A munkaadó, 1914 (8. évfolyam, 1-33. szám)

1914-01-04 / 1. szám

VIII. évfolyam. Budapest, 1914 január 4­1. szám. ............'—' ^■ ■ ' - :--= A MUNKAADÓ Előfizetési árak : a M.É.O.Sz. tagjainak egész évre : 4 korona. Nem tagoknak egész évre : 8 kor. Egyes szám­ ára 20 fillér. POLITIKAI HETILAP. A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZ. SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A MAGYARORSZÁGI MUNKAADÓ-SZERVEZETEK KÖZPONTJÁNAK HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., József-körút 11. Telefonszám : «József 1—66.» Felelős szerkesztő: F­ARKAS ELEK. Megjelenik minden vasárnap. Hirdetések díjszabás szerint. Hirdetések Vörösmarty­ u. 10. sz. (Boros-iroda) vétetnek fel. Díjak Budapesten fizetendők. A lap közleményeinek utánnyomása a forrás megnevezése nélkül tilos. Az ország építőiparosaihoz ! írta : Báthory István, a Magyar Építőiparosok Országos Szövetségének elnöke. Ezzel a számmal nyolczadik év­folyamát kezdi az A Munkaadó, s nyol­czadik éve annak, hogy a magyar építő­iparosok elhatározása, akaraterje és lelkesedése az A Munkaadó­t útjának indította. Nyolczadik éve folytatja az A Munkaadó a becsületes küzdelmet a kar egyetemes érdekeiért, pillanatig sem lankadó elvhűséggel és energiá­val, de — s ezt megnyugvással állapít­hatjuk meg — soha senkit személyé­ben, becsületében meg nem bántott, meg nem támadott, s még a legforróbb küzdelem közepette sem harczolt mérgezett fegyverekkel. Ügye igaz vol­tába vetett hit irányította harczmodo­­rát, s mikor súlyos megpróbáltatások idejében kitört is belőle az elkesere­dés, hevét mérsékelte az önfegyelme­zés , meggyőzni akart mindig és nem elkábítani. Megváltjuk, utunk göröngyös és küz­delmes volt, pályánkat nem szegélyez­ték mindig a siker virágai. Sokszor szerettünk volna többet elérni az el­érteknél, sokszor kívántunk teljesebb sikert a kivívottnál. Sokszor gondol­tunk arra, hogy még egy kis erőfeszí­téssel, még erősebb és bensőbb szo­lidaritással mindent elnyertünk volna, a mi korunknak jogos idénye, jogos követelése, jogos aspirácziója. Mégis bizonyos megelégedéssel tes­­­szük le egy pillanatra tollunkat s ha végigtekintünk az elmúlt hét esztendő változatos küzdelmein, úgy az elégtétel érzésével állapíthatjuk meg, hogy ki­tűzött czéljaink közül többet elér­tünk, sokat megközelítettünk, mindenképen próbáját adtuk azonban annak, hogy kari érdekeink védelmét czikkeink komoly színvonalával, hírszolgálatunk megbízhatóságával s lapunk vezető szelleméhez ragaszkodó törhetetlen elvhűséggel akarjuk és tudjuk elő­mozdítani. Köszönet érezte e kar min­den egyes tagjának, a küzdelem minden egyes osztályosának, minden kéznek, a­melyik segített, minden szemnek, a­melyik bátorított, vezérnek, köz­katonának egyaránt. A nagy czélokban csak a siker igazolja a küzdelmet, s jövendő pro­­grammunkat e czélok elérése és a teljes siker kivívása fogja irányítani. Életrajzunk első évtizedének vége felé járván, keresztülestünk már az újoncz hadvezetés botlásain és úgy, mint az inasévek megpróbáltatásain. A­mit nem sikerült elérnünk, az is tanulsággá enyhült bennünk, a mi siker jutott osztályrészül, vitézségi éremként hord­juk magunkon, nem büszkeségből, de bátorításul és serkentésül a továbbiak kiküzdéséhez. Ám erőtlen marad minden szavunk és fogyatékos minden erőfeszítésünk, ha ti, Magyarország építőiparosai, mellénk nem álltok, ha az egyesülés­ben rejlő hatalmas erőt segítségünkre nem adjátok s ha kiáltó szavunk százszoros visszhanggal nem erősbül tömött soraitokban. Csak az a harcz járhat sikerrel, mely számol az ellenfél erőviszonyai­val s a kor követelményeivel. A mig csak a romokat kellett eltakarítanunk, a mig csak rendet és jogbiztonságot kel­lett teremtenünk, addig beérhettük hiva­talos orgánumunknak, az A Munka­adónak szerényebb külsejével, tartal­mának és terjedelmének ama keretei­vel, a­melyek czéljaink és rendelkezésre álló eszközeink által megadattak. Az új év azonban a kar" elevenét érintő oly nagy horderejű kérdések képét rajzolja elénk, melynek megoldásában hallatni kívánjuk szavunkat azzal az erővel és súllyal, a­melyet ez a kar Magyar­­ország minden hivatalos tényezőjétől méltán megérdemel. Munkásbiztosítás, balesetbiztosítás, építőtörvény, uj polgári törvénykönyv stb. stb. mind, mind, ennek az iparnak legégetőbb, legsürgősebb problémái, melyeket nélkülünk vagy ellenünk elintézni nem engedhetünk. Az A Munkaadó kiveszi a maga részét a munkából, s az uj évben megsokasodott írógárdával, bővített tartalommal és terjedelemben száll a küzdelembe. Ha kedves elöltelek a czél és értékes az eredmény, ha meg­­érzitek, hogy válságos idők küszöbén állunk, s hogy létérdekünk fűződik a jövő olyan alakulásához, mely simul kari érdeinkhez, akkor Magyarország építőiparosai, e küzdelemből egyikötök sem fog hiányozni. Jakabffy Ferencz emlékezete. írta : Bucher István, a Budapesti Építőmesterek Szövetségének elnöke. Az elmúlt esztendő súlyos veszteséget hozott a karnak : elvesztettük Jakabffy Ferenczet, minden közérdek­i mozgalmunk első vezérét, fáradhatatlan, legbuzgóbb katonáját. Elvesztettük őt erejének tel­jében, ambicziójának frisseségében s a munkabírásnak ama csodálatos fiatalos­ságában, amely második ifjúságként ki­séri azokat a ritka férfiakat, kik egész életüket a komoly munkának szentelték. Elvesztettük őt akkor, amikor talán leg­nagyobb szükségünk volt rá, az ő külö­ Felülmúlhatatlan szilárdság. 33 Abszolút térfogatállandóság. Könnyű litersúly. TATAI PORTLAND CEMENT 000“ VÉDJEGYŰ speciális minőség vasbetonmunkák-, asbeszpala- és cementám­-gyártás céljaira. Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is cca 100 °/o-kal, 28 nap múlva cca 200%-kal múlja felül. Magyar általános kőszénbánya r.-t. cementosztálya Magas homokfelvevő képesség. BUDAPEST, V., ZOLTÁN­ UTCA 2. Rendkívüli betonszilárdság

Next