ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ III. FOLYAM 3. KÖTET (1942)

1942 / 1-2. füzet - CIKKEK - CSALOG JÓZSEF: Bronzkori temető és újabbkőkori lakótelepnyomok Bonyhád határában

124 a) Urnadarabok, részben teljesen elmállott állapotban. A töredékek után ítélve az urna hasa hordóalakú volt, pereme tölcsérszerűen kihajolt, s a hasán két füle volt. b) Tojásdad testű, ívelten kihajló nyakú, barnásszürke edény töredékei. Hasa fésült, pereme pedig szakaszonkint rovátkolt díszítésű volt. c) Barnásszürke edényke gömbölyded hassal, tölcséres nyakkal és nyaka hajlásában két kis füllel. Hasán a mészbetétes csíkok keretszerű elrendezésben jelennek meg, fenekén horogkeresztre emlékeztető díszítés látható. d) Piciny, sárgásszínű edényke töredéke. e) Sárgásszínű, gömbölyű hasú edénykének a hasi része. Nyaka alja széles csíkban volt inkrusztálva, hasának alsó részén nagy zegzugvonal fut körül, a fenék körül csillagmintát képezve. 10. sír. Urnatemetkezés 75 cm mélyen. Az urna belsejében, a hamvakon feküdt a cl., е., f., g és h. jelzésű edényke, a többi melléklet az urnán kívül volt elhelyezve. (X. t. 10a—10g.) a) Barna színű, tojásdad testű urna, rövid, kihajló nyakkal. Hasa fésült díszítésű, magassága 32, szája 29, feneke 12-5 cm. b) Hordó alakú, szürkefoltos, fekete edény, pereme alatt két félholdalakú fülnyúlvány ­nyal. Vállát széles, körülfutó mészbetétes csík díszíti, hasát négy ugyancsak inkrusztált, függő­legesen elhelyezett csík mezőkre osztja. Hasa egyébként fésült. Magassága 12, szája 10, feneke 8-5 cm. c) Feketeszínű edény, hordóalakú testtel, tölcsérszerű nyakkal, nyaka hajlásában két füllel. Nyakát és vállát fogazott szélű, széles inkrusztált csík díszíti, hasát négy darab kettős, inkrusztált függőleges vonal mezőkre osztja. Magassága 15-5, szája 14-5, feneke 8 cm. d) Hasonló alakú, feketésbarna, kétfülű edény. Nyakán fogazott szélű széles csík vállán apró rácsozott háromszögekből álló soros díszítés, hasa sűrűn fésült. Magassága 10, szája 12-8, feneke 5-8 cm. e) Barnásfekete edény hasi része. A gömbölyded hason eredetileg tölcsér szerű nyak ült. Vállán két fülnyúlványa van, hasi része fésült. f) Kétfülű tál töredéke, igen gazdag mészbetétes díszítéssel. g) Hasonló alakú tál. Színe fekete, felülete mészbetéttel gazdagon díszített, nyaka töredékes. Magassága 9, szája kb. 17-5, feneke 7 cm. 11. s í r. Szórthamvas temetkezés. A hamvak egy 75 cm mély, 80—90 cm átmérőjű gödör aljában, a puszta földön voltak elhelyezve s az a. alatt leírt cserepekkel letakarva. A b.-vel jelzett pohár szájára borítva a hamvakon feküdt, a többi melléklet ugyanott oldalra dőlve feküdt. (IX. t. 11b—lld.) a) Nagy, urnaszerű edény darabjai. A töredékek szerint az edény teste hordószerű volt, tölcséres nyakkal és hasán két füllel. b) Egyfülű, barnásszürke pohár. Hasán kettős, talpa felett egyszerű, széles mészbetétes csík. Magassága 7-5, szája 8-5, feneke 4 cm. c) Barnásfeketeszínű, tölcséresen kiszélesedő oldalú edények ovális talptöredéke. Feneke 7, illetve 5-2 cm. d) Gömbölyded hasú, ívelten kihajló nyakú edény töredéke. Nyakán két széles szalag, hasán egy keskeny zegzugvonal alakú mészbetétes csík. Színe barnásfekete. 12. s í r. Szórthamvas temetkezés. A hamvakat tartalmazó kerek gödör mélysége 80 cm átmérője 90—95 cm. A hamvak a gödör alján egy rakáson feküdtek. A cl.-vei és e.-vel jelzett pohárka szájára borítva a hamvakon feküdt, a többi kisebb edény köralakban vette körül a fészket. Az a.-val jelzett nagy edény összeomlott állapotban szintén a fészek szélén állt és nem tartalmazott hamvakat. (X., XI. t. 12a—12i.) a) Feketefoltos, barna urna. Teste hordóalakú, nyaka tölcsérszerűen kihajlik, hasán két füle van. Nyakán három széles, rovátkolt csík, az első és második között négyszeresen meg­szakítva egymást keresztező két zegzugvonalból álló, ugyancsak mészbetétes minta. Vállán arányosan elosztva négy benyomott, csillagszerű dísz, lejebb, ezeknek közeiben négyszer meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék