Világ, 1989. június-augusztus (1. évfolyam, 3-15. szám)

1989-07-06 / 7. szám

(folytatás a 2. oldalról) A k­orica termésátlaga a megyében 5,1 t/hektáronként. Ez a terület azonban 6,2 t/hektárral dicsekedhet. S­zolnok megyén kívül 3 megye szállítaná ide veszélyes hulladékait. Az ismert minőségű utakon a szállítás megvalósítása Békés, Csongrád és Bács- Kiskun megyéből sok nehézséggel jár, de ennek problémáival nem kívánunk foglalkozni. M­ielőtt a lerakó építését megkezdik, el kell dönteni, hogy valóban megfelel-e ez a terület az OKTH 900­/1985/TK 13. sz. rendelet előírásainak. Ezen vizsgálatok elvégzéséhez a mesterszállási ta­nács adta ki az engedélyt. Ez a falu 22 (!) km-re található Kétpótól. Kis települések esetén 2 vagy 3 falu közös építési igazgatósági körzethez tartozik. Az egyenrangú községek egy építési előadót alkal­maznak, aki a hét meghatározott napjain dolgozik csak a faluban. Kétpó és Mesterszállás egy körzethez tartoztak az 1987-ben született területfelhasználási engedély kiadásakor. A helyzetet, még bonyolultab­bá teszi, hogy azóta kiadtak egy módosított terület­felhasználási engedélyt Kétpón. Jelenleg ugyanis Kétpó és Tiszapüspöki tartozik egy igazgatási kör­zetbe. Már többször hallottuk ezt a magyarázatot, d­e még most is tisztázatlan számunkra ez a jogrés. E­z a területfelhasználási engedély építési enge­dély kiadására jogosít (előre láthatóan május vé­gén), amennyiben a KÖTI KÖVIZIG szakhatósá­gi véleménye pozitív lesz. E­llenvetéseink röviden:­­ a terület jelentős részén nincs meg az előírt 3,5 m mély agyagréteg, ezt támasztja alá az a tény is, hogy a környéken homokbányák vannak; a talajvíz magas: 2,5-6,5, ill. 2,9-5,5 m, a tervezéskor számított 4—10 m helyett; az elterjedt öntözés miatt a talajvíz tovább fog növekedni a környéken mindenütt; - a terület 24 arany­koronás, megyénk egyik legjobb termőföldje; - senki sem fog vásárolni az itt termelt gaboná­ból és zöldségfélékből; a területen ma is látható az egykor kiáradt Tisza elhagyott medre; a lerakót a falvak lakosságának tiltakozása ellenére, megfelelő informálás nélkül tervezik. A­z MDF szolnoki szervezete környezetvédelmi csoport 46 Fórum 11_____________SZI____________________________ Megrendelőlap Megrendelem a Vilács c. politikai hetilapot ........... példányban, és kérem az alábbi címre kézbesíteni. Megrendelő neve:................................................................................... Címe: (Város, község, kerület).............................................................. utca, tér, Itp.............:................................................................................ emelet, ajtó............................................................................................... irányítószám............................................................................................ Az előfizetés díja 1 hónapra 76 Ft 1/4 évre 228 Ft 1/2 évre 456 Ft 1 évre 912 Ft Az előfizetési díjat a nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem. aláírás A megrendelőlapot borítékban, bérmentesítés nélkül az alábbi címre kérjük feladni! Vidékre Postahivatal helyben Budapestre Budapest, Postaigazgatóság Hírlaposztály Bp. 4. 1360. Tizenegy hónapot fizet, tizenkettőt kap! TERÍTÉKEN A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS K­özismert, hogy a tömegtájékoztatásnak milyen döntő szerepe van a lakosság véleményformálásá­ban. T­ény, hogy az MSZMP meghirdette: többpárt­rendszerű jogállamot kíván. A szabad választások útján megvalósítható demokratikus jogállam alap­köve a korrekt tömegtájékoztatás (sajtó, rádió, tv). M­a még a demokrtikus ellenzék anyagi eszközök hiányában nem rendelkezik saját tömegkommuni­kációs rendszerrel. A meglévők szinte kizárólago­san az MSZMP politikai céljait szolgálják, hatalmi eszközeiként működnek. A­z MSZMP kinyilvánított szándékát alapul véve állást foglalunk amellett, hogy még ez évben meg kell teremteni a tájékoztatási esélyegyenlőséget. K­inyilvánítjuk tárgyalási szándékunkat az MSZMP megyei és városi pártbizottságaival, amely a tömegtájékoztatás reformjára irányul. 1. Az MSZMP által működtetett megyei és helyi sajtó­ (különösen a Napló) közölte cenzúra nélkül, időben a Debreceni Ellenzéki Kerekasztal szerveze­tei állásfoglalásait, publikálásra átadott anyagait addig is, amíg a kormány és a Budapesti Ellenzéki Kerekasztal egyezségre jut a sajtó ügyében. 2. A Debreceni Rádió napi, heti meghatározan­dó műsoridőt, a Debreceni Városi Televízió­ hét­főnként, meghatározandó sugárzási időt biztosít­son a Debreceni Ellenzéki Kerekasztal szervezetei­nek. M­egítélésünk szerint a fenti kiindulópontok szolgálják a tömegtájékoztatás terén a közmegegye­zés első lépéseit. D­ebreceni Ellenzéki Kerekasztal A DUNÁÉRT... A Dunáért Alapítvány ideiglenes titkárságának értekezletén a Vállalkozók Országos Szövetségé­nek küldötte 15 millió Ft-os felajánlást tett; a Szolidaritás Munkásszövetség nevében 2000 mun­kaóra társadalmi munkát ajánlottak fel. A debreceni Magyar Demokrata Klub elnöke pedig felajánlotta, hogy a szervezete által fizetendő hozzájáruláson túl felkeresik és csatlakozásra szólítják fel a kisiparosok A SOTE MSZMP Társadalomtudományi Reformkör kezdeményezésére a SOTE, az MKKE, az ELTE, az egri Tanárképző Főiskola, valamint a Vendéglátóipari Főis­kola reformköreinek képviselői létrehozták az MSZMP Felsőoktatási Reformköri Háló­zatát előkészítő bizottságot. L­egföbb törekvésüknek azt tekintik, hogy létrehozzák a felsőoktatási intézmé­nyek reformköreinek egyre szélesedő háló­zatát. Ugyanakkor szándékuk, hogy az ösz­­szes magyar felsőoktatási intézményben szé­lesítsék azon párttagok körét, akiket az a szándék egyesít, hogy az MSZMP politikai versenyhelyzetet teremtő valódi többpárt­rendszer közepette is működőképes, de­mokratikus közösségi párttá váljék. És nyilatkozat útján kérik, hogy az ország­ban már működő felsőoktatási MSZMP- reformkörök a következő címen keressék a kapcsolatot: B­ük Pál, SOTEI Társadalomtudományi Intézet, tel.: 137-052 és Horváth Ágnes, egri Tanárképző Főisk. Társadalomelmé­leti Tanszék, Eger, Szabadság tér 2., tel.: 36 - 10-466/39, 1989. július 6. VILÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék