Világ, 1989. szeptember-december (1. évfolyam, 16-32. szám)

1989-09-07 / 16. szám

Fórum Fórum rovatunk nem pusztán a hagyományos levelezési rovat. Elnevezésének megfelelően az olvasói leveleken, vitacikkeken kívül itt szeretnénk fórumot teremteni a legkülönbözőbb politikai nézeteket valló pártok, szervezetek és független szakértők állásfoglalásainak, dokumentumainak és felhívásainak. E hasábokon csupán a terjedelem állít korlátokat, tehát a szerkesztőség álláspontjától eltérő vélemények közzétételét is vállaljuk. EMLÉKTÁBLÁT KAP AZ ANDRÁSSY ÚT 60.! Az Emberi Jogok Nemzetközi Társaságának Magyarországi Tagozata társadalmi kezde­ményezést indít avégett, hogy Budapesten a Népköztársaság útja (korábban: Andrássy út) 60. számú épületen emléktábla figyelmeztes­se az arra járókat a szélsőjobb- és a szélsőbal­­oldali totalitárius diktatúrák bűneire, valamint e bűnök áldozatainak szenvedéseire. Az épü­letben - a Szálasi-féle nyilaskeresztes mozga­lom egykori központjában, ahol utóbb az Ál­lamvédelmi Hatóság működött - ártatlanul megkínzott áldozatok százai sínylődtek és haltak meg a terror pribékjei kezétől. Kérjük mindazokat, akik a kezdeményezést erkölcsileg, anyagilag vagy művészi és kivite­lezői munkával támogatni kívánják, lépjenek érintkezésbe az EM­T Magyarországi Tagoza­ta vezetőjével. Cím: Sneé Péter 1135. Bp. Kisgömb u. 31. A LAKÁSBÉRLŐK EGYESÜLETÉNEK ÁLLÁSFOGLA­lása a fővárosi tanács lakásgazdálkodási KONCEPCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN Véleményünk szerint a Fővárosi Tanács la­kásgazdálkodási koncepciója az érintett la­kosság szempontjából teljesen elfogadhatat­lan, kifejezetten lakosságellenes, amelyet mint érdekképviseleti szervezet határozottan visz­­szautasítunk. Álláspontunkat az alábbi - csak a főbb motívumokat érintő - tényekre alapítjuk: 1. A koncepció az ötvenes években kiala­kult azon lakásgazdálkodási és kezelési mo­dell szemléletét tükrözi és túlélését szolgálja, amelynek csődje ma már nyilvánvaló. 2. Miközben lakáspiacról beszél, fenntarta­ná a hatósági döntés jogát az elosztásban, a cserében, a lakbér-megállapításban és a szol­gáltatások mennyiségét és minőségét illető­en. 3. A koncepció megkísérli elhitetni, hogy a lakásnélküliek és a fiatal pályakezdők érdekeit preferálja, azonban semmilyen biztosítékot nem tud nyújtani a lakáshelyzetben valóban pozitív változásokra, hiszen nem találtunk adatot arra, milyen módon képzeli el a jelenle­ginél több lakás építését, így arra a következ­tetésre kell jussunk, hogy a már lakással rendelkezők rovására kívánják kielégíteni a lakással nem rendelkezők igényeit. Ez egyér­telműen a különböző helyzetű társadalmi cso­portok szándékos egymás ellen uszítását je­lenti. Eközben elfeledkezik két alapvető igazság­ról, arról, hogy az állampolgárok egyetlen csoportját vagy rétegét sem minősítheti át másodosztályú állampolgárokká más csopor­tok vagy rétegek érdekében sem, és arról is, hogy ezen a módon - bárki kiszorításával otthonaiból és más lakásba kényszerítésével - semmivel nem növekedne a lakásállomány. 4. A szocialista állam „atyai gondoskodá­sa” keretében egyrészt évtizedeken át az európai munkabéreknél jóval alacsonyabb munkabéreket fizetett dolgozóinak, másrészt ismételten kinyilvánította, hogy ezen nagyon alacsony bérek kiegészítésére lakásokat, ol­csó lakbéreket, olcsó közüzemeket, olcsó egészségügyi ellátást stb. nyújt állampolgára­inak. Teljes egészében erkölcstelen és elfogad­hatatlan, hogy ugyanez az állam (és vele a főváros) most felborítsa a maga által megalko­tott rendet, és annak következményeit a társa­dalomra hárítsa. 5. A főváros bérlakásállományának 69%-a Folytatás a 46. oldalon VILÁG HIRDETÉSEIT FELVESZI A TOPŸ REKLÁM KFT TOPREKLÁM KFT. 1054 Budapest Szemere utca 17. 