A munkaadó, 1912 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1912-09-29 / 40. szám

1912. szeptember 29. A MUNKAADÓ 25. oldal. hatok azon iparokhoz, melyek a gyáripar versenye folytán állandó hanyatlásban van­nak s így érdekei a többi kézműipari szak­máktól merőben elütök, miután ezen iparos gyakorlásához nagyobb tömegek testi épségének és egészségügyi vi­szonyainak fontos érdekei fűződnek ; miután mindezek folytán az építőmester­­ségek a mai ipartestületek keretein­­ belül sem a maguk munkásügyi érdekeit, sem a maguk szakérdekeit, sem az építőiparra vo­natkozó iparhatósági teendők alapos ellátását meg nem találhatják ; mindezek alapján mondja ki a vándor­gyűlés, hogy kívánatosnak tartaná, ha az építőmesterségek gyakorlásáról szóló törvény­­javaslat oly értelemben egészíttetnék ki, hogy az építőmesterségek fogalma alá tar­tozó iparágak nemcsak Budapesten, de min­den vidéki 30.000 lakosnál többet számláló városban külön szakipartestületeket létesít­hetnek maguknak, még­pedig oly módon, hogy a vidéki városokban az összes építő­ipari szakmák egyesülten állíthatnának fel egy építőipari ipartestületet, melynek a szoro­sabb értelemben vett építőiparosokon kívül az összes rokon iparágak is tagjai lehetné­nek, mint pl. az épületasztalosok, bádogo­sok, lakatosok, vízvezetéki és villanyszere­lők, betonosok, útépítők és kövezők, szobrá­szok, portálasztalosok, festők, mázosok, stb. Mondja ki a vándorgyűlés, hogy ily értelem­ben a magyar királyi kereskedelemügyi mi­nisztériumhoz a törvényjavaslat kiegészítése czéljából feliratot intéz s a­mennyiben a szóban forgó javaslatba ezen intézkedés be­illeszthető nem volna , kéri, hogy az önálló vidéki építőipari szakipartestületek kérdése az 1884 : XVII. t.-cz. ide vonatkozó részének revíziója alkalmából a fentieknek megfelelő­ig rendeztessék. Sziklai Zsigmond(Budapest): Tisztelt­ Uraim, engedjék meg, hogy a szőnyegen forgó kér­désben nem a magam, hanem kiküldőm, az Ipartestületek Országos Szövetsége nevében felszólaljak (Halljuk !). A tisztelt előadó úr szerény személyemre is hivatkozott és azt állította, hogy én annak idején az Ipartestületek Országos Szövetsége nevében tettem megjegyzéseket a szakipar­testületek ügyében, jóllehet én akkor tisztán egyéni nézetet fejtettem ki, a­melyet senki nem approbált. Én, igaz, valóban azt mond­tam,­­ és ma is ezen az állásponton vagyok, hogy ott, a­hol lehetősége van szakipartes­tület alakításának, nem helyes az általános ipartestület. Mindazonáltal legyen szabad most a tisz­telt vándorgyűlést, arra kérnem, hogy ne méltóztassék elfogadni Kaszab Géza úr ha­tározati javaslatát, hanem méltóztassék az ügyet tanulmányozás czéljából az elnökség­nek kiadni. Előttem ugyanis az lebeg, hogyha pl. építőipari szakipartestületet létesítünk, ez tulajdonképen szintén csak vegyes ipartestü­let lesz, a­melyben az építőipari ágak lesz­nek együtt. Engedjék meg e mellett, hogy az Ipartestületek Országos Szövetségének nevében is kérjem az ügynek az elnökség­hez való­ utasítását, hiszen nagyon sok közös érdekünk van, de méltóztassék tehát előbb határozni, mielőtt ezzel a szövetséggel az elnökség érintkezésbe lépett volna. Nem sza­bad különben feledni, hogy szakipartestületek alakítása esetén magára maradna esetleg egy olyan iparág, a­melynek sem taglétszáma, sem intelligencziája nem elégséges ahhoz, hogy megfeleljen azoknak a követelmények­nek, a­melyeket az ipartestületekhez fűzünk. Ismételten kérem, méltóztassék a kérdést tanulmányozás czéljából az elnökségnek ki­adni (Helyeslések.). Kaszab Géza : Tisztelt uraim, Sziklai Zsig­­­mond úr felszólalása után bátor vagyok még pár szóval a magam álláspontját támogatni. Én hajlandó vagyok elismerni azt, hogy