A Reggel, 1947 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1947-06-02 / 22. szám

8 aRegcel 1947 június 2, Dobi István miniszter, a Kisgasdapári új elnök©, nyilaSkesik A Reggelnek a párt új politikai vezetéséről Az új kormány tagjainak eskü­tétele után A Reggel megkérdezte Dobi István államminisztert, a magyar parasztság felszabadu­lásáért és egyenjogúságáért foly­tatott küzdelem régi harcosát, hogy mint a Független Kisgazdapárt új pártelnöke, milyen irányban vezeti pártját? — Meg vagyok győződve, — mondotta Dobi miniszter, — hogy az ország legnagyobb politikai pártját, amelyet nagy megrázkód­tatások értek, rövid időn belül fel­fogásban egységessé, politikában egyértelművé és szervezettségében erőssé tudjuk tenni. A párt irá­nyításéiban a régi, kipróbáit, köz­ismerten demokratikus gondolko­dású képviselőkre akarok támasz­kodni, elsősorban azokra a parasztképviselőkre, akikkel az elmúlt tizenhét esztendő alatt la közösen harcoltam és gondolkodásmódjukat teljes mértékben ismerem, Úgy érzem, hogy • Független Kisgazdapárt egységessé, egyértel­műen demokratává és fegyelme­zetté tételére az egész magyar demokrácia s a magyar parasztság jövendő sorsa miatt életbevágó szükség van. Mindent öl fogok kö­vetni, hogy a Független Kisgazda­párt olyan párt legyen, amely a legteljesebb mértékben együtt tud működni a többi koalíciós párttal. A párt programját rövidesen a nagyválasztmány fogja meg­vitatni. Ezért az új programmer! lelkese­déssel és felelősséggel fogunk küz­deni! Alki pedig bármilyen oknál fogva a párt programmját vagy politikai vezetésének elgondolásait nem tudja "magáévá tenni, annak nincs helye a pártban, mert országos érdeke az, hogy fel­fogásukban s magatartásukban egy­séges képviselőkre és tömegekre tá­maszkodjunk. Szeretném, , ha a munkáspártok megértenék, hogy a Független Kisgazdapárt új politi­kai vezetői teljes bizalommal van­nak irántuk és őszintén remélik, hogy a Baloldali Blokk pártjai szintén bízni és hinin fognak a mi becsületes demokratikus érzéseink­ben és megértig hogy a jövőben akár a közigazga­tásban, akár a közrendészetben, akár a honvédségnél a pártun­kat megillető pozíciók betölté­sére embereket jelölünk, ezek a demokrácia számira megbíz­ható emberek lesznek. — Tudom, milyen nehéz helyzet­ben vettem ót a párt vezetését. Meg vagyok győződve arról, ha at ösztönösen demokratikus magyar parasztságot következetesen nevel­jük, a párt tömegei egységes sarok­ban állnak a Programm és politi­kai magatartásunk mögé. Éress János miniszter vasárnap este érkezik vissza Budapestbe Erőss János közellátási miniszter a Moszkvában tartózkodó Uyárády Miklós pénzügyminiszterrel és Rónai Sándor kereskedelmi minisz­terrel együtt nem vett részt as új kormán]) tagjainak szombat esti eskütételén. A Reggel értesülése szerint Erőss János közellátási mi­niszter, akin Germán Tibor pro­fesszor három héttel ezelőtt torok­műtétet hajtott végre, két hét óta Mátraházán, a Vasutas Üdülőben pihen, mivel hangszálai meggyengültek és csak suttogva tud beszélni. Ezért küldötte orvosa magaslati le­vegőre. Értesülésünk szerint Erőss János közellátási miniszter var sámap este visszaérkezik Buda­pestre és hétfőn leteszi az esküt — öngyilkos lett egy rendőr­­alhadnagy. Vasárnap délután An­gyalföldön, a Csata-utca 14. házban szolgálati fegyverével főb előtte magát Galamb Sándor rendőral­hadnagy. A mentők súlyos állapot­ban szállították a Rókus-kórházba. — A debreceni kollégisták kórusa Budapesten. Czenki Imre kitűnő ve­zényletével énekeltek a Zeneművé­szeti Főiskola nagytermében a deb­receni kollégium diákjai, Aa énekkar egyes szólamcsoportjait egészséges hanganyagú ifjiakból válogatták ösz­­sze, igen jó az iskolázottságuk s ha­gyományos szépségben szólaltatják meg egyházi énekeiket. A hajdani híres-nevezetes debreceni diák-„kán­­tus“ méltó utódai ők. EMKE GRILLBEN jún. 3-dnt kedden először és minden este'10-kor