ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 16. KÖTET (1890)

16. kötet

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA AKCHAEOLOGIAÍ BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYAI. AR С H Ali OliOG IAI KÖZLEMÉNYEK : I. kötet : Tizenkét kőrajztáblával nyolezadrét 1859. 245 1. Tartalom : Magyar műemlékek. Ipolyi Arnoldtól. Csallóköz műemlékei. П. A karikapénz, mint fizetési- és ékszer a tör-ténelem előtti korban, Kiss Ferencztől, ТП. Huszonöt kiadatlan pannóniai felirat. Paúr Istvántól. IV. Mátyás király egykori szobra Budiszinban. Wenzel Gusztávtél. — Ára : 3 fi-t. (Külön nem kapható.) II. kötet : Nagy negyedrótü képatlaszszal, 54 táblával, 1861. 317 1. Tartalom : Margitsziget műemlékei. Ifj. Kulinyi Ferencdől. II. Kelenföldi pogány sirpk. Érdy Jánostól. III. Kiadatlan magyar czimer és pecsétgyűrűk, saját gyűjteményéből közli gr. Andrdmj Manó. IV. Nyitra-Ivánka területén 1800- és 61-ben kiszántott byzanti zománczok a Xl-ik századból. Érdy Jánostól. V. Magyarországban talált kő- ós bronzkori régiségek. Id. Kulinyi Ferencztől. VI. Adalékok a magyar Iconographiához. I. Mátyás király egykém arczképei. Hemdmann Imrc'tol. VII. Magyar tóglaépitószeti műemlékek. Irta Ipolyi. .Arnold. — VIII. Vegyes közle­mények : 1. Magyar feliratú kupa. Gr. Eszterhdzg Jánostól. 2. I. Mátyás király állítólagos építőmesterének kózirati munkája az építészetről. Dr. Hemd mann Imrétől. 3. Leseneze-Toinaji római feliratos kő. Közli: Römer Kláris. —• 4. I. Mátyás király ezimere a boroszlói és a görliezi városházakon. 5. Iíegi magyar keresztelők utak ós Magyarország czimerének monumentális használata. Ipolyi Arnoldtól. IX. Magyar régészeti Repertórium. Lrju Ipolyi Arnold. X. Magyar régészeti krónika. Ipolyi Arnoldtól. XI. Név- és tárgymutató az I. és Il-ik kötethez. Ára : 4 írt 80 kr. III. kötet : (Dj folyam. I. kötet) 10 képtáblávál és a szövegbe nyomott számos fametszettel. Nagy negyedrét 1862. 179 1. I. füzet. I. A Kis-bényi román izléstt egyház. Henszlmann. Imrétől. V képtáblával. Ara: 60 kr. II. filzet: II. Pannónia területén Magyarországban fenmaradt néhány római várnáról. Irta Römer Florin. — II. A kolozs­vári szt. Mihály egyház történeti és épitészeti leírása. Gr. Eszterházy Jánostól. III képtáblával- Ára : 50 kr. III. fii-.rt: IV. Magyar ereklyék. Ipolyi AmÓkltÓl. 2 képtáblával. Ára : 60 kr. IV. füzet: V. Középkori keresztelő modenczék. Irta Horner Flórig. —VI. Római feliratok Erdélyből. Torma Károlytól.— VII. Pannóniai ujabb kiadatlan latin feliratok. Rámér Hómtól. — Vili. Magyar régészeti krónika. Ipolyi Arnoldtól. Több fametszvénynyel. Ara : 20 kr. * IV. kötet: (Gj folyam II. kötet) 8 képtáblával ée több fametszvénynyel. 1864. 175 1. I. füzet: I. A kolozsvári Boldogasszonyról czimzett minorita, jelenleg evang. reform, egyház. Gr. Eszterházy Jánostól.— Tétényi római sirok. Érdy Jánostól. - Zólyommegye műemlékei. Ifj. Kubinyi Ferencztől. — IV. Pannóniai ujabb kiadatlan római feliratok. II. közlés. Horner Flóristól. 7 táblával. Ára 70 kr. II. füzet : V. Tanulmányok a középkori román épitészeti kronológia köréből, tekintettel a magyar műemlékekre. Йёщфтапп Imrétől. — VI. A Buda környékén felásott római airokról. Römer Flóristól. I réztáblával. Ára : 50 kr. Hl. füzet: Vil. A szatlimári püspöki megyének középkori épitészeti régiségei. Irta Dr. Henszlmann Imre. — VIII. Magyar régészeti krónika. Összeállitá Römer Flóris. — IX. Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Römer Flóristöl. — X. Név- ós tárgy­mutató az uj folyamu I. ós Il-ik kötetre. Több fametszvénynyel. Ára 30 kr. V. kötet: (Üj folyam III. kötet) 2 réztáblával és több fametszvénynyel. 1865. 165 1. — Tartalom I. füzet: I. Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korszakából. I. közlemény. Érdy Jánostól. II. Római feliratok Erdélyből. II. közlemény. Irta Torma Károly. III. A két ! lazában talált régi műemlékekről, különösen a szarvasszói (Marm. m.) arauy kincsről. Römer Flóris. IV. Bu­dának és környékének helyirati viszonyai a középkorban. I. közlemény. Irta Rupp Jakab. V. Magyar régészeti krónika. Römer Kláriétól. VI. Adalék а ш. régészeti irodalomhoz, u. а. VII. A m. t"d. Akad. Archœol. Bizottságának munkálkodása 1865 kezde­tétől, jegyzőkönyvi kivonatban. Több fametszvénynyel. Ára 60 kr. II, füzei: VIII. Archeeologiai kirándulás Abauj- és Sárosmegyékbe. Henszlmann Imrétől, IX. A. bakonyszombatbelyi éremkmesről. Rámér Flóris. X. Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korszakából. II. közlemény. Irta Érdy János. XI. Jelentés a Bányavárosokba tett kirándul ásókról. Henszlmann Imrétől. ХП. Név- és tárgymutató az Archœol. Közlemények V-ik (uj folyamu III.) kötetére. Ara 80 kr. VI. kötet : 1. füzét : Tartalom : A kunok bél-háromkuti, máskép apátfalvi apátsága és á XH. század egyházának leírása. Ipolyi Arnoldtól. — Toldalék. A bél-háromkuti apátság okmánytárának kiadatlan okmányai a XIII. századtól a XV. századig. —­A bél-háromkuti, máskép apátfalvi egyháznak épitészeti arányai. Henszlmann Imrétől. — Budának és környékének helyirati viszonya a középkorban. Irta Rupp Jakab. IV. közlemény. — Magyar régészeti krónika. Rámér Flóristól. — Adalék a magyar régészeti irodalomhoz, öüszéáffitá -Börner Flóris. — A magyar, tudom. Akadémia archœol. bizottságának munkálkodása 1865—-66-ban. (Jegyző­könyvi kivonat.) Ára 1 frt 20 kr. ("Uj folyam IV. kötet) több réztáblával és. több fametszvénynyel. 18Ó6. 213 1. II. füzet : Jelentés a bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról. II. czikk. Henszlmann Imrétől. — Római fel­iratok Erdélyből. Torma Károly lev. tagtól, III. közlemény. — Az ujabb időben Ó-Szőnyön kiásott régiségek. Römer Flóristól. — Magyar régészeti krónika, irja Römer Flófis. Folytatás. — Uj régészeti leihelyek, közli idősb Kubinyi Fermez. —- Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Römer Flóristól. Folytatás. — A m. tud. Akadémia Arch. Bizottságának munkálkodása 1866. májustól deczember végéig Jegyzőkönyvi kivonat). — Arcliseologial mozgalmak, összeállitá Römer Flóris. — Hely- és tárgymutató a VI. kötethez. Ara 80 kr. VII. kötet : I. füzet: Tartalom: Jelentés a Bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról. Henszlmann Imrétől. (Vége.) — Sz. Margit házi oltára. Irta Römer Flóris. — A nagyenyodi egyházkerités. Irta P. Szatmáry Károly. — Archœologiai vázlat. Régi tárczájábó'l közli' Dr. Érdy János. — -Néhány kiadatlan magyar érem az Árpádok korából. Végh Ödöntől. — Adalék az egyházi kincsek történetéhez. Rupp Jakabtól. —• Jelentés a Hontmegye Magyarád helységében talált csontok összehasonlító boneztani vizsgálatáról Báthory Kándortól, — Magyar régészeti krónika. írja Römer Flóris. — Adalék a magyar régészeti iro­dalomhoz. Összeállította Römer Flóris. — Archeológiai mozgalmak. II. közlés. Rámér Flóristól. Ára 80 kr. II. füzet : A kolozsmonostori apátság és egyházi maradványainak leírása. Közli Gr.- Fszterházy János. — A barlangokról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról. Römer Flóristól. — Kisebb közlemények : I. A szamosfalvi egyház 146. 1. ; — II. Dóksa György vaskoronája 149. 1. Gr. Eszterházy Jánostól ; — III. Registrum onnium rerum esistentium in dominio Episcopatus Agriensis ... B. Nyáry Alberttól, 150. 1 ; — IV. Béregmegyei régiségek. Lehoczky Tivadartál 155.1. ; — Egger D. Párisban kiállított ezüst lemezei. Rámér Flóristól, 158. 1.; —VI. Első obsidian eszközök Magyaromágon. U. a. 161.1. ; — VII. A koronezói (Győrm.) vidéknek kő-, bronz-és a vaskori leletei. Ebenhöch Ferencztől. Magyar-régészeti, krónika, összeállitá Römer Flóris. Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. VI; közlés. Römer Flóristól, — Archœologiai mozgalmak. Il-ik közlés. Ugyanattól. — Am. tud. Akadémia archeológiái bizottságának munkálkodása 1867-ben és 1868-ban. (Jegyzőkönyvi kivonat.) Név- és tárgymutató a VH-ik kötethez. Ára 1 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék