkesedéssel. Mert a szervezkedési eszme megérdemli az ünneplést. Csak egy pillantást kell vetni a két év előtti állapotokra, mi­dőn hazánk iparossága egy vegyes ideg­zetű és különböző érzelmű, nagy madár­sereghez hasonlított, a­melyet akármelyik siheder gonoszan odadobott kavicsa ezer­felé rebben­tett, — és indokolt lesz azon­nal minden elismerés, minden hódolat. Sok keserves csalódásra és még több kínos megpróbáltatásra volt szükség, hogy a bemutatott kép megváltozzék. De — meg­változott ! A kavics ma már pajzsra talál és szövetségünk szervezett erején pozdor­­jává zúzódik minden lelketlen, gonosz próbálgatás. Helyes volt-e ezt az eredményt a szer­vezkedés erejével életre kelteni, s köte­lességünk-e a szövetkezés fokozatos ki­építésén rendületlenül tovább dolgozni, — e helyen mi nem kérdezzük. Az építőipa­rosok zöme, azzal a tén­nyel, hogy töme­gesen zászlónk alá sietett, már előre meg­adta a szükségesség kérdésére a leghiva­­tottabb választ. De nem mindenki van ezen a vélemé­nyen. Akadt például — kivételképen egy előkelő napilap, a­melyik a múlt hét végén vezérczikket ír az iparosok ligárius szelleméről és súlyos szemrehányást tesz az illetékes minisztereknek, mert jóvá­hagyták a magyarországi munkaadó-szer­vezetek központjának alapszabályait. Czikké­­ben éles szavakkal kárhoztatja az iparo­­­sok osztály szervezkedését, e szövetkezés­től a nemzet egységét féltve. Valószínű­nek tartja, hogy az iparosok nem fognak a védelmi berendezkedés elvénél meg­maradni, hanem erejüket országos zárla­tok rendezésére fogják felhasználni. Végül hangsúlyozza, hogy szívesebben lett volna hajlandó, rekompenzáció fejében, a szak­­szervezetek feloszlatásába beleegyezni, semhogy ezen iparosliga megalakulásához hozzájáruljon. A­ki ismeri a szövetségek beléletét, a­ki tisztában van a munkaadó­ szerveze­tek czéljaival és működésével, az elhül ezekre a tanácsokra és feltevésekre. Hogyan ? Hát lehetséges az, hogy egy napi­lap, a­melyik különösen is egyik ékessége a magyar hírlapirodalomnak, a­melynek tehát az újságírást kötelező közgazda­­sági műveltség révén értenie kellene az iparosügyek szoc­iális részéhez is, ilyen avatatlanságot tanúsíthat szervezkedéseink kérdéseiben ? Hát komolyan lehet ma Magyarországon az iparos szervezkedés megtagadását tanácsolni? Hát komolyan lehet ma a nemzet összességének érdekeit tőlünk félteni ? Vagy komolyan lehet attól rettegni, hogy a munkaadó­ szervezetek minden alapos ok nélkül, pusztán hatal­muk tultengésében egyszer csak egy «álta­lános bojkott»-ot rendeznek és «milliók éhínségét és minden ipari tevékenység rögtönös, szinte hirdéses megállását» fog­ják előidézni? Sajnáljuk, hogy az itten kifogásolt czikk egyáltalán megjelenhetett. Nem a tartalom támadó színezete bánt bennünket, de el­szomorodunk azon a tényen, hogy egy hírlapunk, a­melytől megkívánhatjuk, hogy megbízható fokmérője legyen a magyar tájékozottságnak, ilyen balvélemén­nyel lehet czéljaink, szándékaink és kötelesség­­tudásunk felől. A­ bántó feltevések ellen nem szüksé­ges védekeznünk. Az az egyén, a­ki nem rémképek, hanem tapasztalat alapján mond a szervezkedésünkről véleményt, jól tudja, hogy szövetségünk kétéves fennállása alatt már bebizonyította, hogy minden lé­pését a bölcs önmérséklés és a becsületes humanizmus vezérli. Tapasztalatok igazol­ják, hogy szervezkedésünkkel még akkor sem éltünk vissza, a­mikor szinte korlát­lan urai voltunk a munkásviszonyoknak. Muszkavezető mágnásokról tényleg van példa a múltban, külföldön árulkodó pro­letárokról van bőven példa a jelenben, de a haza érdekeit figyelmen kívü­l hagyó iparososztályról nem mutat példát senki, sem az ezeréves történetünkben, sem a mi munkálkodásunk napjaiban. És nagyon furcsa helyzetbe kerülne az újságírás, ha profán iparosoknak kellene védelmükbe venni az egyesülési szabad­ság szent jogát, a «szabad sajtó» állibera­­lizmusával szemben. A «szabad sajtó»-nak van a legkevesebb joga ahhoz, hogy az egye­sülési szabadság elve ellen agitáljon ... És hiszi-e valóban a czikkíró, hogy volna valami gyakorlati haszna is a szak­­szervezetek feloszlatásának ? Mi nem hiszünk ebben. És ezen állítá­sunk bizonyítására egy, az újságíráshoz közel álló foglalkozás köréből vesszük a következő szemléltető példát. Az újságárusítóknak, az úgy­nevezett rikkancsoknak, nem engedte meg a mi­niszter, hogy szakegyesületet alakíthassa­nak. És mi történt erre ? Megalakították­­ a szabad szervezetet. És időről-időre meg­jelenik a szoc­iáldemokraták lapjában a nyílt, nyomtatott felhívás, a­mely csatla­kozásra szólítja a szaktársakat. Büszkén hangsúlyozza e felhívás, hogy van jól berendezett egyesületi helyiségük, van könyvtáruk és sok egyéb mindenük, a­mi­nek­­ nem volna szabad lenni, ha a kormányzó hatalom végre tudná hajtani velük szemben az egyesülést megtagadó határozatát. A passzív kezelés égisze alatt a szo­­c­ialista szervezkedés oda fejlődött, hogy ma már nem egy miniszter rosszindula­tától vagy jóakaratától függ, hogy legyen-e szakegyesü­let, vagy sem. És ha akadna miniszter, a­ki hajlandó lenne pusztán politikai okokból a ligárius szervezkedé­sünket meggátolni és ellenérték fejében a szakegyesületeket feloszlatni, akkor az eredmény legfölebb az lehetne, hogy ezen

Next