könnyen volna lehetséges, hogy a­mennyi­ben az építőiparosok, kivonulva egyes vidéki testületekből, megalkotnák saját testültei­ket, ebben az esetben egyes vidéki ipartes­tületek elgyengülnének elsősorban anyagi szempontból, mert hiszen jól tudjuk, hogy igen sok ipartestületnek anyagi erősségét éppen az építőiparosok adják, elgyengülné­nek másodsorban talán etikai szempontból, a­mennyiben az építőiparosok tagadhatat­lanul az iparosság legintelligensebb és leg­értékesebb elemei. Ezt én elismerem, egyet azonban nem vagyok képes elismerni és ez az, hogy nekünk, építőiparosoknak, a­kik itt saját érdekeink védelmére s megbeszélésére jöttünk össze, mondom, nekünk építőiparo­soknak volna feladatunk az, hogy mi kísé­reljük meg azt, a­mivel az állam már oly régóta hiába próbálkozott. Tudjuk, hogy a haldokló iparágak előbb-utóbb meghalnak. Nekünk azonban nem humanitárius szempon­tokat kell szem előtt tartanunk, hanem sa­ját gazdasági érdekeinket kell megvédenünk. A mi gazdasági érdekeink pedig nem kíván­ják azt, hogy azokat, a­kiket az iparos szó gyűjtőfogalma alá sorolnak, a­kikről annyi sok szép frázist mondtak napról-napra, a­kikről elmondták, hogy azt a rőzseköteget, a­melyet összekötnek, nehéz eltörni és for­dítva, a­kikről előadták az ismert Menenius Agrippa-féle történetet, szóval azt az ipa­rosságot csupán azért, mert termelvényeket állít elő, egy gyűjtőfogalom alá vonják ; ezeknek gyengülése vagy csökkenése, fenn­vagy fenn nem tartása a mi álláspontunkat egyáltalán nem érintheti. Mi nagyon jól tud­juk, hogy igen nagy városokban az építő­iparosok azok, a­kik fentartják az ipartes­tületeket, igen jól tudjuk, hogy vannak vá­rosok, a­hol az építőiparosok tartják fenn az ipartestületeket a­nélkül, hogy a vezetés­ben részt vennének (Úgy van !), mert azok a haldokló iparágak, a­melyek bizonyos irigy­séggel látják, hogy az építőipar boldogul, hogy az építőipar nem akar leromlani oda, a­hová a többiek már leromlottak, majori­­zálják az építőipart, a­mely ennélfogva csu­pán a maga garasaival járult­ a fentartás­­hoz, de az erkölcsi és szellemi erejét nem adja oda, még ha kívánja is, mert nem adhatja. Fentartom indítványomat és kérem annak elfogadását. (Helyeslés.) Elnök: Felteszem a kérdést, elfogadja-e a vándorgyűlés Kaszab Géza úr határozati javaslatát, igen vagy nem? (Felkiáltások: Igen !) Kérem azokat, a­kik elfogadják, szí­veskedjenek karjukat felemelni. (Megtörté­nik.) Többség: Kimondom, hogy a nagy több­ség hozzájárult a határozati javaslathoz. Most Csokonai Vitéz Mihály titkár úr elő­adása következik. Csokonai­ Vitéz Mihály, a MÉOSz­ titkára (Budapest) : Tisztelt Vándorgyűlés ! A magyar építőiparosságnak 1907-ben történt dikaszte­­riális szervezkedésébe szükségszerűleg kap­csolódott be a munkaközvetítő intézmény létesítésének fontos kérdése. Azok a kiváló férfiak, a­kik a Magyar Építőiparosok Országos Szövetsége létre­hozásával bevésték nevüket az építőiparo­sok szívébe — a­mikor az erőket konc­entrál­­ták, ezzel parallel megvetették alapját a szövetségi munkaközvetítőnek is. Éleslátá­sukkal ugyanis fölismerték, hogy ez az in­tézmény az a Defensor, a­mely mintegy bástya fogja körülövezni az építőiparosság országos szervezetét s az ezzel szemben álló szocziális munkásszervezetek ellenében a leghatósabb védelmi fegyverré válik. A szövetségi munkaközvetítők fontos ren­deltetéséről, szükségességéről, hasznosságá­ról beszélve : nincs szükség különösebb eloquentiára. Elég, ha a munkások folyton megújuló bérmozgalmait megfigyeljük. Ott, a­hol a szövetségi munkaközvetítővel találja magát szemben a bérmozgalom — ritkán jut czélhoz s a hatalmi követelésekkel is leszerelni kénytelen. Különben is csak át kell néznünk az