111. em. 2. Telefon: 110-168 VILÁG POLITIKAI HETILAP Főszerkesztő: Bíró Zoltán István Főszerkesztő-helyettes: Kocsi Ilona Olvasószerkesztők: Berkes András Zétényi Lili Képszerkesztő: Kiss Árpád T­ervezőszerkesztők: Czifferszky Attila (vezető tervező) Hampó Imre­­ Lázits Gyula Rovatvezetők: D. Szabó Ede (Kultúra) Falus Tamás (Aktuális) Korányi G. Tamás (Társadalom) Rajna Györgyi (Aktuális) Re­tő Gábor (Belpolitika) Szabó Gábor (Környezetvédelem) Vida László (Külpolitika) Munkatársak: Bihari Tamás Csizmadia Ervin (rovatvezető-helyettes) Dobszay János Eller Erzsébet Juhász Nagy Ágnes (Fórum) Kerekes Béla Kőrös László Mörk Leonóra Prohászka Iritre (fotó) Simándi Júlia Szakonyi Péter Szép Ildikó Szőnyei Tamás Torma Tamás Ványi Béla Dokumentáció: Berényi Péter Balázs Éva Hollósi Ilona Szerkesztőség: Budapest XIII., Frangepán u. 50-56. Levélcím: Budapest 1398 Pf. 589. Telefon: 1-110-893, 1-310-791 __________Telex: TOLCSÉP: 22A040__________ Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalban, a hírlapkézbesítők­nél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodában (HELIR, Bp. XIII., Lehel u. 10/a 1900), vagy postautalványon, valamint átuta­lással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző számá­ra. Előfizetési díj: egy évre 912 Ft, fél évre 456 Ft, negyed évre 228 Ft, egy hónapra 76 Ft. ISSN: 0864-9049 Szedés: Unió Fényszedő Üzem Előkészítés: Intergraf Gmk Nyomás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Kiadja az UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. XIII., Frangepán u. 50-56. Tel: 1-408-960 Felelős kiadó: Horváth Béla ügyvezető igazgató Művészeti vezető: Kerék Antal 1989. szeptember 7. VILÁG 2 Lapunk a szocialista országokban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat. 1389. Bp. Postafiók 149. Előfizethet az alábbi terjesztőknél: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: CENTER OF HUNGARIAN LITERATURE, 4418 16th Avenue Brooklyn, N Y 11204 EBSCO Industries Inc P.O. Box 1943, Birmingham, Ala 35201 FRAMO PUBLISHING 561 West Diversey Prkw, Room 19 Chicago, III. 60614. F. W. FAXON COMPANY. 15 Southwest Park, Westwood Mass. 02090. HANENTA Ltd., 51 Union Street, Brunswick, Me. 04011. OTTO'S IMPORT STORE, 2320 W. Clark Ave. Burbank, Ca 91506. PUSKI-CORVIN, 251 E 82 Street. New York N Y 10028 AUSZTRÁLIA: GLOBE BOOK Co.. 702 George St Sydney NSW 2000 CAPITOL HANDBAG, 108 Chapel St WINDSOR. Vic 3181 AUSZTRIA: GLOBUS Vertrieb Ausländischer Zeitschriften. Hôchstâdtplatz 3. A-1206 Wien. BELGIUM: „DU MONDE ENTIER" S.A.. 162 Rue du Midi, B-1000 Bruxelles. BRAZÍLIA: LIVRARIA D. LANDY Ltda.. Rua 7 de Abril 252, 01051 Sao Paulo. DANtA: MUNKSGAARD, 35 Norre Sogade, 1370 Copenhagen FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2, SF 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: SOCIÉTÉ BALATON 12, Rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris HOLLANDIA: FAXON EUROPE B V , Postbus 197, 1000 AD Amsterdam IZRAEL: HADASH P.O. Box 26116, 62160 Tel-Aviv. GONDOS SÁNDOR, P O. Box 44515, 31333 Haifa LEPAC Ltd., 15 Rambam Str., P.O Box 1136, Tel-Aviv JUGOSZLÁVIA: FORUM, Vojvode Misica broj 1 21000 Növi Sad. KANADA: PANNÓNIA BOOKS, P O. Box 1017, Postal Station „B" 6, Toronto Ont. M5T 2T8. HUNGARIAN IKKA AND TRAVEL SERVICE, 1208 Granville Street, Vancouver, B. C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNIA: COLLETS HOLDINGS Ltd., Denington Estate, Wellingborough Northants, NN8 2QT HUNGARIAN BOOK AGENCY, Mrs Klara Adams, 87 Sewardstone Road, London E2 9HN. NORVÉGIA: A/S NARVESENS. LITTERATUR TJENESTE, P.O Box 6125 Etterstad. Oslo 6. NSZK: KUBON UNO SAGNER, Postfach 340108, 8000 München 34. KUNST UND WISSEN, Postfach 46, 7000 Stuttgart 1. H. und S. KATKÔ, Musica Hungarica, Rümannstr. 4. 8000 München 40. ZFV Zeitschriften und Fachbuchvertrieb GmbH und Co. KG., Postfach 10T610.5000 Köln 1. URSULA UJVARY Titurelstr. 2. 8000 München 81. WISSENSCHAFTLICHE VERSANDBUCHHANDLUNG, Harry Münchberg, 3394 Langelsheim 2. OTTO HARRASOWITZ, Postfach 2929, 6200 Wiesbaden. SVÁJC: MAGDA SZERDAY, Teichweg 16 CH-4142 Münchenstein. SCHWEIZER BUCHZENTRUM, Postfach 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: ESSELTE TIDSKRIFTSCENTRALEN. P.O Box 638, S-101 28 Stockholm.

Next