A munkaadó, 1909 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

2. oldal, a téren is a nyakunkba szakadna az elvi paritás. Nekünk tényleg nem lenne szövetsé­günk, a szoc­ialistáknak szintén nem lenne — névleg — szakegyesületük, de az előnyö­sen ismert szabad szervezetek, azok fesz­telenül és változatlanul virulnának tovább ! És rövidesen visszajönne az az idő, a­mikor a magyar ipar elindult a lejtőn lefelé és a magyar iparos nem volt egyéb, mint a szakszervezetek szórakozásának gyámoltalan pofozóbábja. Ebből az időből pedig nem kérünk többé , ma is csak elkeseredéssel és pirulással tudunk az ilyen állapotokra visszagondolni. Az az orvosság, a­mit a czikk írója ajánl, nem az egészséget adná vissza, hanem a mai gyógyuló fejlődést is új­ból ágyba döntené. Az angol munkaadók több­ évtizedes példája és a miénknél sokkal fejlettebb szervezete bebizonyította, hogy ipari béke, tehát a nemzet boldogulása, csak teljesen szervezett­­ munkaadószövetségek fennállása mellett lehetséges. Mi magyar munkaadók ugyanezt az ipari békét, ugyanezt a fejlődést keressük. És fanatikusan hisszük, hogy éppen a ki­fogásolt szervezkedési szellem jegyében — a­melyet itten kalaplevéve és rajongó ragaszkodással újból üdvözlünk — meg is fogjuk találni a biztos boldogulást a reánk következő uj esztendőben. P. B. A MUNKAADÓ 1909. január 3. Negyvennyolczas szocziáldem­okráczia. Az «újjászervezett» szocziáldemokrata­­párt, a­melynek tagjai jórészt földműve­sek, törpebirtokosok és földmunkások, s a­melynek látható vezére eddig kizárólago­san Mezőfi Vilmos országgyűlési képviselő volt, nevet cserélt. Az újjászervezett szót fölcserélte a negyvennyolczassal és igy kiván­t ujjászervezkedni. Ez a cselekedet első pillantásra tetszetős és követni valónak látszik. Hiszen mind­nyájunk ellenszenvét növeli a «vörösekkel» szemben az a tudat, hogy nemcsak «hazát­lan bitangok», a­kiknek szinte büszkén vall­ják magukat, hanem egész nyíltan haza­­ellenesek is. És ha az újjászervezett szocia­listáknak névváltoztatása egyúttal azt jelen­tené, hogy több ezer nemzetközieskedő, hazaellenes polgára ennek a hazának tért vissza a hazaszeretet nemes érzéséhez : mi volnánk az elsők, a­kik igaz örömmel, nagy lelkesedéssel ü­dvözölnék ezt a csele­kedetet, mint a könnyebb megérthetés egyik látható jelét. Fájdalom, mi a névváltoztatást csak névváltoztatásnak látjuk és nem pálfordu­­lásnnak. Az a megrögzött Saulusz sehogysem lesz igazhitű Paulus­szá. És hogy ebben a véleményünkben aligha tévedünk, igazolják a névváltoztatás előzményei. Tudjuk jól, hogy az alföldi jó magyar népet pár eszten­deje megkapta az a forradalmi szellem, a­melynek megindítója nem az ész, még kevésbé a szív, hanem kizárólag a gyomor, s a­melyet a hirtelen termett vezérek nagy büszkeséggel neveznek a «kor szellemé­nek». A dolgos kezek nem fogták meg a kasza nyelét, a népek csoportja nem a magyar nép dalait énekelte, hanem a marszellért bömbölte hamisan, a mint arra hamis vezérei tanították, vagy pedig hall­gatott és támadott, mint Hódmezővásár­­helyen annak idején. Az elégedetlen tömegnek vezérei támad­tak. Várk­onyi a többszörös háziúr, Achim András a módos birtokos és utóbb Mezőfi Vilmos az óráslegény. A mint látszik, már a hivatásuk révén sem arra termettek, hogy szoczialista földművesek vezérei legyenek. És a mint vezérei lettek a tömegnek egyszerre, úgy született nekik költőjük is, Csizmadia Sándor, a­ki magyar föld­műves-létét megtagadva ültette át és ter­jesztette a magyar­­ Alföldön a nemzet­közi munkásindulót. És mert szüksége volt a népnek hősre is, eszményre is, kerestek és találtak számára törtető, lelkiösmeretlen vezetői azt is. Egy földművest, egy magyar ember : Dózsa Györgyöt. És attól fogva, hogy megtalálták, költőik hozzá zengték ódáikat, vezérczikkeik őt magasztalták és Péter-Pál napját Dózsa­­ György napjává akarták tenni az «Óh nép» hivatásos meg­tévesztői. A játék egy darabig jól ment és Achim és Mezőfi már-már nemzetközi nagyságokká nőtték ki magukat. De hirtelen követke­zett be a csalódásuk is. A természeténél fogva higgadtságra hajló, a hazai röghöz vonzódó földműves­­ség csakhamar rájött, hogy őt esztelen kalandokba viszik, elbolondítják «nemzet­közi» vezérei. Rájött, hogy a­míg ő az aratósztrájk nyomorúságát sínyli, félre­vezetői­dús jövedelemre, meg nem érde­melt súlyra tesznek szert. Rájött, hogy Tallózás. Nagyon sűrűn halljuk azt a megjegyzést, hogy a régi kedélyesség ijesztő mérvben csök­ken s hova­tovább oly időket élünk, melyek­ben ezt a fogalmat csak annak a betűiből fog­­juk ismerni. Ezt a lehangoló jóslatot rendszerint a technika haladásával indokolják meg. Az emberek a távolba néznek, beszélnek, írnak, távíró, telefon, fonográf és az automaták sok­féle egyéb fajtája uralja a világot; az ember La­ Mettrie híres mondása szerint valóban géppé válik, az egész világ a kerekek, csava­rok, huzalok egy rettenetes tömkelegévé bo­nyolódik össze, melyből természetesen elszö­kik minden szikrányi kedélyesség. A jövendőnek ez a félig tréfás, félig komoly képe nyilvánvalóan azon a tényen alapszik, hogy a mai világ apáink korához képest meg­lehetősen rideggé és kedélytelenné vált. Az az ok azonban, a­mit erre rendszerint felhozni szoktak, még­se egészen kielégítő. Villám­vonatok, automobilok, kormányozható léghajók nem lehetnek — hisz ez a feltevés egyszerűen gyermekes lenne — okai annak az ideges nyugtalanságnak és prózai ridegségnek, mely az emberiséget mostanában uralja. Mindezek az alkotások, találmányok és vívmányok azért jönnek létre, hogy növeljék az emberek jóllé­tét és az a gyorsaság, mel­lyel azok megho­nosodtak, eléggé bizonyítja, hogy valósággal szolgálatot tesznek az emberiség szükségletei­nek. Nem, ez ideges nyugtalanságnak, korunk ezen fő nyavalyájának mélyebben rejlik az oka. Egy kielégítő és megnyugtató világnéz­et hiányában, egy olyan világnéz­et hiányában rejlik az, mely lehetővé tenné, hogy a kor ezer meg ezer problémájával nyugodtan néz­hessünk szembe. Még egy tisztultabb világnéz­­et se segíthet ugyan mindezeknek a problé­máknak a megoldásához, de annak, a­ki e fölött rendelkezik, mégis olyan révet biztosít, melybe bizalommal vonulhat vissza mihelyt a szenve­délyek és érdekellentétek viharai koczkáztat­­ják a nyugodt vitorlázást. A kritikának, a rettenetes, egyben pusztító kritikának a kora van mögöttünk. Sok mindent leromboltunk, a­mi omladozó, korhadt, pusztulásnak induló volt s ez alatt természetesen sok olyan is romba dőlt, a­mi nagy és megbecsülendő volt. Minde­­nekfölött pedig csakis romboltunk a­nélkül, hogy új hajlékok, új ideálok felépítésére gon­doltunk volna. A tagadásban voltunk nagyok, az alkotáshoz még nem szedtük össze az erőnket. ■ A tudományban az alapelvek fölött folyik a küzdelem. Itt a monizmus, amott a dualizmus: szembekerül egymással a kettő. Szó se lehet általánosan elismert bölcseletről. Ez, a­mely­­­­nek hivatása volna, hogy delejt­je és világító tornya legyen az emberiségnek, elvész a his­tóriai vakondmunkában. A teológiáról ne is be­széljünk ; tudjuk, hogy ennek a terén mennyire egymásra torlódnak az ellentétes felfogások. A művészet még mindig régi és új irányokra van szakadva; az egységes életnézletnek ez se nyújt nyugodt támpontot s annak a fenséges feladatának, hogy vezetője legyen az ember­nek az eszmény felé, csak nagyon kis mérték­ben tesz eleget. És a politikában, a szoc­iál­­politikában van-e csak parányi tünete annak, hogy kormány, nép és tudomány egy közös, kielégítő világnéz­et talaján találkozzék? Ellenkezőleg. Talán soha se volt olyan idő, melyben a politika alapvető kérdései felől annyira homályban és annyira széthúzóak lettek volna az emberek, mint napjainkban. A politika legfontosabb problémája az állam­nak és az egyénnek elhatárolását illeti. Hol szűnnek meg az állam jogai, hol kezdődik az egyénnek a joga? Ezt a kérdést a századok folyamán sokszorosan tárgyalták és arra vég­telenül gyakran eltérően válaszoltak. De azért egy és ugyanazon időben nagyban és egész­ben mégis egyformák voltak a felfogások, legújabban azonban ennek a népek jóllétére oly végtelenül fontos pontnak a tekintetében sivár, véghetetlen zűrzavar uralkodik. E mel­lett az egész tizenkilenczedik század azzal gyötörte magát, hogy feltárja az állam és a BERÉNYI GYULA ÉS TÁRSA BUDAPEST, VII. KER., RÓZSA-UTCZA 27. Készít mindenféle aszfaltozási, tetőpép és fac­ement­­fedési munkákat,valamint szállít ehhez való anyagokat. ELECTRIC­ TAS ^1е*1*го*ес1,п>ка1 vállalat, mérnöki iroda Budapest, VI., Rózsa­ u. 25. Mechanikai műhely, erős és gyengeáramú ___^_^____^__^^_berendezések. Carbone-ívlámpák. Osram fémszálas izzólámpák, 70 °­ C árammegtakarítás, minden helyzetben ég. Tel. 22-76. 84

Next