Halász Rudolf vidám nyári Emhe revüge: redeti IMI“* tC8^ E senény MARIETTA, URSULA, VÉRTES KLÁRI, FARKAS VERA Sylvia • Hortobágyi nővérek • 3 Barrison Szabó fivérek jazz zenekara Mindennap reggelig nyitva! Adóbevallásnál minden Ívelést kizár e „Rapid adótáblázat“. Ára 4.80 írt Cserépfalvi-kiadás. mindenütt kapható. Weekendezők, weekend-podgyászát legolcsóbban kiszállítja fürdő­vagy nyaralóhelyér« SAS-BOY. Királjrutca 8. Telefon: 425—163. W B iga NYARALÁSÁT BIZTOSÍTSA a Balatonnál, Hévízen, Hajduszo- I boszlón, Górömböly-Tapoloán, Mátrában és a Hotel Kikeletben Pécsett. FizetSvendé^akciő az or- [ szag legszebb helyein. Szobafog- j lalás és felvilágosítás. ” V I A” utazás! iroda, Budapest, IV., Vád-Telefon: Be kell következnie a vagyondézsmának, el kelt vennünk minőén háborús és inflációs nyereséget! — moudatta Maik belüg^mmisster Sapramtbem Sopron, június. 1. (A Reggel tudósítójának telefon­jelentése.) Rajk László belügymi­niszter Sopronban, vasárnap dél­előtt nagy beszedett mondott. Hangsúlyozta: a magyar dolgozó népnek joga van ahhoz, hogy szé­pítés nélkül megtudja, mi történt az utóbbi napokban, miért vált szükségessé Nagy Ferenc lemon­dása és az ország határán kívül való maradása? Nagy Ferencnek, a parasztság fiának éspedig jobb­sorsra érdemes fiának sorsa Irike­­.rüihetetlen volt, mert elszigetelő­dött saját tömegeitől, a dolgozó ma­gyar néptől és a reakció hálójába •került! A hároméves tervről - következő­ket mondotta a belügyminiszter. A iSisgazdapárt egyes elemei arra akarták kényszeríteni, hogy minél nagyobb külföldi kölcsönöket ve­gyünk fel és így szerezzük meg a felemelkedés további alapjait. A komunistapárt szerint a magyar nép köszönettel vesz minden köl­csönt, de semmiféle kölcsön kedvé­ért nem vagyunk hajlandók cse­rébe adni legdrágább kincsünket; nemzeti szabadságunkat és függet­lenségünket. Ha úgy akarnak köl­csönt nyújtani, mint Görögország­nak, hogy bilincset tegyenek ke­­zünkre-lábunkra, akkor — nem ké­rünk a kölcsönből! Be kell követ­keznie a vagyondézsmának, el kell vennünk minden háborús és inflá­ciós nyereséget, amelyet úgyis a nép izzadságából és verejtékéből harácsoltak össze. Hozzányúlunk a bankokhoz is! A három nagybank államosítása nemcsak pénzügyileg és gazdasági­lag teremti meg a hároméves terv : kiadásainak alapjait, hanem meg­teremti egy magasabb központi szervnek, a csúcsiparok felett való ellenőrzését i&. A koalícióról szólva kijelentette, hogy a kommunista párt a demokratikus kisgazdapárti tömeget nem azonosítja a kalan­dorokkal. A Kisgazdapárt igazi vezetőivel soha eem volt nézet­eltérés vagy nehézség. Meet sincs. Nem la tudjuk elképzelni az ország Jövőjét a parasztságnak a kormányzásban való részt­­• vétele nélkül. Nem akarjuk lazítani vagy felbon­tani a koalíciót, szorosabbá akar­juk tenni, megújhodott Kisgazda­­párt részvételével. Beszéde végén a belügyminiszter heves támadást intézett Balogh István miniszterelnökségi államtit­kár, a Kisgazdapárt főtitkára eljen. A jövő még kiilömh lesz, min t a jelen — mondotta Mán miniszter a szegedi ipari vásár megnyitásán Vasárnap délelőtt nyitották meg Ii XV. szegedi ipari vásárt. Bán Antal iparügyi miniszter nagy elismeréssel szólott arról a Eegítségről, amellyel a kisipar a r agy üzemek helyreállítását lehe­tővé tette. Ma már a kisiparral is foglal- , kozhatik a kormány, fokozott mértékben Igyekszik segíteni a tőke- és nyersanyaghiányon és a korrtárellenes rendelet, amely most készül, még jobban elősegíti a kisipar fejlődését. Ä közebéden. Kéthly Anna a ma­gyar kisipar jövőjére emelte poha­rát Hangsúlyozta, hogy ács egyéni szükségletet csak a kisipar tudja kielégíteni és ezért van nagy szerepe a nagy- i zennek mellett a gazdasági élet­ben. Bán Antal iparügyi miniszter ebédén a további komoly szervez­kedés szükségéről beszélt. Azoknak, akik szerint a múlt gazdasági rendje különb volt, mini a mai, az iparügyi miniszter csak annyit fe­lélt, hogy , a jövő még különb lesz, mint a jelen és a nagy gazdasági egy­ségekkel való kapcsolat messzi távlatokat nyit meg előttünk. Az ipari kapitányok pedig ne csak a Wertheim-kasszát nézzék, hanem a közös érdeket is. Bizalommal te­kinthetünk i— mondotta a minisz­ter •— a hároméves terv sikere elé, mert a magyar nép munkakészsé­gére támaszkodunk, amint annak­idején erre támaszkodtunk a sta­bilizációban te, „Igent mondunk a magyar demokrácia fejlődésére t66 — mondotta Szabó Imre esperes a reformátusok nagygyűlésén délelőtt tartották a ííeraaeti Sportcsarnokban a buda­pesti reformátusok 12-ik nagygyű­lését. Haypál Béla budai lelkész urnája és Benkó Ferenc egyházme­gyei gondnok megnyitó beszéde után Ravasz László püspök tar­tott beszédet mintegy 6000 főnyi hallgatóság előtt. „Az idők folya­mán az egyház szerkezetében ki­ütközött a kettősség, — mondta a püspök, — azaz, hogy aa egyik fele Isteni, örökké­való, a másik pedig gyarló és emberit Az egyház megalkudott »világgal, elkeveredett vele, felvette a világi gondolkodást és ahhoz alkalmaz­ta >d ott. Mindezek ellenéra — foly­tatta Ravasz püspök — az első és különösen a második világháború után az emberek szívéből feltört a vágy a tisztultabb, emelkedet­­tíbb egyház után. Ügy véleked­tek az emberek, hogy ha nem lenne egyház, ki kel­lene találni Történelme folyamán most har­madszor indul el az egyház új erőfeszítéssel Krisztusért! Ezt a célt szolgálja az egyházak világtanácsa. A világtanács munkájában része­sek a protestáns egyházak és a CAfttóRrrwKrta*Ji!i g—i„m. .■iiiaica görögkeleti egyház, de a római katolikus egyház is a legnagyobb érdeklődéssel figyeli a világta­nács munkáját és kész- támogatni, saját dogmatikai szempontjainak fenntartása mellett.“ , A nagygyűlés táviratilag üdvö­zölte az akadályoztatása miatt tár volmaradt köztársasági elnököt, majd Matolcsy Sándor, a somogyi egyházkerület fögondneka mondott beszédeit A záróbeszédet Szabó Imre espe­res, a nagygyűlés egyházi elnöke mondotta. „Igent mondunk a magyar de­mokrácia fejlődéséra — jelöltette ki többek között —, mert benne látjuk a nemzet jobb jövője felé vezető utat, sok régi hibánk megítétietését, de megszün­tetését is! Benne látjuk minden ré­teg szociális kiengesztélődését és boldogulását. Lelkiismereti ügyünk­nek ismerjük el az állam köztársa­sági kormányzását és ezért imád­kozni meg nem szűnünk. HAWAI LESZ AZ EGYESÜLT ÁL­LAMOK 49-IK ÁLLAMA. A javas­lat, amely Hawaii állami rangra emeli, már elkészült s még a nyári ülésszakban a kongresszus élé ke­rül. A KEOK hírhedt vezetői szerdán állnak a NOT elé A népbíróság a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Ha­tóság évekig rejtegetett veze­tőit; Zakariás Dénes volt rend­őrtanácsost 10 évi kényszer­­munkára, állásvesztésre, vagyon­elkobzásra dr. Sándor Jenő volt osztálytanácsost (a cezaromániás műkedvelő zeneszerzőt) hat évi börtönre, állásvesztésre, vagyonel­kobzásra, dr. Kiss Árkád volt rend­őrfőtanácsost 15 évi kényszermun­kára, állásvesztésre, vagyonelkob­zásra, Siménfalvy Sándor volt mi­niszteri osztálytanácsost 6 hónapi börtönre ítélte. A hírhedt KEÖK vezetők bűnügyének iratai felkérüL a Not-haz, amely Bojta államtitkár elnökléeével szerdára tűzte ki a tárgyalási Miül EL! NT T béim legújabb isima Károlyi Mihály vezércikke: Egyiptom — Olaszország — Svájo. Amerikai sajtóvihar TUdyné látogatása körüL Pálóctó-Horváth: A megrágalmazott Anglia. Haraszti Sándor: Nagyatádi Nagy 53 a parasztság útja. István a budapesa budapesti út tanulságáról Schöpffin Aladár, Tersánszky Józsi Jenő, Nagypál István, Korolovszky Lajos írásai T p jim megjelenik minden pénteken. Ára 1 forint Szabadsáilggyi (Svábhegyi) szanatórium változatlanul mérsékelt ©leszezén árak Fürdőszobás apartmanok, me-' legvíz, diétás étjcezés irt 55-tőL MrSU&tÜO.-tr-1 -'•ó'"'! »s liláit J/a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék