ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 6. KÖTET (1866)

6. kötet / 2. sz. - XI. Magyar régészeti krónika, írja RÓMER FLÓRIS. Folytatás

a másikon 165 Krczos Axenti kútjához vezettetvén Popovics Nicephor lelkész úr által, az utczán faragatlan kőduczra akadtam, melynek egyik simított lapján ez áll : SOMNO CARMINIVS PRIEF. A kő 3' hossz, 15" széles, 30" vastag és találtatott a kútásás alkalmával két öl­nyi mélységben. A görögkeleti templom is róm. téglákból álló padozattal bir, magát a templom helyét régi castrumnak nézem. 850. BaraCSOn. (Fehér m.) jelenleg ujat nem igen találtam. Egy oszlopkőtöre­déken gyönyörű faragású betűkkel csak ezt olvashatom : w SRA nn. igen szép terra sigillata cserepen : ^ . i . I 77X téglán : ERigeridus ? LE. IIA G.­­ Legionis II. Adjutricis IG A II.... ; — \ OHVII BRALE; és \COH­­VII BR fordult elő; ezeket Cohortis VIl. Breucorum Alexandrianae, és Cohortis VII. Breucorum­nak olvassuk. 851. Barátiban (Hont megyében) Ts. Huszár Sándor birtokán létezik egy régi oszlopfő-töredék, mely, mivel a köbidomhoz tartozik, a román korszakból való ; az egyes mezőkön, két két stilizált állat, egyik farkát rágja, és két-két levéldisz látható. (Ba­kits ügyvéd ur közlése után.) 852. Barka (Tolna megyei) helység kath. templom harangja feliratát Telgarti Lipót tanár úrnak köszönhetem, ez majusculával lévén öntve, egy médaillon után, melyen a keresztfa mellett a hold. Szűz és sz. János állnak, kereszt következik, mint a felírás kez­dete : Do REXo GLORIEo VENIo COM­o (?) ezen utolsó szó értethetlen, talán a szo­kásos CUM­PACE-t kellene helyettesítenie? 853. A baziliai (Baranya m.) szőlőhegyekben fekvő római Castrum tégla­ töredékeit már a hegy tövében a mély út allján, záporok által lemosva lehet észrevenni. A sok ép és tört tégla és terra sigillata között csak kettőt találtam bélyeggel Schwell présházának belső falába berakva, és kis kerettel ellátva. Egyikén CORvVII BR _ Cohortis gn. Breucorum LECHAU / j . Tr . . . / — Legio 11. Adjunix olvashattam. Találtam itt a szőlőben lefűrészelt szarvas agancsokat is, milyenek az ó-budai izraelita temetőben is a római murva közt előfordulnak. 854. Bélai pusztáról Szabás­y mellett (Somogy m.) küldött be gr. Festetics Gusztáv ur egy középkorbeli harangot a m. n. muzeumnak. 855. Belgrádon. A muzeum udvarában több római faragvány és irásos kő fek­szik, ezek kibetüzésében is. Sáfárik őr úr, tisztelt hazánkfia segítségemre volt, és bele­egyezett , hogy azokat közleményeinkben előtte nyilváníthassam. H M M VICTORINO VE INFELICISSIMO IVVENI QVI VIXiT ANNOS XV AI

Next