A munkaadó, 1912 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1912-01-01 / 1. szám

<f‘ i« ' Y f [UNK]fi VI. évfolyam. Elréfizítési árak: a M.ÉO.Sz. tagjainak egész évre : 4 korona. Nem magoknak egész évre : 8 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : TELEFON 106 Vill., üllői­ ut 16/a. 45. Budapest, 1912 január 1. POLITIKAI HETILAP. A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZ. SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A MAGYARORSZÁGI MUNKAADÓ-SZERVEZETEK KÖZPONTJÁNAK HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő : FARKAS ELEK. ti szám. Megjelenik .. mind © ij- vasárnap.­Hirdetések díjszabás szerint. Hirdetési­­ d­íjál £,JBudap­esten fizey [UNK]Âft. , “■ [. - ' - 4‘ ■ V ' A lap közleményeinek utánnyomása a­ forrás megnevezése nélkül tilos Munkában töltött negyedfélszáz nap fáradalmaitól megpihenve, pillanatra meg­állunk az év határmesgyéjén. Visszatekin­tünk a legközelebbi múlt időkre, hogy megvonjuk azok mérlegét: mennyi volt bennük a jó és mennyi rossz apasztotta le az erkölcsi és anyagi nyereségnek a számláját; mit és mennyit vihetünk át mint tőkét a jövő év bizonytalan napjaira tartalék gyanánt? Nem kellemes a feladat, de mert minden jó gazda, kereskedő ugyan­azt cselekszi, mi sem térhetünk ki előle.­­Kezdjük hát az egyik oldalon , azon, a­melyre nagyon rövidesen írhatjuk fel a tételeinket. Hisz a jóból különben is mindig kevés van, az idén pedig csak­ugyan nem sok jutott abból az ipari munkaadók osztályrészéül. Pedig az év sokat ígért különösen annak a nagy ipari érdekeltségnek, mely a magyar iparosság gerinczéül tekinthető : az építőiparosoknál. Talán még soha olyan nagy nem volt az építési konjunktúra, mint 1911-ben. Egy­szerre igen nagy követelményeket támasz­tottak az építőipar termelőképességével szemben. Volt munkamegbízás olyan bőven, hogy annak a teljesítése szinte esztendő végén­ lázas, ideges tevékenységet támasztott az egész vonalon. Nemcsak a főváros, de a vidék is mintha egyszerre akarta volna hosszú évek mulasztásait pótolni; mesésen emelkedtek a paloták és lakó­házak mindenfelé. És mert az építőipar a kézműipar sokféle ágazatának foglal­koztatását vonja maga után, bőségesen akadt munkája a kézműiparosságnak is. Szóval rózsásan indultunk , mert a mező­­gazdasági kilátások is a legjobbak voltak, tavasszal azt lehetett hinni, hogy az év beváltja azokat a jó kívánságokat, melyek­kel születésekor minden oldalról üdvö­zölték. Kell-e mondanunk, milyen nagy szük­ség volt erre ? Hiszen a mi iparunk oly sokat szenvedett egy évtizeden át, annyira magára maradt nagy és nehéz küzdelmei­ben, hogy szinte elvesztette régi szívós­ságát, iparosságunk pedig a maga kitartó energiáját. Az anyagi helyzet fokozatos rosszabbodásának mindig és mindenütt nyomában jár a bajokkal küzdő egyének és társadalmi osztályok elcsüggedése is. így van ez a mi szűkebb tevékenységi tereinken szintén; nem csoda hát, hogy az anyagi helyzet biztató jobbulásától nem ok nélkül vártuk az iparosság s első­sorban az építőiparosok morális helyzeté­nek javulását, azt a nagyobb fellendülést, mely annak az érdemes és tiszteletre­méltó osztály társadalmi helyzetének erős megalapozásához vezetni alkalmas. Nos, de eddig volt csupán és nem to­vább. Az események a mérlegkészítőnek a papír másik oldalát tolták irónia alá: a rosszabikat, a­melyen a tehertételek állanak. És ezeknek sorát év végéig úgy­szólva napról-napra jegyezhettük szinte szünetelés nélkül. Először letörülte a sors­táblánkról azokat a vágyakat és reménye­ket, melyeket a törvényalkotások tekin­tetében fűztünk az évhez. Váratlanul el­vesztettük azt a kereskedelmi minisztert, a­kitől, mint már előbb kipróbált vezér­­politikustól nem ok nélkül vártuk, hogy dűlőre viszi a régi sérelmek orvoslását, megcsinálja az ipartörvényt, szabályozza a munkásviszonyokat, korrigálja a munkás­­biztosítási ügy fonákságait. Tudjuk, hogy ennek a három kérdésnek törvényhozási rendezése nemcsak fontos, de égetően szükséges és bármilyen szorgalommal, ki­fffl 1 Гjfli |ц Iirii jr^iHi >Ги<Г> !| ~TH 1NAY ÉS RÓNA , SZÁLLÍTÓESZKÖZ- és szivattyúgyár. Központ : BUDAPEST, V., Kálmán-utcza 15. Állandó nagy raktár. Azonnali kiszolgálás. Habarcsmerítők, keverők, lapátok, csákányok, nyelek, öntözők, betonszerszámok, áthányó-Nonplus Ies Securentes felvonók Beogides [UNK] О­О О О rosták stb. stb. О □ □ □ О Északi fény viharkályhák Ideal szárítókályha Új építkezési lyukasztók Gömbvasvágók GÉP­Telefon: 63-28 15-B8 Különleges gyártmányok az építőipar számára: Mindennemű fa- és vastalicskák, fa- és vas­habarcsládák, szállítóeszközök, faáruk, szabadalmazott Diaphragma építkezési szivattyúk, gummitömlők, emelők, csigák, daruk, habarcs- és téglafelvonók, mérőeszközök, lejtmérőléczek, ku­ttző­­rudak, építőlámpák, gazolin-, acetylon- és petroleumfáklyák, téglagyári szerel­vények, vasútépítési és felépítményi szerszámok. 381

Next