ellentáborba és konstatál­hatjuk, hogy milyen erőssége a munkaköz­­vetítő a munkás szakszervezeteknek. Nem vádolólag, csupán a tények egyszerű leszögezésével, megállapítom, hogy arra az evokáczióra, lelkes felhívásra, a­melyet a MÉOSz­ még működése kezdetén intézett a vidéki városokban megalakult szövetségeink­hez a munkaközvetítő intézetek létesítése érdekében — csak igen kevés szövetség reagált. Még ma is több szövetség sajnála­tosan nélkülözi a munkaközvetítőt. Ennek tudható be, hogy ezek a szövetségek csak fél munkát végezhetnek, működésük nem elégíti ki, nem elégítheti ki az érdekvédel­met a maga számára minden irányban jog­gal megkövetelő szövetségi tagokat. Tisztelt Vándorgyűlés! Mielőtt felsorakoz­tatnám azokat a megdönthetetlen argumen­tumokat, melyek a szövetségi munkaközve­títők felállítását nem csak sürgetve követe­lik, de döntő erővel igazolják, hogy ezek nélkül a szövetségek per abszolúte nem fejt­hetnek ki erőteljes és gyümölcsöztető munkát, ki kell jelentenem, hogy, át vagyok hatva attól a tudattól, hogy a MÉOSz­ kiépítése csak­is a szövetségi munkaközvetítők országos, egységes kiépítésével válhatik lehetővé. Magának e fontos kérdésnek a mé­lyébe nyúlva, ott látjuk magunk előtt a szakszervezeti munkaközvetítő terrorisztikus működését, a­melyet mással, mint a szö­vetségi munkaközvetítők felállításával­­ ellensúlyozni, meggyőzni merő képtelen­ség. A szakszervezeti munkaközvetítő mű­ködését a hatalmi telhetetlenségtől átha­tott szakszervezeti vezetőség irányítja, a­mely pártpolitikai szempontokat érvénye­sít ezen intézményben is. A közvetítésre szolgáló munkaerőnek nem az alkalmazható­ságát tekintik, hanem azt, hogy «elvtárs»-e ; adózik-e a szakszervezeten kívül a párt­kasszának, a pártlapnak, szaklapnak, az ellenállási alapnak ; eljár-e a szakszervezeti ülésekre, a pártgyülésekre ; részt vesz-e a felvonulásokban, a tüntetések romboló mun­kájában és hogy híve, avagy sem a rend­szeres, titkos, amerikázó munkának ? Ezt ne­vezi a pártfegyelem, a szoc­iáldemokráczia, mely a szakszervezeteket a polyp száz kar­jával szorítja magához, — a munkaszabad­ságnak, a szervezkedési szabadságnak ! A szakszervezetek tehát — mint ezt a gyakor­lati életben látjuk: a pártérdekek gyeplő­jével vezetett munkaközvetítőikből nem egy­­egy munkást, nem a munkaerőt, de talpig fölfegyverzett ellenséget juttatnak a munka­adók műhelyeibe. Minden szakszervezeti munkaközvetítő egy-egy trójai faló, a­mely­ben a munka szabadságát védő munkaadó műhelyébe becsempészik az ellenséget. Maga a munkás, még a dolgozni akaró, a nemzet­köziségtől tartózkodó hazafias szellemű mun­kás is, nem látván a maga számára biztos védelmet a munkaadó részéről, igen termé­szetesen a szakszervezetbe özönlik s kiszol­gáltatja magát azok munkaközvetítőjének és a műhelyben nem a munkaadót, de a bi­­zalmi férfit tekinti munkaadójának. Mindezeknek a tudatában vívta meg a MÉOSz­ 1907-ben diadalmas nagy csatáját a szakszervezetekkel és ezek munkaközvetítői­vel. Az ütközet kimenetele arról győzte meg az érdekelt építőiparos munkaadókat, hogy a konczentrált erők szoros kapcsolatban rend­kívüli ellenállásra képesek s a­mit eddig hinni sem merészeltek : a nagynak, a le­gy­őzhetetlennek vélt szakszervezetek bástyái leomlottak, a munkások betódultak a szövet­ségi munkaközvetítőkbe. A munkások ugyanis mindig oda mennek, a­hol a megélhetésü­ket, dolgozhatásukat biztosítva látják. Sajnos, hogy az 1907. évi diadalmas csata után a vidéki szövetségek kevés gondot for­dítottak munkaközvetőikre, kellően nem bás­tyázták azokat körül és az újra lábra ka­pott szakszervezetek ismét hatalmukba ke­rítették a munkások nagy részét. Ám azok a vidéki szövetségek, a­melyek féltő gon-

Next